Allergodil - silmatilgad, lahus (0,5mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: S01GX07
Toimeaine: aselastiin
Tootja: Meda Pharma SIA

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Allergodil 0,05% silmatilgad, lahus

Toimeaine: aselastiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Allergodil silmatilgad ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Allergodil silmatilkade kasutamist
 3. Kuidas Allergodil silmatilkasid kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Allergodil silmatilkasid säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Allergodil silmatilgad ja milleks seda kasutatakse

Allergodil silmatilgad on allergiavastane aine.

Allergodil silmatilku kasutatakse hooajalise allergilise silmapõletiku (allergiline konjunktiviit, heinapalavik) profülaktikaks ja sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutel ja lastel alates 4. eluaastast. (Hooajalised allergiad võivad olla põhjustatud näiteks kindlal aastaajal puude ja kõrreliste heintaimede õietolmust.)

Allergodil silmatilku kasutatakse ka aastaringselt esineva allergilise silmapõletiku (allergiline konjunktiviit) profülaktikaks ja sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutel ja lastel alates 12. eluaastast. (Aastaringne allergia võib olla põhjustatud näiteks aastaringselt leiduvast elamutolmust, koduloomade karvadest või hallitusseentest.)

Mida on vaja teada enne Allergodil silmatilkade kasutamist

Ärge kasutage Allergodil silmatilku:

 • kui te olete allergiline (ülitundlik) aselastiinvesinikkloriidi või Allergodil silmatilkade mõne koostisosa suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile

 • kui Te ei ole kindel, et Te silmade haigusnähud on põhjustatud allergiast. Seda eriti juhul, kui haaratud on ainult üks silm, kui Teie nägemine on halvenenud või silmas on valu ning Teil puuduvad nina haigusnähud.
 • kui haigusnähud süvenevad ega leevendu pärast 48 möödumist vaatamata Allergodil silmatilkade kasutamisele. Allergodil silmatilgad ei ole ette nähtud kasutamiseks silmainfektsioonide korral. Ärge kandke kontaktläätsi Allergodil silmatilkade kasutamise ajal. Eemaldage kontaktläätsed enne ravimi manustamist ja oodake vähemalt 15 minutit enne nende tagasi panemist.

Lapsed

Hooajaline allergiline konjunktiviit:

Allergodil silmatiku ei tohi kasutada alla 4-aastastel lastel.

Aastaringselt esinev allergiline konjunktiviit:

Allergodil silmatiku ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Allergodil silmatilgad

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole seni täheldatud.

Rasedus ja imetamine

Rasedus: kui te olete rase, siis enne Allergodil silmatilkade kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Imetamine: kuna väike kogus toimeainet eritub rinnapiima, siis ei tohi Allergodil silmatilku rinnaga toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pärast Allergodil silmatilkade manustamist võib esineda kerge mööduv ärritus, mis tõenäoliselt ei mõjuta/halvenda teie nägemist. Kui teil siiski esineb mööduv nägemise halvenemine, siis ärge juhtige autot, kasutage masinaid või mehhanisme või töötage ilma vastavaid ettevaatusabinõusid tarvitamata nägemise selginemiseni.

Allergodil silmatilgad sisaldavad bensalkooniumkloriidi

Bensalkooniumkloriid võib põhjustada silmaärritust. Vältida kokkupuudet pehmete kontaktläätsedega. Eemaldage kontaktläätsed enne ravimi manustamist ja oodake vähemalt 15 minutit enne nende tagasi panemist. Muudab pehmete kontaktläätsede värvust.

Kuidas Allergodil silmatilkasid kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Juhul, kui arst ei ole teisiti määranud, on harilik annustamine järgmine:

manustage 1 tilk Allergodil silmatilku kummassegi silma kaks korda ööpäevas (hommikul ja õhtul). Vajadusel võib annust suurendada kuni üks tilk mõlemasse silma 4 korda ööpäevas.

Hooajaline allergiline konjunktiviit:

nimetatud annust võib kasutada täiskasvanutel ja lastel alates 4. eluaastast. Kui on eeldatav kokkupuude allergeeniga, siis peab allergilise reaktsiooni ennetamiseks Allergodil silmatilku manustama enne kodunt väljumist.

Aastaringselt esinev allergiline konjunktiviit:

nimetatud annust võib kasutada täiskasvanutel ja lastel alates 12. eluaastast.

Manustamisviis:

Võtke puhas salvrätt ja kuivatage alalaug (vt Joonis 1). Keerake pudelilt kork.

Kallutage pead kergelt tahapoole, tõmmake õrnalt alalaugu allapoole (vt Joonis 2) ja tilgutage ettevaatlikult 1 tilk alalau keskele (vt Joonis 3).

Jälgige, et tilguti ots ei puutuks vastu teie silma.

Vabastage alalaug ning suruge kergelt silma sisenurka nina suunas (vt Joonis 4). Pilgutage aeglaselt oma silma mõned korrad, et ravimi tilk valguks ühtlaselt kogu silma pinnale.

Eemaldage silmast välja valgunud liigne ravim.

Korrake protseduuri teise silmaga.

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

Joonis 4

Pärast kaebuste kadumist jätkake Allergodil silmatilkade kasutamist seni, kuni puutute kokku allergia tekitajatega (nt õietolm, elamutolm).

Ravi kestus

Kuna kliinilistes uuringutes on tõestatud ravimi ohutus ja talutavus kasutamisel ainult kuni 6 nädalat, siis Allergodil silmatilkade kasutamine aastaringselt esineva allergilise konjunktiviidi korral peaks kestma maksimaalselt kuni 6 nädalat.

Hooajalise allergilise konjunktiviidi korral peab silmatilkade kasutamine, mis kestab kauem kui 6 nädalat, toimuma arsti järelvalve all.

Ärge kasutage Allergodil silmatilku arsti soovituseta kauem kui 6 nädalat.

Kui te kasutate Allergodil silmatilkasid rohkem kui ette nähtud

Silma manustamisel ei ole spetsiifilisi üleannustamisreaktsioone teada ja sellise manustamisviisi korral pole need ka ootuspärased.

Kui te unustate Allergodil silmatilkasid kasutada

Allergodil silmatilkade manustamise unustamine ei tingi erakorraliste meetmete rakendamist. Jätkake ravi tavalise annuse manustamisega ettenähtud ajal. Vajadusel võib Allergodil silmatilku manustada kahe ettenähtud manustamisaja vahel.

Kui te lõpetate Allergodil silmatilkade kasutamise

Kui võimalik, siis peaksite kasutama Allergodil silmatilku reeglipäraselt kuni kaebuste kadumiseni. Ravi katkestamisel võivad tüüpilised haigusnähud peagi korduda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võivad ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage ( kuni 1 inimesel 10-st): kerged mööduvad silma ärritusnähud (nt kipitus, kihelus, pisaravool).

Aeg-ajalt (kuni 1 inimesel 100-st): mõru maitse suus.

Väga harv (kuni 1 inimesel 10 000-st): ülitundlikkusreaktsioonid.

Kasutatavad abinõud

Ülalmainitud kõrvaltoimed mööduvad tavaliselt kiiresti, mistõttu ei ole vaja erilisi abinõusid tarvitada.

Kui tunnete pärast Allergodil silmatilkade manustamist mõru maitset suus, siis see peaks kaduma juues peale alkoholivaba jooki (nt mahla, piima).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstivõi apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Allergodil silmatilkasid säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil.

Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmakordset avamist

Ärge kasutage Allergodil silmatilku kauem kui 4 nädalat pärast pudeli esmakordset avamist.

Arge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Allergodil silmatilgad sisaldavad

Toimeaine on aselastiinvesinikkloriid. 1 ml lahust sisaldab 0,5 mg aselastiinvesinikkloriidi. Iga ligikaudu 30 µl tilk sisaldab 0,015 mg aselastiinvesinikkloriidi.

Abiained on bensalkooniumkloriid, dinaatriumedetaat, hüpromelloos, sorbitooli lahus (kristalluv), naatriumhüdroksiid ja süstevesi.

Kuidas Allergodil silmatilgad välja näevad ja pakendi sisu

Allergodil silmatilgad on selge, värvitu lahus.

Allergodil silmatilgad on saadaval 6 ml mahuga pakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

SIA Meda Pharma

Mūkusalas 101

Rīga LV-1004

Läti

Tootja

Meda Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Homburg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Meda Pharma SIA

Liivalaia 13/15

11018 Tallinn

Tel: +372 6363 052

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2017.