Climofemin - tablett (6,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: G02CX04
Toimeaine: lursslillejuurikas
Tootja: UAB Sirowa Vilnius

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Climofemin 6,5 mg tabletid

Kobar-lursslille risoomi kuivekstrakt

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 3kuulist kasutamist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Climofemin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Climofemin’i võtmist
 3. Kuidas Climofemin’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Climofemin’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Climofemin ja milleks seda kasutatakse

Climofemin sisaldab kobar-lursslille (Cimicifuga racemosa) risoomi kuivekstrakti.

Climofemin’i kasutatakse üleminekuaastatega (menopausiga) seotud vaevuste (näiteks kuumad hood ja liigne higistamine) leevendamiseks naistel.

Mida on vaja teada enne Climofemin’i võtmist

Ärge võtke Climofemin’i:

 • kui olete kobarlursslille risoomi kuivekstrakti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärge kasutage Climofemin`i järgmistel juhtudel:

 • kui olete põdenud maksahaigusi. Patsiendid, kellel on esinenud maksafunktsiooni häireid, ei tohi seda ravimit kasutada arstiga nõu pidamata;
 • kui teil ilmnevad maksakahjustuse sümptomid (väsimus, söögiisu vähenemine, silmamunade ja naha kollasus, valud ülakõhus, iiveldus ja oksendamine, tume uriin);
 • kui lisandub vereeritus tupest või mõni teine uus sümptom;
 • kui teil ravitakse või on ravitud rinnavähki või mõnda teist hormoonsõltuvat kasvajat;
 • kui te kasutate östrogeene.

Muud ravimid ja Climofemin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Climofemin koos toidu ja joogiga

Climofemin’i võib võtta koos toiduga või söögiaegadest sõltumatult.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Climofemin’i kasutatakse klimakteeriliste vaevuste raviks üleminekueas naistel. Ravimit ei kasutata raseduse ja rinnaga toitmise ajal. Kuna üleminekuvaevuste perioodil võib rasestumine toimuda, on vaja ravi perioodil kasutada tõhusaid rasestumist ärahoidvaid meetodeid.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole teada, et Climofemin mõjutaks autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Climofemin sisaldab laktoosmonohüdraati

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Climofemin’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks tablett ööpäevas, vähese koguse vedelikuga. Tabletti ei tohi närida. Eelistatav on võtta tablett igal päeval samal ajal (hommikul või õhtul). Tableti võib võtta söögiaegadest sõltumatult.

Climofemin ei leevenda teie vaevusi üleöö. Tavaliselt hakkate te ennast paremini tundma pärast 2-4 nädalast ravi; soovitatav on vähemalt 6-nädalane ravikuur. Kui sümptomid püsivad ka pärast 3-kuulist ravi, konsulteerige oma arstiga, et kaaluda muid klimakteeriliste vaevuste ravivõimalusi.

Ärge võtke ravimit ilma arstiga eelnevalt konsulteerima kauem kui 6 kuu vältel. Arst kontrollib vajadusel teie maksafunktsiooni ja ütleb, kas te võite Climofemin’i kasutamist jätkata või mitte.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lapsed ja noorukid ei tohi seda ravimit kasutada.

Kui te võtate Climofemin’i rohkem kui ette nähtud

Kobar-lursslille risoomi kuivekstrakti sisaldavate ravimite üleannustamisest ei ole kuni tänase päevani teatatud. Võtke ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse, kui te olete eksikombel võtnud liiga palju Climofemin’i tablette.

Kui te unustate Climofemin’i võtta

Kui te unustate Climofemin’i võtta, siis võtke järgmine tablett ettenähtud ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te lõpetate Climofemin’i kasutamise

Climofemin’i kasutamise lõpetamine on ohutu.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kobar-lursslille sisaldavate preparaatide kasutamisel on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid, mille esinemissagedus ei ole teada:

 • maksakahjustus (sealhulgas hepatiit, kollatõbi, muutused maksafunktsiooni analüüsides);
 • allergilised nahareaktsioonid (nõgestõbi, sügelus, lööve);
 • tursed näol, kätel, jalgadel;
 • maosooletrakti vaevused (seedehäired, kõhulahtisus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Climofemin’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja väliskarbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Climofemin sisaldab

 • Toimeaine on kobarlursslille (Cimicifuga racemosa) risoomi kuivekstrakt. Üks tablett sisaldab 6,5 mg kobarlursslille (Cimicifuga racemosa) risoomi kuivekstrakti, mis vastab 29,25...55,25 mg kobarlursslille risoomile (ekstrahent: 60% etanool).
 • Teised abiained on mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, veevaba kolloidne ränidioksiid ja naatriumkroskarmelloos.

Kuidas Climofemin välja näeb ja pakendi sisu

Climofemin’i tabletid on ümarad, kaksikkumerad, kollakasbeežid tabletid.

Pakend: 30 tabletti blisterpakendis ja väliskarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Müügiloa hoidja

UAB „Sirowa Vilnius“

Eišiškių pl. 8A,

LT - 02184 Vilnius

Leedu

Tootja

UAB Entafarma

Klonėnų vs. 1

LT-19156 Širvintų r. sav.,

Leedu

Telefon: +370 382 33001

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Sirowa Tallinn AS

Salve 2c

11612 Tallinn

Eesti

Tel: +372 6 830 700

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018