Actifed - tablett (60mg +2,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R01BA81
Toimeaine: pseudoefedriin +triprolidiin
Tootja: McNeil Products Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

ACTIFED 60 mg/2,5 mg tabletid

Pseudoefedriinvesinikkloriid ja triprolidiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on ACTIFED tabletid ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne ACTIFED tablettide kasutamist
 3. Kuidas ACTIFED tablette kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas ACTIFED tablette säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on ACTIFED tabletid ja milleks seda kasutatakse

ACTIFED tabletid on näidustatud nina limaskesta turse vähendamiseks nohu korral; sh allergilise nohu korral.

Mida on vaja teada enne ACTIFED tablettide kasutamist

Ärge kasutage ACTIFED tablette:

 • kui olete pseudoefedriini, triprolidiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui kasutate (või olete viimase 2 nädala jooksul kasutanud) depressioonivastaseid ravimeid, mida tuntakse MAOI (monoamiinioksüdaasi inhibiitorid) nime all. Nende ravimite kooskasutamine võib põhjustada vererõhu tõusu või hüpertensiivse kriisi teket;
 • alla 12aastastel lastel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ACTIFED tablettide kasutamist pidage nõu oma arstiga:

 • kui teil esineb südameveresoonkonna haigusi (eriti koronaarhaigust ja kõrget vererõhku),
 • kui teil esineb kilpnäärme haigus,
 • kui teil esineb suhkurtõbi,
 • kui teil esineb vähenenud neerutalitus,
 • teil esineb maksahaigus, mõõdukas või raske neerupuudulikkus,
 • teil esinevad eesnäärme suurenemisest tingitud urineerimishäired,
 • teil esineb uriini peetus,
 • teil esineb glaukoom,
 • kui teil esineb hingamisteede haigusi nagu näiteks emfüseem, krooniline bronhiit või äge või krooniline bronhiaalastma,
 • kui te kasutate kesknärvisüsteemi pärssijaid (sh alkohol, rahustid ja trankvillisaatorid). Selle ravimi kasutamise ajal peab vältima alkoholi tarvitamist ja konsulteerima arstiga enne kesknärvisüsteemi pärssivate ravimite kasutamist.
 • kui te annate uriinianalüüsi, informeerige oma arsti ACTIFED’i kasutamisest, sest see võib muuta analüüside tulemusi.

Lõpetage Actifed´i kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge arsti vastuvõtule, kui teil tekib palavikuline kogu keha haarav naha laikpunetus (erüteem) koos mädavillidega (pustulid). Vt lõik 4.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini või tekivad uued haigussümptomid, peate lõpetama ravimi kasutamise ja võtma ühendust arstiga.

ACTIFED tabletid võivad põhjustada unisust.

Muud ravimid ja ACTIFED tabletid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Informeerige oma arsti, kui kasutate või olete hiljuti kasutanud

 • depressioonivastaseid ravimeid, eriti juhul kui kasutate monoamiinioksüdaasi inhibiitoreid;
 • närvisüsteemi mõjutavaid ravimeid;
 • rahustava toimega ravimeid.

ACTIFED tabletid koos toidu, joogi ja alkoholiga

ACTIFED tablettide kasutamise ajal on soovitatav hoiduda alkoholist, kuna see võib tugevdada ACTIFED’i unisust tekitavat toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

ACTIFED tablette ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui arst nii soovitab.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

ACTIFED põhjustab unisust ning häirib tähelepanu nõudva tegevuse sooritamist ja vähendab reaktsioonikiirust. Tuleb hoiduda autojuhtimisest ja liikuvate mehhanismidega töötamisest kuni individuaalse mõju selgumiseni.

ACTIFED tabletid sisaldavad laktoosi

Ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas ACTIFED tablette kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1 tablett (2,5 mg triprolidiinvesinkkloriidi ja 60 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi) iga 4...6 tunni järel kuni 4 korda ööpäevas.

Eakad patsiendid võivad kasutada tavalisi täiskasvanu annuseid.

Kui te unustate ACTIFED tablette võtta

Kui te unustate annuse võtmata, manustage see esimesel võimalusel, kuid ärge võtke korraga kahte annust. Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga.

Kui te kasutate ACTIFED tablette rohkem kui ette nähtud

Ravimit tuleb hoida laste eest kättesaamatus kohas. Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. Võtke arsti juurde kaasa ravim või selle pakend, et arst teaks, millist ravimit olete kasutanud.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (<1/10 000), sealhulgas üksikjuhtumid:

 • ärevus, eufooria, hallutsinatsioonid, visuaalsed hallutsinatsioonid, rahutus;
 • peavalu, paresteesia (tundlikkuse häire), psühhomotoorne hüperaktiivsus, unisus, treemor (värisemine);
 • südame rütmihäired, südamepekslemine, kiire südamerütm;
 • närvilisustunne, väsimus;
 • ülitundlikkus;
 • ninaverejooks;
 • ebamugavustunne kõhus, oksendamine;
 • punetav ketendav nahalööve nahaaluste sõlmekeste ja villidega, nahaturse, sügelus, lööve, nõgestõbi;
 • raskendatud urineerimine, kusepeetus;
 • vererõhu tõus.

Teadmata esinemissagedusega (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • Esimesel kahel ravipäeval Actifed´iga võib tekkida ootamatu palavik, nahapunetus või rohkesti väikseid mädaville (võivad olla ägeda generaliseerunud eksanteemse pustuloosi sümptomid). Vaata lõik 2.

Kui teil tekivad need sümptomid, lõpetage Actifed´i kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge arsti vastuvõtule.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas ACTIFED tablette säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida ACTIFED tabletid sisaldavad

 • Toimeained on pseudoefedriinvesinikkloriid ja triprolidiinvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 60 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi ja 2,5 mg triprolidiinvesinikkloriidi.
 • Abiained on laktoos, tärklis, povidoon, magneesiumstearaat, destilleeritud vesi.

Kuidas ACTIFED välja näeb ja pakendi sisu

Valge ümmargune poolitusjoonega kaksikkumer tablett, mille ühele küljele on pressitud märgistus „M2A“. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Karbis on 12 tabletti (PVC/PVDC/alumiiniumfooliumist blisterpakendis).

Müügiloa hoidja:

McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire, SL 6 3 UG, Ühendkuningriik

Tootja:

Janssen-Cilag

Domaine de Maigremont 27100 Val de Reuil Prantsusmaa

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.