Apiguard - geel (12,5g 1annust) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QP53AX22
Toimeaine: tümool
Tootja: Vita (Europe) Limited

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Apiguard, 12,5 g geel meemesilastele

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 annus (50g) sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Tümooli

12,5 g

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Geel.

Kergelt opalestsentne, värvitu kuni roosa teraline geel.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Meemesilane (Apis mellifera).

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Varroa destructor’i põhjustatud varroatoosi ravi meemesilastel (Apis mellifera).

.Vastunäidustused

Ei ole teada.

.Erihoiatused

Ettenähtud annustamisskeemist tuleb rangelt kinni pidada, sest ebaõige annustamine võib kahjustada mesilasperet.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Mee maitse võimaliku rikkumise vältimiseks mee korje ajal mitte ravida.. Ravi võib teha kohe pärast taru katete eemaldamist.

Mitte kasutada ravimit, kui eeldatav maksimaalne päevane temperatuur ravi ajal on alla 15°C või pere aktiivsus on väga madal või kui õhutemperatuur on üle 40°C.

Nõrgad pered tuleb enne ravimist ühendada.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Võimaliku kontaktdermatiidi ning naha ja silmade ärrituse vältimiseks, tuleb vältida preparaadi otsest nahale ja silma sattumist. Preparaadi käsitsemisel kasutada kaitsekindaid ning tavapärast

kaitseriietust. Pärast preparaadi manustamist pesta käed ja ravimiga kokkupuutunud riided seebi ja veega.

Juhuslikul ravimi nahale sattumisel, pesta ravimiga kontaktis olnud piirkonda põhjalikult seebi ja veega.

Juhuslikul ravimi silma sattumisel pesta silmi põhjalikult suure hulga voolava veega ja konsulteerida silmaarstiga.

Mitte sisse hingata.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ravi ajal võib esineda mesilaspere kerge ärritus.

Raviaegse õhutemperatuuri ootamatu tõusu ajal võib esineda noorte mesilaste juurdekasvu vähenemist. See on aga siiski mööduva iseloomuga ja pere arengule mingit mõju ei avalda.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Ei rakendata.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

.Annustamine ja manustamisviis

Tarusisene.

Ühe mesilaspere ravi: manustada 2 alumiiniumist alusel olevat 50 g geeli pere kohta 2 nädalase intervalliga.

Ravida maksimaalselt 2 korda aastas.

Manustamine:

Avage taru. Eemaldage ravimialuse nurgalt fooliumkate. Asetage avatud ravimialus taru keskele raamide kohale, geeliga ülespoole.

Veenduge, et ravimialuse ja taru kaane vahel oleks vähemalt 0,5 cm vaba ruumi. Sulgege taru. Kahe nädala möödudes asendage ravimialus samu juhiseid järgides uuega. Jätke ravim tarru nii kauaks, kui alused on tühjad. Enne uute töömesilaste lisamist eemaldage ravim tarust.

Ravimi efektiivsus on suurem, kui seda kasutada hilissuvel pärast meekorje lõppu (kui mesilaste hulk peres on juba vähenenud). Raskete lestinfektsioonide korral võib preparaati siiski kasutada ka kevadel, kui õhutemperatuur on juba üle 15°C.

Ravimi efektiivsus peredes võib sõltuvalt manustamise meetodist varieeruda. Seetõttu tuleb preparaati kasutada ühe osana kahjurite tõrje programmis ja lestade esinemist tuleb regulaarselt jälgida. Kui täheldatakse lestade rohkust järgneva talve või kevade jooksul, on soovitav talvel või kevadel läbi viia täiendav varroalestade vastane ravi.

Kõiki mesila mesilasperesid tuleb ravida samaaegselt.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Soovitavatest annustest suuremate kasutamisel (1 alumiiniumalusel olevale 50 g geelile vastab 12,5 g tümooli) võib esineda häireid mesilaspere käitumises (agiteeritus, taru mahajätmine, suurenenud surevus). Üleannustamise korral eemaldage liigne ravimihulk mesitarust.

. Keeluaeg (-ajad)

Mesi: 0 päeva.

Mee korje ajal mitte ravida.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline grupp: nahaparasiitide vastased ained paikseks kasutamiseks, ka insektitsiidid; teised nahaparasiitide vastased ained paikseks kasutamiseks

ATCvet kood: QP53AX22

.Farmakodünaamilised omadused

Tümoolil on akaritsiidne toime. Tema täpne toimemehhanism on siiski ebaselge. Ta toimib lestadesse sissehingamise ja otsese kontakti kaudu. Üks võimalikest toimemehhanismidest on lestade valgu denaturalisatsioon.

.Farmakokineetilised andmed

Arvatakse, et 2/3 toimest avaldub sissehingamisel ja 1/3 otsesest kontaktist mesilaste kaudu. Ometi võib mõlema toimimisviisi osatähtsus varieeruda sõltuvalt ilmastikutingimustest ja mesilaste aktiivsusest.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Karbomeer

Trolamiin

Puhastatud vesi

.Sobimatus

Ei rakendata.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat

.Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30°C Mitte hoida sügavkülmas.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte hoida preparaadi läheduses pestitsiide ega muid keemilisi aineid, mis võivad saastada preparaadi.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Alumiiniumist alus ja kate.

Karbis 10 ravimialust (50 g geeli igal alusel).

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Vita (Europe) Limited Vita House

26-27 London Street Basingstoke Hampshire RG21 7PG Ühendkuningriik

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.09.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

September 2014

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Kuuluvus: Käsimüügiravim