Adenocor - süstelahus (3mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C01EB10
Toimeaine: adenosiin
Tootja: Sanofi-Aventis Estonia OÜ

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Adenocor, 3 mg/ml süstelahus

Adenosiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Adenocor ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Adenocor’i kasutamist
 3. Kuidas Adenocor’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Adenocor’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Adenocor ja milleks seda kasutatakse

Adenocor’i kasutatakse südamerütmihäirete raviks ja diagnoosimiseks. Adenocor on mõeldud kasutamiseks ainult haiglatingimustes.

Adenocor’i kasutatakse teie lapsel, kui on vaja taastada normaalne südamerütm teatud südamerütmihäire korral, mida nimetatakse paroksüsmaalseks supraventrikulaarseks tahhükardiaks.

Mida on vaja teada enne Adenocor’i kasutamist

Ärge kasutage Adenocor’i

 • kui te olete adenosiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui te põete teatud kroonilisi kopsuhaigusi, millega kaasneb bronhospasm, nt astmat,
 • kui te põete südamehäireid, mis põhjustavad tunduvat südamerütmi aeglustumist või pause südamerütmis,
 • kui teil on väga madal vererõhk või ravimata südamepuudulikkus,

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Adenocor

 • kui teil on teatud haigus või seisund, mille korral oluline vererõhu langus võib olla ohtlik (nt südame pärgarterite ahenemine, südameklappide rikked, südamepaunapõletik),
 • kui te olete hiljuti läbi teinud südamelihase infarkti, teil on südamepuudulikkus või teatud südame rütmihäired või väga aeglane südamerütm (bradükardia),
 • kui teile on hiljuti (vähem kui 1 aasta tagasi) siirdatud süda,
 • kui teil on varem esinenud krampe,
 • kui teil on hingamispuudulikkus.
 • Lastel vanuses alla 18 aasta, kellel on südame rütmihäire, mida nimetatakse WolffParkinson White’i sündroomiks; Adenocor’i kiire süstimine veeni võib lastel põhjustada ootamatu, tõsise südamerütmihäire teket.

Muud ravimid ja Adenocor

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui te olete kasutanud või kasutate dipüridamooli, teofülliini, aminofülliini või ravimeid, mis sisaldavad kofeiini, samuti ravimeid, mis mõjutavad südamerütmi, informeerige sellest kindlasti oma arsti.

Adenocor koos toidu ja joogiga

Adenocor’i toime tugevus võib muutuda teatud toiduainetega kooskasutamisel.

12 tunni jooskul enne Adenocor’i kasutamist tuleb vältida järgmisi toite ja jooke: tee, kohv, kakao, koola ja šokolaad.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Andmed adenosiini kasutamise kohta rasedatel on piiratud. Loomkatsete põhjal ei saa välistada kahjulikku toimet reproduktiivsusele. Adenosiini ei ole soovitatav kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui ravist saadav kasu ületab potetsiaalse ohu lootele.

Imetamine

Ei ole teada, kas adenosiini metaboliidid erituvad rinnapiima. Adenosiini ei tohi kasutada rinnaga toitmise ajal. Ravi vajadusel tuleb rinnaga toitmine lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole kohaldatav.

Adenocor sisaldab naatriumkloriidi

1 ml Adenocor’i sisaldab 9 mg naatriumkloriidi (vastab 3,54 mg naatriumile 1 ml-s). Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Kuidas Adenocor’i kasutada

Adenocor on mõeldud kasutamiseks ainult haiglatingimustes, kus on käepärast südametegevuse jälgimise ja elustamisvahendid.

Adenocor’i manustab tervishoiutöötaja veeni (intravenoosselt). Vajaliku annuse määrab arst. Kogu manustamise vältel peab elektrokardiograafiga jälgima teie südametegevust.

Imikud ja lapsed

Arst otsustab, kas ravim on teie lapsele näidustatud ja määrab vajaliku annuse ning korduva manustamise vajaduse.

Võimalikud kõrvaltoimed

 • Teie last jälgitakse hoolikalt, sh salvestatakse tema südame elektriline aktiivsus EKG aparaadiga (elektrokardiogramm).
 • Arst või meditsiiniõde süstib ravimit teie lapsele veeni.

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Need kõrvaltoimed on tavaliselt kerged, lühiajalised (tavaliselt alla 1 minuti) ja patsientidele talutavad. Samas võivad tekkida ka raskekujulised reaktsioonid.

Püsivate kõrvaltoimete raviks on kasutatud metüülksantiine, nt intravenoosselt aminofülliini või teofülliini (50…125 mg aeglase intravenoosse süstena).

Võivad tekkida südame rütmihäired (nt südamerütmi kiirenemine või aeglustumine, südame vahelöögid, mitmesugused südame erutustekkehäired), samuti müokardiinfarkt ja südamelihase hapnikuvaegusele viitavad muutused elektrokardiogrammis, eriti südame raske isheemiatõvega patsientidel.

Närvisüsteemi häiretest võivad sageli tekkida peavalu, peapööritus või tasakaaluhäired, harvem rõhumistunne peas, teadvuse kadu ja krambid.

Hingamissüsteemi häiretest sageli võivad tekkida õhupuudustunne, hüperventilatsioon (liigne hingeldus), harva bronhospasmid (bronhilihaste kramp), hingamispuudulikkus, hingamisseiskus. Seedeelundite häiretest võivad tekkida iiveldus, harvem metallimaitse suus, oksendamine. Üldiste häiretena võivad sagedamini tekkida rõhumis- või pitsitustunne rinnus ja põletustunne, harvem higistamine, üldine ebamugavustunne või nõrkus, väga harva süstekoha reaktsioon. Silmahäiretest võib aeg-ajalt tekkida nägemise hägustumine.

Vereringehäirena võib väga sageli tekkida nahaõhetus, vererõhu langus. Ajuveresoonkonna häired/mööduv ajuveresoonkonna atakk, mis tekib teisese reaktsioonina adenosiini veresoonkonna mõjutavale toimele, sh vererõhu langusele.

Psühhiaatrilistest häiretest võib sageli esineda kartlikkust.

Immuunsüsteemi häiretest võib tekkida anafülaktiline reaktsioon (sh hooti esinev lokaalne nahaturse ja nahareaktsioonid nagu nõgestõbi ja lööve).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Adenocor’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25° C. Mitte lasta külmuda.

Lahtivõetud viaalist tuleb lahus kohe ära kasutada.

Ärge kasutage Adenocor’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Adenocor sisaldab

 • Toimeaine on adenosiin. 1 ml süstelahust sisaldab 3 mg adenosiini.
 • Abiained on naatriumkloriid ja süstevesi.

Kuidas Adenocor välja näeb ja pakendi sisu

Karbis on 6 läbipaistvat klaasviaali. Iga viaal sisaldab 2 ml Adenocor’i süstelahust.

Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Tootjad sanofi-aventis Zrt

Harbor Park Campona u.1 1225 Budapest

Ungari

Famar Healthcare Services Madrid, S.A.U.

Avda. Leganés 62

28923 Alcorcón (Madrid)

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Tel 627 3488

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015