Amlodipine sopharma - tablett (10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C08CA01
Toimeaine: amlodipiin
Tootja: Sopharma AD

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Amlodipine Sopharma 5 mg tabletid

Amlodipine Sopharma 10 mg tabletid

Amlodipiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Amlodipine Sopharma ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Amlodipine Sopharma võtmist
 3. Kuidas Amlodipine Sopharma’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Amlodipine Sopharma’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Amlodipine Sopharma ja milleks seda kasutatakse

Amlodipine Sopharma sisaldab toimeainena amlodipiini, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kaltsiumi antagonistideks.

Amlodipine Sopharma’t kasutatakse kõrge vererõhu (hüpertensioon) või teatud tüüpi rindkerevalu ehk stenokardia, ning selle harvaesineva vormi Prinzmetali ehk variantstenokardia raviks.

Kõrge vererõhuga patsientidel seisneb ravimi toime veresoonte seinte lõõgastamises, nii et veri saaks soontest kergemini läbi voolata. Stenokardiaga patsientidel parandab Amlodipine Sopharma südamelihase verevarustust, mille tulemusena saab südamelihas rohkem hapnikku ja sellega hoitakse ära rindkerevalu teke. Teie ravim ei taga stenokardiast tingitud rindkerevalu kohest leevendust.

Mida on vaja teada enne Amlodipine Sopharma võtmist

Ärge võtke Amlodipine Sopharma’t

 • kui olete amlodipiini, mõne teise kaltsiumi antagonisti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Selleks võib olla sügelemine, nahapunetus või hingamisraskus.
 • kui teil on väga madal vererõhk (hüpotensioon);
 • kui teil on südame aordiklapi ahenemine (aordistenoos) või kardiogeenne šokk (seisund, mil teie süda ei ole võimeline kehasse piisavalt verd pumpama);
 • kui teil on südameinfarkti tõttu tekkinud südamepuudulikkus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Amlodipine Sopharma võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Öelge oma arstile, kui teil esineb või on esinenud mõni allpool loetletud seisunditest:

 • hiljutine südameinfarkt;
 • südamepuudulikkus;
 • vererõhu oluline tõus (hüpertensiivne kriis);
 • maksahaigus;
 • te olete eakas ning teie annust on vaja suurendada.

Lapsed ja noorukid

Amlodipiini ei ole uuritud alla 6 aasta vanustel lastel. Amlodipine Sopharma’t võib kasutada ainult 6...17 aasta vanustel hüpertensiooniga lastel ja noorukitel (vt lõik 3).

Lisateabe saamiseks pidage nõu oma arstiga.

Muud ravimid ja Amlodipine Sopharma

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Amlodipine Sopharma võib mõjutada või võib olla mõjutatud teiste ravimite poolt, nagu:

 • ketokonasool, itrakonasool (seenevastased ravimid);
 • ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir (nn proteaasi inhibiitorid, mida kasutatakse HIV raviks);
 • rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (antibiootikumid);
 • naistepuna (Hypericum perforatum);
 • verapamiil, diltiaseem (südameravimid);
 • dantroleen (infusioon kehatemperatuuri raskete kõrvalekallete jaoks);
 • takroliimus (kasutatakse organismi immuunvastuse kontrollimiseks, võimaldades teie organismil siirdatud organit omaks võtta);
 • simvastatiin (kasutatakse kõrge kolesteroolitaseme langetamiseks);
 • tsüklosporiin (immuunosupressant).

Teiste vererõhku langetavate ravimite samaaegsel kasutamisel võib Amlodipine Sopharma veelgi rohkem langetada teie vererõhku.

Amlodipine Sopharma koos toidu ja joogiga

Amlodipine Sopharma kasutamise ajal ei ole lubatud süüa greipfruuti ega juua selle mahla. Selle põhjuseks on asjaolu, et nii greipfruut kui ka selle mahl võivad põhjustada ravimi toimeaine amlodipiini sisalduse suurenemist veres, see aga omakorda võib põhjustada Amlodipine Sopharma vererõhku langetava toime tugevnemist teadmata määral.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Amlodipiini ohutus inimese rasedusele pole tõestatud. Kui te olete rase, arvate end olete rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Imetamine

Amlodipiin eritub teadaolevalt väikestes kogustes rinnapiima.

Kui te toidate last rinnaga või soovite alustada rinnaga toitmist, peate sellest rääkima oma arstile enne Amlodipine Sopharma võtmist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Amlodipine Sopharma võib mõjutada teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Kui tabletid põhjustavad teil halba enesetunnet, pearinglust, väsimust või peavalu, tuleb autojuhtimisest või masinatega töötamisest hoiduda ja pöörduda kohe oma raviarsti poole.

Amlodipine Sopharma sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Amlodipine Sopharma’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline algannus on 5 mg Amlodipine Sopharma’t üks kord ööpäevas. Annust võib suurendada 10 mg-ni üks kord ööpäevas.

Seda ravimit võib võtta enne või peale söömist ja joomist. Kõige parem on ravim sisse võtta koos klaasitäie veega iga päev samal ajal. Ärge manustage Amlodipine Sopharma’t koos greibimahlaga.

Lapsed ja noorukid

Lastel (vanus 6...17 aastat) on tavaline soovitatav algannus 2,5 mg ööpäevas. Maksimaalne soovitatav annus on 5 mg ööpäevas. Amlodipine Sopharma 5 mg tableti saab poolitamisega jagada võrdseteks 2,5 mg annusteks.

Tablettide poolitamine

Hoidke tabletti mõlema käega, nii et poolitusjoon jääks pöidlast eemale. Vajutage õrnalt tableti peale, et seda võrdseteks annusteks jagada.

Oluline on tablettide võtmist mitte katkestada. Ärge oodake raviarsti vastuvõtule minekuga seni kuni teie tabletid on otsa saanud.

Kui te võtate Amlodipine Sopharma’t rohkem kui ette nähtud

Liiga suure koguse tablettide sissevõtmine võib põhjustada seisundi, et teie vererõhk langeb madalale või isegi ohtlikult madalale tasemele. Teil võib tekkida pearinglus, peapööritus, minestus või nõrkustunne. Vererõhu liigse languse korral võib tekkida šokk. Sellistel juhtudel võib nahk tunduda jahe ja kleepuv-niiske, samuti te võite kaotada teadvuse. Liigse koguse Amlodipine Sopharma tablettide sissevõtmisel peate kindlasti pöörduma koheselt arsti poole.

Kui te unustate Amlodipine Sopharma’t võtta

Ärge muretsege. Kui olete unustanud tableti võtta, jätke unustatud annus vahele. Võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Amlodipine Sopharma võtmise

Teie arst ütleb teile, kui kaua tuleb ravimit võtta. Ravi katkestamisel enne arsti vastavat korraldust võib teie haigus uuesti ägeneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pöörduge kohe oma raviarsti poole, kui te täheldate pärast selle ravimi võtmist endal mõnda allpool loetletud kõrvaltoimet:

 • äkki tekkinud vilisev hingamine, valu rinnus, õhupuudus või hingamisraskused;
 • silmalaugude, näo või huulte turse;
 • keele ja kõriturse, mis võib põhjustada tõsist hingamisraskust;
 • rasked nahareaktsioonid, sh intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus üle terve keha, tugev sügelus, villid, naha koorumine ja turse, limaskestade põletik (StevensiJohnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs) või muud allergilised reaktsioonid;
 • südamelihase infarkt, südame rütmihäired;
 • kõhunäärmepõletik, mis võib põhjustada tugevat kõhu ja seljavalu, millega kaasneb väga halb enesetunne.

Teatatud on järgmistest väga sageli esinevatest kõrvaltoimetest. Kui mõni nendest kõrvaltoimetest teid häirib või kestab üle ühe nädala, pöörduge oma raviarsti poole.

Väga sage: võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10’st:

 • Pahkluude turse (ödeem).

Teatatud on järgmistest sageli esinevatest kõrvaltoimetest. Kui mõni nendest kõrvaltoimetest teid häirib või kestab üle ühe nädala, pöörduge oma raviarsti poole.

Sage: võivad esineda kuni 1 inimesel 10’st:

 • peavalu, pearinglus, unisus (eriti ravi alguses);
 • palpitatsioonid (tuntav südamepekslemine), nahaõhetus;
 • kõhuvalu, iiveldus;
 • sooletegevuse muutused, kõhulahtisus, kõhukinnisus, seedehäired;
 • väsimus, nõrkus;
 • nägemishäired, topeltnägemine;
 • lihaskrambid.

Teised teadaolevad kõrvaltoimed on loetletud allpool.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni 1 inimesel 100’st

 • meeleolumuutused, ärevus, depressioon, unetus;
 • värisemine, maitsetundlikkuse häired, minestus;
 • jäsemete tuimus või pakitsustunne, valutundlikkuse kadumine;
 • vilin kõrvus;
 • madal vererõhk;
 • ninalimaskestapõletikust (riniidist) tingitud aevastamine/vesine nohu;
 • köha;
 • suukuivus, oksendamine;
 • juuste väljalangemine, suurenenud higistamine, nahasügelus, punakad laigud nahal, naha värvuse muutused;
 • urineerimishäired, öise urineerimisvajaduse sagenemine, urineerimiskordade suurenemine;
 • võimetus saavutada erektsiooni, meestel rinnanäärmete ebamugavustunne või suurenemine;
 • valu, halb enesetunne;
 • liigese või lihasvalu, seljavalu;
 • kehakaalu tõus või langus.

Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000’st

 • segasus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda vähem kui 1 inimesel 10 000-st

 • vere valgeliblede arvu vähenemine, vereliistakute (trombotsüütide) arvu vähenemine, mis võib põhjustada ebatavalisi verevalumeid või kergelt tekkivaid veritsusi (vere punaliblede kahjustus);
 • veresuhkrusisalduse suurenemine (hüperglükeemia);
 • närvikahjustus, mis võib põhjustada nõrkust, kirvendust või tuimustunnet;
 • igemete turse;
 • maoärritus (gastriit), mis võib põhjustada kõhupuhitust;
 • maksafunktsiooni häired, maksapõletik (hepatiit), naha kollasus (kollatõbi), maksaensüümide aktiivsuse tõus, mis võib mõjutada mõningaid meditsiinilisi uuringuid;
 • suurenenud lihaspinge;
 • veresoonte põletik, sageli koos nahalööbega;
 • valgustundlikkus.

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • värisemine, jäik kehaasend, maskitaoline ilme, aeglased liigutused ja jalgade lohistamine kõnnak, tasakaalutu kõnnak.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Amlodipine Sopharma’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amlodipine Sopharma sisaldab

 • Toimeaine on amlodipiin (amlodipiinbesilaadina). Üks tablett sisaldab 5 mg või 10 mg amlodipiini.
 • Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat ja magneesiumstearaat.

Kuidas Amlodipine Sopharma välja näeb ja pakendi sisu

Amlodipine Sopharma 5 mg tabletid on valged kuni peaaegu valged, kaheksanurkse kujuga tabletid, mõõtudega 9 x 6 mm, tableti mõlemal küljel on poolitusjoon ning ühel pool poolitusjoont on Sopharma logo ja teisel pool „5“. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Amlodipine Sopharma 10 mg tabletid on valged kuni peaaegu valged, kaheksanurkse kujuga tabletid, mõõtudega 12 x 8 mm, tableti mõlemal küljel on poolitusjoon ning ühel küljel veel Sopharma logo. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Tabletid on pakendatud PVC/PVdC/Alumiinium blistritesse.

Pakendi suurused: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 või 300 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

SOPHARMA AD

16 Iliensko Shosse Str. Sofia 1220

Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. VIP Pharma Eеsti OÜ

Uusaru 5 76505 Saue Eesti

Tel: 56480207

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Bulgaaria

Амлодипин Софарма 5 mg таблетки

 

Амлодипин Софарма 10 mg таблетки

Eesti

Amlodipine Sopharma

Läti

Amlodipine Sopharma 5 mg tabletes

 

Amlodipine Sopharma 10 mg tabletes

Leedu

Amlodipine Sopharma 5 mg tabletės

 

Amlodipine Sopharma 10 mg tabletės

Poola

Amlodipine Sopharma

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.

Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiameti kodulehel: http://www.ravimiamet.ee