Acic 200 mg - tablett (200mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J05AB01
Toimeaine: atsikloviir
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Acic 200 mg, tabletid

Atsikloviir

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 5 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Acic 200 mg ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Acic 200 mg võtmist
 3. Kuidas Acic 200 mg võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Acic 200 mg säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Acic 200 mg ja milleks seda kasutatakse

Acic 200 mg on herpesevastane ravim. Acic 200 mg sisaldab toimeainena atsikloviiri, millel on tugev viirusvastane toime. Ravimit kasutatakse korduvalt esineva huuleherpese raviks täiskasvanutel. Huuleherpest põhjustab Herpes simplex viirus (HSV).

Huuleherpese tunnusteks on huule kipitus, kihelus, punetus, turse ning väikesed villid, mis lähevad katki ning sageli on väga valulikud. Et ravi oleks kõige efektiivsem tuleb Acic tablettide võtmist alustada infektsiooni esimeste tunnuste (punetus, huuletundlikkus ning villikesed) ilmnemisel. Sümptomid võivad olla individuaalsed. Õigeaegne ravi alustamine vähendab külmavillide ehk ohatise teket ning kiirendab raviprotsessi.

Mida on vaja teada enne Acic 200 mg võtmist

Ärge võtke Acic 200 mg:

 • kui olete atsikloviiri, valatsikloviiri või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettavaatus on vajalik:

 • kui teil on immuunpuudulikkus;
 • kui teil on neerufunktsiooni kahjustus või vähene uriinieritus;
 • kui te olete eakas;
 • kui teie organismis on vedelikupuudus.

Ohatis on nakkav. Et vähendada nakatumise riski, ei tohi ohatist lasta teistel puutuda. Kasutage näo kuivatamiseks oma rätikut ning kui olete puhastanud oma nägu, siis peske käsi enne kui puutute teisi kehaosasid. Eriti ettevaatlik tuleb olla, et viirus ei satuks käte kaudu silma.

Muud ravimid ja Acic 200 mg

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatste kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eeskätt puudutab see järgmisi ravimeid:

 • probenetsiid,
 • mükofenolaatmofetiil,
 • tsimetidiin.

Annuste muutmine ei ole siiski vajalik.

Acic 200 mg koos toidu ja joogiga

Tablette tuleb manustada koos piisava koguse vedelikuga, eelistatavalt pärast söögikordi.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui ravi osutub raseduse ajal vajalikuks, tuleb kaaluda ravist loodetava kasu ja võimaliku ohu suhet. Raviannustes ei ole atsikloviiri loodet kahjustav toime tõenäoline.

Atsikloviir eritub rinnapiima, mistõttu selle ravimi kasutamise ajal ei ole soovitatav last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Atsikloviiri mõju autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele ei ole uuritud. Toimeaine omaduste põhjal ei eeldata Acic 200 mg toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Acic 200 mg sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Informatsioon diabeetikutele: 1 tablett sisaldab vähem kui 0,1 LÜ.

Kuidas Acic 200 mg võtta

Atsikloviiriga ravimisel on väga oluline, et patsient saaks ravimit nii kiiresti kui võimalik – kohe haiguse esimeste sümptomite täheldamisel (kui tekib sügelus, kihelus ja esimesed villikesed). Ravi võib alustada ka hiljem, kui villid on juba tekkinud, kuid siis võib efektiivsus olla väiksem.

Täiskasvanud

200 mg atsikloviiri (1 tablett Acic 200 mg) 5 korda ööpäevas iga 4 tunni järel. Öösel võib jääda pikem intervall.

Annustamine eakatel

Normaalse neerufunktsiooniga eakatel on annused samad, mis täiskasvanutel. Ravi ajal peab tarbima piisavalt vedelikku.

Eakatel võib vanusega seoses neerufunktsioon langeda, siis tuleb annust vastavalt kohandada (vt annustamist neerukahjustuse korral allpool).

Lapsed ja noorukid

Lastel ja noorukitel ei soovitata kasutada ravimit ilma arsti ettekirjutuseta.

Annustamine neerukahjustuse korral

Atsikloviiri manustamisel neerufunktsiooni kahjustusega patsientidele on vajalik ettevaatus. Pidage nõu oma arstiga.

Ravimi võtmise ajal tuleb tarbida piisavalt vedelikku.

Manustamisviis

Tablette tuleb manustada koos piisava koguse vedelikuga, eelistatavalt pärast söögikordi.

Ravi kestus

Herpes simplex - huuleherpese ravi kestus on 5 päeva. Kui selle aja jooksul seisund ei parane või muutub halvemaks konsulteerige arstiga.

Kui teil on tunne, et Acic 200 mg toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Acic 200 mg rohkem kui ette nähtud

Korduva mitmekordse suukaudse üleannustamise puhul võivad tekkida iiveldus, oksendamine, peavalu ja segasus. Kui teil tekib üleannustamise kahtlus või ägenevad kõrvaltoimed, pöörduge palun arsti poole.

Kui te unustate Acic 200 mg võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravi nagu on ettenähtud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage (esineb 1...10 kasutajal 100-st)

 • peavalu, pearinglus
 • iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu
 • kihelus, nahalööve (sh valgustundlikkus)
 • nõrkus, palavik

Aeg-ajalt (esineb 1...10 kasutajal 1000-st)

 • nõgestõbi, juuste väljalangemise intensiivistumine (seda esineb mitmete haiguste puhul ning põhjuslikku seost atsikloviirraviga ei ole tuvastatud)

Harv (esineb 1...10 kasutajal 10 000-st)

 • anafülaksia (tõsine allergiline reaktsioon nahalööbe ja tursete ning vererõhu languse ja hingamishäiretega)
 • hingeldus
 • bilirubiini sisalduse ja maksaensüümide aktiivsuse suurenemine
 • näoturse (angioödeem)
 • uurea ja kreatiniini taseme tõus veres

Väga harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st)

 • aneemia (punaste vereliblede arvu vähenemine), leukopeenia (valgete vereliblede arvu vähenemine), trombotsütopeenia (vereliistakute arvu vähenemine)
 • agiteeritus, segasus, värinad, liigutuste koordinatsioonihäired, kõnehäired, hallutsinatsioonid, psühhootilised sümptomid, krambid, unisus, entsefalopaatia (ajuhaigus), kooma
 • maksapõletik, kollatõbi
 • äge neerupuudulikkus, neerupiirkonna valu (mis võib olla seotud neerupuudulikkusega)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Acic 200 mg säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Acic 200 mg sisaldab

 • Toimeaine on atsikloviir. Üks tablett sisaldab 200 mg atsikloviiri.
 • Teised abiained on kopovidoon, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, mikrokristalliline tselluloos, naatriumtärklisglükolaat.

Kuidas Acic 200 mg välja näeb ja pakendi sisu

Acic 200 mg on ümmargune tablett, läbimõõduga 8,8...9,2 mm ja pikkusega 4...4,4 mm, poolitusjoonega ühel küljel. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakend sisaldab 25 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Sandoz d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Sloveenia

Tootja

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105 11312 Tallinn Tel : 6652 400

Infoleht on viimati kooskõlastatud augustis 2017.