Amoxibactin vet - tablett (250mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ01CA04
Toimeaine: amoksitsilliin
Tootja: Le Vet. Beheer B.V.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Amoxibactin vet, 250 mg tabletid koertele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Le Vet. Beheer B.V. Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater Holland

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Lelypharma B.V.

Zuiveringweg 42

8243 PZ Lelystad Holland

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Amoxibactin vet, 250 mg tabletid koertele

Amoksitsilliin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks tablett sisaldab:

Toimeaine:

Amoksitsilliini

250 mg (vastab 287,50 mg amoksitsilliintrihüdraadile)

Valge kuni valkjas pruunide täppidega, ümmargune ja kumer lõhna- ja maitsega tablett, mille ühel küljel on ristikujuline murdejoon. Tablette saab jagada võrdseteks poolteks ja neljandikeks.

NÄIDUSTUS(ED)

Hingamisteede esmaste ja teiseste infektsioonide, nt Pasteurella spp ja Streptococcus spp põhjustatud riniit ning Pasteurella spp, Escherichia coli ja grampositiivsete kokkide põhjustatud bronhopenumoonia raviks.

Urogenitaaltrakti esmaste infektsioonide, nt püelonefriidi; Escherichia coli, Proteus spp ja grampositiivsete kokkide põhjustatud alumiste kuseteede infektsioonide; Escherichia coli, Streptococcus canis ja Proteus spp põhjustatud endometriidi ning segainfektsioonide tagajärjel tekkinud tupepõletiku raviks.

Grampositiivsete kokkide ja Escherichia coli põhjustatud mastiidi (rinnanäärme põletik) raviks. Streptococcus spp põhjustatud paiksete nahainfektsioonide raviks.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust penitsilliinide või teiste β-laktaamrühma ainete (nt tsefalosporiinid või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

Mitte manustada liivahiirtele, merisigadele, hamstritele, küülikutele ja tšintšiljadele.

Mitte kasutada loomadel, kellel on tõsine neerufunktsiooni häire, millega kaasneb anuuria või oliguuria ( puudub või väga vähe uriini).

KÕRVALTOIMED

Pärast preparaadi manustamist võivad ilmneda kerged mao-sooltrakti sümptomid (kõhulahtisus ja oksendamine).

Aeg-ajalt võivad tekkida ka ülitundlikkusreaktsioonid (allergilised nahareaktsioonid, anafülaksia). Sellistel juhtudel tuleb manustamine katkestada ning alustada sümptomaatilise raviga.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Suukaudseks manustamiseks koertele.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass, et vältida alaannustamist.

Annustamine

Soovitatav annus on 10 mg amoksitsilliini kg kehamassi kohta, kaks korda ööpäevas, vähemalt 5 järjestikusel päeval. Enamikul tavajuhtudest tekib ravivastus 5...7. ravipäeval. Kui 5...7 päeva

möödumisel paranemist ei täheldata, tuleb diagnoos uuesti hinnata. Kroonilistel või ravile allumatutel juhtudel võib vajalikuks osutuda pikem ravikuur.

Alljärgnev tabel on mõeldud juhisena ravimi väljastamiseks standardannuses 10 mg kg keha massi kohta kaks korda ööpäevas.

 

Tablettide arv kaks korda ööpäevas

 

 

 

 

 

 

Amoksitsilliin

Amoksitsilliin

Amoksitsilliin

Kehamass (kg)

50 mg

250 mg

500 mg

 

koertele ja kassidele

koertele

koertele

 

1...1,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 1,25...2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,5...3,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 3,75...5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 5...6,25

 

 

 

 

 

või

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 6,25...12,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

või

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 12,5...18,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 18,75...25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

või

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 25...31,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 31,25...37,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

või

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 37,5...50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

või

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 50...62,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 62,5...75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= ¼ tabletti

= ½ tabletti = ¾ tabletti

 

= 1 tablett

 

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Täpseks annustamiseks saab tablette jagada võrdseteks poolteks või neljandikeks. Asetage tablett tasasele pinnale, nii et poolitusjoonega pool jääb üles ja ümar pool vastu pinda.

Võrdsed pooled: vajutage pöialdega mõlemale tableti poolele.

Võrdsed neljandikud: vajutage pöidlaga tableti keskele.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Kasutamata tableti osa tuleb tagasi panna avatud blistrisse ja kasutada 4 päeva jooksul.

Ärge kasutage seda veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Maksa- ja neerufunktsiooni häirega loomadel tuleb annustamisskeemi hoolikalt hinnata ning kasutada ravimit ainult vastavalt loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Ettevaatusega tuleb ravimit kasutada väikestel taimtoidulistel loomadel, va lõigus 4.3 loetletud liigid. Kuna bakterite resistentsus amoksitsilliinile varieerub tõenäoliselt (aeg, geograafiline asukoht), on soovitatav võtta bakterioloogilisi proove ning teha bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringuid. Alati kui võimalik, peab ravimit kasutama ainult vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse testidele.

Ravimi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada bakterite resistentsust amoksitsilliinile ning võib väheneda ravi efektiivsus teiste β- laktaamantibiootikumidega võimaliku ristresistentsuse tõttu. Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke riiklikke ja piirkondlikke kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.

Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.

Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud.

Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda

arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.

Pärast tablettide käsitsemist pesta käed.

Kasutamine tiinuse ja/või laktatsiooni perioodil

Tänaseni ei ole laboratoorsed uuringud loomadel näidanud teratogeenset, fetotoksilist ega maternotoksilist toimet. Sellegipoolest, kuna tiinetel või lakteerivatel koertel ei ole uuringuid läbi viidud, on soovitatav kasutada seda ravimit ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Klooramfenikool, makroliidid, sulfoonamiidid ja tetratsükliinid võivad oma kiire bakteriostaatilise toime tõttu pärssida penitsilliinide antibakteriaalset toimet. Tuleb arvestada, et teiste penitsilliinidega võivad tekkida allergilised ristreaktsioonid.

Penitsilliinid võivad suurendada aminoglükosiidide toimet.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Üleannustamisel ei ole täheldatud ühtegi teist kõrvaltoimet peale nende, mida on kirjeldatud lõigus 6.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule/riiklikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

November 2014

LISAINFO

Pappkarp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 või 50 blistriga, igas blistris on 10 tabletti. Pappkarp, mis sisaldab 10 eraldi pappkarpi, igas karbis 1 blister 10 tabletiga. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Jagatav tablett