Calcigran sine - närimistablett (1250mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A12AA04
Toimeaine: kaltsiumkarbonaat
Tootja: Takeda Pharma AS

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Calcigran Sine 500 mg närimistabletid

Kaltsium

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Calcigran Sine ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Calcigran Sine võtmist
 3. Kuidas Calcigran Sinet võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Calcigran Sinet säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Calcigran Sine ja milleks seda kasutatakse

Calcigran Sine sisaldab toimeainena kaltsiumi. Kaltsiumi leidub ka meie igapäevases toidus, eriti piimasaadustes. Calcigran Sine tagab täiendava kaltsiumikoguse, kui teie toit või elustiil ei kindlusta teid sellega piisaval määral või kui organismi vajadus selle järele on suurenenud. Piisav kaltsiumitarbimine on äärmiselt oluline kasvuperioodil ning raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

Calcigran Sinet kasutatakse kaltsiumi puuduse vältimiseks ning raviks ja lisaks spetsiifilisele osteoporoosi ravile ka patsientidel, kellel on risk kaltsiumi vaeguse tekkeks.

Calcigran Sinet kasutatakse ka fosfaatide sidumiseks neerupuudulikkuse korral, et vähendada vere fosfaatide sisaldust.

Mida on vaja teada enne Calcigran Sine võtmist

Ärge võtke Calcigran Sinet:

 • kui olete kaltsiumi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on kõrge kaltsiumi sisaldus veres (hüperkaltseemia) ja/või uriinis (hüperkaltsiuuria);
 • kui teil on neerukivitõbi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pikaaegsel kasutamisel tuleb regulaarselt kontrollida vere kaltsiumisisaldust ning neerufunktsiooni. Eriti oluline on see vanemaealistel patsientidel, kes kasutavad samaaegselt südameglükosiide (südamepuudulikkuse ravim) või diureetikume (vett väljutavad ravimid) ning patsientidel, kellel on suur oht neerukivide tekkeks. Informeerige oma arsti, kui teil on tegemist mõne eelnimetatud seisundiga.

Calcigran Sine suurte annuste manustamisel, eriti kui samaaegselt kasutatakse veel D-vitamiini ja/või kaltsiumi sisaldavaid ravimeid või toiduaineid (nt piim), on oht hüperkaltseemia ja piima-leelise sündroomi tekkeks, mis võib põhjustada neerufunktsiooni halvenemist.

Calcigran Sinet tuleb kasutada ettevaatusega, kui teil on hüperkaltseemia või neerufunktsiooni kahjustus, sellisel juhul tuleb jälgida kaltsiumi ja fosfori sisaldust veres ja tuleb arvestada pehmete kudede kaltsifikaatide tekkevõimalusega.

Enne Calcigran Sine kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Calcigran Sine

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Tetratsükliini ja kinoloonide gruppi kuuluvaid antibiootikume (tsiprofloksatsiin, norfloksatsiin) tuleb võtta vähemalt 2 tundi enne või 4…6 tundi pärast Calcigran Sine suukaudset manustamist, sest kaltsium võib vähendada nende imendumist.

Calcigran Sine tuleb võtta vähemalt 1 tund pärast bisfosfonaate või naatriumfluoriidi (osteoporoosi raviks kasutatavad ravimid), sest Calcigran Sine võib vähendada nimetatud ainete imendumist seedetraktist.

Kaltsiumkarbonaat moodustab lahustumatuid ühendeid levotüroksiiniga (kasutatakse kilpnäärme alatalitluse korral), vähendades nõnda viimase imendumist. Seetõttu peab nimetatud ravimite manustamise vahel olema vähemalt 4-tunnine intervall.

Kaltsiumisoolad võivad vähendada raua, tsingi ja strontsiumranelaadi imendumist. Seega tuleb rauda, tsinki või strontsiumranelaati sisaldavaid preparaate võtta vähemalt kaks tundi enne või pärast kaltsiumkarbonaadi võtmist.

Calcigran Sine koos toidu ja joogiga

Hüperfosfateemia korral tuleb tablette võtta söögi ajal, et siduda toidus leiduvaid fosfaate.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal võib Calcigran Sinet kasutada. Raseduse korral tuleb hoiduda kaltsiumi suurte annuste kasutamisest, sest kestva hüperkaltseemia korral on täheldatud kahjulikku toimet arenevale lootele.

Kaltsium eritub rinnapiima, kuid terapeutiliste annuste kasutamisel ei ole imetatavatel lastel täheldatud probleeme.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Calcigran Sine ei häiri autojuhtimise ja liikuvate masinatega töötamise võimet.

Calcigran Sine sisaldab isomalti

Calcigran Sine tabletid sisaldavad abiainena isomalti. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Calcigran Sinet võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teie arst ei ole määranud teisiti, siis võetakse Calcigran Sinet alljärgnevalt:

Täiskasvanud

Kaltsiumi vaeguse vältimine ja ravi

1…3 tabletti ööpäevas.

Täiendav ravi osteoporoosi korral

1…3 tabletti ööpäevas.

Hüperfosfateemia

2…8 g kaltsiumi ööpäevas, jagatuna 2…4 üksikannuseks.

Kasutamine lastel

Lastel kasutatakse Calcigran Sinet kaltsiumi vaeguse vältimiseks ja raviks, 1…2 tabletti ööpäevas.

Tablette võib närida või imeda.

Kui te võtate Calcigran Sinet rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Calcigran Sinet pika aja vältel rohkem kui ette nähtud, on oht kaltsiumi liia tekkeks.

Kui te unustate Calcigran Sinet võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 1000-st): hüperkaltseemia ja hüperkaltsiuuria.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 10 000-st): kõhukinnisus, seedehäired, kõhupuhitus, iiveldus, kõhuvalu ja kõhulahtisus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l inimesel 10 000-st):

nahasügelus, lööve, nõgeslööve, piima-leelisesündroom (nimetatakse ka Burnett’i sündroomiks ja avaldub tavaliselt vaid suure koguse kaltsiumi manustamisel), mille sümptomiteks on sage vajadus urineerimiseks, püsiv peavalu, püsiv isu puudumine, iiveldus või oksendamine, ebatavaline väsimus või nõrkus, kaltsiumi sisalduse tõus veres ja neerukahjustus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Calcigran Sinet säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida purk tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Calcigran Sine sisaldab

 • Toimeaine on kaltsium. Üks närimistablett sisaldab 500 mg kaltsiumi (vastab 1250 mg kaltsiumkarbonaadile).
 • Teised abiained on ksülitool (E967), povidoon, isomalt (E953), maitselisand (apelsin), magneesiumstearaat, sukraloos (E955) ning rasvhapete mono ja diglütseriidid.

Kuidas Calcigran Sine välja näeb ja pakendi sisu

Valged ümarad kumerad katmata tabletid. Tablettidel võib olla väikeseid täppe. Calcigran Sine on saadaval HDPE plastpurgis ja väliskarbis, milles on

30 ,60 ,90 ,100 või 120 närimistabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS Jaama 55B

63308 Põlva Eesti

Tootja

Takeda AS

Drammensveien 852

NO-1383 Asker

Norra

või

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva

Eesti

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.