Albumin baxalta 200gl - infusioonilahus (200g 1l) - Pakendi infoleht

ATC Kood: B05AA01
Toimeaine: albumiin
Tootja: Baxalta Innovations GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

ALBUMIN BAXALTA 200 g/l, infusioonilahus

Inimalbumiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üknes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on ALBUMIN BAXALTA 200 g/l ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne ALBUMIN BAXALTA 200 g/l kasutamist
 3. Kuidas ALBUMIN BAXALTA 200 g/l kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas ALBUMIN BAXALTA 200 g/l säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on ALBUMIN BAXALTA 200 g/l ja milleks seda kasutatakse

ALBUMIN BAXALTA 200 g/l sisaldab vere vedelkomponendi (plasma) valku ehk albumiini ning kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse plasmaasendajateks ja plasmavalgu fraktsioonideks. Seda valmistatakse veredoonoritelt kogutud doonorverest.

50 ml viaal sisaldab 10 g inimalbumiini.

100 ml viaal sisaldab 20 g inimalbumiini.

Inimalbumiini kasutatakse ringleva veremahu taastamiseks ja säilitamiseks patsientidel, kes teatud meditsiiniliste situatsioonide tõttu on kaotanud verd või vedelikku. Albumiini eelistamine tehislikule kolloidlahusele ja selle annus sõltuvad patsiendi individuaalsest kliinilisest olukorrast.

Mida on vaja teada enne ALBUMIN BAXALTA 200 g/l kasutamist

Ärge kasutage ALBUMIN BAXALTA 200 g/l:

 • kui olete inimalbumiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ALBUMIN BAXALTA 200 g/l kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

 • kui te arvate, et teil tekib ravi ajal allergiline reaktsioon, sh hingamisraskused, minestustunne või teised nähud. Kui see juhtub, teavitage koheselt oma arsti või meditsiiniõde kuna siis tuleb infusioon katkestada ja vajadusel rakendatakse šokivastast ravi.
 • kui teil on
 • dekompenseeritud (kontrollimatu) südamepuudulikkus
 • kõrge vererõhk
 • söögitoru vaariksid (söögitoru veenilaiendid)
 • kopsuturse (vedelik kopsus)
 • kalduvus iseeneslikele verejooksudele
 • raske aneemia (veres punaliblesid vähe)
 • kuseerituse puudumine

Kui te arvate, et mistahes loetletust puudutab teid, öelge seda oma arstile, et ta saaks rakendada vajalikke ettevaatusabinõusid.

Ravimite puhul, mis on valmistatud inimverest või -plasmast, on vaja rakendada teatud ettevaatusabinõusid, et vältida patsientidele ülekanduda võivaid infektsioone (nakkused).

Siia kuuluvad vere- ja plasmadoonorite hoolikas valik, et välistada infektsioone üle kanda võivate doonorite risk ning iga individuaalse doonorplasma ja kogutud doonorplasma hoolikas testimine viiruste/infektsioonide suhtes. Selliste ravimite tootjad kasutavad verest ja plasmast toodetavate ravimite tootmisprotsessi ajal juba vastavaid meetmeid, mis aitavad viirusi inaktiveerida või eemaldada.

Sellegipoolest tuleb arvesse võtta, et kui manustatakse inimverest või -plasmast valmistatud ravimit, siis ei saa haigustekitajate ülekandmise võimalust täielikult välistada.

Sama kehtib ka tundmatute või väljakujunemata viiruste või teiste patogeenide kohta.

Ei ole teatatud viiruste ülekandmisest albumiiniga, mis on valmistatud vastavalt Euroopa Farmakopöa spetsifikatsioonidele kindlaksmääratud tootmisprotsessis.

On tungivalt soovitatav, et iga kord, kui teile ALBUMIN BAXALTA 200 g/l manustatakse, märgitakse üles ravimi nimetus ja partii number, et säiliks andmed kasutatud ravimi partii kohta.

Muud ravimid ja ALBUMIN BAXALTA 200 g/l

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Inimalbumiini ja teiste ravimite koosmanustamisest ei ole teada spetsiifilisi komplikatsioone.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst otsustab, kas teile tohib raseduse või imetamise ajal manustada ALBUMIN BAXALTA 200 g/l infusioonilahust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

ALBUMIN BAXALTA 200 g/l sisaldab naatriumi

ALBUMIN BAXALTA 200 g/l sisaldab 100...130 mmol/l naatriumi. Seda peab võtma arvesse kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide ravimisel.

Kuidas ALBUMIN BAXALTA 200 g/l kasutada

ALBUMIN BAXALTA 200 g/l on haiglas kasutatav ravim. Seepärast manustatakse seda teile väljaõppinud meditsiinipersonali poolt haiglas. Arst määrab teile manustatava ravimi koguse, manustamise sageduse ja ravi kestvuse, lähtuvalt just teie seisundist. Albumiini manustamise ajal jälgib arst teie seisundit, mõõdab vererõhku ja pulssi ning teeb vereanalüüse, veendumaks et teile ei manustataks ALBUMIN BAXALTA 200 g/l liiga palju. Kui teil tekib peavalu, raskused hingamisel või tõuseb vererõhk, rääkige sellest arstile.

Kui teile manustatakse ALBUMIN BAXALTA 200 g/l rohkem kui ette nähtud

Kui teile on manustatud ALBUMIN BAXALTA 200 g/l infusioonilahust rohkem kui ette nähtud, peaksite otsekohe konsulteerima oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui ilmnevad ükskõik millised allpool loetletud kõrvaltoimed, tuleb infusioon koheselt lõpetada ja alustada sobiva raviga:

 • anafülaktiline šokk (väga harv: võib esineda kuni 1l inimesel 10000st).
 • ülitundlikkus/allergilised reaktsioonid (teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Teatatud on ka järgmistest kõrvaltoimetest:

Harv: võib esineda kuni 1-l inimesel 1000-st

 • iiveldus (haiglane tunne)
 • nahaõhetus
 • nahalööve
 • palavik.

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • peavalu
 • maitsetundlikkuse muutus
 • südameatakk
 • südame rütmihäired
 • kiirenenud südametegevus
 • ebanormaalselt madal vererõhk
 • vedeliku kogunemine kopsu
 • hingeldus või hingamisraskus
 • oksendamine
 • nõgestõbi
 • sügelus
 • külmavärinad.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas ALBUMIN BAXALTA 200 g/l säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda.

Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Kui viaal on juba kord avatud, tuleb selle sisu kasutada koheselt.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et lahus on hägune või selles on osakesi.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida ALBUMIN BAXALTA 200 g/l sisaldab

 • Toimeaine on inimalbumiin. 100 ml sisaldab 20 g üldvalku. millest vähemalt 95% on inimalbumiin.
 • Teised koostisosad on naatriumkloriid, naatriumkaprülaat, naatriumNatsetüültrüptofanaat, süstevesi.

Naatriumioonide kogusisaldus: 100...130 mmol/l.

Kuidas ALBUMIN BAXALTA 200 g/l välja näeb ja pakendi sisu

Lahus on selge, kergelt viskoosne vedelik, peaaegu värvusetu, kollane, merevaikkollane või roheline. Tegemist on steriilse infusioonilahusega veenisiseseks manustamiseks 50 ml või 100 ml klaasviaalides.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67,

A-1221 Vienna

Austria

Tootja

Baxter AG

Industriestrasse 67,

A-1221 Vienna

Austria

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria: Human Albumin Baxter 200 g/l – Infusionslösung

Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Kreeka, Luksemburg, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Ühendkuningriik: Human Albumin Baxalta 200 g/l

Taani, Eesti, Soome, Island, Norra, Rootsi: Albumin Baxalta 200 g/l Itaalia: Albumina Baxalta 200 g/l

Läti: Albumin Baxalta 200 g/l šķīdums infūzijām Leedu: Albumin Baxalta 200 g/l infuzinis tirpalas Holland: Humane Albumine Baxalta 200 g/l

Rumeenia: Albumină Umană Baxalta 200 g/l soluţie perfuzabilă

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2017.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele: