Canocord 4 mg - tablett (4mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09CA06
Toimeaine: kandesartaan
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Canocord 4 mg, tabletid

Canocord 8 mg, tabletid

Canocord 16 mg, tabletid

Canocord 32 mg, tabletid

Kandesartaantsileksetiil

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Canocord ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Canocord´i võtmist
 3. Kuidas Canocord´i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Canocord´i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Canocord ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on Canocord. Toimeaine on kandesartaantsileksetiil. Toimeaine kuulub ravimite klassi, mida nimetatakse angiotensiin II retseptorite antagonistideks. See lõõgastab ning laiendab teie veresooni, mis aitab langetada teie vererõhku. Seetõttu on südamel kergem pumbata verd kogu organismi.

Seda ravimit kasutatakse:

Mida on vaja teada enne Canocord’i võtmist

 • kõrge vererõhu (hüpertensioon) ravimiseks täiskasvanud patsientidel ning lastel ja noorukitel vanuses 6 kuni18 aastat.
 • Canocord’i võib kasutada südamepuudulikkuse ravimiseks nõrgenenud südamelihase funktsiooniga täiskasvanud patsientidel, kui angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoreid ei saa kasutada või lisaks AKEinhibiitoritele, kui sümptomid püsivad vaatamata ravile ja mineralokortikoidi retseptorite antagoniste (MRA) ei saa kasutada (AKE inhibiitorid ja MRAd on ravimid, mida kasutatakse südamepuudulikkuse ravis).

Ärge võtke Canocord´i:

 • kui olete kandesartaantsileksetiili või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui te olete enam kui 3 kuud rase (samuti on parem vältida Canocord´i kasutamist raseduse varasemas perioodis – vt raseduse lõik),
 • kui teil on raske maksahaigus või sapijuha sulgus (probleemid sapi väljajuhtimisel sapipõiest),
 • kui patsient on alla 1aastane laps,
 • kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni

Kui te ei ole kindel, kas midagi ülalnimetatust kehtib teie kohta, rääkige enne Canocord´i kasutamist

oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Canocord´i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on probleeme südame, maksa või neerudega või te olete dialüüsi patsient;
 • kui teil on hiljuti teostatud neerusiirdamine;
 • kui te oksendate või olete hiljuti palju oksendanud või teil on kõhulahtisus;
 • kui teil on neerupealiste haigus, mida nimetatakse Conni sündroomiks (ehk primaarne hüperaldosteronism);
 • kui teil on madal vererõhk;
 • kui teil on kunagi olnud insult;
 • te peate teavitama oma arsti, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Canocord´i ei soovitata kasutada raseduse varajases perioodis ning seda ei tohi kasutada, kui teie rasedus on kestnud kauem kui kolm kuud, kuna selles staadiumis kasutatuna võib ravim põhjustada teie lapsele tõsist kahju (vt lõik raseduse kohta);
 • kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 • AKEinhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
 • aliskireen;
 • kui te võtate AKEinhibiitorit koos ravimiga, mis kuulub mineralokortikoidi retseptorite antagonistide ravimrühma. Need on südamepuudulikkuse ravimid (vt „Muud ravimid ja Canocord“).

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Canocord’i”.

Kui teil on mõni ülalnimetatud seisundeist, võib teie arst pidada vajalikuks teie seisundit sagedamini kontrollida.

Kui te lähete operatsioonile, rääkige oma arstile või hambaarstile, et te kasutate Canocord´i. See on vajalik seetõttu, et Canocord koos mõnede tuimastitega võib põhjustada vererõhu langust.

Lapsed ja noorukid

Canocord’i kasutamist on uuritud lastel. Lisateabe saamiseks pöörduge oma arsti poole. Canocordʼi ei tohi anda alla 1-aasta vanustele lastele, kuna see võib kahjustada nende neerude arengut.

Muud ravimid ja Canocord

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Koosmanustamisel võib Canocord mõjutada teiste ravimite toimet ning teised ravimid võivad mõjutada Canocord´i toimet. Kui te kasutate teatud ravimeid, peab teie arst aeg-ajalt teile vereanalüüse tegema.

Kindlasti peab teie arst teadma, kui kasutate mõnda järgnevatest ravimitest:

 • teised ravimid, mis aitavad teie vererõhku langetada, sh beetablokaatorid, diasoksiid ja angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid, nagu enalapriil, kaptopriil, lisinopriil või ramipriil;
 • mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (MSPVAd), nagu ibuprofeen, naprokseen, diklofenak, tselekoksiib või etorikoksiib (kasutatakse valu ja põletiku vastu);
 • atsetüülsalitsüülhape (kui te kasutate rohkem kui 3 g ööpäevas) (kasutatakse valu ja põletiku vastu);
 • kaaliumi asendavad ravimid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad (ained, mis suurendavad kaaliumisisaldust teie veres);
 • hepariin (ravim vere vedeldamiseks);
 • vett väljutavad tabletid (diureetikumid);
 • liitiumi preparaadid (vaimsete häirete korral kasutatav ravim).

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

 • kui te võtate AKEinhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Canocord’i“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”);
 • kui te saate südamepuudulikkuse ravi AKEinhibiitori ja teatud teise ravimiga, mis on tuntud kui mineralokortikoidi retseptorite antagonist (nt spironolaktoon, eplerenoon).

Canocord koos toidu, joogi ja alkoholiga

Canocord´i võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui teile määratakse Canocord´i, arutage oma arstiga enne alkoholi tarvitamist. Alkoholi tarvitamine võib teil tekitada nõrkust või pearinglust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Te peate rääkima oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või plaanite rasestuda). Tavaliselt soovitab teie arst enne rasestumist või niipea, kui olete teadlik oma rasestumisest, Canocord´i kasutamise katkestada ning alustada selle asemel mõne muu ravimi kasutamist. Canocord´i ei soovitata kasutada raseduse varajases perioodis ning seda ei tohi kasutada, kui olete rase rohkem kui 3 kuud, kuna kasutatuna pärast kolmandat raseduskuud võib ravim teie last tõsiselt kahjustada.

Imetamine

Rääkige oma arstile, kui te toidate last rinnaga või kavatsete alustada imetamist. Canocord´i ei soovitata imetavatele emadele ning teie arst võib teile määrata teise ravimi, kui te soovite last imetada, eriti sel juhul, kui teie laps on vastsündinu või sündis enneaegselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Canocord´i kasutamine võib mõnedel patsientidel põhjustada väsimust või pearinglust. Kui see juhtub teiega, ärge juhtige autot ega kasutage mingeid tööriistu või masinaid.

Canocord sisaldab laktoosi

Canocord sisaldab laktoosi, mis on üks suhkru liikidest. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Canocord’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tähtis on võtta Canocord´i iga päev.

Canocord´i võib võtta koos toiduga või ilma. Neelake tablett alla koos joogiveega. Püüdke tabletti võtta iga päev samal ajal, see aitab teil selle võtmist meeles pidada. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Kõrge vererõhk

Soovitatav kandesartaani annus on 8 mg üks kord ööpäevas. Teie arst võib seda annust tõsta kuni 16 mg-ni üks kord ööpäevas ja sellejärgselt 32 mg-ni üks kord ööpäevas, sõltuvalt sellest, kuidas teie vererõhk reageerib.

Mõnedele patsientidele, näiteks kellel on maksaprobleemid, neeruprobleemid või kes on hiljuti palju vett kaotanud, näiteks oksendamise või kõhulahtisuse või vett väljutavate ravimite tõttu, võib arst

määrata väiksema algannuse.

Mõnedel mustanahalistel patsientidel võib olla väiksem vererõhku langetav toime seda tüüpi ravimite kasutamisel, kui seda kasutatakse ainsa vererõhuravimina ning need patsiendid võivad vajada suuremat annust.

Kasutamine kõrge vererõhuga lastel ja noorukitel

Lapsed vanuses 6 kuni 18 aastat:

Soovitatav algannus on 4 mg üks kord ööpäevas.

< 50 kg kaaluvad patsiendid: mõnedel patsientidel, kelle vererõhk ei alane piisavalt, võib arst annust suurendada maksimaalselt 8 mg-ni üks kord ööpäevas.

≥ 50 kg kaaluvad patsiendid: mõnedel patsientidel, kelle vererõhk ei alane piisavalt, võib arst annust suurendada 8 mg-ni üks kord ööpäevas ja seejärel kuni 16 mg-ni üks kord ööpäevas.

Südamepuudulikkus täiskasvanutel

Soovitatav kandesartaani algannus on 4 mg üks kord ööpäevas. Teie arst võib teie annust suurendada, kahekordistades annust vähemalt kahenädalaste vahedega kuni annuseni 32 mg üks kord ööpäevas. Canocord´i võib võtta koos teiste südamepuudulikkuse ravimitega ning teie arst otsustab, milline ravim teile sobib.

Kui te võtate Canocord´i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate rohkem Canocord´i, kui teile oli määratud arsti poolt, võtke nii kiiresti kui võimalik nõuande saamiseks ühendust arsti või apteekriga.

Kui te unustate Canocord´i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus nagu tavaliselt.

Kui te lõpetate Canocord´i võtmise

Kui te lõpetate Canocord´i võtmise, võib teie vererõhk taas tõusta. Seetõttu ärge katkestage ravi Canocord´iga ilma oma arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. On oluline, et te teate, millised kõrvaltoimed võivad esineda.

Lõpetage Canocord´i võtmine ja otsige otsekohe arstiabi, kui teil ilmnevad mistahes järgmised allergilised reaktsioonid:

 • hingamisraskused, koos või ilma näo, huulte, keele ja/või kõritursega;
 • näo, huulte, keele ja /või kõriturse, mis võib põhjustada neelamisraskusi;
 • tugev nahasügelus (koos kublalise nahalööbega).

Canocord võib põhjustada vere valgeliblede arvu vähenemist. Teie vastupanu nakkustele võib olla nõrgenenud ning teil võib tekkida väsimus, mõni nakkushaigus või palavik. Kui see juhtub, kontakteeruge oma arstiga. Teie arst võib aeg-ajalt kontrollida teie vereanalüüsi, et hinnata, kas Canocord on mõjutanud teie verd (agranulotsütoos).

Teised võimalikud kõrvaltoimed võivad olla:

Sage (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 10-st)

 • pearinglus/pöörlemisetunne;
 • peavalu;
 • hingamisteede infektsioon;
 • madal vererõhk. Seetõttu võite tunda nõrkust või pearinglust;
 • muutused vereanalüüsis:
 • kaaliumi taseme tõus veres, eriti juhul, kui teil esinevad neeruprobleemid või südamepuudulikkus. Kui see tõus on märkimisväärne, võite te tunda väsimust, nõrkust, ebakorrapäraseid südamelööke või torkivat tunnet nahal;
 • toime neerufunktsioonile, eriti patsientidel, kellel juba esinevad neeruprobleemid või südamepuudulikkus. Väga harvadel juhtudel võib tekkida neerupuudulikkus.

Väga harv (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 10000-st)

 • näo, huulte, keele ja/või kõriturse;
 • vere puna või valgeliblede taseme langus. Teil võib tekkida väsimus, nakkushaigus või palavik;
 • nahalööve, kublaline lööve (nõgestõbi);
 • sügelus;
 • seljavalu, valu liigestes ja lihastes;
 • maksafunktsiooni häired, kaasa arvatud maksapõletik (hepatiit). Teil võivad tekkida väsimus, naha ja silmavalgete muutumine kollaseks ning gripilaadsed haigusnähud;
 • köha;
 • iiveldus;
 • muutused vereanalüüsides:
 • naatriumi taseme langus veres. Kui see langus on märkimisväärne, võite te tunda nõrkust, energiapuudust või lihaskrampe.

Lastel, kes saavad ravi kõrge vererõhu vastu, on kõrvaltoimed sarnased täiskasvanutega, kuid avalduvad märksa sagedamini. Väga sage kõrvaltoime lastel on kurguvalu, mida pole teatatud täiskasvanutel, samuti esinevad lastel sageli nohu, palavik ja kiirenenud südamerütm, kuid mida pole teatatud täiskasvanutel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Canocord’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Canocord sisaldab

 • Toimeaine on kandesartaantsileksetiil. Iga tablett sisaldab 4 mg, 8 mg, 16 mg või 32 mg kandesartaantsileksetiili.
 • Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, makrogool 8000, hüdroksüpropüültselluloos, karmellooskaltsium, magneesiumstearaat ja punane raudoksiid (E172) (ainult 8 mg, 16 mg ja 32 mg tablettides).

Kuidas Canocord välja näeb ja pakendi sisu

4 mg: Ümmargused, valged, kergelt kaksikkumerad, poolitusjoonega ühel küljel ja kaldservadega tabletid.

8 mg: Ümmargused, roosakad, kergelt kaksikkumerad, poolitusjoonega ühel küljel ja kaldservadega tabletid.

16 mg: Ümmargused, roosakad, kergelt kaksikkumerad, poolitusjoonega ühel küljel ja kaldservadega tabletid.

32 mg: Ümmargused, roosakad, kergelt kaksikkumerad, poolitusjoonega ühel küljel ja kaldservadega tabletid.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurused: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 tabletti karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad:

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2016.