Amflee - täpilahus (402mg 4.02ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP53AX15
Toimeaine: fiproniil
Tootja: Krka d.d. Novo Mesto

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

AMFLEE, 67 mg täpilahus koertele

AMFLEE, 134 mg täpilahus koertele

AMFLEE, 268 mg täpilahus koertele

AMFLEE, 402 mg täpilahus koertele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Sloveenia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

AMFLEE, 67 mg täpilahus koertele

AMFLEE, 134 mg täpilahus koertele

AMFLEE, 268 mg täpilahus koertele

AMFLEE, 402 mg täpilahus koertele

Fiproniil

TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

1 pipett (0,67 ml) sisaldab:

Toimeaine:

 

 

Fiproniili

67 mg

 

Abiained:

 

 

Butüülhüdroksüanisool (E320)

0,134 mg

Butüülhüdroksütolueen (E321)

0,067 mg

1 pipett (1,34 ml) sisaldab:

 

Toimeaine:

 

 

Fiproniili

134 mg

 

Abiained:

 

 

Butüülhüdroksüanisool (E320)

0,27 mg

Butüülhüdroksütolueen (E321)

0,13 mg

1 pipett (2,68 ml) sisaldab:

 

Toimeaine:

 

 

Fiproniili

268 mg

 

Abiained:

Butüülhüdroksüanisool (E320)

0,54 mg

Butüülhüdroksütolueen (E321)

0,27 mg

1 pipett (4,02 ml) sisaldab:

 

Toimeaine:

 

 

Fiproniili

402 mg

 

Abiained:

 

 

Butüülhüdroksüanisool (E320)

0,80 mg

Butüülhüdroksütolueen (E321)

0,40 mg

NÄIDUSTUS(ED)

Kirpude (Ctenocephalides spp.), puukide (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) ja väividega (Trichodectes canis) nakatumise ennetus ja ravi koertel.

Ravimil on püsiv insektitsiidne toime kirpude vastu kuni 2 kuud ja akaritsiidne toime väivide vastu kuni 4 nädalat.

Ravimit võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi ravistrateegia osana.

VASTUNÄIDUSTUSED

Andmete puudumise tõttu ei tohi ravimit kasutada alla 8 nädala vanustel ja/või väiksema kui 2 kg kehamassiga kutsikatel.

Mitte kasutada haigetel loomadel (süsteemsed haigused, palavik) või haigusest paranevatel loomadel. Mitte kasutada küülikutel, sest võivad esineda kõrvaltoimed ja isegi surm.

Mitte kasutada kassidel, sest see võib põhjustada üleannustamist.

Mitte kasutada ülitundlikkuse korral toimeaine või ükskõik millise abiaine suhtes.

KÕRVALTOIMED

Manustamiskoha lakkumise korral võib esineda lühiajalist hüpersalivatsiooni (suurenenud süljeeritust), mida põhjustavad ravimi kandeaine omadused. Kasutamise järgselt on äärmiselt harva täheldatud võimalikke kõrvaltoimeid, näiteks mööduvaid nahareaktsioone manustamiskohal (naha värvuse muutus, paikne karvakadu, kihelus, punetus) ja üldist kihelust või karvakadu. Erandjuhtudel on täheldatud hüpersalivatsiooni, pöörduvaid neuroloogilisi häireid (hüperesteesia, depressioon, närvinähud), oksendamist või hingamisprobleeme.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Manustatav annus:

Üks 0,67 ml täpilahust sisaldav üheannuseline pipett 2 kuni 10 kg kaaluva koera kohta. Üks 1,34 ml täpilahust sisaldav üheannuseline pipett 10 kuni 20 kg kaaluva koera kohta. Üks 2,68 ml täpilahust sisaldav üheannuseline pipett 20 kuni 40 kg kaaluva koera kohta. Üks 4,02 ml täpilahust sisaldav üheannuseline pipett üle 40 kg kaaluva koera kohta.

Üks 4,02 ml täpilahust sisaldav üheannuseline pipett ja vastav väiksem üheannuseline pipett üle 60 kg kaaluva koera kohta.

See tagab minimaalse soovitusliku annuse fiproniili 6,7 mg/kg.

Manustamisviis: Välispidine manustamine nahale (täppmanustamine).

Manustamismeetod:

Eemaldage üheannuseline pipett kolmekordsest kotist. Hoidke üheannuselist pipetti püstises asendis, keerake korki ja eemaldage see tõmmates. Pöörake kork teistpidi ja asetage korgi teine ots tagasi pipetile. Vajutage korgile ja keerake nii, et ta lõhuks katte; seejärel eemaldage kork pipetilt. Tõmmake looma karvad turjapiirkonnas, abaluude vahel laiali, kuni nahk nähtavale tuleb. Asetage pipeti otsik nahale ja pigistage pipett tühjaks otse nahale ühes punktis.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Ohutusuuringute puudumise tõttu on minimaalne ravimi manustamise intervall 4 nädalat.

Igakuist ravi soovitatakse korduva kirpudega nakatumise kõrge riski korral, kui koer on kirbuhammustuste suhtes allergiline ja kui on vajalik puukidega nakatumise kontroll või koera sage vannitamine hüpoeallergeenseid või pehmendavaid šampoone kasutades. Piirkondades, kus tõsine kirpude ja puukidega nakatumise oht puudub, võib ravimit manustada üks kord kahe või kolme kuu jooksul.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

ERIHOIATUS(ED)

Loomadel olevad puugid tuleb enne ravimi manustamist eemaldada, et vähendada nakkushaiguste ülekandumise riski.

Vältida looma vannitamist/pesemist 2 päeva jooksul pärast ravimi manustamist ja vannitamist tihemini kui kord nädalas, sest puuduvad uuringud selle kohta kuidas vannitamine mõjutab ravimi toimet. Pehmendavaid šampoone võib enne ravimi manustamist kasutada. Kui neid aga kasutada üks kord nädalas pärast ravimi manustamist, vähendab see kirbuvastase kaitse kestust umbes 5 nädalani. Üks kord nädalas vannitamine 2% kloorheksidiini sisaldava ravimšampooniga ei mõjutanud 6-nädalases uuringus ravimi toimet kirpude vastu.

Loomal võib esineda üksikute puukide kinnitumist. Seega on võimatu ebasoodsates oludes täielikult välistada infektsioonhaiguste ülekannet. Puugid surevad ja kukuvad peremeesloomalt 24 kuni 48 tunni jooksul, tavaliselt ilma et oleks verd imenud. Ei saa välistada üksikute puukide kinnitumist ravimi toimimise ajal.

Lemmikloomadel leiduvad kirbud infesteerivad sageli looma korvi, magamisasemeid ja tavalisi puhkamiskohti nagu vaibad ja pehme mööbel, mida tuleks massilise nakkuse korral ja tõrjemeetmetega alustamisel töödelda sobiva insektitsiidiga ning regulaarselt tolmuimejaga puhastada.

Vältida ravimi kokkupuudet looma silmadega.

On oluline manustada ravim kohta, kus loomal puudub võimalus seda lakkuda ning jälgida, et loomad ei lakuks üksteist pärast ravimi manustamist.

2 päeva jooksul pärast ravimi manustamist ei tohi lubada koertel ujuda looduslikes veekogudes (vt lõik 13).

Ravimi ohutus on tõestatud paaritatavatel, tiinetel ja lakteerivatel emastel koertel, keda raviti mitme järjestikuse annusega kuni 3 korda suuremast maksimaalsest lubatud annusest.

Ravimit võib paaritavatel, tiinetel ja lakteerivatel emastel koertel kasutada.

Laboratoorsetes uuringutes ei täheldatud kõrvaltoimeid ravimi manustamisel ühekordselt 5 korda suuremas soovitatud annuses 8-nädalastele kutsikatele, kasvueas koertele ja ligikaudu 2 kg kaaluvatele koertele.

Kõrvaltoimete (vt lõik 6) tekkerisk võib üleannustamisel suureneda, mistõttu mistõttu tuleb loomade raviks kasutada looma kehamassile sobiva suurusega pipetti.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Ravim võib põhjustada kokkupuutel limaskestadega ja silmadega ärritust. Vältida ravimi sattumist suhu ja silmadesse.

Inimesed, kellel teadaolevalt esineb ülitundlikkus insektitsiidide või alkoholi suhtes, peaksid kokkupuudet selle veterinaarravimiga vältima. Vältida ravimi sattumist sõrmedele. Kui see juhtub, siis pesta käed seebi ja veega. Pärast kasutamist pesta käed.

Ravitud loomi ei tohi puudutada kuni manustamiskoha kuivamiseni, samuti ei tohi manustamiskoha kuivamiseni lubada lastel ravitud loomadega mängida. Seega on soovitatav loomi ravida mitte päeval, vaid varastel õhtutundidel. Hiljuti ravitud loomadel ei tohi lubada magada omanike, eriti laste juures.

Preparaadi manustamise ajal ei tohi suitsetada, süüa ega juua.

  1. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD VETERINAARRAVIMITE VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Ravim ei tohi sattuda veekogudesse, kuna see võib olla ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Detsember 2013

LISAINFO

Ühes trükitud pappkarbis on 0,67 ml lahust sisaldavad üheannuselised pipetid, igaüks pakitud kolmekordsesse kotti.

Ühes trükitud pappkarbis on 1,34 ml lahust sisaldavad üheannuselised pipetid, igaüks pakitud kolmekordsesse kotti.

Ühes trükitud pappkarbis on 2,68 ml lahust sisaldavad üheannuselised pipetid, igaüks pakitud kolmekordsesse kotti.

Ühes trükitud pappkarbis on 4,02 ml lahust sisaldavad üheannuselised pipetid, igaüks pakitud kolmekordsesse kotti.

Karbis on 1, 3, 6, 10 või 20 pipetti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658