Advantan - kreem (1mg 1g) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: D07AC14
Toimeaine: metüülprednisoloonatseponaat
Tootja: Bayer AG

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Advantan 1 mg/g kreem

Advantan 1 mg/g salv

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 g kreemi või salvi sisaldab 1 mg metüülprednisoloonatseponaati.

INN. Methylprednisoloni aceponas.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Kreem (valge kuni kollakas läbipaistmatu õli-vees emulsioon).

Salv (valge kuni kollakas läbipaistmatu vesi-õlis emulsioon).

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Dermatiidi ja ekseemi (sealhulgas atoopiline dermatiit ja ekseem lastel) sümptomaatiline ravi.

Annustamine ja manustamisviis

Metüülprednisoloonatseponaati (MPA) tuleb kasutada paikselt, kandes ravimit kahjustatud nahapiirkondadele õhukese kihina üks kord ööpäevas ja hõõruda seda kergelt sisse.

Üldjuhul ei tohiks ravi täiskasvanutel kesta kauem kui 12 nädalat.

Kui Advantan kreemi kasutamise ajal nahk liigselt kuivab, siis tuleks MPA kreem vahetada suurema rasvasisaldusega ravimvormi vastu (Advantan salv).

Lapsed

Alla 4-kuustel imikutel ei ole Advantan kreemi/salvi ohutus tõestatud. Advantan’i manustamisel lastele ei ole annuse kohandamine vajalik. Üldjuhul ei tohiks ravi lastel kesta kauem kui 4 nädalat.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Ravitavas piirkonnas tuberkuloossed, süfiliitilised või viiruslikud (nt herpes või tuulerõuged) nahakahjustused, rosacea, perioraalne dermatiit, haavandid, akne, atroofilised nahahaigused ja vaktsinatsioonijärgsed nahareaktsioonid.

Bakteritest ja seentest põhjustatud nahahaigused, vt lõik 4.4.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Glükokortikoide tuleb kasutada võimalikult väikestes annustes, eriti lastel, ning ainult niikaua, kui on vajalik soovitava terapeutilise efekti saavutamiseks ja säilitamiseks.

Bakteriaalsete nahainfektsioonide ja/või seeninfektsioonide korral on vajalik täiendav spetsiifiline ravi.

Glükokortikoidide paikne kasutamine võib lokaalseid nahainfektsioone ägedamaks muuta.

Advantan’i manustamisel tuleb jälgida, et ravim ei satuks silma, sügavatele lahtistele haavadele ega limaskestadele.

Advantan salvi oklusiivsel manustamisel 60%-le nahapinnast täheldati tervetel täiskasvanud vabatahtlikel 22 tunni möödudes plasma kortisooli taseme pärssimist ja selle ööpäevase rütmi muutumist. Paiksete kortikosteroidide ulatuslik manustamine suurtele kehapiirkondadele või pikema aja jooksul (eriti oklusiivselt), suurendab märkimisväärselt kõrvaltoimete riski. Oklusiivset ravi tuleks vältida, v.a vastava näidustuse olemasolul. Tuleb meeles pidada, et ka mähkmed võivad toimida oklusiivsidemena.

Suurte nahapiirkondade ravimisel, peab ravi kestus olema võimalikult lühike, kuna ei saa täielikult välistada imendumise võimalust ega süsteemset toimet.

Nii nagu kõigi teiste glükokortikoididega, võib nende mitteasjatundlik kasutamine maskeerida kliinilisi sümptomeid.

Sarnaselt süsteemsetele glükokortikoididele võib ka paiksete glükokortikoidide kasutamine põhjustada glaukoomi teket (nt pärast pikaajalist suurte annuste manustamist või ulatuslikele piirkondadele kandmist, oklusiivsete sidumistehnikate korral või kandmisel silmaümbruse piirkonda).

Nägemishäired

Kortikosteroidide süsteemsel ja paiksel kasutamisel võib esineda nägemishäireid. Kui patsiendil tekib nägemise ähmastumine või muid nägemishäireid, tuleb kaaluda patsiendi silmaarstile suunamist, et uurida võimalikke põhjusi, mis võivad olla näiteks kae, glaukoom või harvikhaigused, näiteks tsentraalne seroosne korioretinopaatia (CSCR), mida on täheldatud kortikosteroidide süsteemsel ja paiksel kasutamisel.

Advantan kreemis sisalduvad kaks abiainet (tsetostearüülalkohol ja butüülhüdroksütolueen) võivad põhjustada lokaalseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit). Butüülhüdroksütolueen võib põhjustada ärritust ka silmades ja limaskestadel.

Lapsed

Advantan’i ei tohi kasutada oklusiivsetes tingimustes. Pidage meeles, et ka mähkmed võivad toimida oklusiivselt. See on oluline, kuna Advantan’i ei soovitata kasutada alla 4-kuustel imikutel.

4 kuu kuni 3 aasta vanustel väikelastel tuleb kasu ja riski suhet hoolikalt hinnata.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Siiani ei ole teada.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

Andmed metüülprednisoloonatseponaadi toime kohta fertiilsusele puuduvad.

Rasedus

Piisavad andmed metüülprednisoloonatseponaadi kasutamise kohta rasedatel puuduvad. Loomkatsed metüülprednisoloonatseponaadiga on näidanud embrüotoksilisi ja/või teratogeenseid toimeid terapeutilistest annustest suuremate annuste korral (vt lõik 5.3).

Epidemioloogilised uuringud viitavad võimalikule suurenenud suulaelõhestumuse riskile vastsündinutel, kelle emad said raseduse esimesel trimestril süsteemset glükokortikosteroidravi. Rasedatel tuleb hoolikalt üle vaadata kliiniline näidustus Advantan-raviks ja võrrelda saadavat kasu võimalike riskidega.

Üldjuhul tuleb glükokortikoide sisaldavate paiksete ravimite kasutamist raseduse esimesel trimestril vältida. Eriti tuleb raseduse ja imetamise ajal vältida suuri nahapiirkondi hõlmavat, pikemaajalist ravi või oklusiivsete sidemete kasutamist.

Imetamine

Rottidel praktiliselt ei kandunud metüülprednisoloonatseponaat rinnapiimaga vastsündinud poegadele. Siiski ei ole teada, kas metüülprednisoloonatseponaat kandub inimese rinnapiima, kuna rinnapiimast on leitud süsteemselt manustatud kortikosteroide. Ei ole teada, kas Advantan’i paiksel manustamisel imendub süsteemselt piisavas koguses metüülprednisoloonatseponaati, mis võimaldaks selle rinnapiimast määramist. Seetõttu peab metüülprednisoloonatseponaadi manustamisel imetavatele naistele olema ettevaatlik.

Imetavatel emadel ei tohi rakendada ravi rindadel. Imetamise ajal tuleb vältida suuri nahapiirkondi hõlmavat, pikemaajalist ravi või oklusiivsete sidemete kasutamist (vt lõik 4.4).

Toime reaktsioonikiirusele

Advantan ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Kliinilistes uuringutes olid kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimeteks sügelus- ja põletustunne manustamiskohal.

Alltoodud tabelis on kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimete esinemissagedused määratletud MedDRA esinemissageduste konventsiooni põhjal järgmiselt:

väga sage (≥ 1/10),

sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (≥ 1/10000),

teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõrvaltoime, selle sünonüümide ja seotud seisundite kirjeldamiseks kasutati kõige sobivamat MedDRA terminit (versioon 11.1).

Advantan kreemi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata*

klass

 

 

 

 

Infektsioonid ja

 

 

naha

 

infestatsioonid

 

 

seeninfektsioon

 

Silma

 

 

 

nägemise

kahjustused

 

 

 

ähmastumine

 

 

 

 

(vt ka

 

 

 

 

lõik 4.4)

Üldised häired ja

põletustunne

manustamiskohal

manustamiskohal

hüpertrihhoos

manustamiskoha

manustamiskohal,

esinev:

esinev:

 

reaktsioonid

sügelus

kuivus,

tselluliit,

 

 

manustamiskohal

punetus,

turse,

 

 

 

villid,

ärritus

 

 

 

follikuliit,

 

 

 

 

lööve,

 

 

 

 

paresteesia

 

 

Immuunsüsteemi

 

ravimiga seotud

 

 

häired

 

ülitundlikkus

 

 

Naha ja

 

 

püodermia,

striiad,

nahaaluskoe

 

 

nahalõhed,

perioraalne

kahjustused

 

 

teleangiektaasia,

dermatiit,

 

 

 

nahaatroofia,

nahavärvuse

 

 

 

akne

muutused,

 

 

 

 

allergilised

 

 

 

 

naha-

 

 

 

 

reaktsioonid

*Võimalikud kõrvaltoimed, mida pole täheldatud kliinilistes uuringutes.

Advantan salvi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Teadmata*

klass

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

 

ravimiga seotud ülitundlikkus

häired

 

 

 

Silma

 

 

nägemise ähmastumine (vt ka

kahjustused

 

 

lõik 4.4)

Üldised häired ja

põletustunne

manustamiskohal

follikuliit manustamiskohal,

manustamiskoha

manustamiskohal,

esinev:

hüpertrihhoos

reaktsioonid

sügelus

punetus,

 

 

manustamiskohal

kuivus,

 

 

 

villid,

 

 

 

ärritus,

 

 

 

ekseem,

 

 

 

perifeerne turse

 

Naha ja

 

nahaatroofia,

teleangiektaasia,

nahaaluskoe

 

ekhümoos,

striiad,

kahjustused

 

impetiigo,

perioraalne dermatiit,

 

 

rasune nahk

nahavärvuse muutused,

 

 

 

allergilised nahareaktsioonid, akne

*Võimalikud kõrvaltoimed, mida pole täheldatud kliinilistes uuringutes.

Kortikoide sisaldavate kutaansete preparaatide manustamisel võib esineda imendumisest tingitud süsteemseid toimeid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Metüülprednisoloonatseponaadiga läbiviidud ägeda toksilisuse uuringud ei näidanud ägeda mürgistuse ohtu pärast ühekordset üleannustamist nahal (kasutamine suurel nahapinnal imendumist soodustavates tingimustes) või pärast tahtmatut allaneelamist.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: tugevad kortikosteroidid (III rühm)

ATC kood: D07AC14

Pärast paikset manustamist pärsib Advantan põletikulisi ja allergilisi nahareaktsioone, samuti hüperproliferatsiooniga seotud protsesse, mille tulemusena taanduvad nii objektiivsed sümptomid (erüteem, ödeem, leemendav nahk) kui ka subjektiivsed vaevused (sügelus, kipitustunne, valu).

Teada on, et metüülprednisoloonatseponaat ise, eriti aga selle peamine metaboliit 6α- metüülprednisoloon-17-propionaat (moodustub pärast estri lõhustumist nahas) seonduvad intratsellulaarse glükokortikoidretseptoriga.

Steroid-retseptor-kompleks seondub kindlate DNA piirkondadega, kutsudes esile rea bioloogilisi toimeid.

Steroid-retseptor-kompleksi seondumine indutseerib makrokortiini sünteesi. Makrokortiin inhibeerib arahhidoonhappe vabanemist, mistõttu pärsitakse põletiku mediaatorite (prostaglandiinid, leukotrieenid) süntees.

Glükokortikoidide immuunsupressiivset toimet saab selgitada tsütokiini sünteesi pärssimise ja antimitootilise toimega, mis ei ole tänaseni veel täiesti selge.

Vasodilatoorsete prostaglandiinide sünteesi inhibeerimine või adrenaliini vasokonstriktoorse toime potentseerimine põhjustab lõppkokkuvõttes glükokortikoidide vasokonstriktoorset toimet.

Farmakokineetilised omadused

Metüülprednisoloonatseponaat vabaneb ravimvormist. Kontsentratsioon sarvkihis ja pärisnahas langeb väljast sissepoole.

Epidermises ja dermises hüdrolüüsub metüülprednisoloonatseponaat oma peamiseks metaboliidiks 6α- metüülprednisoloon-17-propionaadiks, mis seondub kindlamalt kortikoidretseptoriga kui metüülprednisoloonatseponaat, mis viitab nahas toimuvale bioaktivatsioonile.

Nahakaudse kortikoidi perkutaanse absorptsiooni määr ja ulatus sõltuvad mitmetest faktoritest: ühendi keemilisest struktuurist, vehiikli koostisest, ühendi kontsentratsioonist vehiiklis, manustamistingimustest (ravitava ala suurus, ravi kestus, avatud või oklusiivne manustamine) ja naha seisundist (nahahaiguse tüüp ja raskusaste, anatoomiline paiknemine).

Tervetel vabatahtlikel on uuritud metüülprednisoloonatseponaadi nahakaudset imendumist Advantan kreemist ja salvist. Pärast Advantan salvi avatud manustamist (2 x 20 g päevas 8 päeva jooksul) oli nahakaudse imendumise määr 0,65% (vastab süsteemsele kortikoidi annusele 4 µg/kg/päevas). Advantan kreemi oklusiivsel manustamisel (2 x 20 g päevas 8 päeva jooksul) imendus naha kaudu ligikaudu 3% annusest (vastab süsteemsele kortikoidi annusele ligikaudu 20 µg/kg/päevas). Metüülprednisoloonatseponaadi nahakaudne imendumine tõusis märkimisväärselt (13 – 27% annusest) preparaadi manustamisel kahjustatud (eemaldatud sarvkihiga) nahale.

Süsteemsesse tsirkulatsiooni jõudmisel konjugeeritakse metüülprednisoloonatseponaadi peamine hüdrolüüsi produkt 6α-metüülprednisoloon-17-propionaat kiiresti glükuroonhappega mille tulemusel ta inaktiveerub.

Metüülprednisoloonatseponaadi metaboliidid (peamine metaboliit 6α-metüülprednisoloon-17- propionaat-21-glükuroniid) erituvad valdavalt neerude kaudu poolväärtusajaga umbes 16 tundi. Intravenoosse manustamise järgselt toimus täielik eritumine uriini ja väljaheitega 7 päeva jooksul. Toimeaine ega selle metaboliidid ei kumuleeru organismis.

Prekliinilised ohutusandmed

Süsteemse taluvuse uuringutes oli metüülprednisoloonatseponaadi toime korduva subkutaanse ja dermaalse manustamise järgselt sarnane tüüpilisele glükokortikoidile. Nende tulemuste põhjal võib järeldada, et Advantan’i terapeutilisel kasutamisel pole oodata teistsuguseid kõrvaltoimeid, kui need, mis on omased glükokortikoididele – seda isegi äärmuslikel tingimustel nagu manustamisel suurele nahapinnale ja/või oklusioonsideme kasutamise korral.

Embrüotoksilisuse uuringud Advantan’iga andsid glükokortikoididele iseloomulikud tulemused, st sobivas testsüsteemis kutsutakse esile embrüoletaalne ja/või teratogeenne efekt. Selliseid tulemusi silmas pidades tuleb Advantan’i määramisse raseduse ajal suhtuda erilise ettevaatusega.

Epidemioloogiliste uuringute tulemuste kokkuvõte on ära toodud lõigus 4.6.

Nii in vitro uuringud geenimutatsioonide avastamiseks bakterite ja imetajate rakukultuurides, kui ka in vitro ja in vivo uuringud kromosoomi- ja geenimutatsioonide avastamiseks näitasid, et metüülprednisoloonatseponaat ei oma genotoksilist toimet.

Spetsiifilisi tumorigeensusuuringuid metüülprednisoloonatseponaadiga ei ole läbi viidud. Teadmised aine struktuuri, farmakoloogilise toimemehhanismi ja süsteemse taluvuse uuringute kohta pikaajalise manustamise puhul ei viita kasvaja tekkeriski tõusule. Kuna soovitatud tingimustel ei ole nahakaudsel manustamisel võimalik süsteemset immuunsupressiivset toimet saavutada, pole Advantan’i kasutamisel oodata mõju kasvajate tekkele.

Lokaalse taluvuse uuringutes nahal ja limaskestadel metüülprednisoloonatseponaadi ja Advantan’i erinevate ravimvormidega kirjeldati vaid pindmisi, glükokortikoididele tüüpilisi kõrvaltoimeid.

Metüülprednisoloonatseponaat ei avaldanud merisigade nahale sensibiliseerivat toimet.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Kreem

detsüüloleaat glütseroolmonostearaat 40…55% tsetostearüülalkohol

tahke rasv kaprüül-kapriin-müristiin-steariin-triglütseriid makrogoolstearaat 40 (tüüp I)

glütserool 85% dinaatriumedetaat bensüülalkohol butüülhüdroksütolueen (E321) puhastatud vesi

Salv

valge mesilasvaha vedel parafiin

Dehymuls E (dikokoüül-pentaerütritüül-distearüültsitraat, sorbitaan-seskvioleaat, valge vaha (mesilasvaha), alumiinumstearaadid)

valge pehme parafiin puhastatud vesi

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Pärast tuubi esmast avamist võib kreemi/salvi kasutada 3 kuud.

Pakendi iseloomustus ja sisu

15 g tuub.

Tuubid on valmistatud puhtast alumiiniumist, seest kaetud epoksüvaiguga, väljast polüesteralusel kattega, otsas sulgur. Keeratav kork on valmistatud kõrge tihedusega polüetüleenist.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBRID

Kreem: 357701

Salv: 171797

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Kreem:

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 17.08.2001

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.06.2011

Salv:

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.05.1997

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.08.2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

oktoober 2018