Avipro thymovac - lüofilisaat joogivees manustamiseks - Pakendi infoleht

ATC Kood: QI01AD04
Toimeaine: kanade aneemiaviirusvaktsiin
Tootja: Lohmann Animal Health GmbH

Artikli sisukord

B. PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

AviPro THYMOVAC

Lüofilisaat joogivees manustamiseks.

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Lohmann Animal Health GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Saksamaa.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

AviPro THYMOVAC

Lüofilisaat joogivees manustamiseks.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 annus sisaldab

  1. Toimeaine: kanade elus aneemiaviirus (CAV), tüvi Cux-1: 104,5...105,5 TCID* *TCID50 = 50 % koekultuuri nakatav annus: viirustiiter, mis on vajalik inokuleeritud rakukultuuridest poolte (50 %) nakatamiseks.

Peremeesorganism: kanaembrüod SPF-munades (määratletud patogeenide vabad munad). Välimus: punane kuni pruun lüofilisaat.

NÄIDUSTUS(ED)

Vaktsineeritud sugulinnu kaitseks kanade aneemiaviiruse eritumise vastu ja viiruse munadesse ülekandumise vältimiseks.

Aktiivne immuniseerimine. Immuunsuse teke: 4 nädalat.

Immuunsuse kestus: 43 nädalat, tõestatud nakkuskatsega.

Järglaste passiivne kaitse kanade aneemia kliiniliste sümptomite ja kahjustuste eest. Järglaste kaitse on tagatud kuni 51 nädalaks pärast sugulinnu vaktsineerimist ja tibud on kaitstud esimesel elupäeval (nagu on tõestatud nakkuskatsega).

ATC vet-kood: QI01AD04.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada haigetel lindudel.

KÕRVALTOIMED

Ei ole.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Kana (sugukanad alates 8. elunädalast).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Manustatakse lahustatuna joogivees.

  1. Igale linnule tuleb manustada üks annus (104,5–105,5 TCID50 linnu kohta). Vaktsineerida alates 8. elunädalast, vähemalt 6 nädalat enne munemise algust. Annustamine ja kasutamine:

Joogivees:

Teha kindlaks, mitu annust vaktsiini ja kui palju vett (vt allpool) on segamiseks vaja. Viaali sisu mitte jagada, et vaktsineerida rohkem kui ühte lindlat või jootmissüsteemi, kuna see võib põhjustada vigu segamisel.

Veenduda, et joogivesi ja kõik torud, voolikud, künad, jooginõud jne on korralikult puhastatud ega sisalda desinfektante, puhastusainet jne.

Kasutada ainult külma värsket, eelistatult mitte kloreeritud ja metalliioonideta vett. Veele võib lisada vähese rasvasisaldusega (st < 1% rasva) lõssipulbrit (2–4 g liitri kohta) või lõssi (20–40 ml liitri vee kohta), et parandada vee kvaliteeti ja suurendada viiruse stabiilsust. Seda tuleb teha vähemalt 10 minutit enne vaktsiini lahustamist.

Vaktsiiniampull avada vee all ja lahustada selle sisu täielikult. Ampull ja ampulli ülaosa tuleb korralikult, veega loputades tühjendada.

Enne vaktsiini lisamist peab jooginõudes olema väga vähe vett. Kõik torud tuleb puhtast veest tühjendada, sest jooginõud peavad sisaldama vaid vaktsiiniga segatud vett. Kui veetorudes on vett, tühjendage need enne vaktsiini lisamist.

Vaktsiini anda kuni 2 tunni vältel. Veendudes, et sellel ajal kõik linnud joovad. Lindude joomiskäitumine on erinev ja seetõttu võib vajalikuks osutuda mõneks ajaks enne vaktsineerimist vee andmine peatada, et kõik linnud vaktsineerimise ajal kindlasti jooksid.

Lindudele anda üks kord üks vaktsiiniannus.

Ideaalis manustatakse vaktsiini sellise veehulgaga, mille kanad 2 tunni jooksul ära joovad. Lisada lahjendatud vaktsiini külma värskesse vette, nii et 1000 kana jaoks on 20–40 liitrile veele lisatud 1000 annust vaktsiini. Kahtluse korral hinnata üks päev enne vaktsiini manustamist kanade tarbitavat veekogust.

Manustada lahustatud vaktsiin kohe.

Veenduda, et lindudel ei ole vaktsineerimise ajal juurdepääsu vaktsiinita veele.

Kõikidele kanadele õige annuse tagamiseks järgige hoolikalt korrektseid manustamise juhiseid. Ebapiisav vaktsineerimine võib tõhusust vähendada.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Mitte kasutada munevatel kanadel ja kuue nädala jooksul enne munemisperioodi algust. Vältida stressi enne vaktsineerimist, vaktsineerimise ajal ja pärast seda.

Avatud pudeli sisu kasutage korraga ära.

KEELUAEG

0 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2°C - 8°C). Hoida otsese päikesevalguse eest kaitstult. Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg pärast juhendi järgi manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.

Valmissegatud vaktsiini tuleb kaitsta otsese päikesevalguse eest ja seda ei tohi hoida temperatuuril üle 25 ºC Mitte lasta külmuda.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Vaktsineerimist tuleb alustada alates 8. elunädalast, kuid mitte hiljem kui 6 nädalat enne munemise algust, et tagada, et kaitsev immuunsus oleks väljas kujunenud enne munemise algust.

Vaktsiiniviirus võib levida vaktsineerimata kanadele, sest see eritub väljaheitega vähemalt 14 päeva jooksul. Et viirus võib väga noortel kanadel põhjustada kliinilisi sümptomeid, tuleb vältida viiruse edasikandumist kaitsmata lindudele. Vältida viiruse levimist munevatele kanadele, varsti munema hakkavatele ja alla 3 nädala vanustele lindudele. Vaktsiini ei tohi kasutada, kui koos peetakse erinevas vanuses linde.

Vaktsiiniviirust võib leida erinevatest organitest ja kudedest 7 kuni 49 päevani pärast vaktsineerimist.

Nakkuskoormuse vähendamiseks enne immuunsuse teket tuleb enne lindude ümberpaigutamist vana allapanu eemaldada ja kanala puhastada.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Vaktsiin sisaldab elusviirust, mistõttu tuleb olla ettevaatlik (näit. kanda kindaid, kaitsta silmi, pesta ja desinfitseerida käed jne), et hoida ära igasugune saastamine näiteks pritsimise või mahavalgumise tõttu. Ettevaatlik tuleb olla ka kanade väljaheidete käsitsemisel, sest vaktsiiniviirus võib erituda väljaheidetega vähemalt 14 päeva jooksul.

Pärast vaktsineerimist pesta ning desinfitseerida käed ja varustus.

Munemisperiood:

Mitte kasutada munevatel kanadel ja kuue nädala jooksul enne munemisperioodi algust.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Kümnekordse annuse manustamise järel kõrvaltoimeid ei täheldatud.

Sobimatus:

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsige palun oma loomaarstil, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuni 2013

LISAINFO

Ainult veterinaarseks kasutamiseks

Reg-nr: 1558

Esmane pakend

Vaktsiin on saadaval järgnevates pakendites:

  1. karp, milles on 1 või 10 I tüüpi klaasist pudelit, ühes pudelis 500, 1000, 2500, 5000 või 10 000 annust. Pudelitel on klorobutüülelastomeerist kork ja ärarebitav alumiiniumkate.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Sugulindude vaktsineerimisel tekitatakse immuunsus kanade aneemiaviiruse põhjustatud nakkuse suhtes. See takistab viiruse eritumist, vertikaalset levimist munadesse ning horisontaalset levimist väljaheidete kaudu. Sugukanad vaktsineeritakse vanuses, kus kanade aneemiaviirus ei põhjusta enam kliinilisi sümptomeid. Vaktsineerimise eesmärk on antikehade ülekanne järglastele, et kaitsta tibusid nakatumise eest ajal, mis jääb munast koorumise ja tibude endi immuunsuse tekke vahele kanade nakkusliku aneemia vastu.