Avishield nd b1 - okulonasaalsuspensiooni lüofilisaat - Pakendi infoleht

ATC Kood: QI01AD06
Toimeaine: Newcastle'i tõve viirus-/paramüksoviirusvaktsiin
Tootja: GENERA Inc.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Avishield ND B1, lüofilisaat okulonasaalsuspensiooni valmistamiseks /joogivees manustamiseks kanadele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Genera Inc.

Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica 10436 Rakov Potok

Horvaatia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Avishield ND B1, lüofilisaat okulonasaalsuspensiooni valmistamiseks/joogivees manustamiseks kanadele

3. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINE(TE) SISALDUS

 

Üks annus sisaldab:

 

Newcastle’i haiguse elusviiruse lentogeenne tüvi Hitchner B1

106,0 kuni 107,0 TCID

TCID50 = 50% koekultuuri nakatav annus

 

Okulonasaalsuspensiooni lüofilisaat/joogivees manustamiseks.

 

Kreemjat värvi lüofilisaat.

 

NÄIDUSTUS(ED)

Kanade (broilerite ja tulevaste munakanade/sugukanade) aktiivne immuniseerimine Newcastle’i haiguse vastu kliiniliste nähtude ja suremuse vähendamiseks.

Immuunsuse teke: 3 nädalat pärast vaktsineerimist. Immuunsuse kestus: 5 nädalat pärast vaktsineerimist.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

KÕRVALTOIMED

Hingamisteede häireid nagu hingetoru räginad esineb pärast silma-ninakaudset manustamisviisi väga sageli. Need nähud võivad kesta vähemalt kaks nädalat.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

  • väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1l loomal 10st ravitud loomast)
  • sage (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 100st ravitud loomast)
  • aegajalt (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 1000st ravitud loomast)
  • harv (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 10000st ravitud loomast)

- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud)

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

LOOMALIIGID

Kanad (broilerid ja tulevased munakanad/sugukanad).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Vaktsineerimine

Jämepihustamise teel ja silma-ninakaudselt: alates ühe päeva vanusest.

Manustamisel koos joogiveega: alates 7 päeva vanusest.

Manustamisviisi valikul tuleb lähtuda epidemioloogilisest olukorrast, vanuse kategooriast ja loomade arvust.

Okulonasaalne manustamine

Suspendeerige 1000 annust vaktsiini 100 ml destilleeritud vees.

Manustamiskõlblikuks tehtud vaktsiini annus on 0,1 ml, st kaks tilka, olenemata lindude vanusest, kaalust ja tüübist. Tilgutage üks tilk silma ja üks tilk ninasõõrmesse.

Väiksemat tõugu 1-14-päevastele kanadele tuleb manustada neli 25 µl tilka. Manustage üks tilk kumbagi silma (kokku 0,05 ml), seejärel üks tilk kumbagi ninasõõrmesse (kokku 0,05 ml).

Manustamine joogivees

Vaktsiini suspendeerimiseks kasutage jahedat ja puhast, kloorimata ning muude desinfitseerimisvahendite või lisanditeta vett; valmistatavate annuste arvutamisel lähtuge vaktsineeritavate lindude arvust. Kui lindude arv jääb kahe standardannuse vahele, kasutage suuruselt järgmist annust.

Vaktsiin tuleb suspendeerida vahetult enne kasutamist.

Mõõtke välja vaktsineeritavate lindude arvule vastav kogus vett. Manustamiskõlblikuks muutmisel kasutatava vee kogus oleneb lindude vanusest, tõust, pidamisviisidest ja ilmastikutingimustest. Vaktsiini suspendeerimiseks nõutava veekoguse tuvastamiseks selgitage välja üks päev enne vaktsineerimist kahe tunni jooksul tarbitud vee kogus.

Vaktsiin tuleb lahustada veekoguses, mille joomiseks kulub 1,5-2 tundi (võttes arvesse kodulindude jootmissüsteemide erinevaid tüüpe).

Noorema vanuserühma (kuni kolmanda elunädalani) kanade puhul tuleb manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin lisada külmale värskele veele suhtes 1000 annust vaktsiini 1 liitrile veele linnu elupäevade kohta korrutatuna lindude arvuga (tuhandetes), nt tuhandele 7-päevasele kanale tuleb arvestada 7 liitrit vett.

Lindudel janu tekitamiseks eemaldage joogivee varud kuni 2 tundi enne immuniseerimist (lindude joomisharjumused varieeruvad olenevalt õhutemperatuurist, linnutüübist, tõust, pidamisviisist ja ilmastikutingimustest).

Jootmissüsteem peab olema heas töökorras ja puhas, kloori ning muude desinfitseerimisvahendite või lisandite jääkideta.

Vajadusel võib vee väljalülitamise ajaks valgust vähendada. Kui vaktsiin on jootmissüsteemi lisatud, suurendage taas valgust. Tugevam valgus stimuleerib linde süüa ja juua otsima.

Kui vaktsiin on tarbitud, jätkake tavalise pidamisviisiga. Selline vaktsineerimine tagab kanakarja ühtlasema vaktsineerimise ja tekitab lindudele vähem stressi. Seetõttu peaks ka nende toodanguvõime olema vähem häiritud.

Pihustamise teel

Soovitatav on resuspendeerida 1000 annust vaktsiini 150-300 ml destilleeritud vees. Lahjendatavate annuste arv vastab lindude arvule karjas.

Lahjendamiseks kasutatav veekogus peab olema piisav, et pihustamisel jaotuks lahus ühtlaselt lindude peale, ning see oleneb vaktsineeritavate lindude vanusest ja nende pidamissüsteemist. Manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiinisuspensiooni tuleb jaotada ühtlaselt õigele arvule kanadele 30-40 cm kauguselt, kasutades jämepihustamist (tilga keskmine sihtsuurus 150-170 mikronit), eelistatavalt ajal, mil kanad istuvad hämaruses tihedalt koos.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Kõik linnud karjas tuleb vaktsineerida üheaegselt.

KEELUAEG

0 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida ja transportida külmas (2 °C...8 °C).

Hoida valguse eest kaitstult.

Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 3 tundi.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta Vaktsineerida ainult terveid linde.

Maternaalsed antikehad võivad takistada aktiivse immuunsuse väljakujunemist. Karjades, kus eeldatakse maternaalsete antikehade suurt kontsentratsiooni, tuleb vaktsineerimisgraafikut vastavalt kohandada.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Vaktsiinitüvi võib üle kanduda vastuvõtlikele, vaktsineerimata kanadele vähemalt 10 päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Ülekandumine ei indutseeri kliinilisi nähte. Vaktsiinitüvi võib üle kanduda vastuvõtlikele mittesihtliikidele. Vaktsiinitüve ülekandumise vältimiseks vastuvõtlikele liikidele tuleb rakendada asjakohaseid veterinaar- ja loomakasvatusmeetmeid.

Vaktsiiniviirus levib kanade trahheasse, põrna, neerudesse, kopsudesse, umbsoolde, kaksteistsõrmiksoolde ja ajju ilma neis elundites patoloogilisi muutusi indutseerimata.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule Vaktsiini käsitsemisel ja manustamisel tuleb olla ettevaatlik.

Newcastle’i haiguse viirus võib vaktsiini manustaval isikul esile kutsuda kerget mööduvat konjunktiviiti.

Veterinaarravimi käsitsemise ajal tuleb kanda kaitsevarustust, mille hulka kuulub Euroopa standardi kohane hästisobiv mask ja silmakaitse. Vaktsineeritud kanu hooldav personal peab järgima üldise hügieeni põhimõtteid (käte pesemine ja desinfitseerimine, rõivaste vahetamine, kinnaste kandmine,

jalatsite puhastamine ja desinfitseerimine) ning olema eriti hoolikas hiljuti vaktsineeritud kanade väljaheidete ja allapanu koristamisel.

Munemisperiood

Mitte kasutada munevatel lindudel ja 4 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Laboriuuringus täheldati 8...12 päeva pärast vaktsiini jämepihustamiset soovitatust 10 korda suuremas annuses väga sageli kergelt avatud nokaga hingamist; need nähud taandusid 12 päeva jooksul.

Sobimatus

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Aprill 2018

LISAINFO

Vaktsiin stimuleerib aktiivset immuunsust kanadel Newcastle’i haiguse viiruse vastu. Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

Manustama peab veterinaararst või tema otsesel vastutusel.

Pappkarp 10 viaaliga, igas 1000 vaktsiiniannust.

Pappkarp 10 viaaliga, igas 2500 vaktsiiniannust.

Pappkarp 10 viaaliga, igas 5000 vaktsiiniannust.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.