Co-renitec - tablett (20mg +12,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09BA02
Toimeaine: enalapriil +hüdroklorotiasiid
Tootja: Merck Sharp & Dohme OÜ

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

CO-RENITEC 20 mg/12,5 mg tabletid

Enalapriilmaleaat/hüdroklorotiasiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on CO-RENITEC ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne CO-RENITECi võtmist
 3. Kuidas CO-RENITECi võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas CO-RENITECi säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on CO-RENITEC ja milleks seda kasutatakse

Arst määras teile CO-RENITECi hüpertensiooni (kõrgenenud vererõhu) raviks, kui ravides ainult AKE inhibiitori (enalapriili) või hüdroklorotiasiidiga ei ole saavutatud piisavat tulemust.

CO-RENITECi toimeaine enalapriilmaleaat on angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitor

(AKE inhibiitor), mis laiendab teil veresooni ning kergendab südame tööd vere laiali pumpamisel kogu organismi. Toimeaine hüdroklorotiasiid on diureetikum (vee väljaviija), mis soodustab neerude kaudu vee ja soolade väljaviimist. Enalapriil ja hüdroklorotiasiid koos aitavad langetada vererõhku.

Mida on vaja teada enne CO-RENITECi võtmist

Ärge võtke CO-RENITECi:

 • kui olete enalapriilmaleaadi, hüdroklorotiasiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teid on kunagi ravitud selle ravimiga samasse ravimrühma kuuluva ravimiga

(AKE inhibiitoriga), mille tagajärjel tekkis teil allergiline reaktsioon näo, huulte, keele ja/või kõri tursega ja millega kaasnes neelamis- või hingamisraskus. Te ei tohi seda ravimit võtta, kui teil esinevad sellist tüüpi reaktsioonid teadmata põhjusel, või kui teil on diagnoositud kaasasündinud või sõltumatut angioödeemi („iseenesest“ tekkinud turset);

 • kui te olete allergiline sulfoonamiidi derivaatidest ravimite suhtes. Sellisteks ravimiteks on tiasiidid, sulfoonamiidi antibiootikumid ja atsetasolamiid (ravim, millega väljutatakse kehast liigseid vedelikke ja ravitakse rohekaed, südamehaigusi ja langetõbe);
 • kui teil on uriini peetus;
 • kui teil on tõsised neeruprobleemid;
 • kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni;
 • kui te olete rohkem kui 3 kuud rase. (CORENITECi on parem vältida ka raseduse alguses – vt lõik Rasedus);
 • kui teil on tõsised maksaprobleemid;
 • kui te võtate ravimit, mis sisaldab neprilüsiini inhibiitorit (nt sakubitriil). Ärge võtke CORENITECi vähemalt 36 tunni jooksul enne või pärast sakubitriili/valsartaani võtmist, sest see ravim sisaldab neprilüsiini inhibiitorit.

Kui te ei ole kindel, kas tohite alustada ravi selle ravimiga, siis pidage nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne CO-RENITECi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Informeerige arsti kõigist oma praegu või varem esinenud meditsiinilistest probleemidest ja kõikidest allergilistest reaktsioonidest.

Informeerige oma arsti, kui teil esineb südamehaigusi, verehaigus, maksahaigus, saate dialüüsravi või kasutate diureetikume (vee väljaajajad) või teil on hiljuti esinenud tugev oksendamine või kõhulahtisus. Samuti informeerige arsti, kui olete soolavabal dieedil, võtate kaaliumi sisaldavaid preparaate, kaaliumi väljaviimist takistavaid ravimeid, kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid või teisi ravimeid, mis võivad suurendada kaaliumisisaldust seerumis (nt trimetoprimi sisaldavad ravimid), teie vanus on üle 70 eluaasta, teil esineb suhkurtõbi või probleeme neerudega (sh neerusiirdamine), sest selle tagajärjel võib suureneda kaaliumisisaldus veres, mis võib olla tõsine. Nendel juhtudel võib arst korrigeerida CO-RENITECi annust või kontrollida vere kaaliumisisaldust. Kui teil on suhkurtõbi ja te võtate suukaudseid diabeediravimeid või saate insuliini, peate ennast hoolega jälgima veresuhkru languse suhtes, eriti esimesel kuul pärast ravi alustamist CO-RENITECiga. Informeerige oma arsti, kui teil on kunagi esinenud allergilist reaktsiooni näo, huulte, keele ja/või kõri tursega, millega kaasnes hingamis- ja neelamisraskus. Mustanahalistel patsientidel, keda ravitakse AKE inhibiitoritega, on suurem risk selliste reaktsioonide tekkeks.

Teavitage oma arsti ka sellest, kui teile on teostatud ravi nimetusega LDL-aferees või kui teile on mesilase- või herilasemürgi vastu tekkiva allergilise reaktsiooni vähendamiseks tehtud hüposensibiliseerivat ravi.

Teavitage oma arsti, kui teil on madal vererõhk (te tunnete seda pearinglusena ja -uimasusena, eriti seistes).

Enne operatsiooni ja anesteesiat (ka hambaarsti juures), tuleb arstile öelda, et kasutate CO-RENITECi, kuna seoses üldanesteesiaga võib toimuda järsk vererõhu langus.

Teavitage oma arsti, kui teil on kollageenhaigus (naha erütematoosluupus, reumatoidartriit, skleroderma), olete immuunsüsteemi pärssival ravil, võtate allopurinooli, prokainamiidi või nende ravimite kombinatsiooni.

Teavitage oma arsti, kui teile tehakse antidopingu test, kuna see ravim võib näidata positiivset tulemust.

Te peate oma arstile rääkima sellest, kui arvate, et olete või võite jääda rasedaks. Seda ravimit ei soovitata kasutada raseduse alguses ning seda ei tohi võtta juhul, kui olete üle 3 kuu rase, kuna sellel perioodil kasutatuna võib see tõsiselt kahjustada teie last (vt lõik Rasedus).

Teavitage oma arsti, kui te võtate mTORi inhibiitorit (nt temsiroliimus, siroliimus, everoliimus - ravimid, mida kasutatakse teatud vähitüüpide raviks või immuunsüsteemi pärssimiseks, et ära hoida siirdatud organi äratõukereaktsiooni) või ravimit, mis sisaldab neprilüsiini inhibiitorit (nt sakubitriil

 • ravim, mida kasutatakse südamepuudulikkuse raviks). Teil võib olla suurenenud risk allergilise reaktsiooni tekkeks, mida nimetatakse angioödeemiks.

Teavitage oma arsti, kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:

 • angiotensiin II retseptori antagonisti lühendiga AIIRA (nimetatakse ka sartaanid, nt valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkrutõvest tingitud neeruprobleemid;
 • aliskireen.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke CO-RENITECi”.

Lapsed ja noorukid

Ohutus ja efektiivsus lastel ei ole tõestatud.

Muud ravimid ja CO-RENITEC

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid. Üldiselt tohib CO-RENITECi võtta koos teiste ravimitega. Et saaks määrata sobiva CO-RENITECi annuse, peab arst teadma, kas te võtate mõnda järgnevatest ravimitest:

angiotensiin II retseptori antagonisti (AIIRA) või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke CO- RENITECi“ ning „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”);

vererõhku alandavaid ravimeid;

diureetikume (vett väljaviivad ravimid);

kaaliumi sisaldavaid ravimeid (kaasa arvatud kaalium toidulisandites) või teisi ravimeid, mis võivad suurendada kaaliumisisaldust seerumis (nt trimetoprimi sisaldavad ravimid);

liitiumi (depressiooni raviks kasutatav ravim);

depressiooniravimeid, mida nimetatakse tritsüklilisteks antidepressantideks;

antipsühhootikume (skisofreenia raviks kasutatavad ravimid);

teatud köha ja külmetuse ravimeid ning kaalu langetavaid ravimeid, mis sisaldavad sümpatomimeetilisi aineid;

diabeedi ravimeid;

mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid (valuvaigistavad ja artriidi raviks kasutatavad ravimid, kaasa arvatud kullapreparaadid);

mTORi inhibiitorit (nt temsiroliimus, siroliimus, everoliimus - ravimid, mida kasutatakse teatud vähitüüpide raviks või immuunsüsteemi pärssimiseks, et ära hoida siirdatud organi äratõukereaktsiooni). Vt ka teavet lõigus „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“;

ravimit, mis sisaldab neprilüsiini inhibiitorit (nt sakubitriil - ravim, mida kasutatakse südamepuudulikkuse raviks), sest samaaegne manustamine CO-RENITECiga võib suurendada riski allergilise reaktsiooni tekkeks, mida nimetatakse angioödeemiks. Vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke CO-RENITECi“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“;

tsütostaatikume (vähi raviks kasutatavad ravimid).

CO-RENITEC koos toidu ja joogiga

CO-RENITECi võib võtta koos toiduga või ilma toiduta. Enamik inimesi võtavad CO-RENITECi veega.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Tavaliselt soovitab arst teil CO-RENITECi võtmine lõpetada enne rasedaks jäämist või kohe kui te saate teada, et olete rase ja soovitab selle asemel mõnda teist ravimit. Seda ravimit ei soovitata kasutada raseduse ajal ja ei tohi võtta juhul, kui olete üle 3 kuu rase, sest pärast kolmandat raseduskuud kasutatuna võib ravim tõsiselt kahjustada teie last.

Imetamine

Rääkige oma arstile, kui te imetate või olete imetamist alustamas. See ravim ei ole imetavatele emadele soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Iga patsient võib ravile reageerida isemoodi. Sellel ravimil võivad olla mõningad kõrvaltoimed, mis võivad mõjutada mõnede inimeste autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet (vt lõik 4).

CO-RENITEC sisaldab laktoosi

CO-RENITEC sisaldab laktoosi, mis on üht liiki suhkur. Kui arst on teile rääkinud, et teil on mõningate suhkrute suhtes talumatus, siis enne selle ravimi kasutamist võtke palun ühendust oma arstiga.

Kuidas CO-RENITECi võtta

Arst määrab teile sobiva annuse, arvestades teie seisundit ja seda, kas te kasutate veel teisi ravimeid.

Soovitatav annus on üks või kaks tabletti võetuna üks kord päevas. Enamik inimesi võtavad seda ravimit veega. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Neeruprobleemidega inimesed võivad seda ravimit vajada väiksemas annuses.

Kui teid on varem ravitud diureetikumidega, siis tuleb see ravi lõpetada 2 kuni 3 päeva enne ravi alustamist selle ravimiga.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. On väga tähtis, et võtaksite ravimit nii kaua, kui arst määras. Ärge võtke suuremat annust kui teile välja on kirjutatud.

Kui te võtate CO-RENITECi rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral tuleb viivitamata pöörduda arsti poole, et saaks kohe anda meditsiinilist abi. Kõige tõenäolisemad sümptomid on pearingluse või -pöörituse tunne äkilisest või liigsest vererõhu langusest, tohutu joogijanu, köha, segasus, uriini hulga vähenemine, kiire või aeglane südamelöökide sagedus.

Kui te unustate CO-RENITECi võtta

Seda ravimit tuleb võtta vastavalt arstilt saadud juhistele. Juhul, kui üks tablett jäi vahele, ärge seda tagantjärele enam lisaks võtke, vaid jätkake tablettide võtmist nii nagu ette nähtud.

Kui te lõpetate CO-RENITECi võtmise

Ärge lõpetage oma ravimi võtmist enne, kui teie arst seda käsib.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevaid mõisteid kasutatakse ravimite kõrvaltoimete esinemissageduse kirjeldamiseks:

Väga sage:

tekib vähemalt ühel patsiendil 10st

Sage:

tekib vähemalt ühel patsiendil 100st ja vähem kui ühel patsiendil 10st

Aeg-ajalt:

tekib vähemalt ühel patsiendil 1000st ja vähem kui ühel patsiendil 100st

Harv:

tekib vähemalt ühel patsiendil 10 000st ja vähem kui ühel patsiendil 1000st

Väga harv:

tekib vähem kui ühel patsiendil 10 000st

 

4/8

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Vere häired

Aeg-ajalt: aneemia (k.a aplastiline ja hemolüütiline).

Harv: muutused verenäitajates, nagu näiteks valgete ja punaste vereliblede ning vereliistakute arvu vähenemine ja hemoglobiinitaseme langus; lümfisõlmede suurenemine kaelas, kaenla all või kubemes.

Endokriinsüsteemi häired

Teadmata: antidiureetilise hormooni ületootmine, mis põhjustab vedeliku peetust, mille tulemusel tekib nõrkus, väsimus ja/või segasus.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Sage: vere madal kaaliumisisaldus, kolesterooli ja rasvade sisalduse suurenemine veres, uriinhappe sisalduse suurenemine veres.

Aeg-ajalt: madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia), madal magneesiumi tase veres (hüpomagneseemia); haigus, mis põhjustab kusihappe kristallide ladestumisest tingitud valulikkust ja paistetust liigestes (podagra)*.

Harv: veresuhkru sisalduse suurenemine.

Väga harv: kaltsiumisisalduse suurenemine veres (hüperkaltseemia).

Närvisüsteemi häired

Sage: peavalu, depressioon, (süva)minestus, maitsetunnetuse muutumine.

Aeg-ajalt: segasus, unisus, unetus, närvilisus, välise ärrituseta tekkiv ebameeldiv aisting (paresteesia), peapööritus, libiido langus*.

Harv: ebatavalised unenäod, unehäired, (madalast kaaliumisisaldusest tingitud) lihasnõrkus.

Silma kahjustused

Väga sage: nägemisteravuse vähenemine.

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt: undamine kõrvades.

Südame ja vaskulaarsed häired

Väga sage: peapööritus.

Sage: pearingluse tunne madala vererõhu tõttu (sh vererõhu langus äkilise püsti tõusmise tulemusena), rinnaangiin või valu rindkeres, südame rütmihäired, südamepekslemine.

Aeg-ajalt: näopunetus, kiired või ebaühtlased südamelöögid (südamepekslemine), südamelihaseinfarkt või ajuinsult, mis kõrge riskiga (südame- ja/või ajuverevarustuse häiretega) patsientidel võib olla tingitud liiga madalast vererõhust.

Harv: käte ja jalgade halb verevarustus (Raynaud’ sündroom).

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Väga sage: köha. Sage: hingeldamine.

Aeg-ajalt: vesine nina, kurgu valu ja hääle kähedus, bronhospasm/astma.

Harv: nina limaskesta põletik, vedeliku või teiste ainete kogunemine kopsudesse (mis on näha röntgenülesvõttel), hingamisraskused, respiratoorne distress (sh pneumoniit ja kopsuturse allergiline alveoliit/eosinofiilne pneumoonia).

Seedetrakti häired

Väga sage: iiveldus.

Sage: kõhulahtisus, kõhuvalu.

Aeg-ajalt: toidu aeglane liikumine läbi teie soolte (soolesulgus), kõhunäärmepõletik (pankreatiit), oksendamine, seedehäire (düspepsia), kõhukinnisus, söögiisu kadumine, maovalu ja -ärritus, suukuivus, maohaavand, liigse gaasi teke maos või sooltes*.

Harv: haavandid suus (stomatiit/aftoosne haavandumine), keele paistetus (glossiit). Väga harv: turse teie sooltes (soolte angioödeem).

Maksa ja sapiteede häired

Harv: maksapõletik (hepatiit), maksanekroos (võib olla fataalne), silmade ja naha kollasus (kollatõbi), sapipõie häired.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage: lööve, näo, huulte, keele ja/või kõri turse, millega kaasneb hingamis- ja neelamisraskus.

Aeg-ajalt: suurenenud higistamine, nahasügelus (pruuritus), nõgestõbi (urtikaaria), juuste väljalangemine (alopeetsia).

Harv: raske ülitundlikkusreaktsioon koos kõrge palavikuga, märklauataolised lööbed nahal (multiformne erüteem), Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalnekrolüüs (rasked naha seisundid koos naha punetuse, ketendamise ja villistumisega), tõsine nahasügelus koos naha ja karvade kahjustusega (eksfoliatiivne dermatiit), äge erütematoosluupus (immuunhaigus), punane lööve koos naha koorumisega (erütroderma), väikesed vedelikuga täidetud villid nahal (pemfigus), lillad või punased laigud nahal (purpur).

Teadmata: on teatatud haigusnähtude kompleksist, mille hulka võivad kuuluda mõned või kõik järgnevad sümptomid: palavik, veresoonte põletik (serosiit, vaskuliit), lihasvalu (müalgia, müosiit), liigeste valu (artralgia, artriit). Võib esineda ka löövet, valgustundlikkust või teisi nahanähte.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage: lihaskrambid**.

Aeg-ajalt: liigesevalu*.

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt: neeru talitlushäired, neerupuudulikkus, valkkusesus (proteinuuria).

Harv: kusekoguse vähenemine (oliguuria), neeruhaigus (interstitsiaalne nefriit).

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Aeg-ajalt: impotentsus.

Harv: rindade suurenemine meestel (günekomastia).

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väga sage: nõrkus.

Sage: valu rinnas, väsimus. Aeg-ajalt: halb enesetunne, palavik.

Uuringud

Sage: vere kõrge kaaliumisisaldus (hüperkaleemia), kreatiniini tõus veres.

Aeg-ajalt: kõrge uureasisaldus veres, madal naatriumisisaldus veres.

Harv: maksaensüümide aktiivsuse tõus ja kõrge bilirubiinisisaldus.

Teised kõrvaltoimed võivad avalduda aeg-ajalt või harva ja mõned neist võivad olla tõsised. Teie arstil või apteekril on põhjalikum ülevaade kõrvaltoimetest, küsige neilt lisainfot nende kohta.

Teavitage oma arsti kohe neist või teistest ebatavalistest sümptomitest.

Lõpetage CO-RENITECi võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil tekib:

näo, huulte, keele ja/või kõri turse, millega kaasneb hingamis- ja neelamisraskus;

kui teil tekib käte, jalalabade või pahkluude piirkonna turse või lööve;

kui teil tekib nõgestõbi.

Esimene annus võib põhjustada tugevama vererõhu languse, kui pideva ravi korral. See võib avalduda nõrkuse või pearinglusena ning tavaliselt lamamisel see möödub. Probleemide korral pidage arstiga nõu.

 • *Teatatud ainult 12,5 mg ja 25 mg hüdroklorotiasiidi annustega.
 • **Lihaskrampide esinemissagedus „sage“ kehtib 12,5 mg ja 25 mg hüdroklorotiasiidi annuste kohta, 6 mg hüdroklorotiasiidi annusega on sagedus „aegajalt“.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas CO-RENITECi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoidke temperatuuril kuni 25 °C. Hoidke originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida CO-RENITEC sisaldab

Toimeained on enalapriilmaleaat ja hüdroklorotiasiid. CO-RENITEC 20 mg/12,5 mg üks tablett sisaldab toimeainena 20 mg enalapriilmaleaati ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

Teised koostisosad on naatriumvesinikkarbonaat, laktoosmonohüdraat, maisitärklis, eelželatiniseeritud tärklis, magneesiumstearaat ja kollane raudoksiid (E172).

Kuidas CO-RENITEC välja näeb ja pakendi sisu

CO-RENITEC 20 mg/12,5 mg on ümmargused soontega kollased tabletid, mille ühel küljel on graveering „MSD 718“ ja teisel küljel on poolitusjoon.

CO-RENITEC 20 mg/12,5 mg tabletid on saadaval 28 tk alumiinium/alumiinium blisterpakendis.

Müügiloa hoidja

Tootja

Merck Sharp & Dohme OÜ

MERCK SHARP & DOHME B.V.

A. H. Tammsaare tee 47

Waarderweg 39

11316 Tallinn

2031 BN Haarlem

Eesti

Holland

Tel: +372 614 4200

 

 

7/8

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018