Bioketan - süstelahus (100mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QN01AX03
Toimeaine: ketamiin
Tootja: Vetoquinol Biowet Sp.z o.o

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Bioketan, 100mg/ml, süstelahus koertele ja kassidele.

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Vetoquinol Biowet Sp z o.o.

13/14 Kosynierów Gdyńskich St. 66-400 Gorzów Wlkp.

Poola

Partii väljastamise eest vastutav tootja:

Vetoquinol SA

Vetoquinol – Biowet SP.z.o.o.

Magny-Vernois

ul. Kosynierow Gdynskich 13/14

B.P. 189, 70204

66-400 Gorzow Wielkopolski

Lure Cedex

Poola

Prantsusmaa

 

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Bioketan, 100mg/ml, süstelahus koertele ja kassidele.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

1 ml süstelahust sisaldab 100 mg ketamiini (ketamiinhüdrokloriidina)

Abiained:

Bensetooniumkloriid, naatriumhüdroksiid, dinaatriumedetaat, süstevesi.

NÄIDUSTUS(ED)

Koerte ja kasside rahustamine uuringute või raviprotseduuride läbiviimiseks. Premedikatsioon enne üldanesteesia alustamist.

Üldanesteesia säilitamine kombinatsioonis teiste anesteetikumidega.

VASTUNÄIDUSTUSED

Preparaati ei tohi kasutada loomadel, kellel esineb:

kardiovaskulaarse süsteemi puudulikkus;

maksa- ja neerutalitluse häired;

lõppjärgus tiinus (v.a keisrilõike korral);

epilepsia;

varasemad operatsioonid kõri, trahhea või bronhide piirkonnas.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Pupillide laienemine ja silmalaugude liikumatuks muutumine – silm vajab operatsiooni ajal kaitsvat niisutamist.

Ketamiini toime ajal ja ärkamisel on oluline kontrollida südame ja kopsude tegevust – ketamiini manustamise järgselt võib tekkida hingamissüsteemi depressioon, apnoe, düspnoe ja südameseiskus. Kui ilmneb mõni ülal loetletud sümptomitest, tuleb viivitamatult rakendada sümptomaatilist ravi.

Kassidel ja koertel võib tekkida oksendamine, häälitsemine, spastilised krambid, krambihoog, lihasvärinad, toonilised lihaskontraktsioonid, suurenenud lihastoonus. Nimetatud sümptomeid saab tõkestada atsepromasiini, ksülasiini või diasepaami manustamisega.

  1. Ketamiin võib põhjustada kassidel salivatsiooni. Seda kõrvaltoimet võib vähendada, kasutades premedikatsiooniks atropiini.

Kesknärvisüsteemi sümptomeid, kaasa arvatud kollapsit, esineb väga harva.

Et vältida ärkamisperioodil tekkida võivaid kõrvaltoimeid (rohket süljeeritust, krampe), tuleb ärkamisruumis tagada sobiv temperatuur ja tagasihoidlik valgustus.

Süstekohal võib esineda mööduvat valulikkust.

LOOMALIIGID

Koer, kass.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Intramuskulaarne või intravenoosne manustamine.

Koer:

Anesteesia teostamiseks manustatakse neuroleptikumi (kõige sagedamini medetomidiin annuses 1 mg/25 kg kehamassi kohta või ksülasiini 1...3 mg/ kg kehamassi kohta i.m.). 3...5 minuti järel manustatakse veenisiseselt ketamiini annuses 3 mg/ kg kehamassi kohta.

Juhul, kui veenisisene manustamine on raskendatud, võib ketamiini manustada ka lihasesse annuses 10 mg/ kg kehamassi kohta.

Kui loom on halvas üldseisundis ja operatsioon kestab üle 60 minuti, siis võib premedikatsiooniks kasutada diasepaami annuses 0,5...1 mg/ kg kehamassi kohta, seejärel ketamiini annuses 3 mg/kg kehamassi kohta i.v. ja ksülasiini 0,3 mg/ kg kehamassi kohta. Väheneva anesteesia korral kasutada iga 10...20 minuti järel ketamiini ja ksülasiini algses annuses.

Emasloomade emaka ja munasarjade eemaldamisel metriidi tõttu kasutatakse ketamiini annuses 5 mg/ kg kehamassi kohta lihasesiseselt pärast premedikatsiooni ksülasiiniga annuses 2 mg/ kg kehamassi kohta lihasesiseselt.

Kass:

Kassidel manustada lihasesiseselt ketamiini annuses 5...10 mg/ kg kehamassi kohta koos ksülasiiniga 0,5...1 mg/ kg kehamassi kohta.

Halvas üldseisundis loomadel kasutada diasepaami annuses 0,3...0,5 mg/ kg kehamassi kohta ja ketamiini annuses 10...15 mg/ kg kehamassi kohta. Liigse salivatsiooni ärahoidmiseks võib kasutada premedikatsiooniks atropiini annuses 0,05mg/ kg kehamassi kohta intramuskulaarselt.

Ravimid manustada lihasesiseselt. Manustamine toimub järgnevalt:

Koer:

Preparaatide

Doos

Manustamisviis

Kommentaar

kombinatsioon

 

 

 

Medetomidiin

1mg/25 kg

i.m

 

või ksülasiin

1-3mg/kg

i.m

 

3-5 min pärast

 

 

 

Ketamiin

3mg/kg

i.v

 

 

või

 

 

 

10mg/kg

i.m

 

 

 

 

Kombinatsiooni kasutatakse

Diasepaam

0,5-1mg/kg

i.v

halvas üldseisundis loomadele.

 

 

 

Kui operatsioon kestab üle

Ketamiin

3mg/kg

i.v

60 min ja anesteesia väheneb

Ksülasiin

0,3mg/kg

i.v

siis kasutada iga 10-20 min

 

 

 

järel ketamiini ja ksülasiini

 

 

 

algses annuses

 

 

 

 

Kass:

Preparaatide

Doos

Manustamisviis

Kommentaar

kombinatsioon

 

 

 

 

5-10mg/kg

i.m

 

Ketamiin

0,5-1mg/kg

i.m

 

Ksülasiin

 

 

 

 

0,3-0,5mg/kg

i.m

kombinatsiooni

Diasepaam

10-15mg/kg

i.m

kasutatakse

Ketamiin

 

 

halvas

 

 

 

üldseisundis

 

 

 

loomadele

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

v.t. Punkt: Annustamine loomaliigiti, manustamisteed ja –meetod.

KEELUAJAD

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 28 päeva.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Soovitatav on looma 12 tundi enne operatsiooni mitte toita. Suure verekaotusega loomadel tuleb doosi vähendada.

Pikaajalise operatsiooni ajal on vajalik silmade niisutamine sarvkesta kuivamise vältimiseks. Ketamiini toime ajal ja ärkamisperioodil tuleb hoolikalt jälgida kopsude ja südame tegevust. Ärkamise ajal peab ruum olema vaikne, et vältida erutusseisundi teket.

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Kasutada aseptilist nõela ja süstalt.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Ravimi manustamise järgselt pesta korralikult käsi.

Vältida otsest kokkupuudet ravimiga. Preparaadi kokkupuutel nahaga pesta nahka koheselt rohke veega.

Vältida enesele süstimist. Juhuslikul ravimi manustamisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. MITTE juhtida sõidukit.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Märts 2012

LISAINFO

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Tel: 800 9000