Cardace 5 mg - tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09AA05
Toimeaine: ramipriil
Tootja: Sanofi-Aventis Estonia OÜ

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Cardace 2,5 mg, tabletid

Cardace 5 mg, tabletid

Cardace, 10 mg tabletid

Ramipriil

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Cardace ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Cardace võtmist
 3. Kuidas Cardace’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Cardace’t säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Cardace ja milleks seda kasutatakse

Cardace sisaldab ramipriili-nimelist ravimit. See kuulub AKE (angiotensiini konverteeriv ensüüm) inhibiitoriteks nimetatavate ravimite rühma.

Cardace mõjub:

 • vähendades teie organismis ainete tootmist, mis võivad tõsta teie vererõhku,
 • lõõgastades ja laiendades teie veresooni,
 • hõlbustades teie südame tööd vere pumpamisel organismis.

Cardace’t võib kasutada:

Mida on vaja teada enne Cardace võtmist

 • kõrgenenud vererõhu (hüpertensioon) raviks,
 • vähendamaks teie riski saada südameatakk või insult,
 • vähendamaks riski neerukahjustuse süvenemiseks või selle edasilükkamiseks (kas teil on suhkurtõbi või mitte),
 • teie südame raviks, kui see ei jaksa pumbata piisaval hulgal verd teie organismi (südamepuudulikkus),
 • südameataki (müokardiinfarkt) järgseks raviks, kui see on tüsistunud südamepuudulikkusega.

Ärge võtke Cardace’t:

 • Kui olete ramipriili, mis tahes teise AKE inhibiitori või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Allergianähtude hulka võivad kuuluda nahalööve, neelamis- või hingamisprobleemid, teie huulte, näo, kõri või keele turse.

 • Kui teil on kunagi olnud tõsine allergiline reaktsioon, mille nimetus on „angioödeem“. Selle ilminguteks on sügelus, nõgestõbi (urtikaaria), punased märgid kätel, jalgadel ja kõris, kõri ja keele turse, turse silmade ja huulte ümber, hingamis ja neelamisraskus.
 • Kui te olete võtnud või võtate sakubitriili/valsartaani, ravimit, mida kasutatakse pikaajalise (kroonilise) südamepuudulikkuse raviks täiskasvanutel.
 • Kui te saate dialüüsi või muud tüüpi vere filtratsioonravi. Sõltuvalt kasutatavast masinast ei pruugi Cardace teile sobida.
 • Kui teil on neeruprobleemid, mille puhul neerude verevarustus on vähenenud (neeruarteri stenoos).
 • Viimasel 6 raseduskuul (vt allpool lõik „Rasedus ja imetamine“).
 • Kui teie vererõhk on ebanormaalselt madal või ebastabiilne. Teie arst peab seda hindama.
 • Kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Kui mis tahes ülalloetletust kehtib teie puhul, siis ärge võtke Cardace’t. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Cardace võtmist nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Cardace võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • Kui teil on südame, maksa või neeruprobleemid.
 • Kui te olete kaotanud rohkesti kehavedelikku või sooli (oksendades, kõhulahtisusega, higistades tavalisest rohkem, olles madala soolasisaldusega dieedil, võttes diureetikume (vee väljutajad) pikka aega või dialüüsraviga).
 • Kui teil on kavas ravida mesilase või herilase nõelamisest tingitud allergiat (desensitisatsioon).
 • Kui teile on plaanis manustada anesteetikumi. Seda võidakse manustada operatsiooni tegemise või hambaravi jaoks. Võib osutuda vajalikuks katkestada ravi Cardace’ga üks päev enne seda; küsige oma arstilt nõu.
 • Kui teie veres on rohkesti kaaliumi (nähtub vereanalüüsist).
 • Kui te võtate ravimeid või teil on seisund, mis võib langetada naatriumi taset teie veres. Teie arst võib suunata teid regulaarselt vereanalüüsile, et kontrollida peamiselt naatriumi taset teie veres, eriti kui olete eakas.
 • Kui te võtate ravimeid, mis võivad suurendada angioödeemi riski, tõsist allergilist reaktsiooni, nagu nt mTOR’i inhibiitorid (nt temsiroliimus, everoliimus, siroliimus), vildagliptiin, neprilüsiini (NEP) inhibiitorid (nagu nt ratsekadotriil) või sakubitriil/valsartaan. Sakubitriil/valsartaani kohta vt lõik 2 „Ärge võtke Cardace’t“.
 • Kui teil on veresoonte kollageenhaigus nagu skleroderma või süsteemne erütematoosne luupus.
 • Te peate informeerima oma arsti, kui te arvate et olete rase (või arvate et võite jääda rasedaks). Cardace’t ei soovitata võtta esimesel 3 raseduskuul ning pärast esimest 3 raseduskuud võib see tõsiselt kahjustada teie beebit (vt allpool lõik „Rasedus ja imetamine“).
 • Kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 • angiotensiin II retseptori antagonist, lüh AIIRA (nimetatakse ka sartaanid, nt valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
 • aliskireen.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres. Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Cardace’t“.

Lapsed ja noorukid

Cardace’t ei soovitata laste ja alla 18-aastaste noorukite raviks, sest Cardace ohutus ja efektiivsus ei ole veel lastel tõestatud.

Kui mis tahes ülalloetletust kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pidage nõu oma arstiga enne Cardace võtmist.

Muud ravimid ja Cardace

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Cardace võib mõjutada mõnede teiste ravimite toimet. Mõned teised ravimid võivad samuti mõjutada Cardace toimet.

Teatage oma arstile, kui te võtate mist ahes alljärgnevat ravimit. Need võivad Cardace toimet nõrgendada:

 • Ravimid, mida kasutatakse valu ja põletiku leevendamiseks (nt mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd) nagu ibuprofeen, indometatsiin ja aspiriin).
 • Kõrgenenud vererõhu, šoki, südamepuudulikkuse, astma või allergia raviks kasutatavad ravimid nagu efedriin, noradrenaliin või adrenaliin. Teie arst peab kontrollima teie vererõhku.

Teatage oma arstile, kui te võtate mis tahes alljärgnevat ravimit. Need võivad suurendada kõrvaltoimete tekkevõimalust, kui te võtate Cardace’t:

 • Sakubitriil/valsartaan – kasutatakse pikaajalise (kroonilise) südamepuudulikkuse raviks täiskasvanutel (vt lõik „Ärge võtke Cardace’t“)
 • Ravimid, mida kasutatakse valu ja põletiku leevendamiseks (nt mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd) nagu ibuprofeen, indometatsiin ja aspiriin)
 • Vähivastased ravimid (keemiaravi)
 • Siirdatud elundi äratõukereaktsiooni vastu võetavad ravimid nagu tsüklosporiin
 • Diureetikumid (vett väljutavad tabletid) nagu furosemiid
 • Ravimid, mis võivad suurendada teie vere kaaliumisisaldust, nt spironolaktoon, triamtereen, amiloriid, kaaliumisoolad, trimetroprim üksi või kombinatsioonis sulfametoksasooliga (infektsioonide raviks) ja hepariin (vere vedeldaja)
 • Steroidravimid põletiku vastu, nt prednisoloon
 • Allopurinool (kasutatakse vere kusihappesisalduse vähendamiseks)
 • Prokaiinamiid (südame rütmihäirete ravim)
 • Temsiroliimus (vähihaiguse ravim).
 • Siroliimus, everoliimus (ravim äratõukereaktsiooni ennetamiseks)
 • Vildagliptiin (kasutatakse II tüüpi diabeedi raviks)
 • Ratsekadotriil (kasutatakse kõhulahtisuse korral)
 • Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid, kui te võtate angiotensiin II retseptori antagonisti (AIIRA) või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Cardace’t“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Teatage oma arstile, kui te võtate mis tahes alljärgnevat ravimit. Cardace võib neid mõjutada:

 • Suhkurtõve ravimid nagu suukaudsed veresuhkrut langetavad ravimid ja insuliin. Cardace võib langetada teie vere suhkrusisaldust. Cardace’t võttes peab hoolikalt kontrollima vere suhkrusisaldust.
 • Liitium (vaimse tervise häirete raviks). Cardace võib suurendada teie vere liitiumisisaldust. Arst peab teie vere liitiumisisaldust hoolikalt kontrollima.

Kui mis tahes ülaloetletust kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pidage nõu oma arstiga enne Cardace võtmist.

Cardace koos toidu ja alkoholiga

 • Alkoholi tarvitamine koos Cardace’ga võib põhjustada pearinglust või tasakaalutust. Kui te tunnete muret selle üle, kui palju te võite juua ravi ajal Cardace’ga, arutage seda oma arstiga, sest vererõhku langetavate ravimite ja alkoholi toimed võivad liituda.
 • Cardace’t võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Te peate ütlema oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite jääda rasedaks).

Te ei peaks Cardace’t võtma esimesel 12 rasedusnädalal ning alates 13. rasedusnädalast ei tohi te seda üldse võtta, sest selle kasutamine raseduse ajal võib kahjustada beebit. Kui te rasestute ravi ajal Cardace’ga, öelge otsekohe oma arstile. Planeeritava raseduse korral on ennetavalt vaja üle minna sobivale alternatiivsele ravile.

Imetamine

Kui te toidate last rinnaga, ei tohi te Cardace’t võtta.

Enne mis tahes ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te võtate Cardace’t võib teil tekkida pearinglus. Selle teke on tõenäolisem, kui te alustate Cardace võtmist või pärast annuse suurendamist. Kui nii juhtub, ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme.

Kuidas Cardace’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju võtta

Kõrgenenud vererõhu ravi

 • Tavaline algannus on 1,25 mg või 2,5 mg üks kord ööpäevas.
 • Teie arst kohandab annust, kuni teie vererõhk on kontrolli all.
 • Maksimaalne annus on 10 mg üks kord ööpäevas.
 • Kui te juba võtate diureetikume (vett väljutavad tabletid), võib teie arst lõpetada diureetikumi võtmise või selle annust vähendada enne ravi algust Cardace’ga.

Vähendamaks teie riski saada südameatakk või insult

 • Tavaline algannus on 2,5 mg üks kord ööpäevas.
 • Teie arst võib otsustada annust suurendada.
 • Tavaline annus on 10 mg üks kord ööpäevas.

Ravi neerukahjustuse süvenemise vähendamiseks või selle edasilükkamiseks

 • Te võite alustada annusega 1,25 mg või 2,5 mg üks kord ööpäevas.
 • Teie arst kohandab annust.
 • Tavaline annus on 5 mg või 10 mg üks kord ööpäevas.

Südamepuudulikkuse ravi

 • Tavaline algannus on 1,25 mg üks kord ööpäevas.
 • Teie arst kohandab annust.
 • Maksimaalne annus on 10 mg ööpäevas. Kaks manustamiskorda ööpäevas on eelistatavam.

Ravi pärast seda, kui teil on olnud südameatakk

 • Tavaline algannus on 1,25 mg üks kord ööpäevas kuni 2,5 mg kaks korda ööpäevas.
 • Teie arst kohandab annust.
 • Tavaline annus on 10 mg ööpäevas. Kaks manustamiskorda ööpäevas on eelistatavam.

Eakad

Teie arst vähendab algannust ja kohandab annust aeglasemalt.

Selle ravimi võtmine

 • Võtke seda ravimit suu kaudu iga päev samal ajal.
 • Neelake tabletid tervelt alla koos vedelikuga.
 • Ärge purustage ega närige tablette.

Kui te võtate Cardace’t rohkem kui ette nähtud

Öelge oma arstile või minge otsekohe lähima haigla esmaabi osakonda. Ärge ise juhtige autot teel haiglasse vaid paluge kellelgi teisel teid viia või kutsuge kiirabi. Võtke ravimipakend endaga kaasa. Siis teab arst, mida te olete võtnud.

Kui te unustate Cardace’t võtta

 • Kui teil jääb annus vahele, siis võtke järgmine annus selleks ettenähtud ajal.
 • Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Cardace võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui te märkate mis tahes alljärgnevat tõsist kõrvaltoimet – te võite vajada kiiresti ravi:

 • Näo, huulte või kõri turse, mis raskendab neelamist või hingamist, samuti sügelus ja nahalööve. Need võivad olla märgid raskest allergilisest reaktsioonist Cardace’le.
 • Rasked nahareaktsioonid, kaasaarvatud lööve, haavandid teie suus, olemasoleva nahahaiguse ägenemine, punetus, villid või naha eraldumine (nagu StevensiJohnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs või multiformne erüteem).

Öelge otsekohe arstile, kui teil tekivad:

 • Südame löögisageduse kiirenemine, ebakorrapärased või jõulised südamelöögid (palpitatsioonid), valu rindekeres, pitsitustunne rindkeres või tõsisemad häired, kaasa arvatud südameatakk või insult.
 • Hingamisraskus või köha. Need võivad olla kopsukahjustuse ilmingud.
 • Verevalumid tavalisest kergemini, kestvam veritsus, mis tahes märk verejooksust (nt igemete veritsus), korrapäratu kujuga violetsed laigud nahal või infektsioonidega nakatumine tavalisest lihtsamini, kurgu valulikkus ja palavik, väsimustunne, minestamine, pearinglus või kahvatu nahk. Need võivad olla vere või luuüdi kahjustuse ilmingud.
 • Tugev valu maos, mis võib kiirguda selga. See võib olla pankreatiidi (kõhunäärmepõletik) ilming.
 • Palavik, külmavärinad, väsimus, söögiisu kaotus, maovalu, iiveldus, naha või silmade värvumine kollaseks (ikterus). Need võivad olla maksaprobleemide, nt hepatiidi (maksapõletik) või maksakahjustuse ilmingud.

Teiste kõrvaltoimete hulka kuuluvad

Teatage oma arstile, kui mis tahes alljärgnevate hulgast muutub tõsiseks või kestab mõnest päevast kauem.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • Peavalu või väsimustunne
 • Pearinglus. See on tõenäolisem, kui te alustate Cardace võtmist või pärast annuse suurendamist
 • Minestamine, hüpotensioon (ebatavaliselt madal vererõhk), eriti kui tõusete järsku püsti või istuma
 • Kuiv ärritusköha, nina kõrvalurgete põletik (sinusiit) või bronhiit, hingamisraskus
 • Mao või soolestiku valu, kõhulahtisus, seedehäire, iiveldus või oksendamine
 • Nahalööve, nahapinnast kõrgem või mitte
 • Valu rindkeres
 • Valu või krambid lihastes
 • Vere kaaliumisisalduse tõus vereanalüüsi tulemuste põhjal.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 • Tasakaaluhäired (vertigo)
 • Sügelus ja ebatavalised nahaaistingud, nagu tuimus, kipitus, torkimine, põletus või judin nahal (paresteesia)
 • Maitsetundlikkuse kadumine või muutus
 • Unehäired
 • Depressioonitunne, ärevus, tavalisest närvilisem tunne või rahutus
 • Ninakinnisus, hingamisraskus või astma süvenemine
 • Soolestiku turse, mida nimetatakse „intestinaalne angioödeem“, mille ilmnemise sümptomiteks on kõhuvalu, oksendamine ja kõhulahtisus
 • Kõrvetised, kõhukinnisus või suukuivus
 • Päevase uriinikoguse suurenemine
 • Higistamine tavalisest rohkem
 • Söögiisu vähenemine või kaotus (anoreksia)
 • Sagenenud või ebaregulaarsed südamelöögid
 • Tursunud käed ja jalad. See võib viidata ülemäärasele vedelikupeetusele teie organismis
 • Nahaõhetus
 • Hägune nägemine
 • Valu liigestes
 • Palavik
 • Seksuaalne võimetus meestel, seksuaalse himu vähenemine meestel või naistel
 • Vere teatud valgeliblede (eosinofiilid) arvu suurenemine vereanalüüsis
 • Muutused vereanalüüsides, mis näitavad muutusi maksa, pankrease või neerude töös.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

 • Ebakindlus või segasustunne
 • Punane ja tursunud keel
 • Naha tõsine ketendus või irdumine, sügelev, kühmuline lööve
 • Küünteprobleemid (küünte kinnitumise nõrgenemine või eraldumine küünevallist)
 • Nahalööve või verevalumid
 • Värvilaigud nahal ja külmad jäsemed
 • Punetavad, sügelevad, tursunud või märjad silmad
 • Kuulmishäired ja heliaistingud kõrvas
 • Nõrkustunne
 • Punaliblede, valgeliblede või vereliistakute arvu või hemoglobiinisisalduse langus vereproovis.

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10000-st)

 • Tavalisest suurem tundlikkus päikesevalguse suhtes.

Teised teatatud kõrvaltoimed

Teatage oma arstile, kui mis tahes alljärgnevate hulgast muutub tõsiseks või kestab mõnest päevast kauem.

 • Kontsentreerumisraskus
 • Suu turse
 • Liiga väike vererakkude arv vereproovis
 • Vere naatriumisisalduse langus vereproovis
 • Uriini kontsentreerumine (tume värvus), iiveldus või oksendamine, lihaskrambid, segasusseisund ja krambid, mis võivad tuleneda ADH (antidiureetilise hormooni) liignõristusest. Kui teil on need sümptomid, võtke võimalikult kiiresti ühendust oma arstiga
 • Sõrmed ja varbad muudavad külma tundes värvi ja pärast ülessoojenemist torgivad või tunduvad valulikud (Raynaud’ sündroom)
 • Rindade suurenemine meestel
 • Aeglustunud või puudulikud reaktsioonid
 • Põletustunne
 • Lõhnataju muutus
 • Juuste väljalangemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Cardace’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, blistril ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cardace sisaldab

 • Toimeaine on ramipriil.

2,5 mg: Üks tablett sisaldab 2,5 mg ramipriili.

5 mg: Üks tablett sisaldab 5 mg ramipriili.

10 mg: Üks tablett sisaldab 10 mg ramipriili.

- Abiained on:

2,5 mg tabletid

Hüpromelloos Eelželatineeritud maisitärklis Mikrokristalliline tselluloos Naatriumstearüülfumaraat Kollane raudoksiid (E172)

5 mg tabletid

Hüpromelloos Eelželatineeritud maisitärklis Mikrokristalliline tselluloos Naatriumstearüülfumaraat Punane raudoksiid (E172)

10 mg tabletid

Hüpromelloos Eelželatineeritud maisitärklis Mikrokristalliline tselluloos Naatriumstearüülfumaraat

Kuidas Cardace välja näeb ja pakendi sisu

2,5 mg tabletid

Kollaka kuni kollase värvusega piklikud poolitusjoonega tabletid suurusega 8mm x 4 mm, mille ühel poolel on märgistus 2,5 ja logo, teisel poolel HMR & 2.5. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

5 mg tabletid

Kahvaturoosa värvusega piklikud poolitusjoonega tabletid suurusega 8 mm x 4 mm, mille ühel poolel on märgistus 5 ja logo, teisel poolel HMP & 5. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

10 mg tabletid

Valge kuni peaaegu valge värvusega piklikud poolitusjoonega tabletid suurusega 7 mm x 4,5 mm, mille ühel poolel on märgistus HMO/HMO. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Cardace 2,5 mg tabletid on PVC/Al blisterpakendis, 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletti karbis ja 500 tabletti pruunis korgiga klaaspudelis

Cardace 5 mg tabletid on PVC/Al blisterpakendis, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletti karbis ja 28, 56, 500 tabletti pruunis korgiga klaaspudelis.

Cardace 10 mg tabletid on PVC/Al blisterpakendis, 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletti karbis ja 28, 56, 500 tabletti pruunis korgiga klaaspudelis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Eesti

Tootjad

Sanofi S.p.A.

Strada Statale 17, Km 22

67019 Scoppito

Itaalia

ja/või

Delpharm Dijon

6, boulevard de l’Europe 21800 Quetigny Prantsusmaa

ja/või

S.C. ZENTIVA S.A.

B-dul Theodor Pallady nr. 50

Sector 3, Bucuresti 032266

Rumeenia

ja/või

Sanofi Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höechst Brüningstraβe 50

D-65926 Frankfurt am Main

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole: sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Tel. 6273488

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega

Austria:

Tritace 1.25 mg Tabletten, Tritace 2.5 mg Tabletten, Tritace 5 mg Tabletten, Tritace 10 mg Tabletten

Belgia:

Tritace 2.5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 10 mg tabletten/comprimés/ Tabletten,

Bulgaaria:

Tritace 2.5 mg таблетки, Tritace 5 mg таблетки, Tritace 10 mg таблетки

Küpros:

Triatec 2.5 mg δισκία, Triatec 5 mg δισκία, Triatec 10 mg δισκία

Tšehhi:

Tritace 1.25 mg tablety, Tritace 2.5 mg tablety, Tritace 5 mg tablety, Tritace 10 mg tablety

Taani:

Triatec 5 mg tabletter

Eesti:

Cardace 2.5 mg tabletid, Cardace 5 mg tabletid, Cardace 10 mg tabletid

Soome:

Cardace 2.5 mg tabletit, Cardace 5 mg tabletit, Cardace 10 mg tabletit,

Prantsusmaa:

Triatec 1.25 mg comprimé, Triatec 2.5 mg comprimé sécable, Triatec 5 mg comprimé sécable, Triatec 10 mg comprimé sécable

Ramipril Zentiva 2.5 mg comprimés sécables, Ramipril Zentiva 5 mg comprimés sécables, Ramipril Zentiva 10 mg comprimés sécables

Saksamaa:

Delix 2.5 mg Tabletten, Delix 5 mg Tabletten, Delix Protect 10 mg Tabletten, Delix Protect Startset

Ramilich 2.5 mg Tabletten, Ramilich 5 mg Tabletten, Ramilich 10 mg Tabletten Delix 1.25 mg Tabletten,

Delix 1.25 mg Kapseln, Delix P 2.5 mg Kapseln, Delix P 5 mg Kapseln, Delix P 10 mg Kapseln

Kreeka:

Triatec 1,25 mg δισκία, Triatec 2,5 mg δισκία, Triatec 5 mg δισκία

Ungari:

Tritace Mite 1.25 mg tabletta

Tritace 2.5 mg tabletta, Tritace 5 mg tabletta, Tritace 10 mg tabletta

Ramipril - Zentiva 5 mg tabletta

Ramipril – Zentiva 10 mg tabletta

Iirimaa:

Tritace 1.25 mg tabs, Tritace 2.5 mg tabs, Tritace 5 mg tabs, Tritace 10 mg tabs

Itaalia:

Triatec 1.25 mg compresse, Triatec 2.5 mg compresse, Triatec 5 mg compresse, Triatec 10 mg compresse

Ramipril Zentiva 2.5 mg compresse, Ramipril Zentiva 5 mg compresse, Ramipril Zentiva 10 mg compresse

Läti:

Cardace 2.5 mg tabletes, Cardace 5 mg tabletes, Cardace 10 mg tabletes

Leedu:

Cardace 5 mg tabletės, Cardace 10 mg tabletės

Luksemburg:

Tritace 2.5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 10 mg tabletten/comprimés/ Tabletten

Norra:

Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter, Triatec 10 mg tabletter

Poola:

Tritace 2.5 mg tabletki, Tritace 5 mg tabletki, Tritace 10 mg tabletki

Portugal:

Triatec 2.5 mg comprimidos, Triatec 5 mg comprimidos, Triatec 10 mg comprimidos,

Triatec 1.25 mg cápsulas, Triatec 2.5 mg cápsulas, Triatec 5 mg cápsulas, Triatec 10 mg cápsulas

Rumeenia:

Tritace 2.5 mg comprimate, Tritace 5 mg comprimate, Tritace 10 mg comprimate Zenra 2.5 mg comprimate, Zenra 5 mg comprimate, Zenra 10 mg comprimate

Slovakkia:

Tritace 1.25 mg tablety, Tritace 2.5 mg tablety, Tritace 5 mg tablety, Tritace 10 mg tablety

Sloveenia:

Tritace 1.25 mg tablete, Tritace 2.5 mg tablete, Tritace 5 mg tablete, Tritace 10 mg tablete

Hispaania:

Acovil 2.5 mg comprimidos, Acovil 5 mg comprimidos, Acovil 10 mg comprimidos

Rootsi:

Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter, Triatec 10 mg tabletter

Ühendkuningriik:

Tritace 1.25 mg tablets, Tritace 2.5 mg tablets, Tritace 5 mg tablets, Tritace 10 mg tablets, Tritace Titration Pack tablets

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2018.