Ambroxol sandoz 15mg5ml - siirup (3mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R05CB06
Toimeaine: ambroksool
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup

Ambroksoolvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 5 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Ambroxol Sandoz ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Ambroxol Sandoz’e kasutamist
 3. Kuidas Ambroxol Sandoz’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Ambroxol Sandoz’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Ambroxol Sandoz ja milleks seda kasutatakse

Ambroksool on broomheksiini aktiivne N-desmetüleeritud metaboliit, millel on sekretolüütilised ja sekretomotoorsed toimed. Ambroksooli toimel muutub lima vedelamaks ja seda on kergem välja köhida.

Ambroxol Sandoz’t kasutatakse rögalahtistina kopsu ja bronhide haigustega kaasneva produktiivse köha korral.

Mida on vaja teada enne Ambroxol Sandoz’e kasutamist

Ärge võtke Ambroxol Sandoz’t:

 • kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

 • kui teil on bronhide motoorse aktiivsuse häire suure koguse sekreedi eritumisega (limapaisu tekkimise oht)
 • kui teil on neerufunktsiooni kahjustus
 • kui teil on raske maksahaigus
 • kui teil on kalduvus seedetrakti haavandiliste haiguste tekkeks
 • kasutamine alla 2 aastastel lastel (kasutada Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirupit või arsti järelevalve all)
 • toimeaine suure sisalduse tõttu ei tohi Ambroxol Sandoz 30 mg tablette manustada alla 6 aasta vanustele lastele
 • seoses ambroksooli manustamisega on teatatud rasketest nahareaktsioonidest. Kui teil tekib nahalööve (sealhulgas kahjustused suu, kurgu, nina, silmade ja suguelundite limaskestadel), lõpetage Ambroxol Sandoz’e kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga.

Muud ravimid ja Ambroxol Sandoz

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud võtnud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kliiniliselt oluliste ebasoodsate koostoimete kohta teiste ravimitega teave puudub.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Ambroksoolvesinikkloriid läbib platsentaarbarjääri. Ravimi kasutamisel raseduse ajal tuleb järgida tavalisi ettevaatusabinõusid. Selle ravimi kasutamine ei ole soovitatav eeskätt esimese trimestri jooksul.

Imetamine

Ambroksoolvesinikkloriid eritub rinnapiima. Kuigi ebasoodsat toimet rinnaga toidetavale imikule ei ole oodata, ei ole imetavatel emadel ambroksooli soovitatav kasutada.

Viljakus

Ambroksoolvesinikkloriid ei oma otsest ega kaudset kahjulikku toimet fertiilsusele.

Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid sisaldavad abiainena laktoosi ja siirup sisaldab abiainena sorbitooli ning naatriumdisulfitit.

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup sisaldab abiainena naatriumdisulfitit, mis võib harva tekitada raskeid ülitundlikkusreaktsioone ja bronhospasmi.

Kuidas Ambroxol Sandozʼt kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole teisiti määranud, soovitatakse järgmisi annuseid:

Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid Täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused lapsed

Esimesel 2...3 päeval manustada 1 tablett 3 korda ööpäevas (90 mg ööpäevas), seejärel 1 tablett kaks korda ööpäevas (60 mg ööpäevas).

6...12-aastased lapsed

½ tabletti 2...3 korda ööpäevas (30...45 mg ööpäevas)

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup Täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused lapsed

Esimesel 2...3 päeval manustada 2 mõõtlusikatäit (10 ml) suukaudset lahust 2...3 korda ööpäevas (60...90 mg ööpäevas), seejärel 2 mõõtlusikatäit (10 ml) suukaudset lahust kaks korda ööpäevas (60 mg ööpäevas)

6...12-aastased lapsed

Üks mõõtlusikatäis (5 ml) suukaudset lahust 2...3 korda ööpäevas (30...45 mg ööpäevas).

2...5-aastased lapsed

½ mõõtlusikatäit (2,5 ml) suukaudset lahust 3 korda ööpäevas (22,5 mg ööpäevas).

Alla 2 aasta vanused lapsed

½ mõõtlusikatäit (2,5 ml) suukaudset lahust kaks korda ööpäevas (15 mg)

Nõuanne diabeetikutele Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid

Üks tablett sisaldab süsivesikuid alla 0,01 leivaühiku.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup

Üks mõõtlusikatäis (vastavalt 5 ml suukaudset lahust) sisaldab 1,75 g sorbitooli, mis vastab süsivesikute 0,15 leivaühikule.

Manustamise viis ja kestus

Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid

Tablette tuleb manustada pärast sööki, närimata, koos rohke vedelikuga (nt vee, tee või mahlaga).

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup

Suukaudset lahust (siirupit) tuleb manustada pärast sööki mõõtlusika abil.

Pakend sisaldab 2,5 ja 1,25 ml märgistusega mõõtlusikat.

Manustamise kestus määratakse individuaalselt, vastavalt näidustusele ja haiguse kulule.

Ilma arsti konsultatsioonita ei tohi ambroksooli kasutada üle 4...5 päeva.

Märkus

Vedeliku sissevõtmine soodustab ambroksooli sekretolüütilist toimet.

Kui teil on tunne, et Ambroxol Sandoz’e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Ambroxol Sandoz’t rohkem kui ette nähtud

Siiani ei ole inimestel spetsiifilistest üleannustamise sümptomitest teatatud.

Juhusliku üleannustamise ja/või ravimi vale kasutamise korral võivad tekkida lõigus 4 loetletud kõrvaltoimed.

Üleannustamissümptomite ilmnemisel konsulteerige arstiga

Kui te unustate Ambroxol Sandoz’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Ambroxol Sandoz’t kasutanud patsientidel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

Maitsemeele muutused

Kurgu tuimus

Iiveldus, suu tuimus

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

Oksendamine, kõhulahtisus, seedehäired, kõhuvalu, suukuivus

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

Ülitundlikkusreaktsioonid

Nahalööve, nõgeslööve

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Anafülaktilised reaktsioonid, sh anafülaktiline šokk, angioödeem (kiiresti tekkiv naha, nahaaluste, limaskestade või limaskestaaluste kudede turse) ja sügelus

Rasked nahareaktsioonid (sh multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom/ toksiline epidermaalne nekrolüüs ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos)

Kurgu kuivus

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Ambroxol Sandozʼt säilitada

Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid:

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup:

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pärast esmast avamist kõlblikkusaeg 12 kuud.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Rge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ambroxol Sandoz sisaldab

 • Toimeaine on ambroksool. Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid

Üks tablett sisaldab 30 mg ambroksoolvesinikkloriidi.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml

1 ml siirupit sisaldab 3 mg ambroksoolvesinikkloriidi.

 • Teised abiained:

Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid

Kaltsiumvesinikfosfaat, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, maisitärklis, polü(O- karboksümetüül) naatriumtärklis, ränidioksiid

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup

Bensoehape, sidrunhape, glütserool, naatriumtsüklamaat, naatriumhüdroksiid, naatriumdisulfit, polüvidoon, sorbitool, destilleeritud vesi, aroomiained

Kuidas Ambroxol Sandoz välja näeb ja pakendi sisu

Ambroxol Sandoz 30 mg

Ambroxol Sandoz 30 mg on valge ümmargune lame kaldserva ja ühepoolse poolitusjoonega tablett. Originaalpakend sisaldab 20 tabletti.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup on selge või peaaegu selge värvitu kuni helekollakas vedelik. Originaalpakend sisaldab 100 ml või 250 ml siirupit.

Pakend sisaldab 2,5 ja 1,25 ml märgistusega mõõtlusikat.

Kõik pakendisuurused ei pruugi müügil olla.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Sandoz d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Sloveenia

Tootjad:

Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Saksamaa

LEK S. A.,

Ul. Podlipie 16

95-010 Strykow

Poola

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d. Eesti filiaal Pärnu mnt 105

11312 Tallinn Tel +372 6652400

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2016.