Bufomix easyhaler - inhal pulber 4,5mcg 160mcg / 1annust 60annust n1; 120annust n1; 60annust n3; 120annust n3

ATC Kood: R03AK07
Toimeaine: Formoterol Budesonide
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisukord

BUFOMIX EASYHALER
inhal pulber 4,5mcg 160mcg / 1annust 60annust N1; 120annust N1; 60annust N3; 120annust N3


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Bufomix Easyhaler, 160 mikrogrammi/4,5 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber

Budesoniid, formoteroolfumaraatdihüdraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Bufomix Easyhaler ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Bufomix Easyhaler’i kasutamist

3.Kuidas Bufomix Easyhaler’it kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Bufomix Easyhaler’it säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Bufomix Easyhaler ja milleks seda kasutatakse

Bufomix Easyhaler on inhaleeritav ravim, mida kasutatakse astma raviks täiskasvanutel ja noorukitel vanuses 12...17 eluaastat. See sisaldab kahte erinevat toimeainet: budesoniidi ja formoteroolfumaraatdihüdraati.

-Budesoniid kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kortikosteroidideks. Ravim vähendab ja ennetab turset ning põletikku kopsudes.

-Formoteroolfumaraatdihüdraat kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse pikatoimelisteks

beeta-agonistideks ehk bronhilõõgastiteks. Ravim lõõgastab hingamisteede lihaseid. See aitab teil vabamalt hingata.

2. Mida on vaja teada enne Bufomix Easyhaler’i kasutamist

Ärge kasutage Bufomix Easyhaler’it:

-kui olete budesoniidi, formoterooli või selle ravimi veel ühe koostisosa (loetletud lõigus 6), mis on laktoos (sisaldab väikestes kogustes piimavalke), suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Bufomix Easyhaler’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

-kui teil on diabeet;

-kui teil on kopsuinfektsioon;

-kui teil on kõrge vererõhk või teil on kunagi elus olnud südamevaevusi (sh ebaühtlased südamelöögid, väga kiire pulss, arterite ahenemine või südamepuudulikkus);

-kui teil on probleeme kilpnäärme või neerupealistega;

-kui teie vere kaaliumisisaldus on madal;

-kui teil on raske maksahaigus.

Et suus ei tekiks seeninfektsiooni, loputage suud iga kord pärast ravimiannuse inhaleerimist.

Muud ravimid ja Bufomix Easyhaler

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Eelkõige rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

-beetablokaatorid (nt atenolool või propranolool kõrge vererõhu raviks), sh silmatilgad (nt glaukoomi raviks kasutatav timolool);

-kiire või ebaühtlase südametegevuse ravimid (nt kinidiin);

-ravimid nagu digoksiin, mida sageli kasutatakse südamepuudulikkuse raviks;

-diureetikumid, tuntakse ka „veetablettidena“ (nt furosemiid). Neid kasutatakse kõrge vererõhu ravis;

-suukaudsed steroidid (nt prednisoloon);

-ksantiini sisaldavad ravimid (nt teofülliin või aminofülliin), mida sageli kasutatakse astma ravis;

-teised bronhilõõgastid (nt salbutamool);

-tritsüklilised antidepressandid (nt amitriptüliin) ja antidepressant nefasodoon;

-fenotiasiinravimid (nt kloorpromasiin ja prokloorperasiin);

-HIV-proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir) HIV-infektsiooni raviks;

-infektsioonide ravimid (nt ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, posakonasool, klaritromütsiin ja telitromütsiin);

-Parkinsoni tõve ravimid (nt levodopa);

-kilpnäärmehaiguse ravimid (nt levotüroksiin).

Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta või kui te ei ole kindel, palun rääkige enne Bufomix Easyhaler’i kasutamist oma arsti või apteekriga.

Samuti teavitage oma arsti või apteekrit, kui teil seisab ees üldanesteesia operatsiooni või hambaravi tõttu.

Rasedus ja imetamine

-Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

-Ärge kasutage Bufomix Easyhaler’it, kuni arst ei ole seda teile soovitanud.

-Kui te rasestute Bufomix Easyhaler’i kasutamise ajal, ärge lõpetage iseseisvalt Bufomix Easyhaler’i kasutamist, vaid pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Bufomix Easyhaler ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Bufomix Easyhaler sisaldab laktoosi, mis on teatud tüüpi suhkur. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga. Ravimis sisalduv laktoosi kogus ei tekita tavaliselt probleeme laktoositalumatusega isikutel.

Abiaine laktoos sisaldab väikest kogust piimavalke, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.

3.Kuidas Bufomix Easyhaler’it kasutada

-Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Oluline on kasutada Bufomix Easyhaler’it iga päev, isegi siis kui teil hetkel ei ole astma sümptomeid.

-Arst soovib regulaarselt kontrollida teie astma sümptomeid.

Kui te kasutate astma tõttu hormoontablette, võib teie arst nende arvu vähendada, kui te alustate ravi Bufomix Easyhaler’iga. Kui te olete suukaudseid hormoontablette juba pikka aega kasutanud, kontrollib teie arst aeg-ajalt teie vereanalüüsi. Kui suukaudsete hormoontablettide võtmist vähendatakse, võite te ennast mõnevõrra halvemini tunda, kuigi hingamisega seotud sümptomid vähenevad. Teil võib tekkida ninakinnisus või nohu, nõrkus, liigese- või lihasvalu, samuti nahalööve (ekseem). Võtke kiiresti oma arstiga ühendust, kui need sümptomid teid häirivad või kui tekib peavalu, väsimus, iiveldus või oksendamine. Kui ilmnevad allergia või liigesepõletiku sümptomid, võite te vajada muud ravi. Rääkige oma arstiga, kui te ei ole kindel, kas jätkata Bufomix Easyhaler’i kasutamist.

Teie arst võib teie tavaravile lisada hormoontablette stressirohketel perioodidel (näiteks kui teil on hingamisteede infektsioon või enne operatsiooni).

Oluline teave teie astma sümptomite kohta

Kui te tunnete, et Bufomix Easyhaler’i kasutamise ajal tekib hingeldus või vilistav hingamine, peate jätkama Bufomix Easyhaler’i kasutamist, kuid pöörduma nii kiiresti kui võimalik arsti poole, sest võite vajada täiendavat ravi.

Pöörduge kiiresti arsti poole:

-kui hingeldus süveneb või ärkate sageli öösel astmahoo tõttu;

-kui teil tekib hommikuti rinnus pigistav tunne või see tunne kestab tavalisest kauem.

Need nähud võivad viidata sellele, et astma ei ole piisavalt kontrolli all ning te võite otsekohe vajada senisest erinevat või täiendavat ravi.

Kasutage Bufomix Easyhaler’it iga päev. See aitab ennetada astma sümptomite teket.

Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad)

-Tavaline annus on 1 või 2 inhalatsiooni kaks korda päevas.

-Arst võib annust suurendada kuni 4 inhalatsioonini kaks korda päevas.

-Kui sümptomid on kontrolli all, võib arst määrata, et võtaksite ravimit üks kord päevas.

Noorukid (12…17-aastased)

-Tavaline annus on 1 või 2 inhalatsiooni kaks korda päevas.

-Kui sümptomid on kontrolli all, võib arst määrata, et võtaksite ravimit üks kord päevas.

Bufomix Easyhaler’it ei ole soovitatav kasutada alla 12-aastastel lastel.

Arst (või astmaõde) aitab teil astmat kontrolli all hoida. Nad aitavad teil ravimi annust kohandada vähima annuseni, mis hoiab astma kontrolli all. Ärge muutke annust iseseisvalt, ilma arstiga (astmaõega) eelnevalt konsulteerimata.

Kui teil tekivad astma sümptomid, kasutage nende leevenduseks eraldi hooravimit. Hoidke oma hooravim alati käepärast, et seda oleks võimalik vajadusel kohe kasutada. Tekkinud astma sümptomite raviks ei tohi kasutada Bufomix Easyhaler’it - sel juhul kasutage hooravimit.

BUFOMIX EASYHALER_30002_PIL_300024x1

Uue Bufomix Easyhaler’i kasutamiseks ettevalmistamine

Bufomix Easyhaler’it on lihtne kasutada. Kõigepealt lugege läbi need juhised - siin on kirjas, mida teha ja millele tähelepanu pöörata.

VÕTKE INHALAATOR PAKENDIST VÄLJA

Võtke inhalaator pakendist välja. See on lamineeritud kotis, mis kaitseb pulbrit niiskumise eest. Võtke see kotist välja alles siis, kui olete valmis alustama ravimi kasutamist.

Kontrollige, kas teil on olemas kõik vajalikud osad (joonis 1):

-Inhalaator, mille huulik on varustatud tolmukaitsega.

-Võimalik, et pakendis on ka kaitseümbris.

Kui te ei kasuta kaitseümbrist, lugege edasi alates lõigust „Kuidas inhaleerida raviannus Bufomix Easyhaler’ist“.

Joonis 1.

Inhalaator BUFOMIX EASYHALER_30002_PIL_300024xi2BUFOMIX EASYHALER_30002_PIL_300024xi3

Huulik

Tolmukaitse

Kaitse- ümbris

Joonis 2.

Sobitage inhalaator kaitseümbrisesse:

Avage kaitseümbris (joonis 2). Veenduge, et tolmukaitse katab inhalaatori huulikut (see kaitseb inhalaatorit). Sobitage inhalaator kaitseümbrisesse, mis aitab hoida inhalaatorit kauem töökorras. Kui te ei kavatse kohe ravimit inhaleerida, siis sulgege kaitseümbris.

KUIDAS INHALEERIDA RAVIANNUS BUFOMIX EASYHALER’IST

Kui kasutate Bufomix Easyhaler’it kaitseümbrisega, avage see.

Eemaldage tolmukaitse.

A.

Raputage

Joonis 3a.

Joonis 3b.

-

Raputage inhalaatorit jõuliselt üles-alla kolm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuni viis korda järjest (joonis 3a või 3b).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedasi tagate, et pulber jaguneb ühtlaselt ja te

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saate korrektse annuse ravimit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pange tähele!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Raputage inhalaatorit üles-alla suunas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Ärge vajutage inhalaatorile raputamise ajal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUFOMIX EASYHALER_30002_PIL_300025x1

Joonis 4a.

B.Vajutage

- Hoidke inhalaatorit püstiasendis nimetissõrme ja pöidla vahel (joonis 4a või 4b).

- Vajutage inhalaatorile, kuni kuulete klõpsatust ja vabastage surve, lastes inhalaatoril esialgsesse asendisse tagasi nihkuda. Sedasi liigub vajalik kogus pulbrit huuliku inhaleerimiskanalisse.

Pange tähele! - Eemaldage inhalaatorilt tolmukaitse, muidu ei ole

võimalik inhalaatorit alla vajutada.

- Vajutage inhalaatorile ainult üks kord ja seda BUFOMIX EASYHALER_30002_PIL_300025xi2BUFOMIX EASYHALER_30002_PIL_300025xi3BUFOMIX EASYHALER_30002_PIL_300025xi4BUFOMIX EASYHALER_30002_PIL_300025xi5 vahetult enne ravimi manustamist. Kui vajutasite BUFOMIX EASYHALER_30002_PIL_300025xi6BUFOMIX EASYHALER_30002_PIL_300025xi7BUFOMIX EASYHALER_30002_PIL_300025xi8BUFOMIX EASYHALER_30002_PIL_300025xi9BUFOMIX EASYHALER_30002_PIL_300025xi10 rohkem kui üks kord, vt lõik “Kui inhalaatori kasutamisel tekkis

probleem”.

-Vajutamise ja inhaleerimise ajal hoidke inhalaatorit püstiasendis.

C.Inhaleerige

Istudes või püsti seistes

- Hingake rahulikult välja.

- Võtke huulik suhu hammaste vahele ja sulgege huuled tihedasti ümber huuliku.

-Hingake tugevasti ja sügavalt sisse (joonis 5a või 5b).

- Võtke inhalaator suust välja, seejärel hingake normaalselt välja, inhalaatorist eemale.

Pange tähele!

-Kogu huulik on sügaval suuõõnes, nii et pulber ei satu hammastele.

-Teie huuled sulguvad tihedasti ümber huuliku.

-Välja hingamisel ärge hingake inhalaatorisse. See on tähtis, sest muidu võite inhalaatori ummistada. Kui te kogemata puhusite inhalaatorisse, vt lõik “Kui inhalaatori kasutamisel tekkis probleem”.

Joonis 4b.

Joonis 5a.

Joonis 5b.

Kui inhalaatori kasutamisel tekkis probleem

 

 

 

Joonis 6a.

Joonis 6b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Ärge kiirustage. On tähtis, et te hingaksite nagu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tavaliselt. Harjutage mõned korrad peegli ees, sellest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

võib olla abi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kui vajutasite kogemata inhalaatorile või kui on

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

võimalik, et olete vajutanud inhalaatorile rohkem kui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üks kord või kui olete kogemata välja hinganud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inhalaatorisse, koputage huulikut vastu lauapinda või

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peopesa, et tühjendada see pulbrist (joonis 6a või 6b).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedasi tagate, et saate õige ravimiannuse. Seejärel alustage taas punktidega A, B ja C.

 

 

Kui teil on vaja inhaleerida teine annus

-Alustage taas punktidega A, B ja C (pange tähele, et te peate uuesti inhalaatorit raputama).

Pärast ravimi inhaleerimist

-Katke huulik tolmukaitsega. Kui kasutate kaitseümbrist, sulgege see.

-Pärast igapäevaseid hommikusi ja/või õhtuseid inhaleerimisi loputage suud veega ja sülitage see välja.

Nagu kõigi inhalaatorite puhul, peavad hooldajad tagama, et lapsed, kellele on määratud Bufomix Easyhaler, kasutaks õiget inhaleerimistehnikat, nagu kirjeldatud ülal.

BUFOMIX EASYHALER_30002_PIL_300026x1

Easyhaler’i puhastamine

Puhastage Easyhaler’i huulikut vähemalt üks kord nädalas kuiva riidelapiga. Ärge kasutage vett: Easyhaler’is olev pulber võib kergesti niiskuda.

Kui kasutate kaitseümbrist, võtke Easyhaler pühkimise ajaks sellest välja. Kui panete inhalaatori kaitseümbrisesse tagasi, paigaldage huulikule tolmukaitse, et see ei tuleks kogemata lahti.

Uue Easyhaler’i hankimine

 

 

 

 

Inhalaatoril on annuste loendur, mis näitab, kui palju annuseid on

Joonis 7a.

veel alles (joonis 7a või 7b). Loendur liigub edasi iga viienda

 

 

 

 

vajutuse järel. Kui loendur hakkab muutuma punaseks, on alles

 

 

 

 

 

 

 

 

jäänud 20 annust.

 

 

 

 

Kui teil ei ole veel uut Easyhaler’it, siis pöörduge arsti poole, kes

 

 

 

 

kirjutab teile retsepti uue inhalaatori ostmiseks. Kui loendur on

 

 

 

 

jõudnud nulli, peate Easyhaler’i asendama uuega, kuigi läbipaistvas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aknakeses inhalaatori tagaküljel on endiselt näha pulbrit.

 

 

 

 

-

Võtke vana Easyhaler kaitseümbrisest välja (kui te kasutate

 

 

 

Annuse

 

 

 

 

 

kaitseümbrist).

 

 

 

loendur

 

 

 

 

 

-

Hoidke kaitseümbris alles, kuid vana inhalaator visake

 

 

 

 

 

minema (vt lõik 5 Kuidas Bufomix Easyhaler’it säilitada).

 

 

 

 

-

Võtke uus inhalaator kotist välja. Paigaldage uus inhalaator

 

 

 

 

 

koos tolmukaitsega kaitseümbrisesse (kui te seda kasutate).

 

 

 

 

Nüüd saate alustada uue inhalaatori kasutamist nii nagu tavaliselt. Täpsemalt vt lõik 3.

Joonis 7b.

Annuse loendur

Kui te kasutate Bufomix Easyhaler’it rohkem kui ette nähtud

On tähtis, et te manustaksite oma ravimiannuseid nii nagu on kirjas apteekri märgitud teates või nagu arst on teile soovitanud. Ärge ületage teile määratud annuseid ilma sellest eelnevalt arstiga rääkimata.

Kõige sagedasemad sümptomid, mida võib esineda Bufomix Easyhaler’i liigsel kasutamisel, on värisemine, peavalu või kiire südame löögisagedus.

Kui te unustate Bufomix Easyhaler’it kasutada

-Kui unustasite annuse inhaleerimata, manustage see niipea kui see teile meenub. Kui on aga juba peaaegu aeg inhaleerida järgmine annus, siis jätke manustamata jäänud annus lihtsalt vahele.

-Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui midagi alljärgnevast juhtub teiega, lõpetage Bufomix Easyhaler’i kasutamine ja teavitage kohe arsti:

-Näo turse, eriti suu ümbruses (keele ja/või kõri turse ja/või raskused neelamisel) või nõgestõbi koos hingamisraskustega (angioödeem) ja/või äkiline minestustunne. See võib tähendada, et teil on tekkinud allergiline reaktsioon. Seda esineb harva, vähem kui 1 inimesel 1000-st.

-Äkiline vilistav hingamine või õhupuudus kohe pärast ravimi inhaleerimist. Kui tekib vähemalt üks nendest sümptomitest, tuleb Bufomix Easyhaler’i kasutamine kohe lõpetada ning kasutada hooravimit. Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kuna tõenäoliselt peate oma ravimit vahetama. Seda esineb väga harva, vähem kui 1 inimesel 10 000-st.

Muud võimalikud kõrvaltoimed:

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-Südamepekslemine (südamelöökide tunnetamine), värin või värisemine. Kui need nähud ilmnevad, on need tavaliselt kerged ja kaovad enamasti Bufomix Easyhaler’i kasutamise jätkamisel.

-Soor (seeninfektsioon) suus. Selle tekkimine on vähem tõenäoline, kui te loputate oma suud veega pärast Bufomix Easyhaler’i kasutamist.

-Kerge kurguvalu, köhimine ja hääle kähedus.

-Peavalu.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

-Rahutus, närvilisus või ärevusseisund.

-Unehäired.

-Pearinglustunne.

-Iiveldus.

-Kiirenenud südame löögisagedus.

-Verevalumid nahal.

-Lihaskrambid.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

-Nahalööve, sügelus.

-Bronhospasm (hingamisteede lihaste spasm, mis põhjustab vilistavat hingamist). Kui vilistav hingamine algab äkitselt pärast Bufomix Easyhaler’i kasutamist, lõpetage Bufomix Easyhaler’i kasutamine ja teavitage sellest kohe arsti.

-Madal kaaliumisisaldus veres.

-Ebaregulaarne südamerütm.

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

-Depressioon.

-Käitumishäired, eriti lastel.

-Valu või pigistav tunne rinnus (stenokardia).

-Veresuhkru (glükoos) sisalduse tõus.

-Maitsetundlikkuse muutused, nt ebameeldiv maitse suus.

-Vererõhu muutused.

Inhaleeritavad kortikosteroidid võivad mõjutada tavaliste kehaomaste steroidhormoonide teket, eriti kui kasutate ravimit suurtes annustes ja pikaajaliselt. Need mõjud on järgmised:

-muutused luu mineraalses tiheduses (luude hõrenemine);

-katarakti ehk hallkae (silmaläätse hägusus) teke;

-glaukoomi (suurenenud silmasisene rõhk) teke;

-kasvu pidurdumine lastel ja noorukitel;

-mõju neerupealistele (väike nääre neeru vahetus läheduses).

Need nähud avalduvad inhaleeritavate kortikosteroidide korral palju väiksema tõenäosusega kui kortikosteroidide kasutamisel tablettidena.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Bufomix Easyhaler’it säilitada

-Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

-Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, kotil ja sildil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

-Pärast lamineeritud koti avamist hoidke inhalaatorit temperatuuril kuni 25°C ja niiskuse eest kaitstult. Soovitatav on hoida Easyhaler’it kaitseümbrises.

BUFOMIX EASYHALER_30002_PIL_300028x1

-Kui teie Bufomix Easyhaler saab märjaks, tuleb see välja vahetada uue vastu.

-Vahetage Bufomix Easyhaler uue vastu, kui laminaatkoti avamisest on möödunud 4 kuud. Kirjutage üles kuupäev, et te teaksite, millal koti avasite:

-Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bufomix Easyhaler sisaldab

-Toimeained on budesoniid ja formoteroolfumaraatdihüdraat. Üks inhaleeritav annus sisaldab 160 mikrogrammi budesoniidi ja 4,5 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati.

-Teine koostisosa on laktoosmonohüdraat (mis sisaldab piimavalke).

Kuidas Bufomix Easyhaler välja näeb ja pakendi sisu

Bufomix Easyhaler on teile määratud ravimit sisaldav inhalaator. Inhaleeritav pulber on värvuselt valge kuni kollakas. Iga inhalaator sisaldab 60 või 120 annust ning on valge korpusega, mille ülaosa on punane.

Bufomix Easyhaler on saadaval pakenditena, mis sisaldavad 1 või 3 inhalaatorit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Teie pakendis võib olla ka kaitseümbris. Kui vajate kaitseümbrist, pöörduge müügiloa hoidja poole (kontaktandmed vt allpool).

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Tootja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2016.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Bufomix Easyhaler, 160 mikrogrammi/4,5 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks pihustatud annus (annus, mis on huulikult pihustatud) sisaldab 160 mikrogrammi budesoniidi ja 4,5 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati.

Üks Easyhaler seadmest väljutatud annus (vajutuse järel) sisaldab samas koguses toimeaineid nagu mõõdetud annus (vahemahutist väljuv).

INN. Budesonidum, formoterolum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat 3800 mikrogrammi manustatud annuses.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Inhalatsioonipulber mõõteseadmega inhalaatoris (Easyhaler).

Valge kuni kollakas pulber.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Astma regulaarne ravi täiskasvanutel ja 12…17-aastastel noorukitel inhaleeritava glükokortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-adrenoretseptori agonisti kombinatsioonpreparaadiga on sobiv kui:

-inhaleeritavad glükokortikosteroidid ja „vastavalt vajadusele“ inhaleeritav lühitoimeline beeta- adrenoretseptori agonist ei taga piisavat kontrolli astmanähtude üle.

või

-on juba saavutatud piisav kontroll inhaleeritava glükokortikosteroidi ja pikatoimelise beeta- adrenoretseptori agonistiga.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Bufomix Easyhaler ei ole ette nähtud astma ravi alustamiseks. Bufomix Easyhaler’i toimeainete annustamine on individuaalne ja vajab kohandamist vastavalt haiguse raskusastmele. Sellega tuleb arvestada mitte ainult kombineeritud ravimitega ravi alustamisel, vaid ka säilitusannuse kohandamisel. Kui patsient vajab ravimite annuseid, mida ei ole võimalik manustada nende kombinatsiooni sisaldava inhalaatoriga, siis tuleb beeta-adrenoretseptori agonistide ja/või kortikosteroidide annused määrata eraldi inhalaatoritena.

Annus tuleb kohandada väikseima võimaliku annuseni, mis tagab efektiivse kontrolli sümptomite üle. Ravimi määranud arst või patsiendi raviarst peab patsiendi seisundit regulaarselt hindama, et Bufomix Easyhaler’i annustamine oleks optimaalne. Kui väikseima soovitatava annuse kasutamisel on saavutatud pikaajaline kontroll sümptomite üle, võib järgmisena proovida ravi ainult inhaleeritava kortikosteroidiga.

Patsientidele tuleb selgitada, et neil peab alati olema käepärast eraldi kiiretoimeline bronhodilataator, mida vajadusel hooravimina kasutada.

Soovitatavad annused:

Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad): 1…2 inhalatsiooni kaks korda ööpäevas. Mõned patsiendid võivad vajada maksimaalselt kuni 4 inhalatsiooni kaks korda ööpäevas.

Lapsed

Noorukid (12…17-aastased): 1…2 inhalatsiooni kaks korda ööpäevas.

Alla 12-aastased lapsed: Bufomix Easyhaler’it ei ole soovitatav kasutada alla 12-aastastel lastel.

Tavapraktikas on juhul, kui kaks korda ööpäevas inhaleeritava ravimiga on saavutatud piisav kontroll sümptomite üle, võimalik väikseima efektiivse annuse määramisel lugeda selleks üks kord ööpäevas Bufomix Easyhaler’i manustamine eeldusel, et ravimi määranud arsti arvates on pikatoimeline bronhodilataator vajalik sümptomite üle kontrolli säilitamiseks.

Kui vajadus kiiretoimelise bronhodilataatori kasutamiseks suureneb, viitab see seisundi halvenemisele ning vajadusele astmaravi üle vaadata.

Annuste jaoks, mida ei ole võimalik saavutada Bufomix Easyhaler’iga on saadaval teiste tugevustega budenosiidi/formoterooli sisaldavad ravimpreparaadid.

Üldine teave

Patsientide erirühmad:

Eakatel patsientidel ei ole annustamist vaja muuta. Puuduvad andmed Bufomix Easyhaler’i kasutamise kohta maksa- või neerukahjustusega patsientidel. Kuna budesoniidi ja formoterooli eritumine toimub põhiliselt maksa ainevahetuse kaudu, võib raske maksatsirroosiga patsientidel eeldada suurenenud ekspositsiooni toimeainetele.

Manustamisviis

Inhalatsioon

Juhised Bufomix Easyhaler’i õigeks kasutamiseks:

Inhalaator töötab sissehingatava õhuvoo toimel: kui patsient hingab huuliku kaudu sisse, satub aine koos sissehingatava õhuga hingamisteedesse.

Märkus: Patsiendile tuleb kindlasti selgitada:

-Patsient peab tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit patsiendi infolehelt, mis on kaasas iga Bufomix Easyhaler’i inhalaatoriga.

-Enne igat inhaleerimist tuleb inhalaatorit raputada ja vajutada.

-Patsient peab huuliku kaudu tugevalt ja sügavasti sisse hingama, et tagada optimaalse annuse jõudmine kopsudesse.

-Patsient ei tohi kunagi huuliku kaudu välja hingata, sest see võib vähendada manustatud annust. Kui nii peaks juhtuma, siis peab patsient koputama huulikuga lauale või peopesale, et huulikust pulber välja raputada, ning seejärel tuleb annustamisprotseduuri korrata.

-Patsient ei tohi enne pulbri inhaleerimist kunagi vajutada inhalaatorile mitu korda. Kui nii peaks juhtuma, siis peab patsient koputama huulikuga lauale või peopesale, et huulikust pulber välja raputada, ning seejärel tuleb annustamisprotseduuri korrata.

-Patsient peab alati pärast kasutamist tolmukaitse tagasi panema (ja ka kaitseümbrise, kui ta seda kasutab), et ära hoida juhuslikku inhalaatorile vajutamist (mis võib põhjustada üle- või alaannustamist järgmisel annustamiskorral).

-Patsient peab loputama suud veega pärast säilitusannuse inhaleerimist, et vähendada riski suu ja neelu kandidiaasi tekkeks.

-Patsient peab huulikut regulaarsete ajavahemike järel kuiva riidelapiga puhastama. Puhastamiseks ei tohi kunagi kasutada vett, sest pulber on kergesti niiskuv.

-Kui loendur jõuab nullini, peab patsient Bufomix Easyhaler’i uuega asendama, ehkki ta võib näha, et inhalaatoris on veel pulbrit.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud abiaine (laktoos, mis sisaldab väikestes kogustes piimavalke) suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravi lõpetamisel on soovitatav vähendada annust järk-järgult, ravi ei tohi järsult lõpetada.

Kui patsiendi arvates on ravi ebaefektiivne või kui ta ületab suurimat lubatud Bufomix Easyhaler’i annust, tuleb pöörduda arsti poole (vt lõik 4.2). Äkiline ja progresseeruv seisundi halvenemine kontrolli all oleva astma korral on potentsiaalselt eluohtlik ning patsient vajab erakorralist arstiabi. Selles olukorras tuleb arvestada vajadusega suurendada kortikosteroidravi, nt alustada ravikuuri suukaudsete kortikosteroididega, või alustada antibiootikumravi, kui on tekkinud infektsioon.

Patsiendile tuleb selgitada, et tal peab alati olema käepärast hooravimina kasutatav inhalaator.

Patsiendile tuleb selgitada, et Bufomix Easyhaler’i säilitusannust tuleb manustada nii, nagu arst on määranud, ka siis kui sümptomeid ei esine. Bufomix Easyhaler’i profülaktilist kasutamist, nt enne füüsilist pingutust, ei ole uuritud. Sel eesmärgil kasutamiseks võib kaaluda kiiretoimelise bronhodilataatori määramist.

Kui astmasümptomid on kontrolli alla saadud, tuleb kaaluda Bufomix Easyhaler’i annuse järk-järgulist vähendamist. Raviannuste vähendamise ajal on oluline patsientide regulaarne järelevalve. Eesmärgiks on jõuda Bufomix Easyhaler’i väikseima efektiivse annuse kasutamiseni (vt lõik 4.2).

Ravi Bufomix Easyhaler’iga ei tohi alustada haiguse ägenemise ajal või kui patsiendi astma kulg on oluliselt või äkki halvenenud.

Bufomix Easyhaler’i kasutamisel võib esineda astmaga seotud tõsiseid kõrvaltoimeid ja ägenemisi. Patsientidele tuleb soovitada, et nad jätkaksid ravi, kuid pöörduksid abi saamiseks arsti poole, kui nende astma sümptomid ei allu ravile või halvenevad pärast ravi alustamist Bufomix Easyhaler’iga.

Sarnaselt teistele inhaleeritavatele ravidele on võimalik paradoksaalse bronhospasmi teke, mille korral vahetult pärast annuse inhaleerimist tekib patsiendil vilistava hingamise suurenemine ning õhupuudus. Kui patsiendil on tekkinud paradoksaalne bronhospasm, tuleb otsekohe lõpetada Bufomix Easyhaler’i kasutamine, hinnata patsiendi seisundit ning vajadusel alustada alternatiivset ravi. Paradoksaalne bronhospasm nõuab kohest ravi ning allub kiiretoimelisele inhaleeritavale bronhodilataatorile (vt lõik 4.8).

Mis tahes inhaleeritava kortikosteroidi kasutamisel, eriti aga juhul kui kasutatakse suuri annuseid pikema aja jooksul, võib esineda süsteemseid toimeid. Need kõrvaltoimed on inhaleeritaval ravil vähem tõenäolised kui suukaudsete kortikosteroidide kasutamisel. Võimalike kõrvaltoimete hulka kuuluvad Cushingi sündroom, Cushingi-laadsed nähud, neerupealiste supressioon, kasvupeetus lastel ja noorukitel, luu mineraalse tiheduse vähenemine, katarakt ja glaukoom; harvadel juhtudel mitmesugused psühholoogilised või käitumuslikud mõjud, nagu psühhomotoorne hüperaktiivsus, unehäired, ärevus, depressioon või agressiivsus (eriti lastel) (vt lõik 4.8).

Tuleb meeles pidada ravimi võimalikku mõju luutihedusele, seda eriti selliste patsientide puhul, kes saavad ravi suurtes annustes pikema aja jooksul ja omavad osteoporoosi riskitegureid. Pikaajalised uuringud inhaleeritava budesoniidiga lastel (keskmine ööpäevane annus 400 mikrogrammi - mõõdetud annus) või täiskasvanutel (keskmine ööpäevane annus 800 mikrogrammi - mõõdetud annus) ei

näidanud mingeid olulisi toimeid luu mineraalsele tihedusele. Puudub teave vastava toime kohta suuremate annuste kasutamisel.

Kui esineb kahtlus, et neerupealiste funktsioonihäire on tekkinud varasema süsteemse steroidravi tõttu, tuleb olla ettevaatlik patsiendi üleviimisel ravile Bufomix Easyhaler’iga.

Inhaleeritava budesoniidravi kasulik toime võimaldab tavaliselt vähendada vajadust suukaudsete steroidide järele, kuid patsiendi suukaudse steroidravi lõpetamisel võib jääda pikaks ajaks püsima risk neerupealiste funktsioonihäire tekkeks. Suukaudse steroidravi lõpetamise järel võib taastumine kesta pikka aega, mistõttu inhaleeritavale budesoniidravile üleviidud patsientidel võib pikemaks ajaks säiluda risk neerupealiste funktsiooni häire tekkeks. Sellisel juhul tuleb regulaarselt jälgida hüpofüüs- hüpotaalamuse telje funktsiooni.

Pikaajaline ravi suurtes annustes inhaleeritavate kortikosteroididega, eriti soovitatud annustest kõrgemates annustes, võib tulemuseks anda ka kliiniliselt olulise neerupealiste funktsiooni pärssumise. Seetõttu tuleb arvestada täiendava süsteemse kortikosteroidravi vajadusega organismi suurenenud koormusega perioodidel, nagu raske infektsioon või plaaniline operatsioon. Steroidiannuse kiire vähendamine võib vallandada ägeda neerupealiste puudulikkuse. Ägeda neerupealiste puudulikkuse sümptomid ja nähud võivad olla ebaselged, kuid siia võivad kuuluda söögiisu puudumine, kõhuvalu, kehakaalu langus, väsimus, peavalu, iiveldus, oksendamine, teadvustaseme langus, krambid, hüpotensioon ja hüpoglükeemia.

Täiendavat ravi süsteemsete steroidhormoonide või inhaleeritava budesoniidiga ei tohi järsult katkestada.

Patsiendi üleviimisel suukaudselt steroidravilt Bufomix Easyhaler’ile avaldub steroidi süsteemne toime vähemal määral, mistõttu võib esineda allergia või artriidi sümptomeid nt nohu, ekseem ja lihas- ning liigesvalu. Nende seisundite raviks tuleb kasutada vastavat ravi. Glükokortikoidide toime puudulikkust tuleb kahtlustada nendel harvadel juhtudel, kui tekivad sümptomid, nagu väsimus, peavalu, iiveldus ja oksendamine. Nendel juhtudel võib osutuda vajalikuks suukaudse glükokortikosteroidi annuse ajutine suurendamine.

Suu- ja neelukandidiaasi (vt lõik 4.8) tekkeriski vähendamiseks tuleb patsiendile selgitada, et ta loputaks suud veega pärast säilitusannuse inhaleerimist.

Samaaegsest ravist itrakonasooli, ritonaviiri või teiste tugevatoimeliste CYP3A4 inhibiitoritega tuleb hoiduda (vt lõik 4.5). Kui see ei ole võimalik, peab koostoimet omavate ravimite manustamise vaheline aeg olema nii pikk kui võimalik.

Bufomix Easyhaler’it tuleb manustada ettevaatusega patsientidele, kellel on türeotoksikoos, feokromotsütoom, suhkurtõbi, ravimata hüpokaleemia, hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia, idiopaatiline subvalvulaarne aordistenoos, raske hüpertensioon, aneurüsm või muu raske kardiovaskulaarne häire (nt südame isheemiatõbi, tahhüarütmiad või raske südamepuudulikkus).

Ettevaatlik tuleb olla pikenenud QTc-intervalliga patsientide ravimisel. Formoterool ise võib põhjustada QTc-intervalli pikenemist.

Vajadus inhaleeritavate kortikosteroidide järele ning nende annused tuleb ümber hinnata, kui patsiendil esineb aktiivne või latentne kopsutuberkuloos, hingamisteede seen- või viirusinfektsioon.

Beeta-adrenoretseptori agonistide suurte annuste manustamisel võib tekkida potentsiaalselt tõsine hüpokaleemia. Samaaegne ravi beeta-adrenoretseptori agonistide ja hüpokaleemiat tekitavate või hüpokaleemilist toimet tugevdavate ravimitega (nt ksantiini derivaadid, steroidid ja diureetikumid) võib beeta-adrenoretseptori agonistide võimalikku hüpokaleemilist toimet süvendada. Eriline ettevaatus on soovitatav ebastabiilse astma korral, kui vastavalt vajadusele kasutatavaid bronhilõõgasteid manustatakse ebaregulaarselt; ägeda raske astmahoo korral, kui hüpokaleemiaga seotud riski võib suurendada hüpoksia; ning muude seisundite korral, kui on suurenenud

hüpokaleemia tekkimise tõenäosus. Soovitatav on kontrollida kaaliumi sisaldust seerumis selliste seisundite avaldumise ajal.

Nagu kõigi beeta-adrenoretseptori agonistide kasutamisel, tuleb diabeediga patsientidel täiendavalt kontrollida glükoosisisaldust veres.

Bufomix Easyhaler sisaldab ligikaudu 4 mg laktoosi inhalatsiooni annuses. See kogus ei põhjusta tavaliselt probleeme laktoositalumatusega patsientidel. Abiaine laktoos sisaldab vähesel määral piimavalke, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.

Lapsed

On soovitatav, et pikaajalist ravi inhaleeritavate kortikosteroididega saavate laste pikkust regulaarselt jälgitaks. Pikkuskasvu aeglustumisel tuleb ravi üle vaadata, et võimalusel vähendada inhaleeritava kortikosteroidi annust väikseima efektiivse annuseni, mis võimaldab säilitada kontrolli astma üle. Kortikosteroidravist saadavat kasu tuleb hoolikalt kaaluda võimaliku riskiga pikkuskasvu pidurdumiseks. Lisaks tuleb kaaluda patsiendi suunamist laste pulmonoloogi konsultatsioonile.

Pikaajalistest uuringutest saadud piiratud andmed näitavad, et enamik lastest ja noorukitest, keda raviti inhaleeritava budesoniidiga, saavutasid lõpuks eeldatava täiskasvanuea pikkuse. Siiski täheldati algset väikest, mööduvat pikkuskasvu aeglustumist (ligikaudu 1 cm). See esineb enamasti esimesel raviaastal.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakokineetilised koostoimed

Tugevatoimelised CYP3A4 inhibiitorid (nt ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, posakonasool, klaritromütsiin, telitromütsiin, nefasodoon ja HIV-proteaasi inhibiitorid) võivad tõenäoliselt oluliselt suurendada budesoniidi sisaldust plasmas, mistõttu tuleb vältida nende ravimite samaaegset kasutamist. Kui see on aga vältimatu, peab inhibiitori ja budesoniidi manustamise vahele jääv aeg olema nii pikk kui võimalik (vt lõik 4.4).

Tugevatoimelise CYP3A4 inhibiitori - ketokonasooli - manustamisel annuses 200 mg üks kord ööpäevas tõusis samaaegselt oraalselt manustatud budesoniidi (3 mg üksikannuses) plasmatase keskmiselt kuus korda. Kui ketokonasooli manustati 12 tundi pärast budesoniidi, tõusis kontsentratsioon keskmiselt kolm korda, mis näitab, et manustamisaegade eraldamine vähendab plasmataseme tõusu. Piiratud andmed suures annuses inhaleeritava budesoniidi koostoime kohta näitavad, et plasmatase võib tõusta oluliselt (keskmiselt neli korda), kui itrakonasooli annus 200 mg üks kord ööpäevas manustatakse samaaegselt inhaleeritava budesoniidiga (1000 mikrogrammi üksikannus).

Farmakodünaamilised koostoimed

Beeta-adrenergilised blokaatorid võivad nõrgendada või pärssida formoterooli toimet. Sellepärast ei tohi Bufomix Easyhaler’it manustada koos teiste beeta-adrenergiliste blokaatoritega (sh silmatilgad), kui selleks ei ole vältimatuid põhjuseid.

Samaaegne ravi kinidiini, disopüramiidi, prokainamiidi, fenotiasiinide, antihistamiinikumide (terfenadiin) ja tritsükliliste antidepressantidega võib pikendada QTc-intervalli ja suurendada riski ventrikulaarsete rütmihäirete tekkeks.

Lisaks võivad ka levodopa, levotüroksiin, oksütotsiin ja alkohol halvendada südame taluvust beeta- sümpatomimeetikumide suhtes.

Samaaegne ravi monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega, sh ainetega, millel on sarnased omadused (nagu furasolidoon ja prokarbasiin), võib põhjustada hüpertensiivseid reaktsioone.

Samaaegne anesteesia halogeenitud süsivesinikega suurendab patsientidel rütmihäirete riski.

Samaaegne teiste beeta-adrenergiliste või antikolinergiliste ravimite kasutamine võib tugevdada bronhodilateerivat toimet.

Hüpokaleemia võib suurendada südame rütmihäirete tekkeriski digitaalise glükosiididega ravitud patsientidel.

Budesoniidil ja formoteroolil ei ole täheldatud koostoimeid teiste astmaravimitega.

Lapsed

Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Kliinilised andmed Bufomix Easyhaler’i või formoterooli ja budesoniidi samaaegse kasutamise kohta raseduse ajal puuduvad. Rottidel tehtud embrüofetaalse arengu uuringutes ei tuvastatud kombineeritud ravi kasutamisel mingeid täiendavaid toimeid.

Formoterooli kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Loomade reproduktiivsusuuringutes ülisuurtes annustes süsteemselt manustatud formoterooliga täheldati sellest tingitud kõrvaltoimeid (vt lõik 5.3).

Ligikaudu 2000 ravi saanud raseda andmed näitavad, et inhaleeritava budesoniidi kasutamisega ei kaasnenud teratogeense riski suurenemist. Loomkatsetes on tõendatud, et glükokortikosteroidid tekitavad väärarendeid (vt lõik 5.3). See ei ole tõenäoliselt asjakohane inimeste soovitatavate annuste puhul.

Samuti on loomkatsetes tõendatud, et glükokortikosteroidide liig sünnieelses perioodis võib suurendada riski emakasisese kasvupeetuse, täiskasvanueas avalduva südameveresoonkonna haiguse, glükokortikoidide retseptorite tiheduse ja närvikoe virgatsainete ringluse püsivate muutuste ning käitumishäirete esinemiseks ka teratogeensest annusest väiksemate annuste korral.

Raseduse ajal võib Bufomix Easyhaler’it kasutada ainult siis, kui potentsiaalne kasu kaalub üles võimalikud riskid. Tuleb kasutada budesoniidi väikseimat efektiivset annust, mis tagab piisava kontrolli astma üle.

Imetamine

Budesoniid eritub rinnapiima. Terapeutilistes annustes ei ole siiski ette näha mingit mõju rinnapiima saavatele imikutele. Ei ole teada, kas formoterool eritub inimese rinnapiima. Rottidel tehtud katsetes on kindlaks tehtud formoterooli väikese koguse eritumine emapiima. Bufomix Easyhaler’i määramist imetavatele emadele võib kaaluda ainult siis, kui ravist eeldatav kasu emale on suurem mistahes võimalikust ohust lapsele.

Fertiilsus

Budesoniidi võimaliku toime kohta fertiilsusele andmed puuduvad. Loomadel läbi viidud reproduktsiooniuuringud formoterooliga on näidanud mõnevõrra vähenenud viljakust isasrottidel kõrge süsteemse ekspositsiooni korral (vt lõik 5.3).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Bufomix Easyhaler ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8Kõrvaltoimed

Kuna Bufomix Easyhaler sisaldab nii budesoniidi kui ka formoterooli, võivad tekkida mõlema aine puhul teatatud kõrvaltoimed. Kõrvaltoimete esinemissageduse suurenemist mõlema toimeaine koosmanustamisel ei ole täheldatud. Kõige tavalisemad ravimiga seotud kõrvaltoimed on

farmakoloogiliselt prognoositavad beeta-agonistide raviga seotud kõrvaltoimed, nagu treemor ja südamepekslemine. Need on enamasti kerged ja kaovad tavaliselt mõnepäevase ravi järel.

KOK-i patsientidel on pärast manustamist koos inhaleeritavate kortikosteroididega teatatud kopsupõletikust. Juht-kontrolluuring on näidanud kopsupõletiku riski tõusu äsjadiagnoositud KOK-i patsientidel, kes alustavad ravi inhaleeritavate glükokortikosteroididega. Siiski ei leitud kopsupõletiku riski tõusu kaheksa kliinilise uuringu tulemuste (kokku 4643 budesoniidi saavat KOK-i patsienti ja 3643 patsienti, kes randomiseeriti inhaleeritavat kortikosteroidravi mitte saama) kaalutud analüüsis. Nendest kaheksast uuringust esimese seitsme andmed on avaldatud metaanalüüsina.

Kõrvaltoimed, mida seostatakse budesoniidi või formoterooliga, on allolevas tabelis loetletud organsüsteemi klassi ja esinemissageduse järgi. Esinemissagedused on määratletud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000) ja väga harv (< 1/10 000).

Tabel 1

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Ravimi kõrvaltoime

Infektsioonid ja infestatsioonid

Sage

Suu- ja neelukandidiaas

Immuunsüsteemi häired

Harv

Kiiret ja aeglast tüüpi ülitundlikkusreaktsioonid,

 

 

nt eksanteem, urtikaaria, kihelus, dermatiit,

 

 

angioödeem ja anafülaktiline reaktsioon

Endokriinsüsteemi häired

Väga harv

Cushingi sündroom, neerupealiste funktsiooni

 

 

pärssimine, kasvupeetus, luu mineraalse

 

 

tiheduse vähenemine

Ainevahetus- ja toitumishäired

Harv

Hüpokaleemia

 

Väga harv

Hüperglükeemia

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt

Agressiivsus, psühhomotoorne hüperaktiivsus,

 

 

ärevus, unehäired

 

Väga harv

Depressioon, muutused käitumises (peamiselt

 

 

lastel)

Närvisüsteemi häired

Sage

Peavalu, treemor

 

Aeg-ajalt

Pearinglus

 

Väga harv

Maitsetundlikkuse häired

Silma kahjustused

Väga harv

Katarakt ja glaukoom

Südame häired

Sage

Südamepekslemine

 

Aeg-ajalt

Tahhükardia

 

Harv

Südame rütmihäired, nt kodade virvendus,

 

 

supraventrikulaarne tahhükardia, ekstrasüstolid

 

Väga harv

Stenokardia. QTc-intervalli pikenemine

Vaskulaarsed häired

Väga harv

Vererõhu muutused

Respiratoorsed, rindkere ja

Sage

Kerge kurguärritus, köha, hääle kähedus

mediastiinumi häired

Harv

Bronhospasm

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt

Iiveldus

Naha ja nahaaluskoe

Aeg-ajalt

Verevalumid

kahjustused

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

Aeg-ajalt

Lihaskrambid

kahjustused

 

 

Ravimi sadestumise tõttu võib tekkida suu- ja neelukandidiaas. Riski vähendamiseks tuleb patsiendile soovitada, et ta loputaks suud veega iga annuse manustamise järel. Suu- ja neelukandidiaas allub tavaliselt paiksele seenevastasele ravile, ilma et tekiks vajadust katkestada inhaleeritav kortikosteroidravi.

Nagu ka muu inhalatsioonravi korral, võib väga harvadel juhtudel (vähem kui ühel juhul

10 000 inimese kohta) tekkida paradoksaalne bronhospasm, millega kaasneb vilistava hingamise suurenemine ja õhupuudus kohe pärast ravimi inhaleerimist. Paradoksaalne bronhospasm laheneb

kiiretoimelise bronhodilataatori toimel ning seda tuleb koheselt ravida. Ravi Bufomix Easyhaler’iga tuleb koheselt katkestada, tuleb hinnata patsiendi seisundit ning vajadusel alustada alternatiivse raviga (vt lõik 4.4).

Võivad avalduda inhaleeritavate kortikosteroidide süsteemsed toimed, eriti suurte annuste pikaajalise kasutamise korral. Inhaleeritavate kortikosteroidide kasutamisel on süsteemne toime siiski palju vähem tõenäoline kui suukaudsete kortikosteroidide kasutamisel. Võimalik süsteemne toime võib avalduda Cushingi sündroomi, Cushingi-laadsete nähtude, neerupealiste funktsiooni pärssimise, lastel ja noorukitel kasvupeetuse, luu mineraalse tiheduse vähenemise, katarakti ja glaukoomina. Lisaks võib esineda suurenenud vastuvõtlikkus infektsioonidele ja stressiga kohanemise võime vähenemine. Toimed sõltuvad tõenäoliselt annusest, ekspositsiooniajast, käesolevast ja varasemast steroidi annusest ning individuaalsest tundlikkusest.

Ravi beeta-agonistidega võib põhjustada veres insuliini, vabade rasvhapete, glütserooli ja ketokehade sisalduse suurenemist.

Lapsed

On soovitatav, et pikaajalist ravi inhaleeritavate kortikosteroididega saavate laste pikkust regulaarselt jälgitaks (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Formoterooli üleannustamisel tekivad tõenäoliselt beeta-adrenoretseptori agonistidele omased toimed: treemor, peavalu, südamepekslemine. Üksikjuhtudel on teatatud tahhükardia, hüperglükeemia, hüpokaleemia, QTc-intervalli pikenemise, südame rütmihäirete, iivelduse ja oksendamise esinemisest. Vajadusel võib määrata toetava ja sümptomaatilise ravi. Kolme tunni jooksul 90 mikrogrammi suuruse annuse manustamine ägeda bronhiaalse obstruktsiooniga patsientidele ei põhjustanud terviseprobleeme.

Budesoniidi ägeda (isegi ülisuurtes annustes) üleannustamise korral ei teki teadaolevalt kliinilisi probleeme. Kui ravimit üleannustatakse pikaajaliselt, võivad avalduda glükokortikoidide süsteemsed toimed, näiteks hüperkortitsism ja neerupealiste funktsiooni pärssimine.

Kui ravi Bufomix Easyhaler’iga tuleb lõpetada formoterooli üleannustamise tõttu, tuleb kaaluda ravi jätkamist asjakohase inhaleeritava kortikosteroidiga.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: hingamisteede obstruktiivsete haiguste raviks kasutatavad ained, adrenergilised ained kombinatsioonis kortikosteroidide või teiste ainetega, v.a. antikolinergilised, ATC-kood: R03AK07

Toimemehhanism ja farmakodünaamilised toimed

Bufomix Easyhaler sisaldab formoterooli ja budesoniidi, millel on erinevad toimemehhanismid, mis on aditiivsed ja vähendavad astma ägenemisi.

Budesoniid

Budesoniid on glükokortikosteroid, mis inhaleeritult omab annusest sõltuvat hingamisteede põletikuvastast toimet, mis põhjustab sümptomite pärssimist ja vähendab astma ägenemisi.

Inhaleeritaval budesoniidil on vähem raskeid kõrvaltoimeid kui süsteemsetel kortikosteroididel. Glükokortikoidide põletikuvastase toime täpne mehhanism ei ole teada.

Formoterool

Formoterool on selektiivne beeta-adrenoretseptori agonist, mis inhaleerituna põhjustab kiiret ja pikatoimelist bronhide silelihaste lõõgastumist hingamisteede mööduva obstruktsiooni korral. Bronhe laiendav toime sõltub annusest ning algab 1…3 minuti jooksul. Mõju kestab vähemalt 12 tundi pärast ühekordset inhaleerimist.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Kliiniline efektiivsus budesoniidi/formoterooli säilitusravi korral

Täiskasvanutel tehtud kliinilistes uuringutes on tuvastatud, et formoterooli lisamine budesoniidile leevendas astma sümptomeid ja parandas kopsufunktsiooni ning vähendas astma ägenemisi. Kahes 12 nädala pikkuses uuringus oli budesoniidi/formoterooli toime kopsufunktsioonile võrdne budesoniidi ja formoterooli eraldi manustamisel saavutatuga ning ületas üksikravimina võetud budesoniidi toimet. Kõigis uuringurühmades kasutati vajadusel lühitoimelist beeta-adrenoretseptori agonisti. Astmavastase toime nõrgenemist aja jooksul ei täheldatud.

Kahes laste 12 nädala pikkuses uuringus raviti 265 last vanuses 6…11 aastat budesoniidi/formoterooli säilitusannusega (2 inhalatsiooni 80 mikrogrammi/4,5 mikrogrammi annuses kaks korda ööpäevas) ning vajadusel manustati lühitoimelist beeta-adrenoretseptori agonisti. Mõlemas uuringus paranes kopsufunktsioon ning lapsed talusid ravi hästi, võrreldes vastava budesoniidi üksikannusega.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Bufomix Easyhaler’i ja Symbicort Turbuhaler’i koosseisus olevad budesoniidi ja formoterooli fikseeritud annuses kombinatsioonid on süsteemse koguekspositsiooni poolest kopsudes tõendatult bioekvivalentsed.

Symbicort Turbuhaler’i budesoniidi ja formoterooli fikseeritud annuses kombinatsioon ja vastavad eraldi monoravimid olid samuti bioekvivalentsed nii budesoniidi kui ka formoterooli süsteemse ekspositsiooni poolest. Vaatamata sellele täheldati fikseeritud annuses kombinatsiooni kasutamisel kortisooli pärssimise vähest suurenemist võrreldes monoravimitega. Seda erinevust ei peeta kliinilise ohutuse seisukohalt oluliseks.

Budesoniidi ja formoterooli farmakokineetilise koostoime kohta tõendeid ei olnud.

Vastavate ainete farmakokineetilised näitajad olid võrreldavad budesoniidi ja formoterooli eraldi manustamisel ning fikseeritud annuses kombinatsiooni kasutamisel. Budesoniidi AUC oli mõnevõrra suurem, imendumine kiirem ja manustamisjärgne maksimaalne plasmakontsentratsioon suurem kui kombineeritud ravimil. Formoterooli maksimaalne plasmakontsentratsioon oli samasugune kui pärast kombineeritud ravimi manustamist. Inhaleeritud budesoniid imendub kiiresti ja selle plasmakontsentratsioon on maksimaalne 30 minutit pärast inhalatsiooni. Uuringutes tuvastati, et pärast inhaleerimist pulberinhalaatorist ladestus kopsudes keskmiselt 32%...44% manustatud budesoniidi annusest. Süsteemne biosaadavus on ligikaudu 49% manustatud annusest. 6...16-aastastel lastel oli kopsudes ladestunud ravimi määr sama annuse korral samasugune kui täiskasvanutel, vastavaid plasmakontsentratsioone ei määratud.

Inhaleeritud formoterool imendub kiiresti ja selle maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse 10 minutit pärast inhalatsiooni. Uuringutes tuvastati, et pärast inhaleerimist pulberinhalaatorist ladestus kopsudes keskmiselt 28%...49% manustatud formoterooli annusest. Süsteemne biosaadavus on ligikaudu 61% manustatud annusest.

Jaotumine ja biotransformatsioon

Plasmavalkudega seondub ligikaudu 50% formoteroolist ja 90% budesoniidist. Formoterooli jaotusruumala on ligikaudu 4 l/kg, budesoniidil 3 l/kg. Formoterool inaktiveeritakse konjugeerimise

teel (moodustuvad aktiivsed O-demetüülitud ja deformüülitud metaboliidid, kuid need esinevad enamasti inaktiivsete konjugaatidena). Budesoniidi biotransformatsioon vähese glükokortikosteroidse aktiivsusega metaboliitideks on maksa esmasel läbimisel suur (ligikaudu 90%). Peamiste metaboliitide, 6-beeta-hüdroksübudesoniidi ja 16-alfa-hüdroksüprednisolooni glükokortikosteroidne aktiivsus on väiksem kui 1% budesoniidi omast. Puuduvad tõendid mistahes ainevahetuslike koostoimete või omavaheliste asendusreaktsioonide kohta formoterooli ja budesoniidi vahel.

Eritumine

Enamik formoteroolist metaboliseerub maksas ja eritub neerude kaudu. Pärast inhalatsiooni eritub 8%...13% manustatud formoteroolist muutumatult uriiniga. Formoterooli süsteemne kliirens on kiire (ligikaudu 1,4 l/min) ja lõplik eliminatsiooni poolväärtusaeg on keskmiselt 17 tundi.

Budesoniid elimineeritakse ainevahetusreaktsioonide kaudu, mida katalüüsib peamiselt ensüüm CYP3A4. Budesoniidi metaboliidid erituvad uriiniga muutumatult või konjugeeritult. Uriinist on määratud muutumatul kujul vaid tühiseid koguseid budesoniidi. Budesoniidi süsteemne kliirens on kiire (ligikaudu 1,2 l/min) ja plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg pärast intravenoosset manustamist on keskmiselt 4 tundi.

Formoterooli farmakokineetikat lastel ei ole uuritud. Budesoniidi ja formoterooli farmakokineetika neerupuudulikkusega patsientidel on teadmata. Maksahaigusega patsientidel võib ekspositsioon budesoniidile ja formoteroolile olla suurenenud.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Nii budesoniidi kui formoterooli süsteemne ekspositsioon korreleerub lineaarselt manustatud annusega.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Budesoniidi ja formoterooli toksilisus, mida täheldati loomkatsetes nii kombineeritult kui ka eraldi manustades, oli seotud suurenenud farmakoloogilisest aktiivsusest tingitud toimetega.

Loomade reproduktiivsusuuringutes on kortikosteroidid, nagu budesoniid, tõendatult indutseerinud väärarendeid (suulaelõhe, skeleti väärarendid). Nende loomkatsete tulemused ei ole siiski tõenäoliselt asjakohased inimesel kliiniliselt soovitatud annuste kasutamisel. Loomade reproduktiivsusuuringutes täheldati suurte formoterooli annuste süsteemsel manustamisel mõningast fertiilsuse langust isastel rottidel ning viljastatud munaraku implanteerumise häireid, samuti varajase postnataalse elulemuse vähenemist ja loote kaalu langust märkimisväärselt suuremate süsteemsete annuste juures, kui ravimi kliinilisel kasutamisel. Nimetatud loomkatsete tulemused ei näi siiski omavat tähendust inimeste jaoks.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat (mis sisaldab piimaproteiine).

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

Müügipakend: 2 aastat.

Pärast lamineeritud koti esmast avamist: 4 kuud. Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida niiskuse eest kaitstult.

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Paljuannuseline pulberinhalaator koosneb seitsmest plastosast ja roostevabast terasest pihustist. Inhalaatori plastosade materjalid on: polübutüleentereftalaat, madala tihedusega polüetüleen, polükarbonaat, stüreenbutadieen, polüpropüleen. Inhalaator on suletud lamineeritud kotis ning pappkarbis; karbis võib, kuid ei pruugi olla ka kaitseümbris (polüpropüleen ja termoplast-elastomeer).

Pakendid:

Bufomix Easyhaler 160/4,5 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber: 60 annust

60 annust + kaitseümbris

120 annust

120 annust + kaitseümbris

180 annust (3 x 60 annust)

360 annust (3 x 120 annust)

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 29.04.2014.

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

veebruar 2016