Amoksiklav - õhukese polümeerikattega tablett (500mg +125mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01CR02
Toimeaine: amoksitsilliin +klavulaanhape
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Amoksiklav, 500 mg/125 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amoksiklav, 875 mg/125 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amoksitsilliin/klavulaanhape

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Amoksiklav ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Amoksiklav’i võtmist
 3. Kuidas Amoksiklav’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Amoksiklav’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Amoksiklav ja milleks seda kasutatakse

Amoksiklav on antibiootikum, mis hävitab infektsioone (nakkused) põhjustavaid baktereid. See sisaldab kahte erinevat toimeainet nimetustega amoksitsilliin ja klavulaanhape. Amoksitsilliin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse penitsilliinideks. Amoksitsilliini toime võib mõnikord kaduda (ravim muutub inaktiivseks), kuid ravimi teine toimeaine (klavulaanhape) aitab seda ära hoida.

Amoksiklav’i kasutatakse täiskasvanutel ja lastel järgmiste infektsioonide raviks:

Mida on vaja teada enne Amoksiklav’i võtmist

 • keskkõrva ja põskkoobaste infektsioonid,
 • hingamisteede infektsioonid,
 • kuseteedeinfektsioonid,
 • naha ja pehme kudede infektsioonid, sh hammastega seotud infektsioonid,
 • luude ja liigeste infektsioonid.

Ärge võtke Amoksiklav’i

 • kui olete amoksitsilliini, klavulaanhappe, penitsilliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on kunagi olnud raske allergiline (ülitundlikkus) reaktsioon mõne teise antibiootikumi suhtes. Siia alla kuuluvad nahalööve või näo või kaelapiirkonna turse.
 • kui teil on kunagi olnud maksaprobleeme või kollatõbe (naha kollasus) seoses antibiootikumide võtmisega.

Ärge võtke Amoksiklav’i, kui midagi eespool nimetatust kehtib teie kohta.

Kui te pole milleski kindel, rääkige enne Amoksiklav’i võtmist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Amoksiklav’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga juhul, kui:

 • teil on lümfisõlmede põletik,
 • te saate ravi maksa või neeruprobleemide tõttu,
 • te ei urineeri regulaarselt.

Kui te pole kindel, kas ülalnimetatu kehtib teie puhul, rääkige enne ravimi võtmist oma arsti või apteekriga.

Osadel juhtudel võib arst uurida, mis tüüpi bakter on teie infektsiooni põhjustaja. Tulemustest sõltuvalt võidakse teile anda teistsuguse tugevusega Amoksiklav’i või mõnda muud ravimit.

Seisundid, millele peate tähelepanu pöörama

Amoksiklav võib mõnesid haigusseisundeid muuta halvemaks või põhjustada raskeid kõrvaltoimeid. Siia alla kuuluvad allergilised reaktsioonid, krambid ning jämesoolepõletik. Te peate pöörama tähelepanu teatud sümptomitele, kui võtate Amoksiklav’i, et mistahes probleemide riski vähendada. Vt lõik 4 „Seisundid, millele peate tähelepanu pöörama“.

Vere- ja uriinianalüüsid

Kui peate andma vereanalüüse (nt vere punaliblede või maksafunktsiooni kohta analüüsid) või uriinianalüüse (glükoosisisalduse osas), öelge oma arstile, et võtate Amoksiklav’i. Ravim võib nende analüüside tulemusi mõjutada.

Muud ravimid ja Amoksiklav

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Kui võtate allopurinooli (podagra ravim) koos Amoksiklav’iga, võib teil suurema tõenäosusega tekkida allergiline nahareaktsioon.

Kui võtate probenetsiidi (podagra ravim), võib arst otsustada, et Amoksiklav’i annust tuleb muuta.

Kui Amoksiklav’iga koos võetakse ravimeid, mis hoiavad ära verehüüvete tekke (nt varfariin), on vajalikud täiendavad vereanalüüsid.

Amoksiklav võib mõjutada metotreksaadi (ravim, mida kasutatakse vähi või reumaatiliste haiguste ravis) toimet.

Amoksiklav võib mõjutada mükofenolaatmofetiili (ravim, mida kasutatakse siirdatud organi äratõukereaktsiooni vältimiseks) toimet.

Amoksiklav’i koos toidu ja joogiga

Võimalike seedetrakti häirete vähendamiseks võtke tablette vahetult enne toidukorda.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Amoksiklav’il võib olla kõrvaltoimeid ja sümptome, mis mõjutavad autojuhtimise võimet. Ärge juhtige sõidukit ega töötage masinatega, kui te ei tunne ennast hästi.

Kuidas Amoksiklav’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 40 kg kehakaaluga lapsed

Amoksiklav, 500 mg/125 mg õhukese polümeerikattega tabletid:

Tavaline annus on 1 tablett kolm korda ööpäevas.

Amoksiklav 875 mg/125 mg õhukese polümeerikattega tabletid:

 • Tavaline annus – 1 tablett kaks korda ööpäevas
 • Suurem annus – 1 tablett kolm korda ööpäevas

Lapsed kehakaaluga alla 40 kg

6 aastat ja nooremaid lapsi tuleks eelistatult ravida amoksitsilliini/klavulaanhappe suukaudse suspensiooni või pulbriga.

Küsige oma arstilt nõu, kui manustate Amoksiklav’i tablette lastele kehakaaluga alla 40 kg.

Maksa- ja neeruprobleemidega patsiendid

Kui teil on neeruprobleeme, võidakse annust muuta. Arst võib valida teistsuguse tugevuse või mõne muu ravimi.

Kui teil on maksaprobleeme, võidakse teha sagedamini vereanalüüse, et kontrollida maksafunktsiooni.

Kuidas Amoksiklav’i võtta

Võtke tablette toidukorra alguses või vahetult enne.

Jagage annused ühtlaselt kogu päeva peale, vähemalt 4-tunniste vahedega. Ärge võtke 2 annust ühe tunni jooksul.

Ärge võtke seda ravimit kauem kui 2 nädalat. Kui te tunnete ennast ikka halvasti, peaksite tagasi pöörduma arsti poole.

Kui te võtate Amoksiklav’i rohkem kui ette nähtud

Kui võtate liiga palju Amoksiklav’i, võivad teil tekkida mao ärritusnähud (iiveldus, oksendamine või kõhulahtisus) või krambid. Rääkige nii kiiresti kui võimalik oma arstiga. Võtke ravimi karp või pudel kaasa, et saaksite seda arstile näidata.

Kui te unustate Amoksiklav’i võtta

Kui olete unustanud annuse võtmata, võtke see niipea, kui meenub. Ärge võtke aga uut annust liiga kiiresti, vaid jätke kahe annuse vahele ligikaudu 4 tundi.

Kui te lõpetate Amoksiklav’i võtmise

Jätkake Amoksiklav’i võtmist kuni ravikuuri lõpuni ka siis, kui tunnete ennast juba paremini. Iga annus on vajalik, et infektsiooni vastu võidelda. Kui mõned bakterid jäävad ellu, võivad nad põhjustada infektsiooni taastekkimise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Seisundid, millele peate tähelepanu pöörama

Allergilised reaktsioonid:

 • nahalööve
 • veresoonte põletik (vaskuliit), mida võib näha punaste või lillakate nahast kõrgemate laikudena nahal, kuid mis võivad tekkida ka teistel kehaosadel
 • palavik, liigesvalu, lümfisõlmede suurenemine kaelal, kaenla all või kubemes
 • tursed, mõnikord näo ja suu piirkonnas (angioödeem), mis põhjustab hingamisraskust
 • minestamine

Võtke oma arstiga ühendust otsekohe, kui teil peaks tekkima mõni nimetatud sümptomitest.

Lõpetage Amoksiklav’i võtmine.

Jämesoole põletik

Jämesoole põletik, mis põhjustab vesist kõhulahtisust tavaliselt lima ja vere sisaldusega, kõhuvalu ja/või palavikku.

Nende sümptomite tekkimisel võtke oma arstiga ühendust nii kiiresti kui võimalik.

Muud kõrvaltoimed

Väga sage (enam kui ühel patsiendil 10-st)

 • kõhulahtisus (täiskasvanutel).

Sage (kuni ühel patsiendil 10-st)

 • soor (candida seeninfektsioon tupes, suus või nahavoltide vahel)
 • iiveldus, eelkõige suurte annuste võtmisel. Sellisel juhul võtke Amoksiklav’i enne sööki.
 • oksendamine
 • kõhulahtisus (lastel).

Aeg-ajalt (kuni ühel patsiendil 100-st)

 • nahalööve, sügelemine
 • nahast kõrgem sügelev lööve (nõgeslööve)
 • seedehäired
 • pearinglus
 • peavalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

 • maksas toodetavate teatud ainete (ensüümide) aktiivsuse suurenemine.

Harv (kuni ühel patsiendil 1000-st)

 • nahalööve, mis võib olla villiline ning väikeste märklaudade moodi (keskel tume täpp, mida ümbritseb heledam ala, mille ümber omakorda tume äär – mitmekujuline erüteem)

Kui täheldate endal mõnda neist sümptomitest, võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Harva esinevad kõrvaltoimed, mis ilmnevad vereanalüüsides:

 • vähene vere rakkude arv, mis osalevad verehüübimises,
 • vere valgeliblede arvu langus.

Kõrvaltoimed, mille sagedus on teadmata (kõrvaltoimed on tekkinud väga vähestel inimestel, kuid täpne sagedus ei ole teada)

 • Allergilised reaktsioonid (vt eespool)
 • Jämesoole põletik (vt eespool)
 • Aju ümbritsevate membraanide põletik (aseptiline meningiit)
 • Tõsised nahareaktsioonid:
 • laialdane lööve koos villide ja naha ketendusega, eriti suu, nina, silmade ja suguelundite ümbruses (StevensJohnsoni sündroom), ning raskem vorm, mis põhjustab naha ulatuslikku irdumist (üle 30% kehapinnast – toksiline epidermaalnekrolüüs);
 • laialdane punetav nahalööve väikeste mäda sisaldavate villidega (bulloosne eksfoliatiivne dermatiit);
 • punetav, ketendav lööve nahaaluste muhkude ja villidega (eksantematoosne pustuloos);
 • gripisarnased sümptomid koos lööbe, palaviku, lümfisõlmede suurenemise ja kõrvalekalletega vereanalüüside tulemustes, sh vere valgeliblede arvu suurenemine (eosinofiilia) ja maksaensüümide aktiivsuse suurenemine (eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS)).

Võtke oma arstiga ühendust otsekohe, kui teil peaks tekkima mõni nimetatud

sümptomitest.

 • maksapõletik (hepatiit)
 • kollatõbi, mille põhjustab bilirubiini (maksas toodetav aine) sisalduse tõus veres, mille tõttu muutuvad teie nahk ja silmavalged kollakaks
 • neerutorukeste põletik
 • verehüübimise aeglustumine
 • hüperaktiivsus (üliaktiivsus)
 • krambid (Amoksiklav’i suurte annuste puhul või neeruprobleemide korral)
 • tume keel, mis näib karvane
 • hammaste värvumine (lastel), mis on tavaliselt eemaldatav hammaste harjamisel.

Kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda uriini- või vereanalüüsides

 • vere valgeliblede arvu oluline langus
 • vere punaliblede arvu langus (hemolüütiline aneemia)
 • kristallide teke uriinis

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Amoksiklav’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25° C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amoksiklav sisaldab

 • Toimeained on amoksitsilliin ja klavulaanhape.

Amoksiklav 500 mg/125 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg amoksitsilliini (amoksitsilliintrihüdraadina) ja 125 mg klavulaanhapet (kaaliumklavulanaadina), suhtes 4:1. Amoksiklav 875 mg/125 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 875 mg amoksitsilliini (amoksitsilliintrihüdraadina) ja 125 mg klavulaanhapet (kaaliumklavulanaadina), suhtes 7:1.

 • Abiained on

Tableti sisu: kolloidne ränidioksiid, veevaba, krospovidoon, kroskarmelloosnaatrium, magneesiumstearaat ja mikrokristalliline tselluloos;

Tableti kate: hüdroksüpropüültselluloos, etüültselluloos, polüsorbaat 80, trietüültsitraat, talk ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Amoksiklav välja näeb ja pakendi sisu

Amoksiklav 500 mg/125 mg tabletid on valge kuni peaaegu valge värvusega, ovaalsed kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid.

Amoksiklav 875 mg/125 mg tabletid on valge kuni peaaegu valge värvusega, pikliku kujuga, ümarate nurkadega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon ja märgistus “875/125” ning teisel küljel on märgistus “AMC”.

500 mg/125 mg tabletid on blisterpakendis, mis on pakendatud karpi, igas blistris on 5 või 7 tabletti (10 või 14 tabletti karbis).

875 mg/125 mg tabletid on blisterpakendis, mis on pakendatud karpi, igas blistris on 5 või 7 tabletti (10 või 14 tabletti karbis).

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Sandoz d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Sloveenia

Tootjad

Lek Pharmaceuticals

Verovškova 57

1526 Ljubljana

Sloveenia

Lek Pharmaceuticals d.d.

Perzonali 47

SI- 2391 Prevalje

Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d.Eesti filiaal Pärnu mnt 105

11312 Tallinn

Tel: 6652400

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2017.

Soovitused/meditsiiniline teave

Antibiootikume kasutatakse bakterite poolt põhjustatud nakkuste (infektsioonide) raviks. Nad ei toimi viiruste poolt põhjustatud infektsioonide vastu.

Mõnikord ei allu bakteriaalne infektsioon antibiootikumkuurile. Sellisel juhul on üks kõige sagedaseim põhjus infektsiooni tekitanud bakterite resistentsus võetava antibiootikumi suhtes. See tähendab, et haigustekitajaid ei hävitata ja nad võivad isegi paljuneda antibiootikumist hoolimata. Bakterid võivad antibiootikumide suhtes muutuda resistentseks erinevatel põhjustel. Kui antibiootikume hoolikalt kasutada, võib see vähendada võimalust, et bakterid muutuvad resistentseks. Kui arst määrab teile antibiootikumkuuri, siis on mõeldud see vaid teil hetkel olemasoleva haiguse raviks. Järgmisi soovitusi järgides on võimalik ära hoida resistentsust, mis takistab antibiootikumide toimimist.