Acic 5% - kreem (50mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D06BB03
Toimeaine: atsikloviir
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Acic 5%, kreem

Atsikloviir

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4
 • Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Acic 5% kreem ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Acic 5% kreemi kasutamist
 3. Kuidas Acic 5% kreemi kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Acic 5% kreemi säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Acic 5% kreem ja milleks seda kasutatakse

Atsikloviir on viirusevastane aine. Acic kreemi kasutatakse Herpes simplex infektsioonide korral nahal ja huultel (korduv huuleohatis).

Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Acic 5% kreemi kasutamist

Ärge kasutage Acic kreemi

 • kui olete atsikloviiri, valatsikloviiri või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

 • Acic kreemi ei soovitata kanda limaskestadele (nt suhu, silma või tuppe), mis võib tekitada ärritust. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et kreemi ei satuks kogemata silma.
 • Raske immuunpuudulikkuse korral (nt AIDSiga patsiendid või pärast luuüdi siirdamist), kui vajalikuks võib osutuda suukaudne tablettravi enne ravi alustamist konsulteerige kindlasti arstiga.
 • Abiaine propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust ning abiaine tsetüülalkohol võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).

Haiguskollete esinemisel peavad huuleohatisega patsiendid hoiduma viiruse levitamisest. Vältimaks infektsiooni edasikandumist, ärge laske teistel puudutada ohatisega piirkonda teie nahal. Ärge jagage teistega oma joogi- ja sööginõusid. Viirusel on võime nakatada ka teisi keha piirkondi. Kui käed on kokku puutunud ohatisega tuleb vältida silmade puudutamist, kuna herpesviirus võib põhjustada silma sarvkestal väga raskeid haavandeid.

Väga visalt paraneva ja sageli korduva ohatisega peab arsti poole pöörduma, kes annab nõu edasiseks tegutsemiseks.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kuidas Acic 5% kreemi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Parimate võimalike tulemuste saamiseks tuleb ravimit manustada juba esimeste herpesenähtude ilmnemisel (põletustunne, kihelus, pingetunne ja punetus).

Viirusevastane ravi Acic kreemiga ei ole enam efektiivne, kui nahalööve on kattunud koorikuga.

Ühekordsed ja ööpäevased annustamisjuhised

Kreemi tuleb manustada õhukese kihina nakatunud nahapiirkonnale viis korda päevas iga nelja tunni järel (välja arvatud öösel).

Manustamise viis ja kestus

Acic kreemi tuleb manustada vatipulga abil, kusjuures kreemi kogus vatipulgal peab olema vastavuses nakatunud nahapiirkonna suurusega.

Kreemi manustamisel tuleb pöörata tähelepanu sellele, et kreemi kantaks mitte ainult nähtavate herpesenähtudega (villid, turse, punetus) piirkondadele, vaid ka piirnevatele aladele.

Kui kreemi manustatakse sõrmede abil, tuleb käsi enne ja pärast ravimi manustamist hoolikalt pesta, et vältida kahjustatud nahapiirkonna edasist nakatumist (näiteks bakteritega) ning viiruse levikut nakatumata limaskestadele ja nahapiirkondadele.

Ravi kestus on tavaliselt 4...5 päeva, vajadusel kuni 10 päeva. Kui haiguskolle pole kadunud pärast 10- päevast ravi, tuleb pöörduda arsti poole

Ravi peab kestma seni, kuni villid on kattunud koorikuga või paranenud.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud esinemissageduse alusel järgnevalt:

väga sage ≥1/10, sage ≥1/100 ja <1/10, aeg-ajalt ≥1/1000 ja <1/100, harv ≥1/10 000 ja <1/1000, väga harv <1/10 000

Naha- ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt: ajutine kipituse või torkimise tunne pärast atsikloviiri kreemi manustamist. Naha kerge kuivamine või ketendus.

Sügelemine.

Harv: nahapunetus. Kasutamise järgne kontaktdermatiit. Sagedamini on reaktsioonide põhjustajaks abiained, mitte atsikloviir.

Immuunsüsteemi häired

Väga harv: ülitundlikkusreaktsioonid, sh angiödeem ja urtikaaria.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Acic 5% kreemi säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Acic 5% kreem sisaldab

 • Toimeaine on atsikloviir. 1 g kreemi sisaldab 50 mg atsikloviiri.
 • Teised abiained on: ICI ARLATOON 983 S PHARMA; dimetikoon 350; tsetüülalkohol; vedel parafiin; valge vaseliin; propüleenglükool; puhastatud vesi.

Kuidas Acic 5% kreem välja näeb ja pakendi sisu

Originaalpakend sisaldab 2 g kreemi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Sandoz d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Sloveenia

Tootja:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Saksamaa

või

Salutas Pharma GmbH

Lange Göhren 3

D-39171 Osterweddingen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Sandoz d.d. Eesti filiaal Pärnu mnt 105

11312 Tallinn tel 6652 400

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2014