Cirrus - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (120mg +5mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: R01BA93
Toimeaine: pseudoefedriin +tsetirisiin
Tootja: UCB Pharma Oy Finland

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CIRRUS, 5 mg/120 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga tablett sisaldab 5 mg tsetirisiindivesinikkloriidi kiire vabanemisega ravimvormis ja 120 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi prolongeeritud vabanemisega ravimvormis.

INN. Cetirizinum, pseudoephedrinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 43,23 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Toimeainet prolongeeritult vabastav õhukese polümeerikattega tablett.

Valge kuni valkjas ümmargune kaksikkumer tablett.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Hooajalise ja aastaringse allergilise riniidi (ninakinnisus, aevastamine, vesine nohu, nina ja silmade sügelus) lühiajaline sümptomaatiline ravi, kui samaaegselt on vajalik nii tsetirisiini antiallerigiline ja pseudoefedriini turset alandav toime.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

Üks tablett 2 korda päevas (õhtul ja hommikul), koos toiduga või ilma.

Ravi kestus

Ravikuur tuleb lõpetada kohe, kui sümptomid on saadud kontrolli alla ja ei tohi olla pikem kui 2 kuni 3 nädalat. Kui on saavutatud adekvaatne kontroll allergilise nohu sümptomite üle, siis vajadusel jätkatakse ravi tsetirisiiniga.

Manustamisviis

Soovitatavalt tuleb terved tabletid võtta koos vedelikuga ja neid ei tohi katki närida ega purustada.

Eripopulatsioonid

Neerukahjustus

Mõõduka neerupuudulikkusega haigetel tuleb annust vähendada ühe tabletini päevas.

Maksakahjustus

Mõõduka maksapuudulikkusega haigetel tuleb annust vähendada ühe tabletini päevas.

Lapsed

12-aastased ja vanemad lapsed: üks tablett 2 korda päevas (hommikul ja õhtul), koos toiduga või ilma. Alla 12-aastased lapsed: see ravim on vastunäidustatud (vt lõik 4.3 ja 4.4)

Vastunäidustused

Tsetirisiin-pseudoefedriin on vastunäidustatud patsientidele, kellel esineb:

ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete, efedriini või piperasiinide suhtes

raske hüpertensioon või raskekujuline südame isheemiatõbi

raske neerupuudulikkus

kontrollimata hüpertüreoidism

raske arütmia

feokromotsütoom

kõrgenenud silmasisene rõhk

uriinipeetus

anamneesis insult

kõrgenenud risk hemorraagilise insuldi tekkeks

Tsetirisiin-pseudoefedriin on vastunäidustatud patsientidele, keda samaaegselt ravitakse järgmiste ravimitega:

dihüdroergotamiin

monoamiinioksüdaasi (MAO) inhibiitorid (kuni 2 nädalat pärast ravi lõpetamist)

Tsetirisiin-pseudoefedriin on vastunäidustatud alla 12-aastastele lastele (vt lõik 4.2 ja 4.4).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Pseudoefedriini sisalduse tõttu tuleb tsetirisiin-pseudoefedriini manustada ettevaatusega suhkurtõve, hüpertüreoidismi, arteriaalse hüpertensiooni, tahhükardia, südamearütmia, südame isheemiatõve, mõõduka neeru- või maksapuudulikkusega patsientidele ja eakatele.

Tsetirisiin-pseudoefedriini on vastunäidustatud alla 12-aastastel lastel (vt lõik 4.2 ja 4.3), kuna sellise ravimi kombinatsiooni kohta puuduvad selle vanusegrupi jaoks uuringud ning pseudoefedriini sisalduse tõttu.

Ettevaatus on vajalik patsientide puhul, kes kasutavad:

adrenomimeetilisi ravimeid, nt dekongestante, isupärssijaid ja psühhostimulaatoreid nagu amfetamiini (kombineeritud toime kardiovaskulaarsele süsteemile)

tritsüklilisi antidepressante

antihüpertensiivseid ravimeid (antihüpertensiivse toime vähenemine) (vt lõik 4.5)

alkoholi ja teisi kesknärvisüsteemi (KNS) depressante (KNS suurenenud depressioon ja häirunud funktsioon)

südameglükosiide, nt digoksiin ja digitoksiin (risk rütmihäirete tekkeks)

Ettevaatus on vajalik ka patsientidega, kelle meditsiinilise seisundi korral antikolinergiline toime ei ole soovitav, nt prostata hüpertroofia või põie väljavoolu obstruktsioon.

Tähelepanuga peab ka suhtuma patsientidesse, kellel on kõrgenenud risk hemorraagilise insuldi tekkeks (need, kes kasutavad samaaegselt vasokonstriktoreid (nt bromokriptiin, pergoliid, lisuriid, kabergoliin, ergotamiin) või mõnda muud nii suukaudset kui ka ninna manustatavat (nt

fenüülpropanolamiin, fenüülefriin, efedriin) nina limaskesta turset alandavat ravimit) nende ravimite veresooni ahendava ja vererõhku tõstva toime tõttu.

Pseudoefedriini veresooni ahendava toime tõttu on vaja tähelepanu pöörata patsientidele, kellel on risk hüperkoagulatsioonile ja kellel on soolte põletikulised haigused.

Jälgima peab ka hüpertoonikuid, keda ravitakse mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega (NSAID), kuna nii pseudoefedriin kui ka mittesteroidsed põletikuvastased ravimid tõstavad vererõhku.

Nagu teiste tsentraalselt toimivate stimulantide korral, on ka pseudoefedriini puhul täheldatud kuritarvitamist.

Kaasasündinud galaktoositalumatusega patsiendid, Lapp laktaasi vaeguse või glükoos-galaktoos malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeuuringuid ei ole läbi viidud tsetirisiin-pseudoefedriini ravimikombinatsiooniga.

Tsetirisiini farmakokineetilise koostoime uuringud on läbi viidud tsimetidiini, ketokonasooli, erütromütsiini, asitromütsiini, fenasooni või pseudoefedriiniga, farmakokineetilisi koostoimed ei täheldatud.

Teofülliini (400 mg 1 kord ööpäevas) mitmeannuselises uuringus tsetirisiiniga, tekkis tsetirisiini kliirensi vähene (16%) langus, kusjuures teofülliini toime tsetirisiiniga samaaegsel manustamisel ei muutunud.

Tsetirisiini uuringutes tsimetidiini, glipisiidi, diasepaami või pseudoefedriiniga ei leitud antagonistlikke farmakodünaamilisi koostoimeid.

Tsetirisiini uuringutes asitromütsiini, erütromütsiini, ketokonasooli, teofülliini, fenasooni ja pseudoefedriiniga ei leitud antagonistlikke kliinilisi koostoimeid. Tsetirisiini samaaegsel manustamisel makroliidide või ketokonasooliga ei ole ilmnenud kliiniliselt olulisi elektrokardiograafilisi (EKG) muutusi.

Ritonaviiri (600 mg 2 korda ööpäevas) mitmeannuselises uuringus tsetirisiiniga (10 mg ööpäevas), suurenes tsetirisiini biosaadavus 40%, kusjuures ritonaviiri toime muutus kergelt (-11%) tsetirisiiniga koosmanustamisel.

Sümpatomimeetiliste amiinide ja MAOI kooskasutamisel võib tekkida hüpertensiivne kriis. Seoses MAOI pika toimeajaga on selline koostoime võimalik veel kuni 15 päeva pärast ravikuuri lõpetamist.

Sümpatomimeetilised amiinid võivad vähendada ß-adrenoblokaatorite ja sümpatolüütilise toimega ravimite nagu metüüldopa, guanetidiini ja reserpiini antihüpertensiivset toimet (vt lõik 4.4).

Linesoliidi manustamine koos pseudoefedriiniga võib põhjustada normotensiivsetel patsientidel vererõhu tõusu.

Pseudoefedriini ja südameglükosiidide (nagu digoksiin või digitoksiin) samaaegsel kasutamisel võib kardiostimulaatoriga patsientidel suureneda südame erutusjuhtesüsteemi ektoopiline aktiivsus; seetõttu peaks ravi tsetirisiin-pseudoefedriiniga südameglükosiide kasutavatel patsientidel vältima.

Antatsiidid ja prootonpumba inhibiitorid suurendavad pseudoefedriini imendumist, kaoliin vähendab seda.

Samaaegne kasutamine koos halogeenitud anesteetikumidega võib esile kutsuda või halvendada olemasolevat ventrikulaarset arütmiat.

Antihistamiinsed ravimid inhibeerivad allergilist reaktsiooni nahatestide läbiviimisel, mistõttu on vajalik pidada enne testimist 3-päevane ravipaus.

On leitud, et kõrge rasvasisaldusega toit ei mõjuta ravimi kummagi toimeaine biosaadavust. Siiski see vähendab ja pikendab tsetirisiini plasmakontsentratsiooni maksimumi saavutamist.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Tsetirisiin-pseudoefedriini kasutamisest rasedatel naistel puuduvad adekvaatsed andmed. Tsetirisiin- pseudoefedriini ei tohi raseduse ajal kasutada.

Pseudoefedriini kasutamist raseduse esimesel trimestril seostatakse suurenenud gastroskiisi (kaasasündinud kõhuseina lõhestumus, mille kaudu sooled kõhuõõnest välja tungivad) ja peensoole atreesia (kaasasündinud peensoole obstruktsioon) esinemisega.

Pseudoefedriini veresooni ahendava toime tõttu, ei tohi seda kasutada raseduse esimesel trimestril, kuna võib vähendada uteroplatsentaarset tsirkulatsiooni.

Andmed piiratud arvu raseduste kohta näitavad, et pole täheldatud tsetirisiini kõrvaltoimeid rasedusele ega loote/vastsündinu tervisele. Loomuuringud ei ole piisavad hindamaks toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, poegimisele ja sünnijärgsele arengule (vt lõik 5.3).

Imetamine

Tsetirisiin ja pseudoefedriin erituvad inimese rinnapiima. Seetõttu tsetirisiin-pseudoefedriini ei tohi rinnaga toitmise perioodil kasutada.

Fertiilsus

Katsetes rottidega suukaudse annusega 160 mg/kg (mis sisaldab 6,4 mg/kg tsetirisiini ja 153,6 mg/kg pseudoefedriini) ei ole ilmnenud mõju fertiilsusele, mis on tsetirisiini 2 kordne soovituslik annus inimestele. Andmed toime kohta inimeste fertiilsusele puuduvad.

Toime reaktsioonikiirusele

Patsiendid, kes soovivad juhtida autot, võtta ette potentsiaalselt ohtliku tegevuse või hakata masinaid käsitsema, ei tohi ületada ettenähtud annust ning peavad arvesse võtma oma individuaalset reaktsiooni ravimile. Patsiendid, kes tunnevad end unisena, peavad hoiduma auto juhtimisest, potentsiaalselt ohtlike tegevuste sooritamisest või masinatega töötamisest.

Uuringutes, kus kasutati objektiivseid mõõtmistulemusi, ei omanud tsetirisiin soovitatud annuses 10 mg/ööpäevas kliinilist toimet autojuhtimise võimele, une latentsusele ega masinate käsitsemise võimele. Tsetirisiini samaaegne manustamine alkoholi või teiste kesknärvisüsteemi pidurdavate ainetega võib põhjustada täiendavat tähelepanu langust ja reaktsioonihäireid.

Pseudoefedriini liiklusohtlikkuse ja masinate käsitlemisvõime kohta andmeid ei ole ning neid ka ei eeldata.

Selliste toimete varieeruvus on siiski indiviiditi erinev: kliinilistes uuringutes on subjektiivset somnolentsuse tunnet täheldatud. Soovitatud annuste ületamisel võivad tekkida kesknärvisüsteemi pärssimise nähud.

Kõrvaltoimed

Kliinilised uuringud

Ülevaade

Kontrollitud kliiniliste uuringute andmetel esines kõrvaltoimeid rohkem kui 1% patsientidest, kellele manustati tsetirisiini/pseudoefedriini kombinatsioonpreparaati, mis ei erinenud vastavatest näitajatest tsetirisiini ja pseudoefedriini eraldi manustamise korral.

Turuletulekujärgne kogemus

Tsetirisiini kõrvaltoimed on peamiselt KNS depresseeriv toime või paradoksaalselt – KNS stimuleeriv toime, antikolinergiline aktiivsus või ülitundlikkuse reaktsioonid (sh anafülaktiline šokk). Ainult tsetirisiini manustamisel on teatatud isoleeritud hepatiidi juhtudest. Pseudoefedriiniga seotud kõrvaltoimed on seotud peamiselt KNS stimulatsiooni ja kardiovaskulaarsete häiretega. Kirjanduse andmetel on leitud ka üksikuid pseudoefedriini kasutamisega seostatud tserebrovaskulaarse insuldi ja isheemilise koliidi juhte.

Järgnevad kõrvaltoimed on esitatud MedDRA organsüsteemi klasside andmebaasi esinemissageduse järgi. Sagedus on defineeritud järgmiselt: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Immuunsüsteemi häired

Harv: ülitundlikkusreaktsioonid (sealhulgas anafülaktiline šokk)

Psühhiaatrilised häired

Sage: närvilisus, unetus

Aeg-ajalt: ängistus, agiteeritus

Harv: hallutsinatsioonid

Väga harv: psühhootilised häired

Närvisüsteemi häired

Sage: vertiigo, pearinglus, peavalu, unisus

Harv: krambid, treemor

Väga harv: düsgeusia, tserebrovaskulaarne insult

Silma kahjustused

Teadmata: akommodatsiooni häired, hägune nägemine, müdriaas, silmavalu, nägemishäired, fotofoobia (silmade valguskartus)

Südame häired

Sage: tahhükardia

Harv: arütmia

Teadmata: palpitatsioonid

Vaskulaarsed häired

Harv: kahvatus, hüpertensioon

Väga harv: tsirkulatoorne kollaps

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiiniumi häired

Teadmata: düspnoe

Seedetrakti häired

Sage: suukuivus, iiveldus

Harv: oksendamine

Väga harv: isheemiline koliit

Maksa ja sapiteede häired

Harv: maksafunktsiooni häired (transaminaaside, alkaalse fosfataasi, gamma-GT aktiivsuse suurenemine, bilirubiini sisalduse suurenemine)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Harv: kuiv nahk, lööve, suurenenud higistamine, urtikaaria

Väga harv: raskekujuline lööve, angioneurootiline turse

Teadmata: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos

Neerude ja kuseteede häired

Harv: düsuuria

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Teadmata: erektsioonihäired

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage: asteenia

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Tsetirisiini üleannustamise järgselt tekkivad sümptomid on seotud peamiselt KNS toimetega või toimetega, mis võivad viidata antikolinergilistele toimetele. Suurtes annustes võivad adrenomimeetikumid tekitada toksilist psühhoosi meelepetete ja hallutsinatsioonidega. Mõnedel patsientidel võivad tekkida südame rütmihäired, tsirkulatoorne kollaps, krambid, kooma või hingamispuudulikkus, mis võib lõppeda surmaga.

Ägeda mürgistuse puhul tsetirisiin-pseudoefedriiniga võib tekkida diarröa, pearinglus, nõrkus, peavalu, ebamugavustunne, müdriaas, kusepeetus, tahhükardia, südame rütmihäired, arteriaalne hüpertensioon või kesknärvisüsteemi depressiooni- (sedatsioon, apnoe, teadvusekadu, tsüanoos ja kardiovaskulaarne kollaps) või stimulatsiooninähud (unetus, hallutsinatsioonid, treemor, krambid), mis võivad olla eluohtlikud.

Üleannustamise ravi, eelistatult haiglatingimustes, peab olema toetav ja sümptomaatiline, arvestada tuleb teiste samaaegselt kasutatud ravimitega. Kui spontaanset oksendamist ei teki, tuleb see esile kutsuda. Soovitatav on teha maoloputus. Antidoodid puuduvad. Adrenomimeetilisi amiine ei tohi kasutada. Hüpertensiooni ja tahhükardia puhul sobivad alfa-adrenoblokaatorid ja/või beeta- adrenoblokaatorid. Krampide puhul tuleb veeni manustada diasepaami (või diasepaami võib manustada lastele rektaalselt).

Tsetirisiin ja pseudoefedriin elimineeruvad hemodialüüsil halvasti.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: nasaalsed preparaadid, süsteemsed nina limaskesta turse vastased ained ATC-kood: R01BA93

Tsetirisiin-pseudoefedriini farmakodünaamiline aktiivsus on otseselt seotud iga oma komponendi aktiivsuse lisatoimega.

Inimese hüdroksüsiini metaboliit tsetirisiin on tugevatoimeline ja selektiivne perifeersete H- retseptorite antagonist. Lisaks antihistamiinsele toimele on tsetirisiin näidanud antiallergilist aktiivsust. Annuses 10 mg üks või kaks korda päevas inhibeerib ta põletikurakkude migratsiooni, eriti

eosinofiile hilises faasis allergeeniga kokkupuutunud atoopiliste isikute nahas ja konjunktiivil ning annuses 30 mg/ööpäevas inhibeerib eosinofiilide juurdevoolu bronho-alvoelaarvedelikus astmaatikutel, mida indutseerib allergeeni inhaleerimine bronhikonstriktsiooni hilises faasis. See vähendab ka allergilise põletiku markermolekulide (nagu ICAM-1 ja VCAM-1) adhesiooni väljendumist.

Pseudoefedriin on suu kaudu manustamisel aktiivne adrenomimeetiline amiin, domineeriva beeta- adrenomimeetilise aktiivsusega; tänu vasokonstriktoorsetele omadustele vähendab nina limaskesta turset.

Farmakokineetilised omadused

Tsetirisiini imendumine ja eliminatsioon ei sõltu annusest. Inter- ja intraindividuaalne varieeruvus on madal.

Tsetirisiini ja pseudoefedriini koosmanustamisel ei ole täheldatud olulist farmakokineetilist koostoimet.

Imendumine

Suu kaudu manustamisel imendub tsetirisiin kiiresti ja peaaegu täielikult. Tühja kõhuga manustamise järgselt saabub maksimaalne plasmakontsentratsioon tavaliselt 1 tunni jooksul.

Pseudoefedriini manustamine prolongeeritud kujul tagab maksimaalse plasmakontsentratsiooni 2...6 tundi pärast korduvat annustamist.

Suure rasvasisaldusega toit ei mõjuta ravimi kummagi toimeaine biosaadavust. Siiski see vähendab ja pikendab tsetirisiini plasmakontsentratsiooni maksimumi saavutamist.

Jaotumine

Tsetirisiin seondub plasmavalkudega (93%). Jaotusruumala on väike: ligikaudu 0,5 l/kg.

Biotransformatsioon

Tsetirisiin ei metaboliseeru ulatuslikult esmasel maksapassaažil.

Eritumine

Pärast korduvat suu kaudu manustamist eritub uriiniga ööpäevas muutumatul kujul tsetirisiini umbes 65% annusest.

Tsetirisiini plasma poolväärtusaeg on umbes 9 tundi. See näitaja suureneb neerutalitluse häirete korral. Pseudoefedriini eritumine toimub peamiselt muutumatul kujul uriiniga. Uriiniga eritumine suureneb uriini pH vähenedes ja väheneb leeliselise uriini korral.

Peale korduvat suukaudset manustamist (iga 12 tunni järel) on stabiilses seisundis eliminatsiooni poolväärtusaeg umbes 9 tundi.

Eripopulatsioonid

Neerupuudulikkus

Neerupuudulikkusega haigetel tuleb annust vähendada pooleni soovitatud ööpäevasest annusest.

Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsetes osutus toksilise annuse läveks rottidel ≥30 mg/kg/päevas ja ahvidel ≥40 mg/kg/päevas (annus, mis inimesel vastab 8…11-kordsele soovitatud annusele). Inimesele toimivas annuses oli süsteemne saadavus kõrgem ahvidel, kuid madalam rottidel.

Rottide reproduktsiooni toksilisuse uuringutes osutus toksilisuse läveks 40 mg/kg/päevas. Kuna nende loomaliikide puhul süsteemse toime lävi on madal, siis ei saa neid tulemusi kasutada ohutult rasedate ja rinnaga toitvate naiste suhtes. Pseudoefedriini ja tsetirisiini kombinatsiooniga ei ole läbi viidud kartsinogeensuse uuringuid.

Tsetirisiini ja pseudoefedriini kombinatsioon ei oma mutageenset ega klastogeenset toimet (k.a kromosoomide kahjustumine). Seetõttu ei ole tõenäoline, et ravim võiks inimesel toimida kartsinogeenselt.

Isaste ja emaste rottide fertiilsus reproduktsiooni toksilisuse uuringutes oli kahjustusteta kuni suukaudses annuses 160 mg/kg/päevas (1:24), mis on kuni 2 kordne tsetirisiini raviannus inimestel. Kokkuvõttes ei ilmnenud kliiniliselt asjakohases annuses tsetirisiini-pseudoefedriini kombinatsiooni kasutamisel ühtegi kõrvaltoimet embrüo-fetaalses elulemises ja järglaste arengus.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu

Hüpromelloos

Mikrokristalne tselluloos

Kolloidne ränidioksiid

Magneesiumstearaat

Laktoosmonohüdraat

Kroskarmelloosnaatrium

Tableti kate

Opadry Y-1-7000 sisaldab:

Hüpromelloos (E464)

Titaandioksiid (E171)

Makrogool 400

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Blister (PVC/alumiinium), 14 või 28 tabletti pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

UCB Pharma Oy Finland Bertel Jungin aukio 5 02600 Espoo

Soome

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.04.2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.03.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

November 2018