Amflee combo - täpilahus (402mg +361,8mg 4.02ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP53AX80
Toimeaine: fiproniil +metopreen
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Amflee combo, 67 mg/60,3 mg, täpilahus väikestele koertele

Amflee combo, 134 mg/120,6 mg, täpilahus keskmise suurusega koertele

Amflee combo, 268 mg/241,2 mg, täpilahus suurtele koertele

Amflee combo, 402 mg/361,8 mg, täpilahus eriti suurtele koertele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Partii vabastamise eest vastutav tootja: KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Amflee combo, 67 mg/60,3 mg täpilahus väikestele koertele

Amflee combo, 134 mg/120,6 mg täpilahus keskmise suurusega koertele

Amflee combo, 268 mg/241,2 mg täpilahus suurtele koertele

Amflee combo, 402 mg/361,8 mg täpilahus eriti suurtele koertele

Fiproniil/S-metopreen

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks 0,67 ml pipett sisaldab:

 

Toimeained:

 

Fiproniil

67 mg

S-metopreen

60,30 mg

Abiained:

 

Butüülhüdroksüanisool (E320)

0,134 mg

Butüülhüdroksütolueen (E321)

0,067 mg

Üks 1,34 ml pipett sisaldab:

 

Toimeained:

 

Fiproniil

134 mg

S-metopreen

120,60 mg

Abiained:

 

Butüülhüdroksüanisool (E320)

0,27 mg

Butüülhüdroksütolueen (E321)

0,13 mg

Üks 2,68 ml pipett sisaldab:

 

Toimeained:

 

Fiproniil

268 mg

S-metopreen

241,20 mg

Abiained:

 

Butüülhüdroksüanisool (E320)

0,54 mg

Butüülhüdroksütolueen (E321)

0,27 mg

Üks 4,02 ml pipett sisaldab:

 

Toimeained:

 

Fiproniil

402 mg

S-metopreen

361,80 mg

Abiained:

 

Butüülhüdroksüanisool (E320)

0,80 mg

Butüülhüdroksütolueen (E321)

0,40 mg

Selge kollane lahus.

NÄIDUSTUS(ED)

Koertel määratakse annus vastavalt kehamassile (vt lõik 8):

  • kirbu, puugi ja väivinakkuste tõrjeks;
  • kirpude (Ctenocephalides spp) tõrje. Insektitsiidne toime uue nakatumise vastu täiskasvanud kirpudega püsib kuni 8 nädalat. Kirpude paljunemise takistamine nende munade arengu (ovitsiidne toime) ning vastsete ja nukkude arengu (larvitsiidne toime) pärssimise kaudu 8 nädalat pärast manustamist;
  • puukide (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) tõrje. Preparaadil on püsiv akaritsiidne toime puukide vastu kuni 4 nädalat;
  • väivide (Trichodectes canis) tõrje.

Preparaati võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD - flea allergy dermatitis) ravistrateegia osana.

VASTUNÄIDUSTUSED

Andmete puudumise tõttu mitte kasutada antud preparaati alla 8 nädala vanustel kutsikatel. Enne ravimi kasutamist tuleb alati määrata sobiv annus vastavalt looma kehakaalule. Andmete puudumise tõttu mitte kasutada 2-10 kg koertele mõeldud preparaati alla 2 kg kaaluvatel koertel.

Mitte kasutada haigetel (süsteemsed haigused, palavik) või haigusest paranevatel loomadel.

Mitte kasutada küülikutel, kuna kõrvaltoimete tõttu võivad loomad surra.

Preparaat on välja töötatud spetsiaalselt koertele. Mitte kasutada kassidel ja tuhkrutel, sest see võib viia üleannustamiseni.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Väga harva esinevateks kõrvaltoimeteks on mööduvad nahareaktsioonid manustamiskohas (naha värvuse muutus, lokaalne karvade kadu, sügelus, punetus) ning üldine sügelus või karvade kadu. Mõnikord on pärast ravimi manustamist täheldatud ka suurenenud süljeeritust, pöörduvaid neuroloogilisi sümptomeid (liigtundlikkus, depressioon, teised närvisüsteemi nähud), oksendamist või respiratoorseid sümptomeid.

Juhul, kui loom lakub ravimi manustamiskohta, võib sellele järgneda lühiajaline süljeerituse suurenemine peamiselt kandeaine omaduste tõttu.

Vältida üleannustamist.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer (2-10 kg).

Koer (10-20 kg).

Koer (20-40 kg).

Koer (üle 40 kg).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Manustamisviis ja annustamine

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Manustage lokaalselt nahale vastavalt koera kehamassile järgmiselt:

Koerad

Pipettide arv

Pipeti maht

Tugevus (fiproniil +

 

 

 

(S)-metopreen)

üle 2 kg ja alla 10 kg

1 pipett

0,67 ml

67 mg + 60,3 mg

üle 10 kg ja alla 20 kg

1 pipett

1,34 ml

134 mg + 120,6 mg

üle 20 kg ja alla 40 kg

1 pipett

2,68 ml

268 mg + 241,2 mg

üle 40 kg

1 pipett

4,02 ml

402 mg + 361,8 mg

Lokaalselt nahale manustatuna tagab minimaalse soovitatava annuse 6,7 mg/kg fiproniili ja 6 mg/kg

(S)-metopreeni.

Manustamismeetod

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

  1. Eemaldage pipett pakendist. Hoidke pipett püstises asendis, keerake korki ja eemaldage see tõmmates.
  2. Pöörake kork teistpidi ja asetage korgi teine ots tagasi pipetile. Vajutage korgile ja keerake nii, et see lõhuks katte; seejärel eemaldage kork pipetilt.
  3. Tõmmake looma karvad turjapiirkonnas, abaluude ees laiali, kuni nähtavale tuleb nahk. Asetage pipeti ots nahale ja pigistage pipetti korduvalt, et tühjendage see täielikult otse nahale, ühes kohas.

Ohutusuuringute puudumise tõttu on minimaalne preparaadi manustamise intervall 4 nädalat. Manustamiskohal võib täheldada mööduvaid karvastiku muutusi (kokkukleepunud/rasvased karvad).

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge kasutage seda veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Vältida looma vannitamist/vetteminekut 2 päeva pärast preparaadi manustamist ning sagedasemat pesemist kui kord nädalas, sest pole uuritud, kuidas see mõjutab preparaadi toimet. Enne preparaadi manustamist võib kasutada pehmendavaid šampoone, kuid nende kasutamine kord nädalas pärast preparaadi manustamist vähendab toimet kuni 5 nädalani. Iganädalane pesemine 2% kloorheksidiini sisaldava šampooniga ei mõjutanud toimet kirpude vastu 6 nädala pikkuses uuringus.

Koertel ei tohi lasta ujuda veekogudes 2 päeva jooksul pärast ravimi manustamist.

Võib esineda üksikute puukide kinnitumist. Seetõttu ei saa täielikult välistada haiguste ülekandumise võimalust ebasoodsate tingimuste korral.

Lemmikloomadel olevad kirbud saastavad tihti nende asemeid ning tavapäraseid puhkekohti, nagu vaibad ja pehme mööbel, mida peab massiivse nakatumise korral ning kirbutõrje alguses samuti töötlema sobiva insektitsiidiga ning regulaarselt tolmuimejaga puhastama.

Vältida ravimi sattumist looma silma.

Ravim tuleb manustada kohta, kus loom ei saa seda ära lakkuda ning tagada, et pärast ravimi manustamist loomad teineteist ei lakuks.

Preparaati on lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni perioodil.

Kõrvaltoimeid ei täheldatud ohutusuuringutes 8 nädala vanuste kutsikate, kasvavate koerte ning ligikaudu 2 kg kaaluvate koertega, kellele manustati preparaati üks kord soovitatust viis korda suuremas annuses. Kõrvaltoimete (vt lõik 6) tekkerisk suureneb seoses üleannustamisega, seega tuleb looma raviks alati kasutada tema kehamassile vastavat, õige suurusega, pipetti.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Preparaat võib põhjustada limaskestade, naha ja silmade ärritust. Seetõttu tuleb hoiduda preparaadi sattumisest silma, nahale ja suhu.

Inimestel, kellel esineb teadaolev ülitundlikkus insektitsiidide või alkoholi suhtes, tuleb hoiduda kokkupuutest preparaadiga.

Hoiduda pipeti sisu sattumisest sõrmedele. Kui see juhtub, pesta käed vee ja seebiga. Preparaadi juhuslikul sattumisel silma loputada silmi hoolikalt puhta veega.

Pärast kasutamist pesta käed.

Ravimi juhuslikul allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata arstile ravimi pakendi infolehte.

Mitte süüa, juua või suitsetada veterinaarravimi manustamise ajal.

Hoiduda kokkupuutest ravi saanud loomaga, kuni manustamiskoht on kuiv. Lapsed ei tohi mängida loomaga enne, kui manustamiskoht on kuiv. Seetõttu ei ole soovitatav manustada preparaati loomadele päeval, vaid seda tuleks teha õhtupoolikul, ning loomadel, kellele on hiljuti preparaati manustatud, ei tohi lubada magada inimese, eriti laste juures.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Fiproniil ja S-metopreen ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlikud kaladele ja teistele veeorganismidele. Mitte saastada tiike, veeteid ega kraave ravimi või tühjade pakenditega.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Mai 2016

LISAINFO

Pappkarbis on 1, 3, 6, 10 või 30 pipetti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658