Bilobil - kõvakapsel (40mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06DX02
Toimeaine: hõlmikpuulehed
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Bilobil, 40 mg kõvakapslid

Hõlmikpuu lehtede standardiseeritud kuivekstrakt

Aju vereringe häirete puhul/Taimne ravimpreparaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 30 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Bilobil ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Bilobili võtmist
 3. Kuidas Bilobili võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Bilobili säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Bilobil ja milleks seda kasutatakse

Bilobil kapslid sisaldavad hõlmikpuu (Gingko biloba) lehtede standardiseeritud kuivekstrakti.

Bilobil kapslid võivad parandada aju verevarustust ja ainevahetust.

Parandades jäsemete vereringet, leevendab preparaat jäsemetes külmatunnet,sipelgate jooksmise tunnet“ ning tundetust ja valu kõndimisel.

Bilobil on taimne ravimpreparaat, mida soovitatakse:

 • eakatel isikutel ajutegevuse funktsionaalsete häirete korral
 • täiendava ravimina jäsemete verevarustuse funktsionaalsete häirete korral (külmad käed ja

jalad).

Mida on vaja teada enne Bilobili kasutamist

Ärge võtke Bilobili

- kui te olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravi alustamist Bilobil kapslitega tuleb veenduda, et nimetatud sümptomid ei ole mõne varem esinenud haiguse põhjustatud, mis vajaksid spetsiifilist ravi.

Ülitundlikkuse tekkimisel tuleb kapslite kasutamine katkestada.

Enne kirurgilist operatsiooni peate arstile ütlema, et võtate Bilobil kapsleid.

Kui teil on kalduvus ebanormaalseks spontaanseks verejooksuks (hemorraagiline diatees) või kui võtatate ravimeid, mis pärsivad vere hüübimist (kumariini antikoagulandid, atsetüülsalitsüülhape või teised mittesteroidsed põletikuvastase ained), võite võtta Bilobili ainult pärast konsulteerimist oma arstiga.

Ärge võtke suuremaid annuseid kui soovitatud.

Lapsed ja noorukid

Puudub asjakohane näidustus Bilobili kasutamiseks lastel alla 18 eluaasta. Seetõttu Bilobil kapsleid selles vanusegrupis ei kasutata.

Muud ravimid ja Bilobil

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mistahes muid ravimeid.

Bilobil kapsleid ei soovitata, kui võtate regulaarselt ravimeid, mis takistavad vere hüübimist (kumariini antikoagulandid, atsetüülsalitsüülhape või teised mittesteroidsed põletikuvastase ained). Nende ravimite samaaegne kasutamine võib suurendada riski verejooksu tekkeks.

Kui te võtate epilepsiavastaseid ravimeid (nagu valproehape, fenütoiin), palun konsulteerige oma arstiga enne Bilobil kapslitega ravi alustamist.

Bilobil kapslid võivad mõjutada nende ravimite ainevahetust, mida metaboliseeritakse läbi tsütokroom P450 ensüüm süsteemi. Kui te võtate teisi ravimeid, pidage enne Bilobil kapslite võtmist nõu oma arstiga.

Bilobil kapslite võtmine koos nende ravimitega ei ole soovitatav.

Bilobil koos toidu ja joogiga

Ei ole oluline, et kapsleid võetakse koos toiduga. Ei ole teateid selle kohta, et toit või jook mõjutaks hõlmikpuu toimet. Kapsleid ei ole soovitatav võtta koos alkohoolsete jookidega.

Rasedus ja imetamine

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja imetamise ajal ei tohi Bilobili kasutada, kuna andmed hõlmikpuu lehtede kuivekstrakti kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal ei ole piisavad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Bilobil ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Bilobil sisaldab laktoosi ja glükoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Bilobili võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavapärane annus on 1 kapsel kolm korda päevas.

Neelake kapsel alla koos veega. Kapsleid võib võtta koos toiduga või ilma.

Esimesed paranemise tunnused ilmnevad tavaliselt kuuajalise ravi järel. Kestva tulemuse saavutamiseks on soovitatav Bilobili kasutada vähemalt 3 kuu jooksul, seda eelkõige eakatel patsientidel. Peale kolme kuud tuleb nõu pidada arsti või apteekriga ravi vajalikkuse jätkamise osas.

Kasutamine lastel

Bilobil kapslid ei ole ettenähtud kasutamiseks lastel.

Kui te võtate Bilobili rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud soovitatust suurema annuse, konsulteerige oma arsti või apteekriga. Siiani puuduvad andmed hõlmikpuu lehtede kuivekstrakti mürgistuse kohta.

Kui te unustate Bilobili võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke ununenud annus niipea, kui võimalik. Siiski, kui käes on juba peaaegu järgmise annuse võtmise aeg, jätke ununenud annus vahele ja jätkake ravimi võtmist ettenähtud annuses tavapärasel ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st):

 • Peavalu
 • Seedetrakti kerged häired
 • Ülitundlikkusreaktsioon, mis väljendub sügeluse, punetuse ja naha paistetusena
 • Seedetrakti verejooks, aju verejooks, silma verejooks, eriti kui võtate ravimeid, mis takistavad vere hüübimist (vt lõik „Muud ravimid ja Bilobil“)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Bilobili säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bilobil sisaldab

Toimeaine on hõlmikpuu lehtede kuivekstrakt. Üks kõvakapsel sisaldab 40 mg hõlmikpuu lehtede ekstrakti,(35–67:1) (rafineeritud ja kvantifitseeritud kuivesktraktina), mis vastab:

 • 8,8 – 10,8 mg flavonoididele flavoonglükosiididena,
 • 1,12 – 1,36 mg ginkoliididele A, B, C ja
 • 1,04 – 1,28 mg bilobaliididele. Ekstraheerimiskeskkond: 60% atsetoon m/m.
 • Abiained kapsli sisus on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, talk, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat (E572), kapsli kestas titaandioksiid (E171), indigotiin (E132), asorubiin (E122), punane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172) ja želatiin.
 • Abiaine taimses preparaadis on pihustuskuivatatud vedel glükoos.

Kuidas Biobil välja näeb ja pakendi sisu

Kapslid on lillakaspruunid. Kapslid sisaldavad hele- kuni tumepruuni pulbrit nähtavate tumedamate osakestena ja võimalike väikeste tükkidena.

Blisterpakendis on 20 või 60 kõvakapslit. Ühel blistril on 10 kõvakapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2015.