Avipro salmonella vac e - suspensiooni lüofilisaat - Pakendi infoleht

ATC Kood: QI01AE01
Toimeaine: Salmonella vaktsiin
Tootja: Lohmann Animal Health GmbH

Artikli sisukord

B. PAKENDI INFOLEHT

Lk /

PAKENDI INFOLEHT

AviPro SALMONELLA VAC E

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja tootja: Lohmann Animal Health GmbH Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven Saksamaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

AviPro SALMONELLA VAC E

Suspensiooni lüofilisaat kanadele.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 doos sisaldab:

NÄIDUSTUS(ED)

x 108 CFU-d kuni 6 x 108 CFU-d nõrgestatud Salmonella Enteritidis’e baktereid, tüvi Sm24/Rif12/Ssq.

Kanade aktiivne immuniseerimine Salmonella Enteritidis’e looduslikke tüvesid eritavate lindude arvu vähendamiseks.

Immuunsus tekib 14 päeva jooksul alates esimesest vaktsineerimisest: 15 päeva pärast on väljaheitega eritumine vähenenud kuni 70%.

Immuunsus kestab 52. elunädalani.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada haigetel kanadel. Mitte kasutada munevatel lindudel ja 3 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Kana (tulevased sugulinnud ja munakanad) alates ühe päeva vanusest.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Annustamine ja manustamisviis

Ühele linnule tuleb manustada üks doos. Vaktsiini võib kasutada alates 1. elupäevast.

Soovitatav vaktsineerimisskeem

Annustamisrežiim

Tulevased munakanad ja tulevased sugulinnud: üks doos esimesel elupäeval, millele järgneb teine vaktsineerimine 6...8 nädala vanuses ja kolmas vaktsineerimine 16...18 nädala vanuses, vähemalt 3 nädalat enne munemisperioodi algust.

Joogivesi

Veenduda, et kogu veetorustik, jooginõud, jooturid jne on põhjalikult puhastatud ega sisalda desinfektsioonivahendite, detergentide, seebi jne jääke.

Kasutage ainult jahedat, puhast ja värsket, eelistatavalt kloori- ja metalliioonidevett

Vaktsiiniampill avada vee all ja vaktsiin lahustada vees põhjalikult. Kuna kontsentreeritud vaktsiin on veidi viskoosne, tuleb ampull ja selle ülaosa täielikult tühjendada neid veega loputades.

Vaktsiin lahustada 1 liitris vees ja segada see hästi läbi. Saadud segu lisada enne manustamist 10 liitrile veele ämbris. Vaktsiini tuleb igas etapis mitme minuti jooksul põhjalikult segada. Mitte poolitada suuri viaale rohkem kui ühe kanala või ühe jootmissüsteemi taga olevate lindude vaktsineerimiseks, sest sel moel tekivad segamisvead.

Lisada lahjendatud vaktsiin külmale ja värskele veele: 1 liiter vett 1000 linnule vanuse ühe päeva kohta, st et 1000 kümnepäevase tibu jaoks on vaja 10 liitrit. Kasutada eelmise päeva veemõõturi andmeid, et määrata täpselt õige veekogus igal konkreetsel juhul. Vaktsiini stabiilsuse suurendamiseks tuleb veele lisada vähese rasvasisaldusega (st < 1% rasva) lõssipulbrit (2...4 g liitri kohta) või lõssi (20...40 ml liitri vee kohta). Kõik torud tuleb tühjendada tavalisest veest. Jooturid peavad sisaldama ainult vaktsiiniga vett.

Lasta lindudel ära tarbida jooturites olev vesi, nii et vee tase enne vaktsiini manustamist on minimaalne. Kui vett on ikka veel alles, tuleb torud enne vaktsiini manustamist veest tühjendada. Vaktsiiniga töödeldud vett tuleb manustada kuni 3 tundi. Tagada, et kõik linnud selle aja jooksul joovad. Lindude joomiskäitumine on erinev. Mõnes kohas ei saa enne vaktsineerimist joogivett anda, et kindlustada kõikide lindude joomine vaktsineerimisperioodi jooksul. Eesmärk on anda igale linnule üks doos vaktsiini. Selle saavutamiseks võib olla vajalik 2...3 tunni pikkune januperiood enne vaktsineerimist.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

V.t. punkt 8

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Vaktsiinitüvi on äärmiselt tundlik kinoloonantibiootikumide suhtes ja suurenenud tundlikkusega erütromütsiini, klooramfenikooli, doksütsükliini, detergentide ja keskkonnamürkide suhtes. Vaktsiinitüve eristatakse looduslikest tüvedest antibiogrammi abil. Erinevalt looduslikest tüvedest on vaktsiinitüved tundlikud erütromütsiini suhtes (soovitatav kontsentratsioon 15…30

μg/ml) ja resistentsed streptomütsiini ning rifampitsiini suhtes (soovitatav kontsentratsioon 200 μg/ml).

Vaktsineerida ainult terveid linde.

Sõltuvalt kasutatavast testsüsteemist võib suukaudne vaktsineerimine anda üksikutel lindudel vähesel määral seropositiivseid reaktsioone. Et seroloogiline Salmonella monitooring kujutab endast vaid karja testimist, tuleb positiivsed leiud kinnitada näiteks bakterioloogilise uurimisega.

Kuna vaktsiinitüvi on elusbakterid, tuleks vältida Salmonella’t hävitavate ravimite samaaegset kasutamist. Kui see on siiski vältimatu, tuleb kanad uuesti vaktsineerida. Otsus vaktsineerida enne või pärast antibiootikumravi tuleb teha igal üksikjuhul eraldi, arvestades, et vaktsineerimine kaitseb loomi alates 14. päevast pärast esimest vaktsineerimist.

Olemas on ohutuse ja efektiivsuse andmed, mis näitavad, et vaktsiini tohib manustada samal päeval, kuid mitte segatult Lohmann Animal Health´i Marek’i vaktsiinidega* (nii vaktsiin Turkeys Herpes Virus kui Rispens).

Puudub ohutuse ja efektiivsuse alane info vaktsiini kasutamise kohta teiste veterinaaravimitega lisaks ülalmainitutele.

Seetõttu tuleb vaktsiini kasutamine enne või pärast ükskõik millise veterinaaravimi manustamist otsustada igal üksikjuhul eraldi.

*(Pole kõikides riikides registreeritud.)

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Vaktsiinilahuse valmistamisel kasutada kindaid. Viaal avada vee all, et vältida aerosoolide tekkimist.

Pärast vaktsiini käsitsemist pesta ja desinfitseerida käed. Mitte neelata vaktsiini alla. Vaktsiini allaneelamisel pöörduda arsti poole. Vaktsiinitüvi on tundlik mitmete antibiootikumide, sealhulgas kinoloonide (tsiprofloksatsiin) suhtes.

Pärast lindude väljaheidete käsitsemist, eriti esimese 7 päeva jooksul pärast vaktsineerimist, tuleb hoolikalt käsi pesta ja desinfitseerida.

Immunosupressiivse haigusega inimesed ei tohi vaktsiini käsitseda.

KEELUAJAD

Liha ja söödavad koed: 21 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2...8 °C).

Mitte lasta külmuda. Kaitsta valguse eest.

Mitte kasutada pärast etiketil „Kõlblik kuni“ järel märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või manustamiskõlblikuks muutmist vastavalt juhendile: 4 tundi.

ERIHOIATUSED

Mitte kasutada haigetel lindudel. Mitte kasutada munevatel lindudel ja 3 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega. Tuleb veenduda, et kraanivesi ei sisaldaks detergente ega desinfektsioonivahendeid.

Ei ole testitud ilu- ja puhtatõulistel lindudel. Mitte kasutada munevatel kanadel.

Vaktsiin võib levida vastuvõtlikele lindudele, kes puutuvad kokku vaktsineeritutega. Vaktsineeritud linnud eritavad vaktsiinitüve kuni 14 päeva.

Esimestel elupäevadel soovitatakse kasutada kuppeljootureid. Nippeljootureid saab ühe päeva vanustele tibudele soovitada ainult siis, kui neid kasutatakse kooskõlas riigi seadusandlusega.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks kiidetud desinfitseerivas aines.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuni 2012

LISAINFO

Pakendite suurused:

Pakend 1 x 1000 doosiga.

Pakend 1 x 2000 doosiga.

Pakend 1 x 5000 doosiga.

Pakend 10 x 1000 doosiga.

Pakend 10 x 2000 doosiga.

Pakend 10 x 5000 doosiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.