Brinzolamide elvim - silmatilgad, suspensioon (10mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: S01EC04
Toimeaine: brinsolamiid
Tootja: SIA ELVIM

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

BRINZOLAMIDE ELVIM, 10 mg/ml silmatilgad, suspension

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml suspensiooni sisaldab 10 mg brinsolamiidi.

Üks tilk sisaldab ligikaudu 309 mikrogrammi brinsolamiidi.

INN. Brinzolamidum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Suspensiooni iga ml sisaldab 0,1 mg bensalkooniumkloriidi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Silmatilgad, suspensioon. Valge homogeenne suspensioon. pH: 7,1…7,9

Osmolaalsus: 270…320 mOsm/kg

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Brinsolamiid on näidustatud kõrgenenud silmasisese rõhu langetamiseks:

silma hüpertensiooni korral,

avatud nurga glaukoomi korral

monoteraapiana täiskasvanud patsientidele, kellele beetablokaatorid ei toimi, või täiskasvanud patsientidele, kellele beetablokaatorid on vastunäidustatud või täiendava ravimina beetablokaatoritele või prostaglandiini analoogidele (vt ka lõik 5.1).

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Nii monoteraapiana kui ka täiendava ravimina kasutamisel on annuseks üks tilk BRINZOLAMIDE ELVIM’it haige(te) silma(de) konjunktiivikotti kaks korda päevas. Mõnede patsientide puhul võib paremini toimida annustamine üks tilk kolm korda päevas.

Patsientide erirühmad

Eakad

Eakatel patsientidel ei ole vaja annuseid kohandada.

Maksa- ja neerukahjustus

Brinsolamiidi ei ole uuritud maksakahjustusega patsientidel ja seetõttu ei ole soovitatav nendel

patsientidel seda ravimit kasutada.

Brinsolamiidi ei ole uuritud raske neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens < 30 ml/min) või hüperkloreemilise atsidoosiga patsientidel. Et brinsolamiid ja selle peamine metaboliit erituvad peamiselt neerude kaudu, on BRINZOLAMIDE ELVIM nendele patsientidele vastunäidustatud (vt ka lõik 4.3).

Lapsed

Brinsolamiidi ohutus ja efektiivsus imikutel, lastel ja noorukitel vanuses 0 kuni 17 eluaastat ei ole tõestatud. Antud hetkel teadaolevad andmed on esitatud lõikudes 4.8 ja 5.1. Brinsolamiidi ei ole soovitatav kasutada imikutel, lastel ja noorukitel.

Manustamisviis

Okulaarne.

Pärast tilgutamist on soovitatav sulgeda pisarakanal või sulgeda ettevaatlikult silm. See vähendab silma tilgutatava ravimi süsteemset imendumist ja vähendab süsteemsete kõrvaltoimete tekkimise võimalust.

Paluge patsiendil pudelit enne ravimi kasutamist hoolikalt loksutada. Kui äratõmmatav kinnitusrõngas on pärast korgi eemaldamist lahti tulnud, eemaldage see enne ravimi kasutamist.

Et vältida tilguti otsa ja suspensiooni saastumist, tuleb jälgida, et tilgutiga ei puudutata silmalauge, sellega piirnevaid alasid või teisi pindu. Paluge patsiendil hoida pudel tihedalt suletuna, kui ta seda ei kasuta.

Kui teine glaukoomivastane ravim asendatakse BRINZOLAMIDE ELVIM’iga, katkestage teise ravimi manustamine ning alustage BRINZOLAMIDE ELVIM’iga järgmisel päeval.

Kui kasutatakse rohkem kui ühte lokaalselt silma tilgutatavat ravimit, peab kahe ravimi manustamise vahe olema vähemalt 5 minutit. Silmasalvid tuleb manustada viimasena.

Kui manustatav annus jääb vahele, tuleb ravi jätkata järgmise annusega, nagu planeeritud. Annus ei tohi ületada ühte tilka kahjustatud silma(de) kohta kolm korda päevas.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Ülitundlikkus sulfoonamiidide suhtes (vt ka lõik 4.4).

Raske neerukahjustus.

Hüperkloreemiline atsidoos.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Süsteemsed toimed

Brinsolamiid on sulfoonamiid, mis inhibeerib karboanhüdraasi ja mis ka paiksel manustamisel absorbeerub süsteemselt. Lokaalse manustamise korral võivad tekkida sama tüüpi kõrvaltoimed, mis sulfoonamiidide süsteemse kasutamise puhul. Tõsiste kõrvaltoimete või ülitundlikkusreaktsiooni tekkimisel tuleb ravimi kasutamine katkestada.

Suukaudsete karboanhüdraasi inhibiitorite puhul on teatatud happe-leelise tasakaalu häiretest. Kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on risk neerukahjustuse tekkeks, sest võimalik on risk metaboolse atsidoosi tekkeks (vt lõik 4.2).

Brinsolamiidi pole uuritud enneaegsetel (gestatsioon lühem kui 36 nädalat) ja alla 1 nädala vanustel imikutel. Metaboolse atsidoosi ohu tõttu võivad olulise neerude tubulaaraparaadi ebaküpsusega või väärarengutega patsiendid brinsolamiidiga ravi saada vaid pärast kasu-riski hoolikat hindamist.

Suukaudsed karboanhüdraasi inhibiitorid võivad olla takistuseks vaimset ärksust ja/või koordinatsiooni nõudvate tegevuste puhul. BRINZOLAMIDE ELVIM imendub süsteemselt ja seetõttu võib eelpool nimetatu ilmneda ka lokaalse manustamise korral.

Samaaegne ravi

Brinsolamiid võib tugevdada peroraalselt manustatavate karboanhüdraasi inhibiitorite süsteemset toimet. Brinsolamiidi ja peroraalsete karboanhüdraasi inhibiitorite samaaegset kasutamist ei ole uuritud ja seetõttu on nende samaaegne kasutamine ebasoovitatav (vt ka lõik 4.5).

Brinsolamiidi hinnati glaukoomi kombinatsioonravis peamiselt samaaegsel timolooli manustamisel. Lisaks on uuritud Brinsolamiidi silmasisest rõhku vähendavat toimet ka koos prostaglandiini analoogi travoprostiga. Pikaajalised andmed Brinsolamiidi kombineerimise kohta travoprostiga puuduvad (vt ka lõik 5.1).

Brinsolamiidi kasutamise kogemused pseudoeksfoliatiivse ja pigmentglaukoomiga patsientidel on piiratud. Nende patsientide ravimisel tuleb olla ettevaatlik ning soovitatav on silmasisest rõhku (IOP) hoolikalt jälgida. BRINZOLAMIDE ELVIM’it pole uuritud patsientidel, kellel on kitsa

nurgaga glaukoom ja neil patsientidel pole seda soovitatav kasutada.

Brinsolamiidi võimalikku toimet kahjustatud silma sarvkestale funktsioonile (endoteeli rakkude arv vähenenud) ei ole kahjustatud silma sarvkestaga patsientidel uuritud. Puuduvad ka uuringud kontaktläätsi kandvate brinsolamiidi kasutavate patsientide kohta, seepärast on soovitatav neid patsiente hoolikalt jälgida. Kuna karboanhüdraasi inhibiitorid võivad mõjutada sarvkesta veesisaldust, võib kontaktläätsede kandmine suurendada sarvkesta kahjustuste tekkeriski. Soovitatav on hoolikalt jälgida sarvkesta kahjustustega patsiente, nt suhkurtõve või sarvkesta düstroofia korral.

Bensalkooniumkloriid, mis on silmaravimites kasutusel säilitusainena, on põhjustanud täppkeratopaatiat ja/või toksilist haavandilist keratopaatiat. Kuna ka BRINZOLAMIDE ELVIM sisaldab bensalkooniumkloriidi, on kuiva silma sündroomiga või kahjustatud sarvkestaga patsientide jälgimine ravimi nii lühi- kui ka pikaajalisel kasutamisel vajalik.

Brinsolamiidi toimet ei ole uuritud patsientidel, kes kannavad kontaktläätsesid. BRINZOLAMIDE ELVIM sisaldab bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada ärritust silmas ja muuta

pehmete kontaktläätsede värvi. Kokkupuudet pehmete kontaktläätsedega tuleb vältida. Rõhutage patsientidele, et nad peavad BRINZOLAMIDE ELVIM’i tilgutamise ajaks pehmed kontaktläätsed silmast ära võtma ja võivad need tagasi panna mitte varem kui 15 minuti pärast.

Võimalikku tagasilöögiefekti pärast ravi lõpetamist BRINZOLAMIDE ELVIM’iga ei ole uuritud. Silmasisese rõhu alanemise efekt peaks püsima 5…7 päeva.

Lapsed

Brinsolamiidi ohutus ja efektiivsus imikutel, lastel ja noorukitel vanuses 0 kuni 17 aastat ei ole tõestatud ning seda ei ole soovitatav kasutada imikutel, lastel ja noorukitel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Spetsiaalseid koostoimeuuringuid brinsolamiidi ja teiste ravimite vahel läbi viidud ei ole.

Kliinilistes uuringutes kasutati brinsolamiidi samaaegselt timolooli ja prostaglandiini analooge

sisaldavate silmaravimitega, kõrvaltoimeid ei ilmnenud. Brinsolamiidi ja miootikumide või adrenergiliste agonistide vahelisi koostoimeid üheaegsel kasutamisel glaukoomiravis hinnatud ei ole.

Brinsolamiid on karboanhüdraasi inhibiitor ja vaatamata toopilisele manustamisele absorbeerub süsteemselt. Happe-aluse tasakaalu häirumist on esinenud peroraalse karboanhüdraasi inhibiitorite puhul. Nimetatud toime võimalikkust tuleb arvestada brinsolamiidi kasutavate patsientide puhul.

Tsütokroom P-450 isosüümid, mis vastutavad brinsolamiidi metabolismi eest, on CYP3A4 (peamine), CYP2A6, CYP2C8 ja CYP2C9. On tõenäoline, et CYP3A4 inhibiitorid nagu ketokonasool, itrakonasool, klotrimasool, ritonaviir ja troleandomütsiin inhibeerivad brinsolamiidi metabolismi CYP3A4 kaudu. Ettevaatust tuleb rakendada, kui CYP3A4 inhibiitoreid manustatakse samaaegselt. Siiski on brinsolamiidi kumuleerumine organismis ebatõenäoline, sest ravimi põhiline elimineerumine toimub neerude kaudu. Brinsolamiid ei ole tsütokroom P-450 isosüümi inhibiitor.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Brinsolamiidi oftalmoloogilise kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid või on piiratud hulgal. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele pärast ravimi süsteemset manustamist (vt ka lõik 5.3).

BRINZOLAMIDE ELVIM’it ei soovitata kasutada raseduse ajal ja viljakas eas naistel, kes ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid.

Imetamine

On teadmata, kas brinsolamiid või selle metaboliidid erituvad rinnapiima pärast ravimi paikset manustamist silma. Loomkatsetes on ilmnenud brinsolamiidi eritumist rinnapiima minimaalsetes kogustes pärast ravimi suukaudset manustamist.

Riski vastsündinule/imikule ei saa välistada. Arst peab otsustama, kas katkestada imetamine või katkestada BRINZOLAMIDE ELVIM’i kasutamine/loobuda BRINZOLAMIDE

ELVIM’i kasutamisest, võttes arvesse rinnaga toitmise kasulikkust lapsele ja ravist saadavat kasu naisele.

Fertiilsus

Brinsolamiidiga läbi viidud loomkatsetes leiti, et ravim ei mõjuta fertiilsust. Brinsolamiidi toopilise silma manustamise mõju inimese fertiilsusele ei ole uuritud.

Toime reaktsioonikiirusele

Brinsolamiidil on kerge toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Ajutine nägemise ähmastumine võib mõjutada patsiendi võimet juhtida liiklusvahendit ja töötada masinatega (vt ka lõik 4.8). Kui pärast ravimi tilgutamist esinevad nägemishäired, peab patsient ootama nägemise selginemiseni, enne kui alustab liiklusvahendi juhtimist või töötamist masinatega.

Suukaudsed karboanhüdraasi inhibiitorid võivad olla takistuseks vaimset ärksust ja/või koordinatsiooni nõudvate tegevuste puhul (vt ka lõigud 4.4 ja 4.8).

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kliinilistes uuringutes, millesse oli kaasatud 2732 patsienti, keda raviti brinsolamiidiga üksi või kasutati brinsolamiidi koos timoloolmaleaadiga 5 mg/ml, olid kõige sagedamateks raviga seotud kõrvaltoimeteks: düsgeusia (kibe või ebatavaline maitse, vt kirjeldust allpool) (6,0%) ja tilgutamise järgselt ajutiselt ähmastunud nägemine (5,4%), mis kestis mõnest sekundist kuni mõne minutini (vt ka lõik 4.7).

Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelis

Järgmiselt loetletud kõrvaltoimetest teatati brinsolamiid 10 mg/ml silmatilkade suspensiooni kasutamisel ning neid klassifitseeriti järgneval viisil: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000) või teadmata (olemasolevate andmete põhjal pole võimalik hinnata). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Kõrvaltoimete kohta saadi andmeid kliinilistest uuringutest ja spontaansetest turustamisjärgsetest aruannetest.

Organsüsteem

MedDRA eelistatud termin (v.15.1)

Infektsioonid ja infestatsioonid

Aeg-ajalt:nasofarüngiit, farüngiit, sinusiit

 

Teadmata: riniit

Vere ja lümfisüsteemi häired

Aeg-ajalt:vere punaliblede arvu vähenemine, vere

 

kloriidisisalduse vähenemine

Immuunsüsteemi häired

Teadmata: ülitundlikkus

Ainevahetus- ja toitumishäired

Teadmata: vähenenud söögiisu

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt:apaatia, depressioon, meeleolu langus, libido

 

vähenemine, õudusunenäod, närvilisus

 

Harv: unetus

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt:motoorne düsfunktsioon, amneesia, pearinglus,

 

paresteesiad, peavalu

 

Harv: mäluhäired, somnolentsus

 

Teadmata: treemor, hüpesteesia, ageusia

Silma kahjustused

Sage: hägus nägemine, silmaärritus, silmavalu, võõrkeha

 

tunne silmas, silma hüpereemia

 

Aeg-ajalt:sarvkesta erosioon, keratiit, punktkeratiit,

 

keratopaatia, deposiitsilm, sarvkesta värvumine, sarvkesta

 

epiteeli defekt, sarvkesta epiteeli kahjustus, blefariit, silma

 

kihelus, konjunktiviit, silma paistetus, meibomianiit,

 

helkimine, fotofoobia, kuivsilmsus, allergiline konjunktiviit,

 

pterüügium, skleera pigmentatsioon,

 

astenoopia,ebamugavustunne silmas , ebanormaalne tunne

 

silmas, kuiv keratokonjunktiviit, subkonjunktivaalne tsüst,

 

konjunktiivi hüpereemia, silmalaugude kihelus, eritis

 

silmast, silmalau serva ketendus, suurenenud pisaravool.

 

Harv: sarvkesta turse, diploopia, nägemisteravuse

 

vähenemine, fotopsia, silma hüpoesteesia, periorbitaalne

 

turse, intraokulaarse rõhu tõus, nägemisnärvi ümbruse/diski

 

suhte suurenemine

 

Teadmata: sarvkesta kahjustus, nägemishäired, silma

 

allergia, madaroos, silmalau kahjustus, silmalau erüteem

 

 

Kõrva ja labürindi kahjustused

Harv: tinnitus

 

Teadmata: vertiigo

Südame häired

:Aeg-ajalt kardiorespiratoorne distress, bradükardia,

 

palpitatsioonid

 

Harv: stenokardia, ebaregulaarne südamerütm

 

Teadmata: arütmia, tahhükardia, hüpertensioon,

 

vererõhu tõus, vererõhu langus, südame löögisageduse

 

suurenemine

Respiratoorsed, rindkere ja

Aeg-ajalt:düspnoe, epistaksis, ninaneelu valu, neelu-kõri

mediastiinumi häired

valu, kurgu ärritus, ülemiste hingamisteede köha sündroom,

 

eritis nina-neelus, aevastamine

 

Harv: bronhide hüperreaktiivsus, ülemiste hingamisteede

 

kongestioon, siinuste kongestioon, nina kongestioon, köha,

 

nina kuivus

 

Teadmata: astma

Seedetrakti häired

Sage: düsgeusia

 

Aeg-ajalt:ösofagiit, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine,

 

düspepsia, ülakõhuvalu, ebamugavustunne kõhus ,

 

flatulents, elav peristaltika, seedetrakti häire, suu

 

hüpesteesia, suu paresteesiad, suu kuivus

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata: kõrvalekalded maksafunktsiooni testides

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt:lööve, maakulopapulaarne lööve, naha

 

tihkestumine

 

Harv: urtikaaria, alopeetsia, generaliseerunud kihelus

 

Teadmata: dermatiit, erüteem

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Aeg-ajalt:seljavalu, lihasspasmid, lihasevalu

 

Teadmata: liigesevalu, valu jäsemes

 

 

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt:neeruvalu

 

Teadmata: pollakisuuria

 

 

Reproduktiivse süsteemi ja

Aeg-ajalt:erektsioonihäired

rinnanäärme häired

 

Üldised häired ja manustamiskoha

Aeg-ajalt:valu, ebamugavustunne rindkeres, väsimus,

reaktsioonid

ebanormaalne tunne

 

Harv: valu rinnus, ärritunud olek, asteenia, ärrituvus

 

Teadmata: perifeersed tursed, halb enesetunne

 

 

Vigastus, mürgistus ja protseduuri

Aeg-ajalt:võõrkeha silmas

tüsistused

 

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Brinsolamiidi kõige sagedamini esinenud süsteemne kõrvaltoime oli kliinilistes uuringutes düsgeusia (kibe või ebatavaline maitse suus pärast ravimi manustamist). Tõenäoliselt on selle põhjuseks silmatilkade suhu sattumine läbi ninaneelu ja nina-pisarakanali. Selle kõrvaltoime esinemist vähendab nina-pisarakanali sulgemine või silma kerge sulgemine pärast ravimi manustamist (vt lõik 4.2).

Brinsolamiid on süsteemselt imenduv karboanhüdraasi sulfoonamiidi inhibiitor. Üldiselt seostatakse süsteemsete karboanhüdraasi inhibiitoritega seedetrakti, närvisüsteemi, hematoloogilisi, neerude ja metaboolseid kõrvaltoimeid. Lokaalse manustamise korral võivad esineda sama tüüpi kõrvaltoimed mis suukaudsete karboanhüdraaside inhibiitorite puhul.

Brinsolamiidi kasutamisel täiendava ravina travoprostile mingeid ootamatuid kõrvaltoimeid ei täheldatud. Kombineeritud ravi korral täheldatud kõrvaltoimed on omased kummalegi toimeainele eraldi.

Lapsed

Väikestes lühiajalistes kliinilistes uuringutes täheldati ligikaudu 12,5% lastest kõrvaltoimeid, millest enamik olid lokaalsed, mitte-tõsised kõrvaltoimed silmas, nt konjunktiivi hüpereemia, silma ärritus, eritis silmast ja suurenenud pisaravool (vt ka lõik 5.1).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Ühtegi üleannustamise juhtumit ei ole registreeritud.

Ravi peab olema sümptomaatiline ja toetav. Ilmneda võivad elektrolüütide tasakaaluhäired, atsidoos ja närvisüsteemi kõrvaltoimed. Jälgida tuleb plasma elektrolüütide taset (eriti kaaliumi) ja vere pH-d.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: glaukoomivastased ained ja miootikumid, karboanhüdraasi inhibiitorid. ATC-kood: S01EC04

Toimemehhanism

Karboanhüdraas (CA) on ensüüm, mida leidub mitmetes kehakudedes, sh silmas. Karboanhüdraas on katalüsaatoriks pöörduvas karboondioksüüdi hüdreerimis- ja karboonhappe dehüdreerimisreaktsioonis.

  1. Karboanhüdraasi inhibeerimine tsiliaarjätketes vähendab vesivedeliku teket silmas, oletatavasti bikarbonaatioonide tekke aeglustumise ja sellest tuleneva naatriumi ja vedeliku transpordi vähenemise tõttu. Tulemusena alaneb silmasisene rõhk (IOP), mis on peamiseks riskifaktoriks nägemisnärvi kahjustusele ja vaatevälja glaukomatoossele kitsenemisele. Brinsolamiid, karboanhüdraas-II inhibiitor (CA-II) on predominantne isoensüüm silmas koos in vitro 3,2 nM IC50 ja 0,13 nM Ki CA-II vastu.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Uuriti silma siserõhku alandavat toimet, kui brinsolamiid lisati prostaglandiini analoog travoprostile. Pärast 4-nädalast ravi travoprostiga randomiseeriti patsiendid, kelle silma siserõhk oli ≥19 mmHg, gruppidesse, kus lisaks manustati kas brinsolamiidi või timolooli. Täheldati päeva keskmise silma siserõhu edasist vähenemist 3,2 kuni 3,4 mmHg võrra brinsolamiidi grupis ning 3,2 kuni 4,2 mmHg võrra timolooli grupis. Kergeid silma kõrvaltoimeid esines brinsolamiidi/travoprosti grupis üldiselt sagedamini, need olid peamiselt lokaalsed ärritusreaktsioonid. Kõrvaltoimed olid kerged ning ei mõjutanud ravi katkestamise üldist sagedust (vt ka lõik 4.8).

Brinsolamiidiga viidi läbi kliiniline uuring, kus osales 32 alla 6 aasta vanust pediaatrilist patsienti diagnoosiga avatud nurga glaukoom või okulaarne hüpertensioon. Osad patsiendid olid ravita ja osadele oli rakendatud IOP-d alandavat ravimit või ravimeid. Nendel, kes said eelnevat ravi, ei kästud katkestada silma siserõhku alandavate ravimite kasutamist kuni hetkeni, mil nad hakkasid kasutama brinsolamiidi monoteraapiana.

Need, kes olid ilma eelneva ravita (10 patsienti), oli brinsolamiidi efektiivsus sarnane toimega, mis oli eelnevalt leitud täiskasvanutel, kelle puhul silma siserõhu keskmine muutus algväärtuse suhtes oli kuni 5 mmHg. Nendel, kes eelnevalt said silma siserõhku alandavaid ravimeid (22 patsienti), suurenes brinsolamiidi grupis silma siserõhk võrreldes algväärtusega vähesel määral.

Farmakokineetilised omadused

Pärast toopilist manustamist absorbeerub brinsolamiid süsteemselt. Tänu afiinsusele CA-II suhtes jaotub brinsolamiid ulatuslikult erütrotsüütides ja omab veres pikka poolväärtusaega (keskmiselt kuni 24 nädalat). Organismis tekib metaboliit N-desetüülbrinsolamiid, mis samuti seondub karboanhüdraasiga ja kumuleerub erütrotsüütides. Brinsolamiidi juuresolekul seondub nimetatud metaboliit peamiselt karboanhüdraasi I-ga. Plasmas on nii brinsolamiidi kui ka Ndesetüülbrinsolamiidi kontsentratsioon madal, enamasti allpool kvantitatiivse määratavuse piiri (<7,5

ng/ml).

Seonduvus plasmavalkudega ei ole prolongeeritud (ligikaudu 60%). Brinsolamiid elimineerub peamiselt neerude kaudu (ligikaudu 60%). Ligikaudu 20% annusest on leitud uriinist metaboliidina. Brinsolamiid ja N-desetüülbrinsolamiid on peamised komponendid uriinis koos N-desmetoksüpropüül ja O-desmetüül metaboliitide vähese kogusega (<1%).

Ühes brinsolamiidi peroraalse farmakokineetika uuringus manustati tervetele vabatahtlikele 1 mg brinsolamiidikapsleid peroraalselt kaks korda päevas kuni 32 nädala jooksul ja mõõdeti karboanhüdraasi aktiivsust erütrotsüütides.

Erütrotsüütide CA-II küllastumine brinsolamiidiga saavutati 4 nädala jooksul (kontsentratsioon erütrotsüütides ligikaudu 20 µM). N-desetüülbrinsolamiidi püsiseisundi kontsentratsioon vahemikus 6…30 µM kujunes 20…28 nädala vältel. Maksimaalse kontsentratsiooni juures saavutati

CA-II aktiivsuse pärssimine 70…75% ulatuses.

Uuringutes mõõduka neerukahjustusega (kreatiniini kliirens 30…60 ml/min) patsientidega manustati 1 mg brinsolamiidi peroraalselt kaks korda päevas 54 nädala jooksul. 4. nädalaks oli brinsolamiidi kontsentratsioon erütrotsüütides vahemikus 20 kuni 40 µM. Püsiseisundi tingimustes oli brinsolamiidi ja tema metaboliidi kontsentratsioon erütrotsüütides vahemikus vastavalt 22,0 kuni 46,1 ja 17,1 kuni 88,6 µM.

N-desetüülbrinsolamiidi kontsentratsioon erütrotsüütides suurenes ja karboanhüdraasi aktiivsus vähenes vastavalt kreatiniini kliirensi vähenemisele, kuid brinsolamiidi kontsentratsioon erütrotsüütides ja CA-II aktiivsus jäid muutumatuteks. Raskeima neerukahjustusega patsientidel oli karboanhüdraasi inhibeerimine suurim, kuigi see jäi alla 90% ravimi plasmasisalduse püsiseisundi tingimustes.

Uuringus, kus ravimit kasutati toopiliselt, oli brinsolamiidi kontsentratsioon püsiseisundi tingimustes erütrotsüütides sarnane peroraalsete uuringute tulemustele, kuid N-desetüülbrinsolamiidi tase oli madalam. Karboanhüdraasi aktiivsus oli umbes 40…70% manustamiseelsest tasemest.

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Arengutoksilisuse uuringutes küülikutega, kellele manustati peroraalselt brinsolamiidi annustes

6 mg/kg/päevas (kuni 125 korda suurem kui inimesele soovitatud oftalmoloogiline annus), ei leitud mõjusid loote arengule vaatamata märkimisväärsele emapoolsele toksilisusele. Sarnastes uuringutes rottidel, kellele manustati brinsolamiidi annustes 18 mg/kg/päevas (kuni 375 korda suurem kui inimesele soovitatud oftalmoloogiline annus), mitte 6 mg/kg/päevas, leiti lootel kergelt häirunud skalbi ja rinnaku luustumist. Nimetatud leiud ilmnesid metaboolset atsidoosi põhjustavatel annustel, millega kaasnes emaslooma ja loote kaalulangus. Annustamisega seotud loote kaalulangus esines

vahemikus kergest kaalu alanemisest (umbes 5…6%) annusel 2 mg/kg/päevas kuni peaaegu 14%-ni annusel 18 mg/kg/päevas. Emasloomadele manustati brinsolamiidi peroraalselt. Imetamise ajal annuses 5 mg/kg päevas järeltulijal kõrvaltoimeid ei esinenud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Bensalkooniumkloriidi 50% lahus

Mannitool (E421)

Karbomeer 974P

Poloksameer 407

Dinaatriumedetaat

Naatriumkloriid

Naatriumhüdroksiid (pH-taseme korrigeerimiseks)

Süstevesi.

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

4 nädalat pärast esmast avamist.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

10 ml tilgapudel, mis koosneb madaltihedusega polüetüleenist pudelist, millel on madaltihedusega polüetüleenist plommitud tilgaotsik ja valge polüpropüleenist või kõrgtihedusega polüetüleenist kork, millel on turvakinnitus; pudel sisaldab 5 ml valget homogeenset suspensiooni.

Saadaval on järgmised pakendi suurused: pakend, mis sisaldab 1 x 5 ml, 3 x 5 ml, 6 x 5 ml pudeleid. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

SIA ELVIM

Kurzemes pr. 3G

Riga, LV-1067

Läti

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

07.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

aprill 2017