Ciprofloxacin olainfarm - õhukese polümeerikattega tablett (500mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01MA02
Toimeaine: tsiprofloksatsiin
Tootja: JSC Olainfarm

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ciprofloxacin Olainfarm, 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ciprofloxacin Olainfarm, 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tsiprofloksatsiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Ciprofloxacin Olainfarm ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Ciprofloxacin Olainfarm’i võtmist
 3. Kuidas Ciprofloxacin Olainfarm’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Ciprofloxacin Olainfarm’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Ciprofloxacin Olainfarm ja milleks seda kasutatakse

Ciprofloxacin Olainfarm on antibiootikum, mis kuulub fluorokinoloonide rühma. Toimeaine on tsiprofloksatsiin. Tsiprofloksatsiin hävitab infektsioone põhjustavaid baktereid. Tsiprofloksatsiin toimib ainult teatud bakterite liikidele.

Täiskasvanud

Täiskasvanutel kasutatakse Ciprofloxacin Olainfarm’i järgmiste bakteriaalsete infektsioonide raviks:

 • hingamisteede infektsioonid
 • kõrva või ninakõrvalkoobaste kauakestvad või korduvad infektsioonid
 • kuseteede infektsioonid
 • munandite infektsioonid
 • suguelundite infektsioonid naistel
 • seedetrakti ning kõhuõõne infektsioonid
 • naha ja pehmete kudede infektsioonid
 • luude ja liigeste infektsioonid
 • infektsioonide ravi väga madala valgete vereliblede hulgaga (neutropeenia) patsientidel
 • infektsioonide ennetamine väga madala valgete vereliblede hulgaga (neutropeenia) patsientidel
 • Neisseria meningitidis`e põhjustatud infektsioonide ära hoidmiseks
 • Siberi katku kopsuvormi kokkupuute korral.

Lapsed ja noorukid

Lastel ja noorukitel kasutatakse Ciprofloxacin Olainfarm’i meditsiinilise järelvalve all järgmiste bakteriaalsete infektsioonide ravimiseks:

 • kopsude ja bronhide infektsioonid tsüstilist fibroosi põdevatel lastel ja noorukitel
 • kuseteede tüsistunud infektsioonid, sh neerusid haaranud infektsioonid (püelonefriit)
 • Siberi katku kopsuvormi kokkupuute korral.

Lastel ja noorukitel võib Ciprofloxacin Olainfarm’i `kasutada ka teiste spetiifiliste raskete infektsioonide raviks, kui teie arst peab seda vajalikuks.

Mida on vaja teada enne Ciprofloxacin Olainfarm’i võtmist

Ärge võtke Ciprofloxacin Olainfarm’i:

 • kui olete tsiprofloksatsiini, teiste kinoloonide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
 • kui te võtate tisanidiini (vt lõik 2 „Muud ravimid ja Ciprofloxacin Olainfarm“).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ciprofloxacin Olainfarm’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

 • kui teil on kunagi olnud neeruhaigusi, sest teie ravi võib vajada kohandamist,
 • kui teil on epilepsia või mõni muu neuroloogiline haigus,
 • kui teil on varasema antibiootikumravi ajal (sh Ciprofloxacin Olainfarm’i kasutades) tekkinud kõõluse haigusi,
 • kui teil on myasthenia gravis (teatud tüüpi lihasnõrkus),
 • kui teil on eelnevalt olnud ebaregulaarne südamerütm (arütmia).

Südame probleemid

Seda tüüpi ravimite võtmisel on vajalik ettevaatus, kui teil on kaasasündinud pikk QT-intervall või on see kellelgi teie perekonnas (see on näha elektrokardiogrammis (südamefilmi -EKG-s), kui teil on veres soolade tasakaalu häired (eriti kui kaaliumi või magneesiumi sisaldus on väga madal), kui teil on väga aeglane südamerütm (nimetatakse “bradükardia”), kui teil on südamenõrkus (südamepuudulikkus), kui teil on kunagi olnud südamelihase infarkt (müokardiinfarkt), kui te olete naine või eakas või kui te võtate teisi ravimeid, mis võivad põhjustada muutusi EKG-s (vt lõik “Muud ravimid ja Ciprofloxacin Olainfarm”).

Ciprofloxacin Olainfarm’i võtmise ajal:

Teavitage oma arsti viivitamatult, kui teil tekib Ciprofloxacin Olainfarm’i võtmise ajal mõni järgnevatest kaebustest. Teie arst otsustab, kas ravi Ciprofloxacin Olainfarm’iga tuleb lõpetada.

 • Raske, järsku tekkiv allergiline reaktsioon (anafülaktiline reaktsioon/šokk, angioödeem). Isegi esmase annuse korral on väike võimalus, et teil võib tekkida raske allergiline reaktsioon järgmiste sümptomitega: survetunne rinnus; pearinglus, oksendamine või minestustunne või pearinglus püsti tõusmisel. Nende sümptomite tekkides lõpetage Ciprofloxacin Olainfarm’i kasutamine ning võtke viivitamatult oma arstiga ühendust.
 • Aegajalt võib liigestes ja kõõlustes tekkida valu ja turse, eriti juhul kui olete eakas ning saate samuti kortikosteroidravi. Mistahes valu või põletikunähtude esmasel tekkimisel lõpetage Ciprofloxacin Olainfarm’i võtmine ning ärge koormake valulikku piirkonda. Vältige mistahes mittevajalikke liigutusi, kuna see võib suurendada kõõluse rebenemise ohtu.
 • Kui teil on epilepsia või muu neuroloogiline haigus nagu tserebraalne isheemia või insult, võivad teil tekkida kesknärvisüsteemiga seotud kõrvaltoimed. Sellisel juhul lõpetage Ciprofloxacin Olainfarm’i võtmine ning võtke koheselt ühendust oma arstiga.
 • Ciprofloxacin Olainfarm’i esmakordsel võtmisel võivad tekkida psühhiaatrilised reaktsioonid. Kui teil on depressioon või psühhoos, võivad ravi ajal Ciprofloxacin Olainfarm’iga teie haiguse sümptomid süveneda. Kui see teiega juhtub, lõpetage Ciprofloxacin Olainfarm’i võtmine ning võtke kohe oma arstiga ühendust.
 • Teil võib tekkida neuropaatiale iseloomulikke sümptomeid, nagu valu, põletustunne, surin, tuimus ja/või nõrkus. Sellisel juhul lõpetage Ciprofloxacin Olainfarm’i võtmine ning võtke kohe oma arstiga ühendust.
 • Antibiootikumide (sh Ciprofloxacin Olainfarm’i) kasutamisel või isegi mitu nädalat pärast kasutamise lõpetamist võib tekkida kõhulahtisus. Kui see on raske või püsiv või kui te märkate oma väljaheites verd või lima, lõpetage kohe Ciprofloxacin Olainfarm’i võtmine, sest see võib olla

eluohtlik. Ärge võtke soole tegevust peatavaid või aeglustavaid ravimeid ning võtke oma arstiga ühendust.

 • Teavitage arsti või labori töötajaid Ciprofloxacin Olainfarm’i kasutamisest, kui peate andma vere või uriinianalüüsi.
 • Ciprofloxacin Olainfarm võib tekitada maksakahjustust. Kui teil tekivad sümptomid nagu söögiisu kadumine, kollatõbi (naha värvumine kollaseks), uriini värvumine tumedaks, kõhu hellus või sügelus, lõpetage Ciprofloxacin Olainfarm’i võtmine ning võtke koheselt oma arstiga ühendust.
 • Ciprofloxacin Olainfarm võib vähendada valgete vereliblede arvu ning teie vastuvõtlikkus infektsioonidele võib väheneda. Pöörduge kohe arsti poole, kui teil tekib infektsioon järgmiste sümptomitega: palavik koos üldseisundi olulise halvenemisega, palavik lokaalse infektsiooni nähtudega (nt põletik kurgus/neelus/suus või urineerimishäired). Teile tehakse vereanalüüs, et hinnata võimalikku valgevereliblede arvu langust (agranulotsütoos). Arstil on oluline teada, et võtate seda ravimit.
 • Teavitage oma arsti, kui teil või teie pereliikmel on teadaolev glükoos–6–fosfaatdehüdrogenaasi (G6PD) puudulikkus, sest tsiprofloksatsiini kasutamisel võib olla risk aneemia tekkeks.
 • Ciprofloxacin Olainfarm’i kasutamisel muutub teie nahk päikesevalguse või ultraviolett (UV) kiirguse suhtes tundlikumaks. Vältige tugeva päikesevalguse või kunstliku UVkiirguse (nt solaarium) käes viibimist.
 • Kui teie silmanägemine muutub ähmaseks või tekivad muud silmakahjutuse nähud, konsulteerige otsekohe silmaarstiga.

Muud ravimid ja Ciprofloxacin Olainfarm

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Te peate oma arstile ütlema, kui te võtate ravimeid, mis võivad teie südame rütmi mõjutada:

 • ravimid, mis kuuluvad südamerütmihäirete vastaste ravimite gruppi (nt kinidiin, hüdrokinidiin, disopüramiid, amiodaroon, sotalool, dofetiliid, ibutiliid), tritsüklilised antidepressandid, teatud antibiootikumid (mis kuuluvad makroliidide gruppi), teatud antipsühhootikumid.

Ärge võtke Ciprofloxacin Olainfarm’i koos tisanidiiniga, sest see võib tekitada kõrvaltoimeid nagu vererõhu langus ja unisus (vt lõik 2 „Ärge võtke Ciprofloxacin Olainfarm’i“).

Teadaolevalt avaldavad järgmised ravimid koos Ciprofloxacin Olainfarm’iga teie organismis koostoimet. Ciprofloxacin Olainfarm’i võtmine koos nende ravimitega võib mõjutada nende ravimite terapeutilist toimet. Samuti võib suureneda kõrvaltoimete tekkimise võimalus.

Teavitage oma arsti, kui te võtate:

 • varfariini või teisi suukaudseid antikoagulante (vere vedeldamiseks),
 • probenetsiidi (podagra raviks),
 • metotreksaati (teatud tüüpi vähi, psoriaasi ja reumatoidartriidi raviks),
 • teofülliini (hingamishäirete raviks),
 • tisanidiini (lihasspastilisuse raviks hulgiskleroosi korral),
 • klosapiini (antipsühhootikum),
 • ropinirooli (Parkinsoni tõve raviks),
 • fenütoiini (epilepsia raviks).

Tsiprofloksatsiin võib suurendada järgmiste ravimite kontsentratsiooni teie veres:

 • pentoksüfülliin (vereringehäirete raviks),
 • kofeiin.

Mõned ravimid vähendavad Ciprofloxacin Olainfarm’i toimet. Teavitage oma arsti, kui te võtate või soovite võtma hakata:

 • antatsiide,
 • mineraalseid toidulisandeid,
 • sukralfaati,
 • polümeerseid fosfaatide sidujaid (nt sevelameer),
 • kaltsiumi, magneesiumi, alumiiniumi või rauda sisaldavaid ravimeid või toidulisandeid.

Kui nende preparaatide kasutamine on vajalik, võtke Ciprofloxacin Olainfarm’i ligikaudu 2 tundi enne või vähemalt 4 tundi pärast nende preparaatide kasutamist.

Ciprofloxacin Olainfarm koos toidu ja joogiga

Isegi Ciprofloxacin Olainfarm’i võtmisel söögi ajal ei tohi tablettidega samaaegselt süüa ega juua mingeid piimatooteid (nt piim või jogurt) ega kaltsiumi sisaldavaid jooke, sest need võivad mõjutada toimeaine imendumist.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal soovitatakse Ciprofloxacin Olainfarm’i `kasutamist vältida. Teavitage oma arsti, kui planeerite rasestuda.

Ärge võtke Ciprofloxacin Olainfarm’i imetamise ajal, sest tsiprofloksatsiin eritub rinnapiima ning võib kahjustada teie last.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ciprofloxacin Olainfarm võib halvendada teie tähelepanuvõimet. Võivad ilmneda mõningad neuroloogilised kõrvaltoimed. Seetõttu veenduge enne auto juhtimist või masinate käsitsemist, et te teate, kuidas te reageerite Ciprofloxacin Olainfarm’ile. Kahtluse korra konsulteerige oma arstiga.

Kuidas Ciprofloxacin Olainfarm’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst selgitab teile täpselt, kui palju, kui sageli ja kui kaua te peate Ciprofloxacin Olainfarm’i võtma. See sõltub teil oleva infektsiooni tüübist ja kui raskelt see kulgeb.

Teavitage oma arsti, kui teil on neeruprobleeme, sest siis võib arst pidada vajalikuks teie annust kohandada.

Tavaliselt kestab ravi 5…21 päeva, kuid raskete infektsioonide korral võib see kesta kauem. Kui te ei ole kindel, kui palju tablette ja kuidas Ciprofloxacin Olainfarm’i võtta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

a.Neelake tabletid rohke veega alla. Ärge närige tablette, sest nende maitse on ebameeldiv.

b.Püüdke võtta tablette iga päev enam-vähem ühel ja samal ajal.

c.Tablette võib võtta nii toidukorra ajal kui ka vahepeal. Toidus sisalduv kaltsium ei mõjuta ravimi omandamist oluliselt. Siiski ärge võtke Ciprofloxacin Olainfarm’i tablette koos piimatoodete (nt piim või jogurt) või lisandeid sisaldavate puuviljamahladega (nt kaltsiumiga rikastatud apelsinimahl).

Ärge unustage Ciprofloxacin Olainfarm’i võtmise ajal rohkesti vedelikku tarbida.

Kui teil on tunne, et Ciprofloxacin Olainfarm’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui te võtate Ciprofloxacin Olainfarm’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate ravimit määratud annusest rohkem, pöörduge kohe abi saamiseks arsti poole. Võimalusel võtke tabletid või tabletikarp kaasa ning näidake neid arstile.

Kui te unustate Ciprofloxacin Olainfarm’i võtta

Võtke tavapärane annus nii ruttu, kui võimalik ning jätkake siis ravimi võtmist skeemi järgi. Kui on juba aeg järgmise annuse võtmiseks, jätke vahelejäänud annus võtmata ning jätkake tavapärase skeemi järgi. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Viige kindlasti oma ravikuur lõpule.

Kui te lõpetate Ciprofloxacin Olainfarm’i võtmise

On oluline, et teeksite ravikuuri lõpuni, isegi siis, kui tunnete end juba paari päeva möödudes paremini. Kui lõpetate ravimi võtmise liiga vara, võib juhtuda, et teie infektsioon ei ole täielikult välja ravitud ning haigussümptomid võivad uuesti tekkida või süveneda. Samuti võib tekkida resistentsus antibiootikumi suhtes.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • iiveldus, kõhulahtisus,
 • liigesvalu lastel.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • seentest põhjustatud superinfektsioonid,
 • eosinofiilide (valgete vereliblede tüüp) hulga suurenemine,
 • söögiisu kadumine (anoreksia),
 • hüperaktiivsus või ärritus,
 • peavalu, pearinglus, unehäired või maitsetundlikkuse häired,
 • oksendamine, kõhuvalu, seedetrakti probleemid nagu maovaevus (seedehäire/kõrvetised) või kõhupuhitus,
 • teatud ensüümide hulga suurenemine veres (transaminaasid ja/või bilirubiin),
 • nahalööve, sügelemine või nõgestõbi,
 • liigesvalu täiskasvanutel,
 • neerufunktsiooni halvenemine,
 • lihas ja luuvalu, halb enesetunne (asteenia) või palavik,
 • alkaalse fosfataasi (teatud ensüüm veres) kontsentratsiooni suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • jämesoole põletik (koliit), mis on seotud antibiootikumi kasutamisega (väga harvadel juhtudel võib lõppeda surmaga) (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“),
 • muutused verevalemis (leukopeenia, leukotsütoos, neutropeenia, aneemia), vere hüübimisnäitajate (trombotsüüdid) hulga vähenemine,
 • allergiline reaktsioon, turse (ödeem) või naha ja limaskestade kiire tursumine (angioödeem),
 • veresuhkru tõus (hüperglükeemia),
 • segasusseisund, desorientatsioon, ärevus, hirmuunenäod, depressioon või hallutsinatsioonid,
 • nõelte torkimise tunne, meeleelundite ebatavaline tundlikkus stiimulitele, nahatundlikkuse langus, treemor, krambid (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“) või peapööritus,
 • nägemishäired,
 • kohin kõrvus, kuulmise kadu, kuulmisfunktsiooni häirumine,
 • südame löögisageduse kiirenemine (tahhükardia),
 • veresoonte laienemine (vasodilatsioon), madal vererõhk või minestamine,
 • hingeldus (sh astma sümptomid),
 • maksahäired, kollatõbi (kolestaatiline ikterus) või hepatiit,
 • tundlikkus valguse suhtes (vt lõik 2 “Hoiatused ja ettevaatusabinõud“),
 • lihasvalu, liigestepõletik, lihastoonuse tõus või krambid,
 • neerupuudulikkus, vere või kristallide esinemine uriinis (vt lõik 2 “Hoiatused ja ettevaatusabinõud“), kuseteedepõletik,
 • vedeliku peetus või ülemäärane higistamine,
 • verehüübimisfaktori (protrombiin) taseme muutus või ensüüm amülaasi taseme tõus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10000-st):

 • teatud tüüpi vere punaliblede vähesus (hemolüütiline aneemia), valgete vereliblede arvu tõsine langus (agranulotsütoos), punaste ja valgete vereliblede ning trombotsüütide arvu langus (pantsütopeenia), mis võib lõppeda surmaga; luuüdi depressioon, mis võib samuti surmaga lõppeda (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“),
 • rasked allergilised reaktsioonid (anafülaktiline reaktsioon või anafülaktiline šokk, mis võib surmaga lõppeda – seerumtõbi) (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“),
 • psüühikahäired (psühhootilised reaktsioonid) (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“),
 • migreen, koordinatsioonihäired, ebakindel kõnnak (kõnnakuhäire), lõhnatundlikkuse häire (haistmishäired), koljusisese rõhu tõus (intrakraniaalse rõhu tõus),
 • värvitaju häired,
 • veresoonte seina põletik (vaskuliit),
 • pankreatiit,
 • maksarakkude hävimine (maksa nekroos), mis väga harvadel juhtudel põhjustab eluohtlikku maksapuudulikkust,
 • väikesed täppverevalumid naha all (petehhiad); erinevad naha lööbed (nt potentsiaalselt surmaga lõppev StevensiJohnsoni sündroom või toksiline epidermaalne nekrolüüs),
 • lihasnõrkus, kõõluse põletik, kõõluse rebend – eriti pahkluu tagakülje suures kõõluses (Achilleus’e kõõlus) (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“); müasteenia süvenemine (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Teadmata esinemissagedus (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • närvisüsteemiga seotud probleemid (nt valu, põletustunne, surin, tuimus ja/või nõrkus jäsemetes),
 • ebatavaliselt kiire südamerütm, eluohtlikult ebaregulaarne südamerütm, südamerütmi muutused (nimetatakse “QTintervalli pikenemiseks”, mida on näha südamefilmis – EKGs).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Ciprofloxacin Olainfarm’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate riknemise tunnuseid.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ciprofloxacin Olainfarm sisaldab

 • Toimeaine on tsiprofloksatsiin.

Ciprofloxacin Olainfarm 250 mg:

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 291,50 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab 250 mg tsiprofloksatsiinile.

Ciprofloxacin Olainfarm 500 mg:

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 583 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab 500 mg tsiprofloksatsiinile.

 • Teised koostisosad on

Tableti sisu: maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate: hüpromelloos, makrogool 4000, titaandioksiid (E 171).

Kuidas Ciprofloxacin Olainfarm välja näeb ja pakendi sisu

Ciprofloxacin Olainfarm 250 mg:

Valged või kollakad, 11 mm ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega poolitusjoonega tabletid, märgisega “4” ühel poolel.

Ciprofloxacin Olainfarm 500 mg:

Valged või kollakad, 19,1 x 7,6 mm piklikud, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega poolitusjoonega tabletid, märgisega “5” ühel poolel.

Ciprofloxacin Olainfarm õhukese polümeerikattega tablette turustatakse pappkarbis, milles on läbipaistvad PVC/alumiinium blistrid 10, 20 või 100 tabletiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

JSC Olainfarm

Rupnicu Str. 5

LV-2114 Olaine

Läti

Tootja

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351, Attiki

Kreeka

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. OÜ Vip Pharma Eesti

Uusaru 5 Saue 76505 Tel: 56480207

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

250 mg:

 

Taani

Ciprofloxacin Pharmathen

Eesti

Ciprofloxacin Olainfarm

Läti

Ciprofloxacin Olainfarm 250 mg apvalkotās tabletes

Leedu

Ciprofloxacin Olainfarm 250 mg plėvele dengtos tabletės

500 mg:

 

Taani

Ciprofloxacin Pharmathen

Eesti

Ciprofloxacin Olainfarm

Läti

Ciprofloxacin Olainfarm 500 mg apvalkotās tabletes

Leedu

Ciprofloxacin Olainfarm 500 mg plėvele dengtos tabletės

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nõuanded/teadmiseks

Antibiootikume kasutatakse bakteriaalsete põletike ravimiseks. Viirusnakkustesse nad ei toimi. Kui teie arst on määranud teile antibiootikume, vajate neid hetkel teil oleva haiguse raviks.

Hoolimata antibiootikumide kasutamisest võivad mõned bakterid ellu jääda või edasi paljuneda. Sellist fenomeni nimetatakse resistentsuseks: ravi mõnede antibiootikumidega osutub mitttetoimivaks. Antibiootikumide väärkasutus soodustab resistentsuse teket. Te võite isegi ise resistentsuse tekkele kaasa aidata ja sellega lükata ravi edukust edasi või vähendada antibiootikumi toimet, kui te ei järgi täpselt:

 • annustamist
 • raviskeemi (võtmise aegu)
 • ravi kestust.

Sellest tulenevalt – et tagada teie ravimi parim toime: