Atomoxetine sandoz - kõvakapsel (80mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06BA09
Toimeaine: atomoksetiin
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Atomoxetine Sandoz, 10 mg kõvakapslid

Atomoxetine Sandoz, 18 mg kõvakapslid

Atomoxetine Sandoz, 25 mg kõvakapslid

Atomoxetine Sandoz, 40 mg kõvakapslid

Atomoxetine Sandoz, 60 mg kõvakapslid

Atomoxetine Sandoz, 80 mg kõvakapslid

Atomoxetine Sandoz, 100 mg kõvakapslid

Atomoksetiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Atomoxetine Sandoz ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Atomoxetine Sandoze võtmist
 3. Kuidas Atomoxetine Sandozt võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Atomoxetine Sandozt säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Atomoxetine Sandoz ja milleks seda kasutatakse

Milleks seda kasutatakse

Atomoxetine Sandoz sisaldab atomoksetiini ja seda kasutatakse aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ADHD) raviks. Seda kasutatakse:

 • üle 6aastastel lastel
 • noorukitel
 • täiskasvanutel.

Seda kasutatakse ainult osana haiguse täisravist, mis nõuab ka raviviise, mis ei sisalda ravimeid, nagu nt nõustamine ja käitumisravi.

Ravimit ei kasutata ADHD raviks alla 6-aastastel lastel, kuna ei ole teada, kas ravim neile toimib või on ohutu.

Täiskasvanutel kasutatakse seda ravimit ADHD raviks siis, kui sümptomid on äärmiselt murettekitavad ja häirivad teie tööd ja ühiskondlikku elu ning kui teil on esinenud haiguse sümptomeid juba lapsena.

Kuidas see toimib

See ravim suurendab noradrenaliini sisaldust ajus. Noradrenaliin on aine, mida toodab inimorganism ning suurendab ADHD-ga patsientidel tähelepanuvõimet ja vähendab impulsiivsust ning hüperaktiivsust. See ravim on teile välja kirjutatud selleks, et ADHD sümptomeid paremini kontrolli all hoida. See ravim ei ole stimulant ega ole seetõttu sõltuvusttekitav.

Pärast selle ravimi kasutamise algust võib mööduda mitu nädalat, enne kui teie sümptomid täielikult paranevad.

ADHD kohta

ADHD-ga lapsed ja noorukid kogevad:

 • raskusi paigalistumisega ja
 • raskusi keskendumisel.

See, et nad ei suuda selliseid asju teha, ei ole nende süü. Paljud lapsed ja noorukid näevad vaeva, et teha neid asju. ADHD-ga võib siiski igapäevaelus muresid tekkida. ADHD-ga lastel ja noorukitel võib olla raskusi õppimise ja kodutööde tegemisega. Nad avastavad, et neil on kodus, koolis ja mujal raske hästi käituda. ADHD ei mõjuta lapse või nooruki intelligentsust.

ADHD-ga täiskasvanud kogevad raskusi kõigi nende asjade tegemisel, mis lapsedki, kuigi see võib tähendada, et neil on probleeme:

Mida on vaja teada enne Atomoxetine Sandoze võtmist

 • tööga,
 • suhetega,
 • madala enesehinnanguga,
 • hariduse omandamisega.

Ärge võtke Atomoxetine Sandozt:

 • kui olete atomoksetiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te olete viimase kahe nädala jooksul kasutanud ravimit, mis kuulub monoamiini oksüdaasi inhibiitorite (MAOI) rühma, nt fenelsiini. MAOIsid kasutatakse depressiooni ja teiste psüühikahäirete raviks. Atomoxetine Sandoz ja MAOI samaaegne kasutamine võib põhjustada raskeid kõrvaltoimeid või olla eluohtlik. Samuti peate te pärast Atomoxetine Sandozega ravi lõpetamist ootama vähemalt 14 päeva, enne kui hakkate võtma MAOIsid;
 • kui te põete silmahaigust, mida nimetatakse suletudnurga glaukoomiks (suurenenud rõhk silmas);
 • kui teil on tõsiseid probleeme südamega, mis võib väljenduda kiiremas pulsisageduses ja/või kõrgenenud vererõhus, sest see võib olla Atomoxetine Sandoze toime;
 • kui teil on tõsiseid probleeme ajuveresoontega – nagu nt ajuinsult, veresoone osa turse ja nõrgenemine (aneurüsm) või kitsad või ummistunud veresooned;
 • kui teil on neerupealise kasvaja (feokromotsütoom).

Ärge võtke Atomoxetine Sandozt, kui midagi ülalmainitust teie puhul kehtib. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. See on sellepärast, et Atomoxetine Sandoz võib neid probleeme süvendada.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Nii täiskasvanud kui ka lapsed peavad olema teadlikud järgnevatest hoiatustest ja ettevaatusabinõudest. Rääkige enne Atomoxetine Sandoze võtmist oma arsti või apteekriga, kui teil esineb:

 • mõtteid enese tapmisest või enesetapukatseid;
 • probleeme südamega (sh südamerikked) või kiirenenud südamerütm. Atomoxetine Sandoz võib suurendada südame löögisagedust (pulss). Südamerikkega patsientide puhul on teatatud äkksurmast.
 • kõrge vererõhk. Atomoxetine Sandoz võib tõsta vererõhku;
 • madal vererõhk. Madala vererõhuga inimestel võib Atomoxetine Sandoz põhjustada pearinglust või minestamist;
 • probleeme vererõhu või südame löögisageduse kiire muutusega;
 • südameveresoonkonna haigust või kui teil on kunagi olnud insult;
 • maksaprobleeme. Te võite vajada väiksemat annust;
 • psühhootilisi sümptomeid, sh hallutsinatsioonid (olematute asjade kuulmine või nägemine), mittetõeste asjade uskumine või umbusklikkus;
 • mania (kõrgendatud või ülev meeleolu, mis põhjustab ebatavalist käitumist) ja ärevus;
 • agressiivsust;
 • ebasõbralikke ja vihaseid (vaenulikke) tundeid;
 • haigusloos epilepsiat või on esinenud krampe mingil muul põhjusel. Atomoxetine Sandoz võib põhjustada krampide esinemissageduse suurenemist;
 • tavapärasest erinevaid tujusid (tujukõikumised) või väga õnnetu olemise tunnet;
 • raskesti kontrollitavaid korduvaid tõmblusi suvalistes kehaosades või te kordate helisid ja sõnu.

Öelge oma arstile või apteekrile enne ravi alustamist, kui midagi ülalmainitust kehtib teie puhul. See on sellepärast, et Atomoxetine Sandoz võib neid probleeme süvendada. Teie arst soovib jälgida, kuidas ravim teid mõjutab.

Uuringud, mida teie arst teeb, enne kui te hakkate Atomoxetine Sandozt võtma

Need uuringud on abiks otsustamisel, kas Atomoxetine Sandoz on teile õige ravim

Teie arst mõõdab teie:

 • vererõhku ja südamerütmi (pulss) enne Atomoxetine Sandoze võtmist ja selle ajal.
 • pikkust ja kehakaalu Atomoxetine Sandoze võtmise ajal, kui te olete laps või nooruk.

Teie arst räägib teiega:

 • teistest ravimitest, mida te võtate;
 • kas teil on perekonna haigusloos esinenud seletamatuid surmajuhtumeid;
 • teistest meditsiinilistest probleemidest (nt südameprobleemid), mis teil või teie peres esineda võivad.

On oluline, et te annaksite arstile nii palju informatsiooni kui võimalik. See aitab teie arstil otsustada, kas Atomoxetine Sandoz on teile õige ravim. Teie arst võib otsustada, et enne kui te seda ravimit võtma hakkate, on vajalikud veel teised meditsiinilised uuringud.

Oluline informatsioon kapsli sisu kohta

Ärge avage Atomoxetine Sandoze kapsleid, kuna kapsli sisul on silmi ärritav toime. Kui kapsli sisu satub silma, tuleb kahjustatud silma otsekohe loputada veega ning pidada nõu arstiga. Käsi ja selliseid kehaosi, mis võisid kapsliga kokku puutuda, tuleb samuti esimesel võimalusel pesta.

Muud ravimid ja Atomoxetine Sandoz

Rääkige alati oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Siia kuuluvad ka retseptita ostetavad ravimid. Teie arst otsustab, kas te tohite Atomoxetine Sandozt koos oma teiste ravimitega võtta ja mõningatel juhtudel võib arst teie annust kohandada või suurendada annust palju aeglasemalt.

Ärge võtke Atomoxetine Sandoz`t koos ravimitega, mida nimetatakse MAOI-teks (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid) ja mida kasutatakse depressiooni raviks. Vt lõik 2 „Ärge võtke Atomoxetine Sandozt“.

Kui te võtate teisi ravimeid, võib Atomoxetine Sandoz mõjutada nende toimimist või põhjustada kõrvaltoimeid.

Kui te võtate mõnda järgnevatest ravimitest, küsige enne Atomoxetine Sandoze võtmist nõu oma arstilt või apteekrilt:

 • ravimid, mis tõstavad vererõhku või mida kasutatakse vererõhu kontrolli all hoidmiseks;
 • ravimid, nagu depressioonivastased ravimid, näiteks imipramiin, venlafaksiin, mirtasapiin, fluoksetiin ja paroksetiin;
 • mõningad köha ja külmetuse ravimid, mis sisaldavad aineid, mis võivad mõjutada vererõhku. On oluline, et te peaksite enne mõne sellise preparaadi ostmist nõu oma apteekriga;
 • mõned ravimid, millega ravitakse vaimse tervise häireid;
 • ravimid, mis teadaolevalt suurendavad krambiriski;
 • mõned ravimid, mis põhjustavad Atomoxetine Sandoze püsimise organismis tavalisest pikemat aega (nt kinidiin ja terbinafiin);
 • salbutamool (astmaravim), kui seda manustatakse suukaudu või süstina, võite te tunda südametöö kiirenemist, aga see ei tee teie astmat halvemaks.

Allpool loetletud ravimid võivad koos Atomoxetine Sandozega võetult põhjustada südame rütmihäirete riski suurenemist:

 • ravimid, mida kasutatakse südamerütmi kontrollimiseks;
 • ravimid, mis muudavad soolade sisaldust veres;
 • ravimid malaaria ennetamiseks ja raviks;
 • mõned antibiootikumid (nagu nt erütromütsiin ja moksifloksatsiin).

Kui te ei ole kindel, kas mõni ravim, mida te võtate kuulub ülaltoodud loetellu, küsige enne Atomoxetine Sandoze võtmist nõu oma arstilt või apteekrilt.

Rasedus ja imetamine

Ei ole teada, kas see ravim võib mõjutada teie sündimata last või erituda rinnapiima.

 • Seda ravimit ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui teie arst seda soovitab.
 • Te peate hoiduma selle ravimi võtmisest imetamise ajal või katkestama imetamise.

Kui te olete rase või toidate last rinnaga või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda või kavatsete last rinnaga toita, siis pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pärast Atomoxetine Sandoze võtmist võite tunda väsimust, unisust või pearinglust. Seni kuni te ei tea, kuidas Atomoxetine Sandoz teile toimib, peate olema autojuhtimisel või masinate käsitsemisel ettevaatlik. Kui te tunnete ennast väsinuna, unisena või esineb pearinglust, ei tohi te autot juhtida ega käsitseda ohtlikke masinaid.

Kuidas Atomoxetine Sandozt võtta

 • Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline annus on üks või kaks korda päevas (hommikul ja hilisel pärastlõunal või varajasel õhtul).
 • Lapsed ei tohi seda ravimit võtta ilma täiskasvanu abita.
 • Kui te võtate Atomoxetine Sandozt üks kord päevas ning kogete unisust või iiveldust, võib teie arst muuta teie ravimi võtmise kava kuni kahe korrani päevas.
 • Suukaudne.
 • Kapslid tuleb alla neelata tervelt, koos toiduga või ilma.
 • Kapsleid ei tohi avada ega selle sisu välja võtta ega manustada mingil muul moel.
 • Ravimi võtmist on kergem meeles pidada, kui võtate ravimit alati samal kellaajal.

Kui palju võtta

Kui te olete laps (6-aastane või vanem) või nooruk

Teie arst ütleb teile, kui palju Atomoxetine Sandozt te peate võtma ning arvutab selle teie kehakaalu arvestades välja. Tavaliselt käsib arst teil alustada väiksema annusega enne vajaliku Atomoxetine Sandoze annuse suurendamist vastavalt teie kehakaalule.

 • Kehakaaluga kuni 70 kg: alustatakse ööpäevase koguannusega 0,5 mg/kg kehakaalu kohta minimaalselt 7 päeva jooksul. Seejärel võib teie arst otsustada annust suurendada tavalise säilitusannuseni, mis on ligikaudu 1,2 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas.
 • Kehakaaluga üle 70 kg: alustatakse ööpäevase koguannusega 40 mg minimaalselt 7 päeva jooksul. Seejärel võib teie arst otsustada annust suurendada tavalise säilitusannuseni, mis on 80 mg ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus, mis teie arst võib määrata, on 100 mg.

Täiskasvanud

 • Ravi Atomoxetine Sandozega tuleb alustada ööpäevase koguannusega 40 mg minimaalselt 7 päeva jooksul. Seejärel võib teie arst otsustada annust suurendada tavalise säilitusannuseni, mis on 80...100 mg ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus, mis teie arst võib määrata, on 100 mg.

Kui teil esineb probleeme maksaga, võib arst määrata teile väiksema annuse.

Protseduurid, mida teie arst teeb, kui te saate ravi

Teie arst teeb mõned uuringud

 • enne kui te ravi alustate – veendumaks, et Atomoxetine Sandoz on ohutu ja sellest on kasu;
 • pärast ravi alustamist – neid tehakse vähemalt iga 6 kuu järel, kuid arvatavasti isegi sagedamini.

Uuringuid tehakse ka siis, kui teie annust muudetakse. Need uuringud sisaldavad:

 • kehakaalu ja pikkuse määramist lastel ja noorukitel;
 • vererõhu ja pulsisageduse mõõtmist;
 • kontrollimist, kas teil on Atomoxetine Sandoze võtmise ajal mingeid probleeme või kas kõrvaltoimed on halvenenud.

Pikaajaline ravi

Atomoxetine Sandozt ei ole vaja igavesti võtta. Kui te võtate Atomoxetine Sandozt kauem kui aasta, vaatab arst teie ravi uuesti üle, et näha kas ravim on ikka vajalik.

Kui te võtate Atomoxetine Sandozt rohkem kui ette nähtud võtke otsekohe ühendust oma arstiga või minge lähima haigla vastuvõtuosakonda ning rääkige, mitu kapslit võtsite. Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimeteks seoses üleannustamistega olid seedetrakti nähud, unisus, pearinglus, värinad, ja ebanormaalne käitumine.

Kui te unustate Atomoxetine Sandozt võtta

Kui te jätsite annuse vahele, siis tuleb see võtta niipea kui võimalik, kuid 24 tunni jooksul ei tohi manustada rohkem kui ööpäevane koguannus. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Atomoxetine Sandoze võtmise

Kui te lõpetate Atomoxetine Sandoze kasutamise, ei ilmne tavaliselt mingeid kõrvalnähte, kuid teie ADHD sümptomid võivad taastuda. Konsulteerige enne ravi lõpetamist kõigepealt oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kuigi mõnedel inimestel tekivad kõrvaltoimed, leiab enamik, et Atomoxetine Sandoz aitab neid. Teie arst räägib teile neist kõrvaltoimetest.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised. Kui teil esineb mõni allpool toodud kõrvaltoimetest, pöörduge koheselt arsti poole.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 kasutajal 100st)

 • tunne, et teie süda lööb väga kiiresti, südame rütmihäired;
 • mõte või tunne, et tahaks ennast tappa;
 • agressiivsus;
 • ebasõbralikkus ja viha (vaenulikkus);
 • meeleolukõikumised või tujumuutused;
 • tõsine allergiline reaktsioon, mille sümptomiteks on:

näo ja kõri turse,

hingamisraskused,

nõgeslööve (väikesed nahapinnast kõrgemad sügelevad laigud).

 • krambid;
 • psühhootilised sümptomeid, sh hallutsinatsioonid (olematute asjade kuulmine või nägemine), mittetõeste asjade uskumine või umbusklikkus.

Lastel ja alla 18-aastastel noorukitel on suurenenud risk sellisteks kõrvaltoimeteks nagu:

 • mõte või tunne, et tahaks ennast tappa (võib ilmneda kuni 1 kasutajal 100st);
 • meeleolukõikumised või tujumuutused (võib ilmneda kuni 1 kasutajal 10st).

Täiskasvanutel on vähenenud risk (võib ilmneda kuni 1 kasutajal 1000st) sellisteks kõrvaltoimeteks nagu:

 • krambid;
 • psühhootilised sümptomid, sh hallutsinatsioonid (olematute asjade kuulmine või nägemine), mittetõeste asjade uskumine või umbusklikkus.

Harv (võib esineda kuni 1 kasutajal 1000st)

 • maksakahjustus.

Te peate Atomoxetine Sandoze võtmise lõpetama ja informeerima koheselt oma arsti, kui teil esineb ükskõik milline järgmistest sümptomitest:

 • tume uriin;
 • naha või silmade kollasus;
 • kõhuvalu, mis on tunda, kui te surute paremale poole roiete alla (hell tunne);
 • seletamatu iiveldustunne;
 • väsimus;
 • sügelus;
 • gripitaolised sümptomid.

Teised teatatud kõrvaltoimed on järgmised. Kui need muutuvad tõsiseks, rääkige oma arsti või apteekriga.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 kasutajal 10st)

LAPSED (üle 6-aastased) ja NOORUKID

 

TÄISKASVANUD

-

peavalu

-

halb enesetunne (iiveldus)

-

kõhuvalu

-

suukuivus

-

söögiisu vähenemine (näljatunde

-

peavalu

 

puudumine)

-

söögiisu vähenemine (näljatunde

-

halb enesetunne (iiveldus) või

 

puudumine)

 

oksendamine

-

raskused uinumisega, magamisega

-

unisus

-

ja varajane ärkamine

-

vererõhu tõus

-

vererõhu tõus

-

südame löögisageduse (pulsi) kiirenemine.

-

südame löögisageduse (pulsi) kiirenemine.

Need toimed võivad enamikul patsientidel

 

 

ajapikku kaduda.

 

 

 

 

 

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 kasutajal 10st)

 

LAPSED (üle 6-aastased) ja NOORUKID

 

TÄISKASVANUD

-

ärrituvus või rahutus

-

rahutus

-

magamisraskused, sh varajane ärkamine

-

huvi kadumine seksi vastu

-

depressioon

-

unehäired

-

õnnetu või lootusetuse tunne

-

depressioon

-

ärevustunne

-

õnnetu või lootusetuse tunne

-

tikid

-

ärevustunne

-

suured pupillid (tume silmatera on

-

pearinglus

 

laienenud)

-

ebatavaline maitse suus või

-

pearinglus

 

maitsetundlikkuse muutused, mis ei ole

-

kõhukinnisus

 

mööduvad

-

söögiisu kadumine

-

värinad

-

maoärritus, seedehäired

-

käte või jalgade kihelus või tuimus

-

tursunud, punane ja sügelev nahk

-

unisus, uimasus, väsimus

-

lööve

-

kõhukinnisus

-

laiskustunne (letargia)

-

kõhuvalu

-

valu rinnus

-

seedehäired

-

väsimus

-

kõhugaasid (kõhupuhitus)

-

kehakaalu vähenemine

-

halb enesetunne (oksendamine)

 

 

-

kuumahood või nahaõhetus

 

 

-

tunne, et teie süda lööb väga kiiresti

 

 

-

tursunud, punane ja sügelev nahk

 

 

-

suurenenud higistamine

 

 

-

lööve

 

 

-

raskused tualetis käimisel, nt võimetus

 

 

 

urineerida, sagedane või ebakindel

 

 

 

urineerimine, valulik urineerimine

 

 

-

eesnäärmepõletik (prostatiit)

 

 

-

suguelundite valu meestel

 

 

-

erektsioonihäired

 

 

-

ejakulatsioonihäired

 

 

-

raskused erektsiooni hoidmisel

 

 

-

menstruaalkrambid

 

 

-

jõu või energia vähesus

 

 

-

väsimus

 

 

-

laiskustunne (letargia)

 

 

-

külmavärinad

 

 

-

ärrituvus, närvilisus

 

 

-

janutunne

 

 

-

kehakaalu vähenemine

 

 

 

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 kasutajal 100st)

 

LAPSED (üle 6-aastased) ja NOORUKID

 

TÄISKASVANUD

-

minestus

-

rahutus

-

värinad

-

tikid

-

migreen

-

minestus

-

hägustunud nägemine

-

migreen

-

ebatavalised nahareaktsioonid, nagu

-

hägustunud nägemine

 

põletus-, torkimis-, sügelus- või

-

südame rütmihäired (QT-intervalli

 

kihelustunne

 

pikenemine)

-

käte või jalgade kihelus või tuimus

-

külmatunne sõrmedes ja varvastes

-

krambihood

-

valu rinnus

-

tunne, et teie süda lööb väga kiiresti (QT-

-

hingeldus

 

intervalli pikenemine)

-

punased sügelevad kupladega lööbed

-

hingeldus

 

(nõgestõbi)

-

suurenenud higistamine

-

lihasspasmid

-

sügelev nahk

-

urineerimisvajadus

-

jõu või energia vähesus

-

ebatavaline orgasm või orgasmi puudumine

 

 

-

ebakorrapärane menstruatsioon

 

 

-

ejakulatsiooni ärajäämine

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 kasutajal 1000st)

 

LAPSED (üle 6-aastased) ja NOORUKID

 

TÄISKASVANUD

-

vereringehäire, mis muudab varbad ja

-

vereringehäire, mis muudab varbad ja

 

sõrmed tuimaks ja kahvatuks (Raynaud

 

sõrmed tuimaks ja kahvatuks (Raynaud

 

tõbi)

 

tõbi)

-

raskused tualetis käimisel, nt sagedane või

-

pikenenud ja valulikud erektsioonid

 

ebakindel urineerimine, valulik

 

 

 

urineerimine

 

 

 • pikenenud ja valulikud erektsioonid
 • suguelundite valu poistel

Toimed kasvule

Mõnedel lastel esineb kasvupeetust (kehakaalus ja pikkuses), kui nad Atomoxetine Sandozt võtma. Kuid pikaajalise ravi korral jõuavad lapsed siiski oma eakaaslastele kasvus ja kehakaalus järele. Teie arst jälgib ravi jooksul teie lapse kehakaalu ja pikkust. Kui teie laps ei arene kaalu ja pikkuse poolest nii nagu eeldatud, võib arst muuta teie lapse ravimi annust või otsustab mõneks ajaks Atomoxetine Sandoz-ravi katkestada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Atomoxetine Sandozt säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Atomoxetine Sandoz sisaldab

 • Toimeaine on atomoksetiin.
 • Atomoxetine Sandoz 10 mg kõvakapslid

Üks kõvakapsel sisaldab 10 mg atomoksetiini 11,43 mg atomoksetiinvesinikkloriidina.

 • Teised koostisosad on:

Kapsli sisu: eelželatiniseeritud maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid ja dimetikoon Kapsli kest: želatiin, naatriumlaurüülsulfaat (E487), titaandioksiid (E171), puhastatud vesi

 • Atomoxetine Sandoz 18 mg kõvakapslid

Üks kõvakapsel sisaldab 18 mg atomoksetiini 20,57 mg atomoksetiinvesinikkloriidina.

 • Teised koostisosad on:

Kapsli sisu: eelželatiniseeritud maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid ja dimetikoon Kapsli kest: želatiin, naatriumlaurüülsulfaat (E487), titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), puhastatud vesi

 • Atomoxetine Sandoz 25 mg kõvakapslid

Üks kõvakapsel sisaldab 25 mg atomoksetiini 28,57 mg atomoksetiinvesinikkloriidina.

 • Teised koostisosad on:

Kapsli sisu: eelželatiniseeritud maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid ja dimetikoon Kapsli kest: želatiin, naatriumlaurüülsulfaat (E487), titaandioksiid (E171), indigokarmiin (E132), puhastatud vesi

 • Atomoxetine Sandoz 40 mg kõvakapslid

Üks kõvakapsel sisaldab 40 mg atomoksetiini 45,71 mg atomoksetiinvesinikkloriidina.

 • Teised koostisosad on:

Kapsli sisu: eelželatiniseeritud maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid ja dimetikoon Kapsli kest: želatiin, naatriumlaurüülsulfaat (E487), titaandioksiid (E171), indigokarmiin (E132), puhastatud vesi

 • Atomoxetine Sandoz 60 mg kõvakapslid

Üks kõvakapsel sisaldab 60 mg atomoksetiini 68,57 mg atomoksetiinvesinikkloriidina.

 • Teised koostisosad on:

Kapsli sisu: eelželatiniseeritud maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid ja dimetikoon Kapsli kest: želatiin, naatriumlaurüülsulfaat (E487), titaandioksiid (E171), indigokarmiin (E132), kollane raudoksiid (E172), puhastatud vesi

 • Atomoxetine Sandoz 80 mg kõvakapslid

Üks kõvakapsel sisaldab 80 mg atomoksetiini 91,42 mg atomoksetiinvesinikkloriidina.

 • Teised koostisosad on:

Kapsli sisu: eelželatiniseeritud maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid ja dimetikoon Kapsli kest: želatiin, naatriumlaurüülsulfaat (E487), titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172), puhastatud vesi

 • Atomoxetine Sandoz 100 mg kõvakapslid

Üks kõvakapsel sisaldab 100 mg atomoksetiini 114,28 mg atomoksetiinvesinikkloriidina.

 • Teised koostisosad on:

Kapsli sisu: eelželatiniseeritud maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid ja dimetikoon Kapsli kest: želatiin, naatriumlaurüülsulfaat (E487), titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172), puhastatud vesi

 • Trükitint (must), mille koostis on: šellaik glasuur 45% (20% ulatuses esterdatud) etanoolis, must raudoksiid (E172), propüleenglükool

Kuidas Atomoxetine Sandoz välja näeb ja pakendi sisu

 • Atomoxetine Sandoz 10 mg kõvakapslid

Valge pulber želatiinist kõvakapslis suurusega nr 3 (pikkus 15,7 ± 0,4 mm), valge läbipaistmatu kapslikaas, millele on trükitud musta tindiga “10“ ja läbipaistmatu valge kapslikeha, millele on trükitud musta tindiga “mg“.

 • Atomoxetine Sandoz 18 mg kõvakapslid

Valge pulber želatiinist kõvakapslis suurusega nr 3 (pikkus 15,7 ± 0,4 mm), valge läbipaistmatu kapslikaas, millele on trükitud musta tindiga “18“ ja läbipaistmatu valge kapslikeha, millele on trükitud musta tindiga “mg“.

 • Atomoxetine Sandoz 25 mg kõvakapslid

Valge pulber želatiinist kõvakapslis suurusega nr 3 (pikkus 15,7 ± 0,4 mm), valge läbipaistmatu kapslikaas, millele on trükitud musta tindiga “25“ ja läbipaistmatu valge kapslikeha, millele on trükitud musta tindiga “mg“.

 • Atomoxetine Sandoz 40 mg kõvakapslid

Valge pulber želatiinist kõvakapslis suurusega nr 3 (pikkus 15,7 ± 0,4 mm), valge läbipaistmatu kapslikaas, millele on trükitud musta tindiga “40“ ja läbipaistmatu valge kapslikeha, millele on trükitud musta tindiga “mg“.

 • Atomoxetine Sandoz 60 mg kõvakapslid

Valge pulber želatiinist kõvakapslis suurusega nr 2 (pikkus 17,6 ± 0,4 mm), valge läbipaistmatu kapslikaas, millele on trükitud musta tindiga “60“ ja läbipaistmatu valge kapslikeha, millele on trükitud musta tindiga “mg“.

 • Atomoxetine Sandoz 80 mg kõvakapslid

Valge pulber želatiiinist kõvakapslis suurusega nr 2 (pikkus 17,6 ± 0,4 mm), valge läbipaistmatu kapslikaas, millele on trükitud musta tindiga “80“ ja läbipaistmatu valge kapslikeha, millele on trükitud musta tindiga “mg“.

 • Atomoxetine Sandoz 100 mg kõvakapslid

Valge pulber želatiinist kõvakapslis suurusega nr 1 (pikkus 19,1 ± 0,4 mm), valge läbipaistmatu kapslikaas, millele on trükitud musta tindiga “100“ ja läbipaistmatu valge kapslikeha, millele on trükitud musta tindiga “mg“".

Atomoxetine Sandoz on saadaval blisterpakendites, mis on kartongkarbis.

Pakendi suurused: 7, 14, 28, 56 ja 84 kõvakapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Sandoz d.d.

Verovśkova 57

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Tootjad

Pharmathen International S.A.

4, Dervenakion Str.

GR-15351 Pallini, Attiki

Kreeka

Pharmadox Healthcare Ltd

KW 20A - Kordin Industrial Park

M-PLA 3000 Paola

Malta

LEK Pharmaceuticals d.d.

Verovškova ulica 57

SI- 1526 Ljubljana

Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d. Eesti filiaal Pärnu mnt 105

11312 Tallinn

Tel : + 372 6652 400

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2018.