Carzan 16mg - tablett (16mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09CA06
Toimeaine: kandesartaan
Tootja: Zentiva k.s.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Carzan 16 mg, tabletid

Carzan 32 mg, tabletid

Kandesartaantsileksetiil

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Carzan ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Carzan’i võtmist
 3. Kuidas Carzan’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Carzan’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Carzan ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on Carzan. Toimeaine on kandesartaantsileksetiil. See kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse angiotensiin II retseptorite antagonistideks. Selle ravimi toimel veresooned lõõgastuvad ning laienevad. See aitab langetada teie vererõhku. Seetõttu on südamel kergem pumbata verd kogu organismi.

Carzan’i kasutatakse:

Mida on vaja teada enne Carzan’i võtmist

 • kõrge vererõhu (hüpertensioon) raviks täiskasvanud patsientidel ja 6...18aastastel lastel ning noorukitel.
 • südamepuudulikkuse raviks nõrgenenud südamelihase talitlusega täiskasvanud patsientidel, kui angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoreid ei saa kasutada või lisaks AKE inhibiitoritele, kui sümptomid püsivad vaatamata ravile ja mineralokortikoidi retseptorite antagoniste (MRA) ei saa kasutada (AKEinhibiitorid ja MRAd on ravimid, mida kasutatakse südamepuudulikkuse raviks).

Ärge võtke Carzan’i:

 • kui olete kandesartaantsileksetiili või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui olete enam kui kolm kuud rase (samuti on parem vältida Carzan’i kasutamist raseduse varasemas perioodis – vt raseduse lõik);
 • kui teil esineb raske maksahaigus või sapijuha sulgus (probleem sapi väljajuhtimisel sapipõiest);
 • kui patsient on alla 1aastane laps;
 • kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Kui te ei ole kindel, kas midagi ülalnimetatust kehtib teie kohta, rääkige enne Carzan’i kasutamist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Carzan’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga

 • kui teil on probleeme südame, maksa või neerudega või te saate dialüüsi;
 • kui teile on hiljuti teostatud neerusiirdamine;
 • kui te oksendate või olete hiljuti tugevalt oksendanud või teil on kõhulahtisus;
 • kui teil on neerupealiste haigus, mida nimetatakse Conni sündroomiks (ehk primaarne hüperaldosteronism);
 • kui teil on madal vererõhk;
 • kui teil on kunagi olnud insult;
 • te peate teavitama oma arsti, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Carzan’i ei soovitata kasutada raseduse varajases staadiumis ning seda ei tohi kasutada, kui teie rasedus on kestnud kauem kui kolm kuud, kuna selles staadiumis kasutatuna võib ravim tekitada teie lapsele tõsist kahju (vt raseduse lõik);
 • kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 • AKEinhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
 • aliskireen;
 • kui te võtate AKEinhibiitorit koos ravimiga, mis kuulub mineralokortikoidi retseptorite antagonistide (MRA) ravimrühma. Need on südamepuudulikkuse ravimid (vt „Muud ravimid

ja Carzan“).

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Carzan’i“.

Kui teil on mõni ülalnimetatud seisundeist, võib teie arst pidada vajalikuks teie seisundit sagedamini kontrollida.

Kui te lähete operatsioonile, rääkige oma arstile või hambaarstile, et te kasutate Carzan’i. See on vajalik seetõttu, et Carzan koos mõnede tuimestitega võib põhjustada liigset vererõhu langust.

Lapsed ja noorukid

Kandesartaantsileksetiili on lastel uuritud. Lisateabe saamiseks rääkige oma arstiga. Carzan’i ei tohi anda alla 1-aastastele lastele neerude arengut mõjutada võiva ohu tõttu.

Muud ravimid ja Carzan

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Koosmanustamisel võib Carzan mõjutada teiste ravimite toimet ning teised ravimid võivad mõjutada Carzan’i toimet. Kui te kasutate teatud ravimeid, peab teie arst aeg-ajalt tegema teile vereanalüüse.

Kindlasti öelge arstile, kui kasutate mõnda järgnevatest ravimitest:

 • teised ravimid, mis aitavad teie vererõhku langetada, sh beetablokaatorid, diasoksiid ja angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid, nagu enalapriil, kaptopriil, lisinopriil või ramipriil;
 • mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd), nagu ibuprofeen, naprokseen, diklofenak, tselekoksiib või etorikoksiib (kasutatakse valu ja põletiku vastu);
 • atsetüülsalitsüülhape (kui te võtate enam kui 3 g ööpäevas) (kasutatakse valu ja põletiku vastu);
 • kaaliumi sisaldavad toidulisandid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad (ained, mis suurendavad kaaliumisisaldust veres);
 • hepariin (ravim vere vedeldamiseks);
 • kotrimoksasool (antibiootikum), mis on tuntud ka kui trimetoprim/sulfametoksasool;
 • vett väljutavad tabletid (diureetikumid);
 • liitium (vaimse tervise probleemide korral kasutatav ravim).

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

 • kui te võtate AKEinhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Carzan’i“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”);
 • kui te saate südamepuudulikkuse ravi AKEinhibiitori ja teatud teise ravimiga, mis on tuntud kui mineralokortikoidi retseptorite antagonist (nt spironolaktoon, eplerenoon).

Carzan koos toidu, joogi ja alkoholiga

Kui teile on määratud Carzan, rääkige oma arstiga enne alkoholi tarvitamist. Alkoholi tarvitamine võib teil tekitada nõrkust või pearinglust.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Te peate rääkima oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Tavaliselt soovitab teie arst enne rasestumist või niipea, kui olete teadlik oma rasedusest, Carzan’i kasutamise lõpetada ning kasutada Carzan’i asemel teist ravimit. Carzan’i ei soovitata kasutada raseduse varases perioodis ning seda ei tohi kasutada, kui rasedus on kestnud üle 3 kuu, kuna kasutatuna pärast kolmandat raseduskuud võib ravim teie last tõsiselt kahjustada.

Imetamine

Rääkige oma arstile, kui te toidate last rinnaga või kavatsete alustada imetamist. Carzan’i ei soovitata imetavatele emadele ning teie arst võib teile määrata teise ravimi, seda eriti sel juhul, kui teie laps on vastsündinu või sündis enneaegselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõnedel patsientidel võib Carzan’i kasutamine põhjustada väsimust või pearinglust. Kui see juhtub teiega, ärge juhtige autot ega kasutage mingeid tööriistu või masinaid.

Carzan sisaldab laktoosi

Carzan sisaldab laktoosi, mis on üks suhkru liikidest. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, rääkige oma arstiga enne selle ravimi kasutamist.

Kuidas Carzan’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tähtis on võtta Carzan’i iga päev.

Carzan’i võib võtta koos toiduga või ilma. Neelake tablett alla koos joogiveega.

Püüdke tabletti võtta iga päev samal ajal, see aitab teil ravimi võtmist meeles pidada.

Kõrge vererõhk

 • Carzan’i soovitatav annus on 8 mg üks kord ööpäevas. Teie arst võib seda annust suurendada kuni 16 mgni üks kord ööpäevas ja sellejärgselt kuni 32 mgni üks kord ööpäevas, sõltuvalt sellest, kuidas teie vererõhk reageerib.
 • Mõnedele patsientidele, näiteks kellel on maksaprobleemid, neeruprobleemid või kes on hiljuti palju vedelikku kaotanud, näiteks oksendamise, kõhulahtisuse või vett väljaajavate ravimite tõttu, võib arst määrata madalama algannuse
 • Mõnedel mustanahalistel patsientidel võib olla vähenenud ravivastus seda tüüpi ravimitele, kui neid võetakse ainsa ravimina ning need patsiendid võivad vajada suuremat annust.

Kasutamine kõrge vererõhuga lastel ja noorukitel

6...18-aastased lapsed:

Soovitatav algannus on 4 mg üks kord ööpäevas.

Patsiendid kehakaaluga < 50 kg: mõnedel halvasti kontrollitava vererõhuga patsientidel võib arst otsustada annust suurendada maksimaalselt 8 mg-ni üks kord ööpäevas.

Patsiendid kehakaaluga ≥ 50 kg: mõnedel halvasti kontrollitava vererõhuga patsientidel võib arst otsustada annust suurendada maksimaalselt 8 mg-ni üks kord ööpäevas ja kuni 16 mg-ni üks kord ööpäevas.

Südamepuudulikkus täiskasvanutel

Carzan’i soovitatav algannus on 4 mg üks kord ööpäevas. Teie arst võib teie annust suurendada, kahekordistades seda vähemalt kahenädalaste vahedega kuni annuseni 32 mg üks kord ööpäevas. Carzan’i võib võtta koos teiste südamepuudulikkuse ravimitega ning teie arst otsustab, milline ravi teile sobib.

Kui te võtate Carzan’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Carzan’i rohkem kui arst oli teile määratud, võtke viivitamatult ühendust arsti või apteekriga.

Kui te unustate Carzan’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake tavapäraste annustega.

Kui te lõpetate Carzan’i võtmise

Kui te lõpetate Carzan’i võtmise, võib teie vererõhk taas tõusta. Seetõttu ärge katkestage ravi Carzan’iga ilma oma arstiga eelnevalt nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 1. Võimalikud kõrvaltoimed
 2. Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Oluline on, et te olete teadlik, millised kõrvaltoimed võivad olla.

Lõpetage Carzan’i võtmine ja otsige otsekohe arstiabi, kui teil ilmneb mistahes järgmine allergiline reaktsioon:

 • hingamisraskused, koos või ilma näo, huulte, keele ja/või kõritursega;
 • näo, huulte, keele ja/või kõriturse, mis võib põhjustada neelamisraskusi;
 • tugev nahasügelus (sõlmekeste tekkega).

Carzan võib põhjustada vere valgeliblede arvu vähenemist. Teie vastupanu nakkustele võib olla nõrgenenud ning teil võib tekkida väsimus, nakkushaigus või palavik. Kui see juhtub, võtke ühendust oma arstiga. Teie arst võib aeg-ajalt teha teile vereanalüüse, et kontrollida, kas Carzan on mõjutanud teie verd (agranulotsütoos).

Teised võimalikud kõrvaltoimed:

Sage (võib esineda kuni 1 patsiendil 10-st)

 • pearinglus/pöörlemisetunne;
 • peavalu;
 • hingamisteede infektsioon;
 • madal vererõhk. Seetõttu võite tunda nõrkust või pearinglust;
 • muutused vereanalüüsides:

kaaliumitaseme tõus veres, eriti juhul, kui teil esinevad neeruprobleemid või südamepuudulikkus. Kui see on oluline, võite te tunda väsimust, nõrkust, ebakorrapäraseid südamelööke või nõeltega torkimisetunnet nahal;

 • toimed neerufunktsioonile, eriti kui teil juba esinevad neeruprobleemid või südamepuudulikkus. Väga harvadel juhtudel võib tekkida neerupuudulikkus.

Väga harv (võib esineda kuni 1 patsiendil 10000-st)

 • näo, huulte, keele ja/või kõriturse;
 • vere puna või valgeliblede arvu langus. Teil võib tekkida väsimus, nakkushaigus või palavik;
 • nahalööve, sõlmeline lööve (nõgestõbi);
 • sügelus;
 • seljavalu, valu liigestes ja lihastes;
 • maksafunktsiooni häired, kaasa arvatud maksapõletik (hepatiit). Teil võivad tekkida väsimus, naha ja silmavalgete muutumine kollaseks ning gripilaadsed haigusnähud;
 • iiveldus;
 • köha
 • muutused vereanalüüsides:

naatriumitaseme langus veres. Kui see on oluline, võite te tunda nõrkust, energiapuudust või lihaskrampe.

Lastel, kellel ravitakse kõrget vererõhku, esinevad samasugused kõrvaltoimed kui täiskasvanutel, kuid neid esineb sagedamini. Lastel on väga sage kõrvaltoime kurguvalu, kuid täiskasvanutel seda teatatud ei ole, samuti esinevad “vesine nina”, palavik ja südame löögisageduse tõus lastel sageli, kuid täiskasvanutel seda teatatud ei ole.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Carzan’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Carzan sisaldab

 • Toimeaine on kandesartaan.

Üks tablett sisaldab 16 mg või 32 mg kandesartaantsileksetiili.

- Teised koostisosad on: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, hüdroksüpropüültselluloos (E 463), kroskarmelloosnaatrium (E 468), magneesiumstearaat (E 572), trietüültsitraat (E 1505)

Kuidas Carzan välja näeb ja pakendi sisu

Carzan 16 mg on ümmargused, kaksikkumerad, valged kuni valkjad tabletid, ühel küljel poolitusjoon ja märgistus C/16, tableti läbimõõt on ligikaudu 8 mm.

Carzan 32 mg on ümmargused, kaksikkumerad, valged kuni valkjad tabletid, ühel küljel poolitusjoon ja märgistus C/32, tableti läbimõõt on ligikaudu 10,5 mm.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurused: 7, 14, 28, 30, 56, 70, 90 või 98 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: ZENTIVA, k.s., U kabelovny 130,

102 37 Prague 10 Dolní Měcholupy Tšehhi Vabariik

Tootjad:

Siegfried Malta Ltd,

HHF070 Hal Far Industrial Estate,

P.O. box 14, Hal Far BBG 073000,

Malta

Või

ZENTIVA, k.s., U kabelovny 130,

102 37 Prague 10 Dolní Měcholupy Tšehhi Vabariik

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Bulgaaria

КАРЗАП 4 (8; 16; 32) mg

Tšehhi Vabariik

CARZAP 4 (8, 16, 32) mg, tablety

Eesti

Carzan 16 ( 32) mg

Läti

Carzan 8

(16) mg tabletes

Leedu

Carzan 8

(16; 32) mg tabletės

Poola

CARZAP

Portugal

Candesartan Zentiva

Rumeenia

Candesartan cilexetil Zentiva 4 (8; 16; 32) mg comprimate

Slovakkia

CARZAP 4 (8; 16; 32) mg, tablety

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt 139E/2 Tallinn 11317

Tel. +372 627 34 88 Faks. +372 727 34 81

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2018.