Celebrex - kõvakapsel (100mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M01AH01
Toimeaine: tselekoksiib
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

CELEBREX 100 mg kõvakapslid

CELEBREX 200 mg kõvakapslid

Tselekoksiib

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Celebrex ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Celebrexi võtmist
 3. Kuidas Celebrexi võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Celebrexi säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Celebrex ja milleks seda kasutatakse

Celebrexi kasutatakse täiskasvanutel reumatoidartriidi, osteoartriidi ja anküloseeriva spondüliidi sümptomite leevendamiseks.

Ravim Celebrex kuulub ravimirühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA-d) ning täpsemalt alarühma, mida kutsutakse tsüklooksügenaas-2 (COX-2) inhibiitoriteks. Teie organismis toodetakse aineid, mida nimetatakse prostaglandiinideks, mis võivad põhjustada valu ja põletikku. Selliste haiguste nagu reumatoidartriidi ja osteoartriidi puhul toodab teie organism rohkem prostaglandiine. Celebrexi toime seisneb prostaglandiinide tootmise vähendamises ning seega ka valu ja põletiku vähendamises.

Pärast esimese annuse võtmist peaks teie ravim toimima mõne tunni jooksul, aga te ei pruugi kogeda täielikku toimet mitme päeva jooksul.

Mida on vaja teada enne Celebrexi võtmist

Celebrexi on teile määranud teie arst. Järgnev teave aitab teil Celebrexiga parimaid tulemusi saavutada. Lisaküsimuste tekkimisel pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge võtke ravimit Celebrex

Rääkige oma arstiga, kui midagi alltoodust kehtib teie kohta:

 • kui te olete toimeaine tselekoksiibi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on esinenud allergilisi reaktsioone „sulfoonamiidide” rühma ravimite suhtes (nt mõned infektsioonide raviks kasutatavad antibiootikumid);
 • kui teil on praegu aktiivne mao või seedetrakti haavand või mao või seedetrakti verejooks;
 • kui teil on pärast atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (MSPVA) võtmist esinenud astma, ninapolüübid, raske ninakinnisus või allergilised

reaktsioonid, nagu kihelev nahalööve, näo-, huulte-, keele- või kõritursed, hingamisraskused või vilistav hingamine;

 • kui te olete rase. Kui te võite rasestuda ravi ajal, siis arutage oma arstiga, millist rasestumisvastast meetodit kasutada;
 • kui te toidate last rinnapiimaga;
 • kui teil on raske maksahaigus;
 • kui teil on raske neeruhaigus;
 • kui teil on tegemist põletikulise soolehaigusega nagu näiteks haavandiline koliit või Crohni tõbi;
 • kui teil on südamepuudulikkus, tõsine südame isheemiatõbi või ajuveresoonte ateroskleroos, näiteks kui teil on esinenud südameatakk, insult või transitoorne ajuisheemia (aju verevarustuse ajutine vähenemine, mida nimetatakse ka “miniinsuldiks”), stenokardia, või südame või aju veresoonte ummistumine;
 • kui teil on vereringehäired (perifeersete arterite haigus) või kui teil on olnud jalaarterite operatsioon.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Celebrexi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • kui teil varem on olnud mao või sooletrakti haavand või verejooks (ärge võtke Celebrexi, kui teil on praegu mao või sooletrakti haavand või verejooks);
 • kui te võtate atsetüülsalitsüülhapet sisaldavat ravimit (ka väikeses annuses südame kaitseks);
 • kui te kasutate vere hüübimise vastaseid ravimeid (nt varfariin/varfariini taolisi ravimeid või uudseid suukaudseid antikoagulante (näiteks apiksabaan);
 • kui te kasutate ravimeid mida nimetatakse kortikosteroidideks (näiteks prednisoon);
 • kui te kasutate Celebrexi samal ajal koos teiste MSPVAdega, mis ei ole atsetüülsalitsüülhape (nt ibuprofeen või diklofenak), nende samaaegset kasutamist tuleb vältida;
 • kui te suitsetate, kui teil on suhkurtõbi, kõrgenenud vererõhk või tõusnud kolesteroolitase;
 • kui teil on südame, maksa või neeruprobleemid, on võimalik, et teie arst peab teid regulaarselt jälgima;
 • kui teil on vedelikupeetus (nt pahkluupiirkondade või jalgade tursed);
 • kui teil on näiteks haigusest, kõhulahtisusest või diureetikumide (kasutatakse organismist vedeliku väljaviimiseks) kasutamisest tingitud vedeliku kaotus;
 • kui teil on mingite ravimite suhtes olnud tõsiseid allergilisi reaktsioone või tõsiseid nahareaktsioone);
 • kui te tunnete end haigena infektsiooni tõttu või arvate, et teil on infektsioon, kuna Celebrex võib palavikku ja teisi infektsiooni sümptomeid varjata;
 • kui te olete üle 65aastane, on võimalik, et teie arst tahab teid regulaarselt jälgida;
 • alkoholi tarbimine ja MSPVAd võivad suurendada seedetraktihäirete tekkimise riski.

Nagu teiste MSPVA-de (nt ibuprofeeni või diklofenaki) puhul, võib ka see ravim tõsta vererõhku ja seetõttu on võimalik, et teie arst peab teie vererõhku regulaarselt jälgima.

Tselekoksiibi kasutamisel on teatatud mõnedest tõsistest maksareaktsioonidest, sealhulgas tõsisest maksapõletikust, maksakahjustusest ja maksapuudulikkusest (millest mõned juhud on olnud letaalsed või nõudnud maksasiirdamist). Nende kõrvaltoime teatiste alusel, kus oli olemas reaktsiooni tekkeaeg, võib öelda, et enamus tõsistest maksareaktsioonidest tekkis ühe kuu jooksul pärast ravi alustamist tselekoksiibiga.

Celebrex võib raskendada rasestumist. Te peaksite informeerima oma arsti kui te planeerite rasestumist või teil on raskusi rasedaks jäämisega (vt lõik Rasedus ja imetamine).

Muud ravimid ja Celebrex

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

 • Dekstrometorfaan (kasutatakse köha raviks).
 • AKE inhibiitorid, angiotensiin II antagonistid, beetablokaatorid ja diureetikumid (kasutatakse kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse raviks).
 • Flukonasool ja rifampitsiin (kasutatakse seen ja bakteriaalsete infektsioonide raviks).
 • Varfariin ja teised varfariini taolised ravimid („verd vedeldavad” aineid, mis vähendavad vere hüübimist) kaasaarvatud uued ravimid nagu apiksabaan.
 • Liitium (kasutatakse teatud tüüpi depressiooni raviks).
 • Teised depressiooni, unehäirete, kõrgvererõhutõve või südame rütmihäirete ravimid.
 • Neuroleptikumid (kasutatakse teatud vaimsete häirete raviks).
 • Metotreksaat (kasutatakse reumatoidartriidi, psoriaasi ja leukeemia raviks).
 • Karbamasepiin (kasutatakse epilepsia/krampide ja teatud tüüpi valude või depressiooni raviks).
 • Barbituraadid (kasutatakse epilepsia/krampide ja mõningate unehäirete raviks).
 • Tsüklosporiin ja takroliimus (kasutatakse immuunsüsteemi pärssimiseks, nt pärast elundisiirdamist).

Celebrexi võib võtta väikeste atsetüülsalitsüülhappe annustega 75 mg ööpäevas või vähem. Enne mõlema ravimi samaaegset kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Rasedus

Rasedad või rasestuda võivad naised (st naised, kes võivad rasestuda, kui nad ei kasuta mõnda tõhusat rasestumisvastast meetodit) ei tohi Celebrexi kasutada. Kui te Celebrexi kasutamise ajal rasestute, peate ravi katkestama ja pöörduma oma arsti poole alternatiivse ravi saamiseks.

Imetamine

Celebrexi ei tohi võtta imetamisperioodil.

Viljakus

MSPVA-d, ka Celebrex võivad raskendada rasestumist. Te peate rääkima oma arstiga, kui te plaanite rasestuda või teil on probleeme rasestumisega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Te peate teadma, kuidas te reageerite ravile Celebrexiga, enne kui te autot juhite või masinaid käsitsete. Kui tunnete pärast Celebrexi võtmist väsimust või peapööritust, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid enne, kui tunnete ennast jälle normaalselt.

Celebrex sisaldab laktoosi (teatud tüüpi suhkur)

Kui arst on öelnud, et te ei talu teatuid suhkruid, peate enne ravimi kasutamist arstiga nõu pidama.

Kuidas Celebrexi võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui teil on tunne, et Celebrexi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst ütleb teile, millise annuse te peate võtma. Kuna südameprobleemidega seotud kõrvaltoimete tekkerisk suureneb koos annuse suurenemise ja kasutamise kestuse pikenemisega, siis on oluline

kasutada kõige väiksemat valuvaigistavat Celebrexi annust ja mitte kauem, kui on vajalik sümptomite kontrolli alla saamiseks.

Manustamisviis

Celebrex on suukaudseks kasutamiseks. Kapsleid võib võtta suu kaudu igal ajal päeva jooksul ning koos toiduga või ilma. Proovige võtta Celebrexi annuseid iga päeva ühel ja samal kellaajal.

Kui teil on raskusi kapslite neelamisega: kogu kapsli sisu võib puistata lusikatäiele pooltahkele toidule (nagu jogurt, purustatud banaan või toatemperatuuril olev õunapüree) ja neelata kohe koos klaasitäie veega.

Et kapsel avada, hoidke püsti graanuleid sisaldav allosa, pigistage õrnalt ja eemaldage keerates ülemine osa, hoolitsege, et sisu ei pudeneks maha. Ärge närige ega purustage graanuleid.

Kui te kahe nädala jooksul pärast ravi alustamist ei tähelda mingit paranemist, võtke ühendust oma arstiga.

Soovitatav annus on:

Osteoartroosi raviks on soovitatav annus 200 mg üks kord ööpäevas. Seda annust võib teie arst vajadusel suurendada annuseni 400 mg ööpäevas.

Tavaline annus on:

 • üks 200 mg kapsel üks kord ööpäevas; või
 • üks 100 mg kapsel kaks korda ööpäevas.

Reumatoidartriidi raviks on soovitatav annus 200 mg ööpäevas, mida teie arst vajadusel suurendab suurima annuseni 400 mg.

Tavaline annus on:

 • üks 100 mg kapsel kaks korda ööpäevas.

Anküloseeriva spondüliidi raviks on soovitatav annus 200 mg üks kord ööpäevas, mida teie arst vajadusel suurendab maksimaalse annuseni 400 mg.

Tavaline annus on:

 • üks 200 mg kapsel üks kord ööpäevas; või
 • üks 100 mg kapsel kaks korda ööpäevas.

Neeru- või maksaprobleemid: öelge kindlasti oma arstile, kui teil on tegemist neeru- või maksaprobleemidega, sest sellisel juhul võite vajada väiksemat annust.

Eakad patsiendid, eelkõige siis, kui te kaalute alla 50 kg: kui te olete vanem kui 65-aastane ja eelkõige kui te kaalute alla 50 kg, peab teie arst teid võib-olla hoolikamalt jälgima.

Te ei tohi võtta üle 400 mg ööpäevas.

Kasutamine lastel

Celebrex on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ja lapsed seda kasutada ei tohi.

Kui te võtate Celebrexi rohkem kui ette nähtud

Te ei tohi võtta rohkem kapsleid kui arst on teile määranud. Kui olete kogemata võtnud liiga palju kapsleid, siis pöörduge oma arsti või apteekri poole või haiglasse ja võtke ravim endaga kaasa.

Kui te unustate Celebrexi võtta

Kui te unustate kapsli võtmata, võtke see niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Celebrexi võtmise

Celebrexi võtmise järsk lõpetamine võib teie sümptomeid süvendada. Ärge lõpetage Celebrexi võtmist enne, kui teie arst on teile seda öelnud. Teie arst võib teile soovitada annuse vähendamist mitme päeva jooksul enne ravimi kasutamise täielikku lõpetamist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool loetletud kõrvaltoimeid täheldati liigesehaigustega patsientidel, kes võtsid Celebrexi. Tärnikesega (*) tähistatud kõrvaltoimed on allpool ära toodud suurema esinemissagedusega kui täheldati patsientidel, kes võtsid Celebrexi jämesoolepolüüpide tekke ärahoidmiseks. Nendes uuringutes võtsid patsiendid Celebrexi suures annuses ja pika aja vältel.

Kui teil tekib mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, lõpetage Celebrexi võtmine ja pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Kui teil on:

 • Allergiline reaktsioon, nagu nahalööve, näoturse, vilistav hingamine või hingamisraskused;
 • Südameprobleemid, nagu näiteks valu rinnus;
 • Tugev kõhuvalu või mingid mao või seedetrakti verejooksu sümptomid, nagu must või veresegune väljaheide või veriokse;
 • Nahareaktsioonid, nagu lööve, villid või naha koorumine;
 • Maksapuudulikkus [selle sümptomid võivad olla iiveldus, kõhulahtisus, kollatõbi (naha või silmavalgete kollasus)].

Väga sage: võivad tekkida enam kui ühel inimesel 10-st

 • Kõrge vererõhk, kõrge vererõhu edasine tõus*.

Sage: võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st

 • Infarkt*.
 • Vedelike kogunemine organismi, mis võib põhjustada pahkluupiirkondade ja jalgade turseid.
 • Kuseteede infektsioonid.
 • Lõõtsutamine*, sinusiit (põskkoopa põletik, põskkoopa infektsioon, põskkoobaste blokaad või valulikkus), kinnine või tilkuv nina, valus kurk, köha, külmetus, gripitaolised sümptomid.
 • Pearinglus, unehäired.
 • Oksendamine*, kõhuvalu, kõhulahtisus, seedehäired, kõhupuhitus.
 • Lööve ja kihelus.
 • Lihaskangus.
 • Neelamisraskused*.
 • Peavalu.
 • Iiveldus.
 • Liigesevalu.
 • Olemasolevate allergiate süvenemine.
 • Trauma.

Aeg-ajalt: võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st

 • Insult*.
 • Südamepuudulikkus, südamepekslemine (tuntavad südamelöögid), südame löögisageduse kiirenemine.
 • Muutused maksafunktsiooni kajastavates vereproovides.
 • Muutused neerufunktsiooni kajastavates vereproovides.
 • Aneemia (punaste vererakkude arvu vähenemine, mis võib põhjustada väsimust ning hingeldust).
 • Ärevus, depressioon, väsimus, uimasus, torkiv tunne nahal (nõeltega torkimise tunne).
 • Suurenenud kaaliumisisaldus veres (võib põhjustada iiveldust (süda paha), väsimust, lihasnõrkust või südamepekslemist).
 • Nägemishäired või hägune nägemine, helin kõrvus, suuvalu või suuhaavandid kuulmisraskused*.
 • Kõhukinnisus, röhitsused, maopõletikud (seedehäire, maovalu või oksendamine (mao või soolestiku põletiku halvenemine).
 • Jalakrambid.
 • Sügelev kublaline lööve (nõgeslööve).
 • Silma põletik.
 • Hingamisraskused.
 • Naha värvuse muutused (verevalumid).
 • Valu rindkeres (üldine valu, ei ole seotud südamega).
 • Näo turse.

Harv: võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st

 • Mao, söögitoru või seedekulgla haavandid (veritsus); või seedekulgla rebend (võib põhjustada kõhuvalu, palavikku, iiveldust, oksendamist, seedekulgla blokaadi), tume või must väljaheide, kõhunäärmepõletik (võib põhjustada kõhuvalu), söögitorupõletik (ösofagiit).
 • Madal naatriumi sisaldus veres (hüponatreemia).
 • Valgete vererakkude (mis aitavad keha nakkuse eest kaitsta) või vereliistakute (suureneb veritsuse ja verevalumite tekkeoht) arvu vähenemine.
 • Liigutuste koordinatsioonihäired.
 • Segasus, maitsetundlikkuse muutused.
 • Valgustundlikkuse suurenemine.
 • Juuste kaotus.
 • Hallutsinatsioonid.
 • Verejooks silmast.
 • Äge reaktsioon, mis võib põhjustada kopsupõletikku.
 • Ebaregulaarne südametegevus.
 • Näopunetus.
 • Verehüüve kopsuveresoontes, mille sümptomiteks võivad olla äkki tekkinud hingeldus, tugev valu hingamisel või kollaps.
 • Mao või seedetrakti verejooks (võib põhjustada veresegust väljaheidet või oksendamist), peen või jämesoolepõletik.
 • Raske maksapõletik (hepatiit). Sümptomite hulka võivad kuuluda iiveldus, kõhulahtisus, kollatõbi (naha või silmavalgete kollasus), tume uriin, hele väljaheide, kalduvus veritsuste tekkeks, nahasügelus ja külmavärinad.
 • Äge neerupuudulikkus.
 • Menstruaaltsükli häired.
 • Näo, huulte, suu, keele või kõri turse või neelamisraskused.

Väga harv: võivad tekkida kuni ühel inimesel 10 000-st

 • Tõsised allergilised reaktsioonid (sealhulgas surmaga lõppeda võiv anafülaktiline šokk).
 • Tõsised nahareaktsioonid, nagu StevensiJohnsoni sündroom, eksfoliatiivne dermatiit ja epidermise toksiline nekrolüüs (võib põhjustada löövet, ville ja naha koorumist) ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (punane tursunud nahapiirkond, millel on palju väikseid mädaville).
 • Allergiliste reaktsioonide süvenemine koos võimalike sümptomitega nagu nahalööve, näoturse, palavik, suurenenud lümfisõlmed ja normaalsest erinevad analüüside tulemused (nt maks, vererakud (eosinofiilia, normaalsest suurem valgevererakkude arv)).
 • Surmaga lõppevad ajuverejooksud.
 • Meningiit (aju ja seljaaju ümbritseva kesta põletik).
 • Maksapuudulikkus, maksakahjustus ja tõsine maksapõletik (fulminantne hepatiit) (millest mõned juhud on olnud letaalsed või nõudnud maksasiirdamist). Sümptomite hulka võivad kuuluda iiveldus (süda paha), kõhulahtisus, kollatõbi (naha või silmavalgete kollasus), tume uriin, hele väljaheide, kalduvus veritsuste tekkeks, nahasügelus ja külmavärinad).
 • Maksaprobleemid (nagu kolestaas ja kolestaatiline hepatiit, millega võivad kaasneda väljaheite värvuse muutus, iiveldus ning naha ja silmade kollasus).
 • Neerupõletik ja teised neeruprobleemid (nagu nefrootiline sündroom ja haigus, millega võivad kaasneda sellised sümptomid nagu veepeetus (turse), vahutav uriin, väsimus ja isutus.)
 • Epilepsia süvenemine (võimalik krampide sagedasem ja/või raskekujulisem esinemine).
 • Arteri või veeni ummistus silmas, mis võib põhjustada osalise või täieliku nägemise kaotuse.
 • Veresoonte põletik (võib põhjustada palavikku, valusid, lillakaid laike nahal).
 • Valgete ja punaste vereliblede ja vereliistakute arvu vähenemine (võib põhjustada väsimust, kergesti tekkivaid sinikaid, sagedasi ninaverejookse, suurenenud infektsioonide tekke riski).
 • Lihasvalu ja nõrkus.
 • Lõhnataju häired.
 • Maitsetundlikkuse kadu.

Esinemissagedus teadmata: olemasolevate andmete põhjal ei saa esinemissagedust hinnata

 • Vähenenud viljakus naistel, mis on tavaliselt pöörduv ravi katkestamisel.

Kliinilistes uuringutes, kus ei uuritud artriiti ega artriiditaolisi seisundeid ning kus Celebrexi võeti annustes 400 mg ööpäevas kuni 3 aasta jooksul, täheldati järgnevaid täiendavaid kõrvaltoimeid.

Sage: võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st

 • Südameprobleemid: rinnaangiin (valu rinnus).
 • Kõhuprobleemid: ärritunud jämesoole sündroom (võib põhjustada kõhuvalu, kõhulahtisust, seedehäiret, kõhupuhitust).
 • Neerukivid (mis võivad põhjustada kõhu või seljavalu ja verikusesust), urineerimisraskused.
 • Kehakaalu suurenemine.

Aeg-ajalt: võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st

 • Süvaveeni tromboos (trombi teke tavaliselt jala sääreosas, mis võib põhjustada valu, turset või punetust sääremarjas või hingamisprobleeme).
 • Kõhuprobleemid: maopõletik (võib põhjustada mao ja sooletrakti ärritust ning haavandeid).
 • Jalaluumurrud.
 • Vöötohatis, nahainfektsioon, ekseem (kuiv sügelev nahk), kopsupõletik [rindkere infektsioon, mis võib põhjustada (köha, palavikku, hingamisraskust)].
 • Hõljumid silmas, mis põhjustavad nägemise halvenemist või ähmast nägemist, sisekõrva probleemidest tingitud peapööritus, igemete haavandid, põletik või verejooks, suuhaavandid.
 • Ülemäära sage öine urineerimine, verejooks pärasoole veenikomudest/hemorroididest, sagenenud roojamine.
 • Rasvakogumid (lipoomid) naha alla või mujal, ganglionitsüst (valutu mügar käe või jala liigeste ja kõõluste ümber), kõnelemisraskus, ebatavaline või rohke veritsus tupest, valu rinnanäärmes.
 • Suur naatriumisisaldus vereanalüüsi tulemustes.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Celebrexi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Celebrex sisaldab:

 • Toimeaine on tselekoksiib. Iga kõvakapsel sisaldab 100 mg või 200 mg tselekoksiibi.
 • Teiseda abiained on laktoosmonohüdraat, naatriumlaurüülsulfaat, povidoon K30, kroskarmelloosnaatrium, magneesiumstearaat. Kapsli kest: želatiin ja titaandioksiid E171, tint sisaldab indigotiini E132 (100 mg kapsel) või raudoksiidi E172 (200 mg kapsel).

Kuidas Celebrex välja näeb ja pakendi sisu

Celebrex on saadaval kõvakapslitena.

Läbipaistmatud valged kapslid kahe sinise ribaga, millele on märgitud 7767 ja 100 (Celebrex 100 mg).

Läbipaistmatud valged kapslid kahe kuldse ribaga, millele on märgitud 7767 ja 200 (Celebrex 200 mg).

Kapslid on pakendatud läbipaistvatesse ja läbipaistmatutesse PVC-blistritesse või alumiiniumblistritesse.

Celebrex on saadaval järgmistes pakendisuurustes: 100 mg 20, 30, 40, 50, 60, 100, 300 või 500 kapslit 200 mg 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 300 või 500 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17 1050 Brüssel

Belgia

Tootjad:

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35

89257 Illertissen

Saksamaa

või

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.