Airbufo forspiro - annustatud inhalatsioonipulber (4,5mcg +160mcg 1annuses) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R03AK07
Toimeaine: formoterool +budesoniid
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Airbufo Forspiro, 160 mikrogrammi/4,5 mikrogrammi annuses, annustatud inhalatsioonipulber budesoniid/formoteroolfumaraatdihüdraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Airbufo Forspiro ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Airbufo Forspiro kasutamist
 3. Kuidas Airbufo Forspiro't kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Airbufo Forspiro't säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Airbufo Forspiro ja milleks seda kasutatakse

Airbufo Forspiro on inhaleeritav ravim, mida kasutatakse järgmist haiguste raviks:

astma täiskasvanutel ja noorukitel vanuses 12 kuni 17 aastat

kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) sümptomid täiskasvanutel alates 18 aasta vanusest.

See sisaldab kahte toimeainet: budesoniidi ja formoteroolfumaraatdihüdraati.

Budesoniid kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kortikosteroidideks. See vähendab ja ennetab turset ning põletikku teie kopsudes.

Formoteroolfumaraatdihüdraat kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse pikatoimelisteks

-agonistideksbeeta ehk bronhilõõgastiteks. See lõõgastab hingamisteede lihaseid ja aitab teil vabamalt hingata.

Astma

Astma korral võib Airbufo Forspiro't määrata kasutamiseks kahel erineval viisil.

A)

B)

Mõnedele patsientidele määratakse kaks astma inhalaatorit: Airbufo Forspiro ja eraldi „hooinhalaator“.

Nad kasutavad Airbufo Forspiro't iga päev. See aitab ennetada astma sümptomite tekkimist.

Patsiendid kasutavad „hooinhalaatorit“, kui neil tekivad astma sümptomid, et muuta hingamine taas kergemaks.

Mõnedele patsientidele määratakse Airbufo Forspiro ainsa astmainhalaatorina.

Nad kasutavad Airbufo Forspiro't iga päev. See aitab ennetada astma sümptomite tekkimist.

Patsiendid kasutavad Airbufo Forspiro't ka siis, kui nad vajavad lisainhalatsioone astmasümptomite leevendamiseks ja hingamise kergemaks muutmiseks. Nad ei vaja selleks eraldi „hooinhalaatorit“.

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK)

Airbufo Forspiro't võib kasutada ka KOK-i sümptomite raviks täiskasvanutel. KOK on pikaajaline haigus, mida iseloomustavad pidevad hingamisraskused, mis on põhjustatud kopsu ahenenud hingamisteedest ning millega sageli kaasneb köha ja lima väljaköhimine. Haigus on sageli põhjustatud sigarettide suitsetamisest.

Mida on vaja teada enne Airbufo Forspiro kasutamist

Ärge kasutage Airbufo Forspiro't, kui

olete budesoniidi, formoterooli või selle ravimi teise koostisosa, laktoosi (sisaldab väikesi koguseid piimavalke), suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Airbufo Forspiro kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui

teil on suhkurtõbi;

teil on kopsuinfektsioon;

teil on kõrge vererõhk või on varem esinenud südamehäireid (sh ebaühtlased südamelöögid või väga kiire pulss, arterite ahenemine või südamepuudulikkus);

teil esineb kilpnäärme või neerupealiste häireid;

teie vere kaaliumisisaldus on madal;

teil on rasked maksaprobleemid.

Kui teil esineb nägemise hägustumist või teisi nägemishäireid, võtke ühendust oma arstiga.

Muud ravimid ja Airbufo Forspiro

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eelkõige rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

beetablokaatorid (nt atenolool või propranolool kõrge vererõhu raviks), sh silmatilgad (nt timolool glaukoomi raviks);

kiire või ebaühtlase südametegevuse ravimid (nt kinidiin, disopüramiid ja prokaiinamiid);

allergiaravimid ehk antihistamiinid, nt terfenadiin;

oksütotsiin, ravim, mis hõlbustab sünnitust;

prokarbasiin, vähktõve raviks kasutatav ravim;

ravimid, nagu digoksiin, mida sageli kasutatakse südamepuudulikkuse raviks;

diureetikumid, tuntakse ka „veetablettidena“ (nt furosemiid). Neid kasutatakse kõrge vererõhu ravis;

kortikosteroidid (nt prednisoloon). Neid kasutatakse põletiku raviks või siiratud elundi äratõukereaktsiooni ärahoidmiseks;

ksantiini sisaldavad ravimid (nt teofülliin või aminofülliin), mida sageli kasutatakse astma raviks;

teised hingamisteid laiendavad ravimid ehk bronhodilataatorid (nt salbutamool);

depressiooni raviks kasutatavad ravimid, mida nimetatakse tritsüklilisteks antidepressantideks (nt amitriptüliin) ja antidepressant nefasodoon;

psüühikahäirete, iivelduse või oksendamise ravimid, mida nimetatakse fenotiasiinravimiteks (nt kloorpromasiin ja prokloorperasiin);

seennakkuste ravimid (nt ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, posakonasool) ja bakteriaalsete infektsioonide ravimid (nt klaritromütsiin ja telitromütsiin, furasolidoon);

Parkinsoni tõve ravimid (nt levodopa);

kilpnäärmehaiguste ravimid (nt levotüroksiin);

HIV-infektsiooni raviks kasutatavad ritonaviir, kobitsistaat. Airbufo Forspiro toimed võivad tugevneda ja teie arst võib soovida teid hoolikalt jälgida.

Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta või kui te pole selles kindel, pidage enne Airbufo Forspiro kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Samuti rääkige oma arstile või apteekrile, kui teile on plaanitakse teha üldnarkoos seoses operatsiooni või hambaraviga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase või kavatsete rasestuda, pidage enne Airbufo Forspiro kasutamist nõu oma arstiga. Ärge kasutage Airbufo Forspiro't ilma arsti vastava soovituseta.

Kui te rasestute ravi ajal Airbufo Forspiro'ga, ärge lõpetage ise Airbufo Forspiro kasutamist, vaid pöörduge kohe oma arsti poole.

Kui te toidate last rinnaga, rääkige sellest oma arstile enne, kui hakkate Airbufo Forspiro't kasutama.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Airbufo Forspiro ei oma või omab ebaolulist toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Airbufo Forspiro sisaldab laktoosi

Airbufo Forspiro sisaldab laktoosi, mis on teatud tüüpi suhkur. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. Ravimis sisalduv laktoosi kogus ei tekita tavaliselt probleeme laktoosi talumatusega isikutel.

Abiaine laktoos sisaldab väikest kogust piimavalke, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kuidas Airbufo Forspiro’t kasutada

Kasutage Airbufo Forspiro't alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oluline on kasutada Airbufo Forspiro't iga päev, isegi siis kui teil ei ole parasjagu astma või KOK-i sümptomeid.

Kui te kasutate Airbufo Forpiro't astma raviks, peab teie arst regulaarselt kontrollima teie astma sümptomite avaldumist.

Kui te kasutate astma või KOK-i tõttu hormoontablette, võib teie arst nende arvu vähendada, kui te alustate ravi Airbufo Forspiro'ga. Kui te olete suukaudseid hormoontablette juba pikka aega kasutanud, kontrollib teie arst aeg-ajalt teie vereanalüüsi. Kui suukaudsete hormoontablettide võtmist vähendatakse, võite te ennast mõnevõrra halvemini tunda, kuigi hingamisega seotud sümptomid taanduvad. Teil võib tekkida ninakinnisus või nohu, nõrkus või liigese- või lihasevalu, samuti nahalööve (ekseem). Võtke viivitamatult oma arstiga ühendust, kui need sümptomid teid häirivad või kui tekib peavalu, väsimus, iiveldus või oksendamine. Kui ilmnevad allergia või liigestega seotud sümptomid, võite te vajada muud ravi. Rääkige oma arstiga, kui te ei ole kindel, kas jätkata Airbufo Forspiro kasutamist.

Teie arst võib teie tavaravile lisada hormoontablette stressiperioodidel (nt kui teil on hingamisteede infektsioon või enne operatsiooni).

Oluline teave astma või KOK-i sümptomite kohta

Kui te tunnete, et Airbufo Forpiro kasutamise ajal tekib hingeldus või vilistav hingamine, peate jätkama Airbufo Forspiro kasutamist, kuid pöörduma nii kiiresti kui võimalik arsti poole, sest võite vajada täiendavat ravi.

Pöörduge otsekohe oma arsti poole, kui:

hingeldus süveneb või ärkate sageli öösel astmahoo tõttu;

teil tekib hommikuti rinnus pigistav tunne või see tunne kestab pikemalt kui tavaliselt. Need nähud võivad viidata sellele, et astma või KOK ei ole piisavalt kontrolli all ning te võite vajada senisest erinevat või täiendavat ravi erakorraliselt.

Astma

Astma korral võib Airbufo Forspiro't määrata kasutamiseks kahel erineval viisil. Airbufo Forspiro kasutamise kogus ja aeg sõltub sellest, kuidas see teile määratud on.

A) Kui teile on määratud Airbufo Forspiro ja eraldi „hooinhalaator“, lugege lõiku a) „Airbufo Forspiro ja eraldi „hooinhalaatori“ kasutamine“.

B) Kui teile on määratud Airbufo Forspiro ainsa inhalaatorina, lugege lõiku b) „Airbufo Forspiro kasutamine ainsa inhalaatorina“.

a) Airbufo Forpiro ja eraldi „hooinhalaatori“ kasutamine

Kasutage Airbufo Forspiro't iga päev. See aitab ennetada astma sümptomite tekkimist. Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad)

Tavaline annus on 1 või 2 inhalatsiooni kaks korda ööpäevas.

Teie arst võib suurendada annust 4 inhalatsioonini kaks korda ööpäevas.

Kui teie sümptomid alluvad hästi ravile, võib arst vähendada ravimi kasutamist ühele korrale ööpäevas.

Noorukid (12...17-aastased):

Tavaline annus on 1 või 2 inhalatsiooni kaks korda ööpäevas.

Kui teie sümptomid alluvad hästi ravile, võib arst vähendada ravimi kasutamist ühele korrale ööpäevas.

Airbufo Forspiro't ei ole soovitatav kasutada alla 12-aastastel lastel.

Arst (või astmaõde) aitab teil astmat kontrolli all hoida. Nad aitavad teil ravimi annust kohandada väikseima annuseni, mis hoiab astma kontrolli all. Siiski ärge reguleerige annust ilma, et oleksite arstiga (või astmaõega) enne rääkinud.

Kasutage astma sümptomite pärssimiseks oma „hooinhalaatorit“.

Hoidke oma „hooinhalaator“ alati käepärast, et seda oleks võimalik vajadusel kohe kasutada. Ärge kasutage Airbufo Forspiro't sel juhul astma sümptomite raviks – kasutage selleks oma „hooinhalaatorit“.

b) Airbufo Forspiro kasutamine ainsa inhalaatorina

Kasutage Airbufo Forspiro't sellisel viisil ainult siis, kui arst on teile seda soovitanud ja kui olete 12-aastane või vanem.

Kasutage Airbufo Forspiro't iga päev. See aitab ennetada astma sümptomite tekkimist. Te võite manustada:

1 inhalatsiooni hommikul ja 1 inhalatsiooni õhtul või

2 inhalatsiooni hommikul või

2 inhalatsiooni õhtul

Teie arst võib suurendada annust 2 inhalatsioonini kaks korda ööpäevas.

Kasutage Airbufo Forspiro't ka „hooravimina“, et leevendada vajadusel astma sümptomeid.

Kui teil tekivad astma sümptomid, manustage 1 inhalatsioon ja oodake paar minutit.

Kui te ei tunne end paremini, manustage teine inhalatsioon.

Ärge manustage rohkem kui 6 inhalatsiooni korraga.

Hoidke oma Airbufo Forpiro inhalaator alati käepärast, et saaksite seda vajadusel kohe kasutada.

Tavaliselt ei ole ööpäevast koguannust - 8 inhaleeritud annust - vaja. Siiski võib arst lubada teil manustada piiratud aja jooksul kuni 12 inhalatsiooni ööpäevas.

Kui te vajate regulaarselt 8 või rohkem inhalatsiooni ööpäevas, pöörduge oma arsti või meditsiiniõe poole. Nad peavad võib-olla teie ravi muutma.

Ärge kasutage rohkem kui 12 inhalatsiooni 24 tunni jooksul.

Kui teil tekivad füüsilise tegevuse ajal astma sümptomid, kasutage Airbufo Forspiro't, nagu siin on kirjeldatud. Kuid ärge kasutage Airbufo Forspiro't vahetult enne füüsilist tegevust, et astma sümptomeid ennetada.

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK)

Ravimit kasutatakse ainult täiskasvanutel (18-aastased ja vanemad)

Tavaline annus on 2 inhalatsiooni kaks korda ööpäevas.

Teie arst võib teile KOK-i raviks määrata ka teisi bronhilõõgastava toimega ravimeid, näiteks antikolinergilise toimega ravimeid (nagu tiotroopium või ipratroopiumbromiid).

Kasutusjuhised

Teie arst, meditsiiniõde või apteeker peab teile inhalaatori kasutamist demonstreerima ning kontrollima regulaarselt, kas te inhlaatorit õigesti kasutate.

Inhalaator sisaldab 60 annust pulbrilist ravimit rullitud fooliumribas. Inhalaatoril on annuseloendur, mis näitab allesjäänud annuste arvu 60st kuni 0ni. Viimase 10 annuseni jõudes näidatakse arve punasel taustal.

Inhalaator ei ole taastäidetav. Palun visake tühi inhalaator ära ja asendage see uuega.

Enne inhalaatori kasutamist

Avage läbipaistev külgkambri ava.

Eemaldage fooliumriba külgkambrist, rebides riba ettevaatlikult täispikkuses ära ja kasutades selleks külgkambri "hambaid", nagu on näidatud alltoodud pildil. Ärge tõmmake ega sikutage riba.

Sulgege külgkambri ava ja visake kasutatud riba ära.

Oluline!

Inhalaatori kasutamise ajal täitub külgkamber järk-järgult kasutatud ribadega. Fooliumribad, millel on mustad vöödid, ei sisalda ravimit. Lõpuks ilmub külgkambrisse riba nummerdatud osa.

Külgkambris ei tohi mitte kunagi olla rohkem kui 2 fooliumriba osa, kuna need võivad inhalaatori ummistada. Riba tuleb ettevaatlikult ära rebida, nagu ülevalpool näidatud, ning ohutult kõrvaldada.

Inhalaatori kasutamine

Inhalaatorit tuleb hoida käes nii, nagu piltidel näidatud.

 1. Avage

Huuliku paljastamiseks avage kaitsekork allasuunas.

Kontrollige annuseloendurit, et näha, mitu annust on veel alles.

Valmistage annus ette

Lükake valge hoova serv üles. Külgkamber peab olema suletud.

Pidage meeles! Valget hooba tohib liigutada alles siis, kui olete valmis ravimiannuse sisse hingama. Kui te valge hoovaga niisama mängite, raiskate annuseid.

Avamine: lükake valge hoob täielikult lõpuni, kuni kostab klõpsatus. See liigutus viib uue annuse ettenähtud kohta ja ülaosas on näha number.

Sulgemine: pärast tuleb valge hoob täielikult sulgeda, kuni see klõpsatusega oma algasendisse tagasi läheb. Inhalaator on nüüd valmis koheseks kasutuseks.

Inhaleerige

Hingake võimalikult sügavalt välja, inhalaatori huulikust eemale. Mitte kunagi ei tohi hingata otse inhalaatorisse, kuna see võib annuse kogust mõjutada.

Hoidke inhalaatorit horisontaalselt, nii et kaitsekork on suunatud allapoole.

Hoidke huuled tugevasti huuliku ümber vastu inhalaatorit.

Hingake ühtlaselt ja sügavalt sisse läbi inhalaatori ning mitte läbi nina.

Eemaldage inhalaator suult ja hoidke hinge kinni 5–10 sekundit või nii kaua, kuni see ei põhjusta ebamugavustunnet.

Seejärel hingake aeglaselt välja, kuid mitte inhalaatorisse.

Sulgege kaitsekork, kattes huuliku.

Loputage suud veega ja sülitage vesi välja. Suu loputamine pärast ravimi manustamist aitab ära hoida seennakkuse ja häälekäheduse teket.

Puhastamine

Huuliku välimist osa tuleb vajadusel puhastada puhta kuiva salvrätikuga.

Inhalaatorit ei tohi puhastamiseks ega mis tahes muul eesmärgil lahti võtta!

Inhalaatori osi ei tohi puhastada veega ega niiskete salvrätikutega, kuna niiskus võib mõjutada ravimiannust!

Huulikusse ega teistesse osadesse ei tohi mitte kunagi pista nõelu ega teravaid asju, kuna see võib inhalaatorit kahjustada!

Kui te võtate Airbufo Forspiro’t rohkem kui ette nähtud

Te peate oma annust manustama vastavalt sellele, kuidas see on kirjas infolehes või kuidas arst on teile määranud. Te ei tohi ületada teile määratud annust ilma sellest eelnevalt arstiga rääkimata.

Kõige tavalisemad sümptomid, mis võivad tekkida, kui olete võtnud rohkem Airbufo Forspiro't kui peaksite, on värin, peavalu või kiirenenud südamelöögid.

Kui te unustate Airbufo Forspiro’t võtta

Kui te unustate annuse manustamata, manustage see niipea kui meelde tuleb. Kui järgmise annuse manustamise aeg on juba peaaegu kätte jõudnud, jätke ununenud annus vahele.

Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui midagi alljärgnevast juhtub teiega, lõpetage Airbufo Forspiro kasutamine ja pöörduge kohe oma arsti poole.

Näo turse, eriti suu ümbruses (keele- ja/või kõriturse ja/või raskused neelamisel) või nõgestõvelaadne lööve koos hingamisraskustega (angioödeem) ning/või äkiline nõrkustunne. See võib tähendada, et teil on tekkinud allergiline reaktsioon. Seda esineb harva (vähem kui 1 kasutajal 1000st).

Äkiline vilistav hingamine või õhupuudus kohe pärast ravimi inhaleerimist. Kui vähemalt üks nendest sümptomitest tekib, tuleb kohe Airbufo Forspiro kasutamine lõpetada ning kasutada „hooinhalaatorit“. Võtke kohe ühendust oma arstiga, kuna võite vajada ravi muutmist. Seda esineb väga harva (vähem kui 1 kasutajal 10 000st).

Teised võimalikud kõrvaltoimed

Sage (võib esineda kuni 1 kasutajal 10st)

Südame pekslemine (südamelöökide tunnetamine), värin või värisemine. Kui need nähud ilmnevad, on need tavaliselt kerged ja kaovad enamasti Airbufo Forspiro kasutamise jätkamisel.

Kandidiaas (seeninfektsioon) suus. See tekib väiksema tõenäosusega, kui loputate suud veega pärast Airbufo Forspiro kasutamist.

Kerge kurguvalu, köha ja häälekähedus

Peavalu

Kopsupõletik KOK-iga patsientidel

Teatage oma arstile, kui teil tekib Airbufo Forspiro kasutamise ajal ükskõik milline järgnevatest nähtudest, need võivad olla kopsuinfektsiooni sümptomid.

Palavik või külmavärinad

Suurenenud limateke, lima värvuse muutus.

Köha süvenemine või hingamisraskuste süvenemine

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1-l kasutajal 100-st)

Rahutuse, närvilisuse või erutuse tunne

Unehäired

Pearinglustunne

Nägemise hägustumine

Iiveldus

Kiirenenud südametegevus

Verevalumid nahal

Lihaskrambid

Agressiivsus

Ärevus

Harv (võib esineda kuni 1 kasutajal 1000st)

Nahalööve, sügelus

Bronhospasm (hingamisteede lihaste spasm, mis põhjustab vilistavat hingamist). Kui vilistav hingamine algab äkitselt pärast Airbufo Forspiro kasutamist, lõpetage Airbufo Forspiro kasutamine ja teavitage sellest kohe arsti.

Madal kaaliumisisaldus veres

Ebaregulaarne südamerütm

Väga harv (võib esineda kuni 1 kasutajal 10 000st)

Depressioon

Muutused käitumises, eriti lastel

Valu või pigistav tunne rinnus (rinnaangiin)

Veresuhkru (glükoos) sisalduse suurenemine

Maitsetundlikkuse muutused, nt ebameeldiv maitse suus

Vererõhu muutused

Kehakaalu tõus, kuukujuline nägu, nõrkus, kõhuõõne rasvumine (Cushingi sündroom)

Inhaleeritavad kortikosteroidid võivad mõjutada tavalist kehaomast steroidhormoonide teket, eriti kui kasutate ravimit suurtes annustes pikaajaliselt. Mõju hõlmab järgmist:

muutused luu mineraalses tiheduses (luude hõrenemine);

katarakti ehk hallkae (silma läätse hägusus) teke;

glaukoomi (suurenenud silmasisene rõhk) teke;

kasvu pidurdumine lastel ja noorukitel;

mõju neerupealistele (väike nääre neeru vahetus läheduses);

Cushingi sündroomi laadsed nähud;

lisaks võib esineda suurenenud vastuvõtlikkus infektsioonidele ja võimetus kohaneda stressiga.

Need nähud avalduvad inhaleeritavate kortikosteroidide korral palju väiksema tõenäosusega kui kortikosteroidide kasutamisel tablettidena.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Airbufo Forspiro't säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või inhalaatori etiketil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Airbufo Forspiro sisaldab

 • Toimeained on budesoniid ja formoteroolfumaraatdihüdraat. Iga inhaleeritav annus sisaldab 160 mikrogrammi budesoniidi ja 4,5 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati, mis vastab 194,7 mikrogrammile budesoniidi ja 6,1 mikrogrammile formoteroolfumaraatdihüdraadi mõõdetud annusele (blistris sisalduv annus).
 • Teine koostisosa on laktoosmonohüdraat (sisaldab piimavalke).

Kuidas Airbufo Forspiro välja näeb ja pakendi sisu

Airbufo Forpiro on punane/valge plastinhalaator, mis sisaldab teie ravimit. Iga inhalaator sisaldab OPA/Al/ PVC-Al blistrit, milles on 60 valmisannust inhalatsioonipulbrit. Inhalatsioonipulber on valge kuni valkjas või kergelt kollane pulber ilma aglomeraatideta.

Airbufo Forspiro on saadaval pakendites, mis sisaldavad 1, 2, 3, 4 või 6 inhalaatorit, millest igas on 60 annust.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Sandoz d.d.

Verovśkova 57

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootjad:

Aeropharm GmbH

Francois-Mitterrand-allee 1

07407 Rudolstadt

Saksamaa

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57

1526 Ljubljana Sloveenia

Salutas Pharma GmbH,

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105 11312 Tallinn

tel: + 372 6652400

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.