Altresyn - suukaudne lahus (4mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QG03DX90
Toimeaine: altrenogest
Tootja: Ceva Santé Animale

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Altresyn, 4 mg/ml suukaudne lahus sigadele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Ceva Santé Animale

10 av. de La Ballastière

33500 Libourne Prantsusmaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Ceva Santé Animale

Z.I. Très le Bois 22603 Loudéac Prantsusmaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Altresyn, 4 mg/ml suukaudne lahus sigadele

Altrenogest

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Altrenogest

4 mg

Abiained:

 

Butüülhüdroksüanisool (E320)

0,07 mg

Butüülhüdroksütolueen (E321)

0,07 mg

NÄIDUSTUS(ED)

Östruse sünkroniseerimiseks suguküpsetel emistel.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada emakapõletikuga loomadele.

Mitte manustada isasloomadele.

Vt lõik „Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil“.

KÕRVALTOIMED

Tagada, et manustataks korrektne päevane annus, sest alaannustamine võib põhjustada munasarja tsüstide moodustumist.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Siga (suguküpsed emised).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Suukaudseks manustamiseks sööda pinnale kantuna.

20 mg altrenogesti looma kohta, s.o 5 ml looma kohta üks kord päevas, 18 järjestikusel päeval.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Ühe 5 ml annuse manustamiseks vajutada ja vabastada mõõtepump. Loomad tuleb eraldada ja annustada individuaalselt.

Ravim tuleb lisada sööda pinnale mõõtepumba vahendusel vahetult enne loomade söötmist. Mitte loksutada enne kasutamist, et vältida ravimi segunemist rõhu all olevasse mahutisse lisatud lämmastikuga.

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 9 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Rõhu all olev mahuti: hoida otsese päikesevalguse eest kaitstult, temperatuuril mitte üle 50 °C. Mitte purustada ega põletada mahutit, isegi mitte pärast tühjaks saamist.

ERIHOIATUSED

Mitte manustada isasloomadele.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Lisada veterinaarravim söödale vahetult enne söötmist. Söömata jäänud ravimsööt hävitada. Kasutada ainult suguküpsetel emistel, kelle on üks östrus juba olnud.

Osaliselt tarbitud sööt tuleb ohutult ära visata ja mitte anda teistele loomadele.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomade manustavale isikule

Hoiduda ravimi otsesest kokkupuutest nahaga. Preparaati käsitsedes tuleb kanda personaalset kaitseriietust (kindad ja üleriietus).

Poorsed kindad võivad ravimit nahani läbi lasta. Kui ravim puutub kinda all nahaga kokku, võivad oklusiivsed materjalid, nagu lateks- või kummikindad, suurendada ravimi transkutaanset imendumist. Juhuslikul ravimi silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega.

Pesta käsi pärast selle preparaadiga ravi läbiviimist ja enne söögikordi.

Rasedad ja fertiilses eas naised peavad hoiduma kokkupuutest selle ravimiga või olema ravimi käsitsemisel äärmiselt ettevaatlikud.

Inimesed, kellel esineb progesteroon-sõltuvaid kasvajaid (teadaolevaid või eeldatavaid) või trombemboolilisi häireid, ei tohi ravimit käsitseda.

Ravimiga kokkupuutumisel tekkivad toimed: juhuslik imendumine võib viia menstruatsioonitsükli katkemiseni, emaka või alakõhu krampideni, emakaverejooksu suurenemise või vähenemiseni, raseduse pikenemiseni või peavaludeni. Hoiduda ravimi otsesest kokkupuutest nahaga. Ravimiga kokkupuutumisel pöörduda abi saamiseks arsti poole.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil

Mitte kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.

Koostoimed, üleannustamine, sobimatus

Ei ole teada.

Teised keskkonnamõjuga seotud ettevaatusabinõud

Ravitud loomade sõnniku laotamisel peab rangelt kinni pidama riiklike või kohalike eeskirjadega määratud minimaalsest kaugusest pinnaveest, sest sõnnik võib sisaldada altrenogesti, mis võib vesikeskkonnale kahjulikult mõjuda.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Altresyn ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele. Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Jaanuar 2017

LISAINFO

Pakendi suurused:

Pappkarp ühe 360 ml mahutiga. Pappkarp kolme 360 ml mahutiga. 540 ml mahuti.

1080 ml mahuti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.