Bloxazoc 50 - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (50mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C07AB02
Toimeaine: metoprolool
Tootja: Krka d.d. Novo Mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Bloxazoc 25, 23,75 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Bloxazoc 50, 47,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Bloxazoc 100, 95 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Bloxazoc 200, 190 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Metoprolool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Bloxazoc ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Bloxazoc’i võtmist
 3. Kuidas Bloxazoc’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Bloxazoc’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Bloxazoc ja milleks seda kasutatakse

Metoproloolsuktsinaat kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse beetablokaatoriteks. Metoprolool vähendab stresshormoonide toimet südamele füüsilise ja vaimse pingutuse ajal. See viib antud tingimustes südametegevuse aeglustumiseni (südame löögisageduse vähenemiseni).

Bloxazoc’i kasutatakse järgmiste seisundite raviks:

 • kõrgvererõhutõbi (hüpertensioon),
 • südame ebapiisava hapnikuvarustuse tõttu rinnus esinev pigistustunne ja valu (stenokardia),
 • südame rütmihäired (arütmia),
 • palpitatsioonid (südamelöökide tundmine) mitteorgaaniliste (funktsionaalsete) südamehaiguste tõttu,
 • stabiilsete sümptomitega (nagu hingeldus või tursunud pahkluud) südamepuudulikkus, kui samaaegselt võetakse ka teisi südamepuudulikkuse ravimeid.

Bloxazoc’i kasutatakse järgmiste seisundite ennetamiseks:

 • edasised südameinfarktid või südamekahjustus pärast südameinfarkti,
 • migreen.

Bloxazoc’i kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks lastel ja noorukitel vanuses 6…18 aastat.

Mida on vaja teada enne Bloxazoc’i võtmist

Ärge võtke Bloxazoc’i:

 • kui olete toimeaine, teiste beetablokaatorite või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui teil on ebastabiilne südamepuudulikkus ja te saate ravi südame kokkutõmmete suurendamiseks,
 • kui teil on südamepuudulikkus ja teie vererõhk langeb alla 100 mmHg,
 • kui teil on aeglane südame löögisagedus (vähem kui 45 lööki minutis) või madal vererõhk (hüpotensioon),
 • kui teil on šokiseisund südameprobleemide tõttu,
 • kui teil on südame erutusimpulsi juhtivuse häired (2.või 3.astme atrioventrikulaarne blokaad) või südame rütmihäired (siinussõlme nõrkuse sündroom),
 • kui teil on tõsised vereringehäired (tõsine perifeersete arterite haigus).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Bloxazoc’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui te saate veenisiseselt verapamiili,
 • kui teil on vereringehäired, mis võivad põhjustada surinat teie sõrmedes või varvastes või muuta need kahvatuks või siniseks,
 • kui teil on pigistav valu rinnus, mis tavaliselt esineb öösel (Prinzmetal’i stenokardia),
 • kui teil on astma või teised kroonilised obstruktiivsed kopsuhaigused,
 • see ravim võib peita madalaid veresuhkru väärtusi (suhkurtõbi),
 • kui teil on südame erutusimpulsi juhtivuse häire (südame blokaad),
 • kui te saate allergilisi reaktsioone vähendavat ravi. Bloxazoc võib suurendada teie ülitundlikkust ainete suhtes, millele te olete allergiline ja suurendada allergiliste reaktsioonide raskusastet,
 • kui teil on kõrge vererõhk haruldase kasvaja tõttu ühes teie neerupealistest (feokromotsütoom),
 • kui teil on südamepuudulikkus,
 • kui teile on plaanis manustada tuimastit, palun rääkige oma arstile või hambaarstile, et te võtate metoprolooli,
 • kui teie veri on liiga happeline (metaboolne atsidoos),
 • kui teil on raske neerufunktsiooni häire,
 • kui teid ravitakse südameglükosiididega.

Muud ravimid ja Bloxazoc

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Järgmised ravimid võivad suurendada vererõhku langetavat toimet:

 • propafenoon, amiodaroon, kinidiin, verapamiil, diltiaseem, klonidiin, disopüramiid ja hüdralasiin, südameglükosiidid/digoksiin (südameveresoonkonda toimiv ravim),
 • barbituurhappe derivaadid (epilepsiavastane ravim),
 • põletikuvastased ravimid (sh indometatsiin ja tselekoksiib),
 • adrenaliin (kasutatakse šoki ja raske allergilise reaktsiooni raviks),
 • fenüülpropanoolamiin (kasutatakse nina limaskesta raviks),
 • difenhüdramiin (kasutatakse allergiliste reaktsioonide raviks),
 • terbinafiin (kasutatakse seeninfektsioonide raviks),
 • rifampitsiin (antibiootikum),
 • teised beetablokaatorid (sh silmatilgad),
 • MAO inhibiitorid (kasutatakse depressiooni ja Parkinsoni tõve raviks),
 • inhalatsioonianesteetikumid (kasutatakse anesteesias),
 • suhkurtõve raviks kasutatavad ravimid, madala veresuhkru sümptomid võivad peituda,
 • tsimetidiin (kõrvetiste ja maohappesuse vähendamiseks kasutatav ravim),
 • parolsetiin, fluoksetiin ja sertraliin (depressioonivastased ravimid).

Bloxazoc koos toidu ja joogiga

Bloxazoc’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Beetablokaatorid (sealhulgas metoprolool) võivad põhjustada loote ja vastsündinu südame löögisageduse vähenemist. Bloxazoc'i ei soovitata kasutada raseduse või imetamise ajal. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Bloxazoc võib põhjustada väsimust või pearinglust. Enne autojuhtimist või masinatega töötamist veenduge, et see ei puuduta teid, eriti pärast seda, kui te lähete üle teisele ravimile või alkoholi tarvitamise korral.

Kuidas Bloxazoc’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Bloxazoc toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide ravimvorm tagab ühtlase toime terveks päevaks ja seda manustatakse üks kord ööpäevas hommikul klaasi veega.

Bloxazoc 25 toimeainet prolongeeritult vabastava tableti saab jagada võrdseteks annusteks. Bloxazoc 50, Bloxazoc 100, Bloxazoc 200 toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette võib poolitada, et hõlbustada ravimi allaneelamist. Nende poolitamisel ei saa tablette jagadavõrdseteks annusteks.

Bloxazoc tablette (või poolitatud tablette) ei tohi närida ega purustada. Tabletid tuleb alla neelata koos vedelikuga.

Tavalised annused: Kõrgvererõhutõbi (hüpertensioon):

47,5...95 mg metoproloolsuktsinaati (50…100 mg metoprolooltartraati) üks kord ööpäevas.

Pigistav valu rinnus (stenokardia):

95…190 mg metoproloolsuktsinaati (100…200 mg metoprolooltartraati) üks kord ööpäevas.

Ebaregulaarsed südamelöögid (südame rütmihäired):

95…190 mg metoproloolsuktsinaati (100…200 mg metoprolooltartraati) üks kord ööpäevas.

Südameinfarktijärgne profülaktiline ravi:

190 mg metoproloolsuktsinaati (200 mg metoprolooltartraati) üks kord ööpäevas.

Palpitatsioonid südamehaiguse tõttu:

95 mg metoproloolsuktsinaati (100 mg metoprolooltartraati) üks kord ööpäevas.

Migreeni ennetamine:

95…190 mg metoproloolsuktsinaati (100…200 mg metoprolooltartraati) üks kord ööpäevas.

Stabiilse südamepuudulikkusega patsiendid, kui samaaegselt võetakse ka teisi ravimeid:

Soovitatav algannus on 11,88...23,75 mg metoproloolsuktsinaati (12,5...25 mg metoprolooltartraati) üks kord ööpäevas. Annust võib järkjärgult suurendada vastavalt vajadusele kuni maksimaalse 190 mg metoproloolsuktsinaadini (200 mg metoprolooltartraati) üks kord ööpäevas.

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid:

Kui teil on raske maksafunktsiooni kahjustus, võib teie arst annust kohandada. Järgige alati oma arsti juhiseid.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Bloxazoc’i ei soovitata kasutada alla 6-aastastel lastel. Kasutage Bloxazoc’i lastel ja noorukitel alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud.

Arst määrab kindlaks õige raviannuse teie lapsele. Raviannuse suurus sõltub lapse kehakaalust. Soovitatav algannus kõrgevererõhutõve raviks on 0,48 mg/kg metoproloolsuktsinaati (0,5 mg/kg metoprolooltartraati) üks kord ööpäevas (lapsele kehakaaluga 25 kg - pool tabletti Bloxazoc 25). Annus kohandatakse sobivaimale tableti tugevusele. Patsientidel, kes ei allu ravile 0,5 mg/kg metoprolooltartraadiga, võib annust suurendada kuni 0,95 mg/kg metoproloolsuktsinaadini (1,0 mg/kg

metoprolooltartraati), kuid mitte rohkem, kui 50 mg metoprolooltartraadini. Patsientidel, kellel puudub ravivastus annusele 1,0 mg/kg metoprolooltartraati, võib annust suurendada 1,9 mg/kg metoproloolsuktsinaadini (2 mg/kg metoprolooltartraati) ööpäevas (1 tablett Bloxazoc 50 lapsele kehakaaluga 25 kg). Annuseid üle 190 mg metoproloolsuktsinaadi (200 mg metoprolooltartraati) üks kord ööpäevas ei ole lastel ja noorukitel uuritud.

Kui te võtate Bloxazoc'i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kogemata võtnud rohkem kui määratud annus, pöörduge kohe lähima haigla erakorralisse osakonda või rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kui te unustate Bloxazoc'i võtta

Kui te unustate annuse võtmata, võtke see sisse niipea, kui see teile meenub, seejärel jätkake nagu enne. Ärge võtke kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha.

Kui te lõpetate Bloxazoc kasutamise

Ärge lõpetage järsult Bloxazoc’i võtmist, kuna see võib põhjustada südamepuudulikkuse raskenemist ja suurendada südameinfarkti riski. Muutke annust või lõpetage ravi ainult oma arstiga nõu pidades.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st):

 • väsimus.

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

 • peavalu, pearinglus,
 • külmad käed ja jalad, aeglane südame löögisagedus, palpitatsioonid,
 • füüsilisel pingutusel tekkiv õhupuudus,
 • iiveldus, kõhuvalu, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

 • depressioon, õudusunenäod, unehäired,
 • torkimistunne,
 • ajutine südamepuudulikkuse sümptomite halvenemine,
 • infarkti ajal tekkiv vererõhu järsk langus, kardiogeenne šokk ägeda müokardiinfarktiga patsientidel,
 • õhupuudus hingamisteede probleemide korral,
 • naha ülitundlikkusreaktsioonid,
 • valu rinnus, vedelikupeetus (turse), kehakaalu tõus.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

 • vererakkude arvu muutused (trombotsütopeenia),
 • unustamine, segasus, hallutsinatsioonid, närvilisus, ärevus,
 • maitsetundlikkuse muutused,
 • nägemishäired, kuivad või ärritunud silmad,
 • südame juhtehäired, südame rütmihäired,
 • muutused maksafunktsiooni testides,
 • psoriaasi (nahahaigus) teke või halvenemine, valgustundlikkus, suurenenud higistamine, juuste väljalangemine,
 • impotentsus (võimetus saavutada erektsiooni),
 • helin kõrvus.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal):

 • vähenenud keskendumisvõime,
 • lihaskrambid,
 • silmapõletik,
 • kudede surm raskete vereringehäiretega patsientidel,
 • vesine nohu,
 • suukuivus,
 • maksapõletik (hepatiit),
 • liigesevalu.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Bloxazoc’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bloxazoc sisaldab

 • Toimeaine on metoproloolsuktsinaat. Bloxazoc 25

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 23,75 mg metoproloolsuktsinaati, mis vastab 25 mg metoprolooltartraadile.

Bloxazoc 50

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 47,5 mg metoproloolsuktsinaati, mis vastab 50 mg metoprolooltartraadile.

Bloxazoc 100

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 95 mg metoproloolsuktsinaati, mis vastab 100 mg metoprolooltartraadile.

Bloxazoc 200

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 190 mg metoproloolsuktsinaati, mis vastab 200 mg metoprolooltartraadile.

 • Teised koostisosad on: kolloidne veevaba ränidioksiid, mikrokristalliline tselluloos, hüpromelloos, naatriumlaurüülsulfaat, polüsorbaat 80, glütserool, hüdroksüpropüültselluloos, etüültselluloos ja naatriumstearüülfumaraat tableti sisus ja hüpromelloos, titaandioksiid (E171), talk ja propüleenglükool tableti kattes.

Kuidas Bloxazoc välja näeb ja pakendi sisu

25 mg tabletid: valged kuni peaaegu valged, ovaalsed kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid (mõõdud 8,5 mm x 4,5 mm), mille ühel küljel on poolitusjoon. Poolitusjoonest ühele poolele on sisse pressitud „C“, teisele poolele „1“.

50 mg tabletid: valged kuni peaaegu valged, ovaalsed kergelt kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid (mõõdud 10,5 mm x 5,5 mm), mille ühel küljel on poolitusjoon. Poolitusjoonest ühele poolele on sisse pressitud „C“, teisele poolele „2“.

100 mg tabletid: valged kuni peaaegu valged, ovaalsed kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid (mõõdud 13 mm x 8 mm), mille ühel küljel on poolitusjoon. Poolitusjoonest ühele poolele on sisse pressitud „C“, teisele poolele „3“.

200 mg tabletid: valged kuni peaaegu valged, kaksikkumerad kapslikujulised õhukese polümeerikattega tabletid (mõõdud 19 mm x 8 mm), mille mõlemal küljel on poolitusjoon. Tableti ühel küljel on poolitusjoonest ühele poolele sisse pressitud „C“, teisele poolele „4“.

Bloxazoc on saadaval karpides, kus on 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 või 100 tabletti blistrites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

või

TAD Pharma GmbH,

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2015.