Betahistine actavis - tablett (24mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N07CA01
Toimeaine: beetahistiin
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Betahistine Actavis, 24 mg tabletid

Beetahistiindivesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Betahistine Actavis ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Betahistine Actavis’e võtmist
 3. Kuidas Betahistine Actavis’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Betahistine Actavis’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Betahistine Actavis ja milleks seda kasutatakse

Betahistine Actavis on ravim, mida kasutatakse Ménière’i sündroomiga kaasuvate sümptomite, nagu pearinglus, kõrvade kohisemine, kuulmislangus ja iiveldus, raviks.

Mida on vaja teada enne Betahistine Actavis’e võtmist

Ärge võtke Betahistine Actavis’t:

 • kui olete beetahistiini või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on feokromotsütoom, harvaesinev neerupealise kasvaja.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Betahistine Actavis’e kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

 • kui teil on või on olnud maohaavand (peptiline haavand);
 • kui teil on astma;
 • kui teil on nõgeslööve, nahalööve või allergiline nohu, sest need kaebused võivad ägeneda;
 • kui teil on madal vererõhk.

Kui teil on mistahes eespool nimetatud seisund, konsulteerige enne ravi alustamist oma arstiga, kas te tohite beetahistiini kasutada.

Nende gruppide patsiente peab arst ka ravi ajal jälgima.

Lapsed ja noorukid

Betahistine Acatvis’t ei ole soovitatav kasutada lastel ja alla 18-aasta vanustel noorukitel ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu.

Muud ravimid ja Betahistine Actavis

Koostoime tähendab, et ravimid võivad mõjutada teineteise toimimist ja kõrvaltoimeid juhul, kui neid võetakse samal ajal.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid.

Eriti oluline on öelda oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

 • Antihistamiinid need võivad (teoreetiliselt) vähendada Betahistine Actavis’e toimet. Samuti võib Betahistine Actavis alandada antihistamiinide toimet.
 • Monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAOId) – kasutatakse depressiooni või Parkinsoni tõve raviks. Need ravimid võivad suurendada Betahistine Actavis’e toimet.

Betahistine Actavis koos toidu, joogi ja alkoholiga

Betahistine Actavis’e ravi ajal võib tarvitada alkoholi.

Beetahistiini võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage Betahistine Actavis’t kui te olete rase, välja arvatud kui teie arst peab seda absoluutselt vajalikuks. Ei ole teada, kas beetahistiini kasutamine raseduse ajal on ohutu.

Ärge toitke last rinnaga Betahistine Actavis’e tarvitamise ajal, välja arvatud arsti soovituse korral. Ei ole teada, kas beetahistiin eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Te võite selle ravimi võtmise ajal juhtida autot ja kasutada masinaid seni, kuni ravim ei tee teid uniseks.

Enne autojuhtimist või masinate kasutamist veenduge, et te teate, kuidas see ravim teile mõjub.

Betahistine Actavis sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist pidama nõu oma arstiga.

Kuidas Betahistine Actavis’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud

Pool tabletti kuni 1 tablett kaks korda päevas.

Paranemise tunnuseid võite hakata märkama alles paari nädala pärast.

Kuidas võtta

Kõige parem on tablette võtta koos söögiga.

Kui te võtate Betahistine Actavis’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud rohkem tablette kui määratud, pidage nõu oma arstiga.

Beetahistiini üleannustamise sümptomid on iiveldus, oksendamine, seedehäired ja suurte annuste korral – krambid.

Kui te unustate Betahistine Actavis’t võtta

Oodake, kuni on aeg järgmise annuse võtmiseks. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Betahistine Actavis’e ravi ajal võivad esineda järgmised tõsised kõrvaltoimed: Allergilised reaktsioonid nagu:

 • näo, huulte, keele või kaela turse. See võib põhjustada hingamisraskusi.
 • punane nahalööve, põletikuline sügelev nahk.

Kui teil esineb mõni neist kõrvaltoimetest, peate otsekohe lõpetama ravi ning kontakteeruma oma arstiga.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (vähemalt ühel patsiendil 100-st, kuid vähem kui ühel patsiendil 10-st): Iiveldus, seedehäired, peavalu.

Harva esinevad kõrvaltoimed (vähemalt ühel patsiendil 10000-st, kuid vähem kui ühel patsiendil 1000-st):

Südamepekslemine (palpitatsioonid).

Teised kõrvaltoimed

Peavalu, sügelus, nahalööve, nõgestõbi, kerged maohäired nagu oksendamine, kõhuvalu ja puhitus. Betahistine Actavis’e võtmine koos toiduga võib aidata vähendada maovaevusi.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kuidas Betahistine Actavis’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või blistril pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Betahistine Actavis sisaldab

 • Toimeaine on beetahistiindivesinikkloriid.

Üks tablett sisaldab 24 mg beetahistiinvesinikkloriidi.

 • Teised koostisosad on: povidoon, mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat, kolloidne veevaba ränidioksiid, krospovidoon ja steariinhape.

Kuidas Betahistine Actavis välja näeb ja pakendi sisu

Valged kuni peaaegu valged ümmargused kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Saadaval kartongkarpides, mis sisaldavad 20, 30, 40, 50, 60 või 100 tabletti blisterpakendites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

Tootjad

Catalent Germany Schorndorf GmbH*,

Steinbeisstrasse 2,

D-73614 Schorndorf,

Saksamaa

Balkanpharma – Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600

Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,

Tiigi 28/ Kesk tee 23a, Rae vald, 75301 Harjumaa, Tel: +372 6100 565

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017.