Amitriptyline nycomed - õhukese polümeerikattega tablett (25mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06AA09
Toimeaine: amitriptüliin
Tootja: Takeda Pharma AS

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Amitriptyline Nycomed, 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amitriptüliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Amitriptyline Nycomed ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Amitriptyline Nycomedi võtmist
 3. Kuidas Amitriptyline Nycomedi võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Amitriptyline Nycomedi säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Amitriptyline Nycomed ja milleks seda kasutatakse

Amitriptyline Nycomed kuulub tritsükliliste antidepressantide ravimirühma.

Seda ravimit kasutatakse järgmiste haiguste ravis:

Mida on vaja teada enne Amitriptyline Nycomedi võtmist

 • depressioon täiskasvanutel (depressiooniepisoodid);
 • neuropaatiline valu täiskasvanutel;
 • kroonilise pingepeavalu profülaktika täiskasvanutel;
 • migreeni profülaktika täiskasvanutel;
 • öine voodimärgamine 6aastastel ja vanematel lastel ainult sel juhul, kui orgaanilised põhjused, nt lülilõhestumus ja sellega seotud häired, on välistatud ja kõigile mittemedikamentoossetele raviviisidele ja teistele ravimitele, sealhulgas lihasrelaksantidele ja desmopressiinile, ei ole saadud ravivastust. Seda ravimit võib määrata ainult püsiva voodimärgamisega patsientide ravis kogenud arst.

Ärge võtke Amitriptyline Nycomedi:

 • kui olete amitriptüliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui olete hiljuti põdenud südamelihaseinfarkti (müokardi infarkt);
 • kui teil on südameprobleemid nagu rütmihäired, mis on nähtavad elektrokardiogrammil (EKG l), südameblokaad või südameveresoonte haigus;
 • kui võtate ravimeid, nagu monoamiinoksüdaasi inhibiitorid (MAOId);
 • kui olete võtnud MAOId viimase 14 päeva jooksul;
 • kui olete võtnud maklobemiidi päev enne;
 • kui teil on tõsine maksahaigus.

Kui teid ravitakse Amitriptyline Nycomediga, tuleb ravi lõpetada ja oodata 14 päeva enne MAOI-ga ravi alustamist.

Seda ravimit ei tohi anda alla 6 aasta vanustele lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Amitriptyline Nycomedi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Amitriptüliini kasutamisel suurtes annustes võivad tekkida südame rütmihäired ja hüpotensioon. Seda võib juhtuda ka tavaannuste puhul, kui teil on olemasolev südamehaigus.

Pikenenud QT-intervall

Amitriptyline Nycomedi kasutamisel on täheldatud südamehäiret, mida nimetatakse pikenenud QT- intervalliks (mida on näha elektrokardiogrammilt, EKG) ja südamerütmihäired (kiire või ebakorrapärane südametegevus). Pidage nõu arstiga, kui teil:

 • on aeglane südame löögisagedus;
 • on või olid probleemid, mille puhul teie süda ei suuda verd kehas ringi pumbata nii hästi, kui peaks (seisund, mida nimetatakse südamepuudulikkuseks);
 • võtate mõnda muud ravimit, mis põhjustab südameprobleeme, või
 • on seisund, mis põhjustab kaaliumi või magneesiumi vaegust või kõrget kaaliumi taset veres;
 • on tulemas plaaniline operatsioon, sest võib tekkida vajadus amitriptüliinravi katkestada enne anesteetikumi saamist. Erakorralise operatsiooni puhul tuleb anestesioloogi informeerida amitriptüliinravist;
 • on kilpnäärme ületalitlus või saate kilpnäärme ravimeid.

Enesetapu mõtted ja depressiooni süvenemine

Kui teil on depressioon, siis võivad teil vahel tekkida enesevigastamise või enesetapu mõtted. Need mõtted võivad süveneda antidepressantravi alustamisel, sest need ravimid vajavad toimimiseks aega, tavaliselt ligikaudu kaks nädalat, kuid vahel ka rohkem.

Teil võivad tekkida sellised mõtted:

 • Kui teil on varem olnud enesetapu või enesevigastamise mõtteid.
 • Kui olete noor täiskasvanu. Kliinilised uuringud on näidanud suurenenud enesehävitusliku käitumise riski psühhiaatriliste haigustega noortel täiskasvanutel (vanuses alla 25 aasta), keda raviti antidepressantidega.

Kui teil tekivad enesevigastamise- või enesetapumõtted, võtke ühendust oma arstiga või pöörduge haiglasse.

Rääkimine pereliikmele või lähedasele sõbrale oma depressioonist võib osutuda kasulikuks ning paluge neil läbi lugeda see infoleht. Te võite paluda neil öelda teile, kui nad arvavad, et teie depressioon või ärevushäire süveneb või nad tunnevad muret muutuste pärast teie käitumises.

Mania episoodid

Mõned maniakaal-depressiivse häirega patsiendid võivad siseneda maniakaalfaasi. Seda kirjeldatakse ohtrate ja kiiresti muutuvate mõtete, ülemäärase elevuse ja liigse füüsilise aktiivsuse tekkena. Sellisel juhul on äärmiselt tähtis võtta ühendust arstiga, kes arvatavasti muudab teie ravi.

Öelge oma arstile kui teil on või on olnud kunagi mingeid meditsiinilisi probleeme, eriti kui teil on:

 • suletud nurga glaukoom (nägemise kaotamine ülemääraselt kõrge rõhu tõttu silmas);
 • epilepsia, krambid ja krambihood;
 • urineerimisraskused;
 • suurenenud eesnääre;
 • kilpnäärmehaigus;
 • bipolaarne häire;
 • skisofreenia;
 • tõsine maksahaigus;
 • tõsine südamehaigus;
 • maolukuti stenoos (mao väljundi ahenemine) või paralüütiline iileus (soolesulgus);
 • diabeet, kuna võib tekkida vajadus teie diabeediravi korrigeerida.

Kui kasutate antidepressante, nagu selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d), võib teie arst kaaluda teie ravimi annuse muutmist (vt ka lõik 2 „Muud ravimid ja Amitriptyline Nycomed“ ja lõik 3).

Eakatel on suurem tõenäosus teatud kõrvaltoimete tekkeks, näiteks madala vererõhu tõttu pearinglus püsti tõustes (vt ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Lapsed ja noorukid

Depressioon, neuropaatiline valu, krooniline pingepeavalu ja migreeni profülaktika

Ärge andke seda ravimit loetletud haiguste raviks lastele ja alla 18 aasta vanustele noorukitele, sest ohutus ja efektiivsus selles vanuserühmas ei ole tõestatud.

Öine voodimärgamine

 • Enne amitriptüliiniga ravi alustamist tuleks teha EKG, et välistada pikenenud QTsündroom.
 • Neid ravimeid ei tohi kasutada samaaegselt antikolinergiliste ravimitega (vt ka lõik 2 „Teised ravimid ja Amitriptyline Nycomed“)
 • Lisaks depressioonile võivad suitsidaalsed mõtted ja käitumine tekkida ka teiste häirete ravimisel antidepressantidega; samu ettevaatusabinõusid, mida järgitakse depressiooniravil olevate patsientide puhul, tuleb järgida ka enureesi ravi saavatel patsientidel.

Muud ravimid ja Amitriptyline Nycomed

Mõned ravimid võivad teiste ravimite toimet mõjutada ja see võib vahel tekitada tõsiseid kõrvaltoimeid.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud:

 • monoamiinioksüdaasi inhibiitoreid (MAOI), nt fenelsiin, iproniasiid, isokarboksasiid, nialamiid või tranüülküpromiin (mida kasutatakse depressiooni ravis) või selegiliin (mida kasutatakse Parkinsoni tõve ravis). Neid ei tohi manustada koos Amitriptyline Nycomediga (vt lõik 2 „Ärge võtke Amitriptyline Nycomedi“);
 • adrenaliin, efedriin, isoprenaliin, noradrenaliin, fenüülefriin ja fenüülpropanoolamiin (neid võivad sisaldada köha või külmetusravimid ja mõned anesteetikumid);
 • vererõhuravimid, näiteks kaltisumikanalite blokaatorid (nt diltiaseem ja verapamiil), guanetidiin, betanidiin, klonidiin, reserpiin ja metüüldopa;
 • antikolinergilised ravimid, näiteks teatavad Parksinsoni tõve ja seedetrakti häirete ravimid (nt atropiin, hüostsüamiin);
 • tioridasiin (kasutatakse skisofreenia ravis);
 • tramadool (valuvaigisti);
 • seeninfektsioonide ravimid (nt flukonasool, terbinafiin, ketokonasool ja itrakonasool);
 • rahustid (nt barbituraadid);
 • antidepressandid (nt SSRId (fluoksetiin, paroksetiin, fluvoksamiin) ja bupropioon);
 • ravimid teatud südamehaiguste puhul (nt beetablokaatorid ja antiarütmikumid);
 • tsimetidiin (kasutatakse maohaavandite ravis);
 • metüülfenidaat (kasutatakse ADHD ravis);
 • ritonaviir (kasutatakse HIV ravis);
 • suukaudsed rasestumisvastased ravimid;
 • rifampitsiin (kasutatakse infektsioonide ravis);
 • fenütoiin ja karbamasepiin (kasutatakse epilepsia ravis);
 • naistepuna (Hypericum perforatum) – taimne preparaat, mida kasutatakse depressiooni ravis;
 • kilpnäärmeravimid.

Te peaksite teatama oma arstile, kui te võtate või olete võtnud ravimeid, mis mõjutavad teie südamerütmi, nt:

 • ravimid, mis ravivad ebakorrapärast südame löögisagedust (nt kinidiin ja sotalool);
 • astemisool ja terfenadiin (kasutatakse allergiate ja heinapalaviku ravis);
 • vaimsete häirete ravis kasutatavad ravimid (nt pimosiid ja sertindool);
 • tsisapriid (kasutatakse teatud tüüpi seedehäirete ravis);
 • halofantriin (kasutatakse malaaria ravis);
 • metadoon (kasutatakse valu leevendamisel ja detoksifikatsiooniks);
 • diureetikumid („veeväljutustabletid” nt furosemiid).

Kui teil tuleb plaaniline operatsioon ja saate üld- või lokaalanesteesiat, peaksite oma arsti teavitama selle ravimi kasutamisest.

Samuti peaksite teavitama oma hambaarsti, et kasutate seda ravimit, kui teile tehakse kohalik tuimestus.

Amitriptyline Nycomed koos alkoholiga

Alkoholi tarvitamine ravimi manustamise ajal ei ole soovitatav, sest see võib rahustavat mõju tugevdada.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Amitriptüliini ei soovitata kasutada raseduse ajal, välja arvatud, kui see on teie arsti arvates hädavajalik, ja ainult pärast kasu ja riski suhte hoolikat kaalumist. Kui olete seda ravimit võtnud raseduse viimastel kuudel, võivad vastsündinul esineda võõrutusnähud, nagu ärrituvus, suurenenud lihaspinge, treemor, ebaregulaarne hingamine, vähene joomine, vali nutmine, uriinipeetus ja kõhukinnisus.

Teie arst annab teile nõu rinnaga toitmise alustamise/jätkamise või ravi katkestamise üle, arvestades imetamise kasu lapsele ja ravi kasu teile.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim võib põhjustada unisust ja uimasust, eriti ravi algusperioodil. Ärge juhtige autot või töötage tööriistade või masinatega, kui olete selle mõju all.

Amitriptyline Nycomed sisaldab laktoosmonohüdraati

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Amitriptyline Nycomedi võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Kõigi ravimvormide/tugevustega ei ole võimalik kõiki annustamisskeeme rakendada. Algannusteks ja edasiseks annuste suurendamiseks tuleb valida sobivad ravimvormid/tugevused.

Depressioon

Täiskasvanud

Soovitatav algannus on 25 mg kaks korda päevas.

Olenevalt ravivastusest võib arst annust järk-järgult suurendada kuni 150 mg-ni päevas kaheks annuseks jaotatuna.

Eakad (üle 65 aasta vanused) ja südame-veresoonkonna haigustega patsiendid

Soovitatav algannus on 10 mg…25 mg ööpäevas.

Olenevalt ravivastusest võib teie arst annust järk-järgult suurendada kuni 100 mg-ni päevas kaheks annuseks jaotatuna. Kui teie annused jäävad vahemikku 100 mg…150 mg, võib teie arst teid sagedamini järelkontrolli kutsuda.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ravimit ei tohi anda lastele või noorukitele depressiooni raviks. Lisainfo saamiseks palun vaadake lõiku 2.

Neuropaatiline valu, krooniline pingepeavalu ja migreeni profülaktika

Arst korrigeerib ravi vastavalt teie sümptomitele ja teie ravivastusele.

Täiskasvanud

Soovitatav algannus on 10 mg…25 mg õhtuti.

Soovitatav igapäevane annus on 25 mg…75 mg.

Olenevalt ravivastusest võib teie arst annust järk-järgult suurendada. Kui saate annuseid üle 100 mg ööpäevas, võib teie arst teid sagedamini kontrollida. Arst annab teile juhise, kas võtta annused üks kord ööpäevas või kaheks annuseks jaotatuna.

Eakad (üle 65 aasta vanused) ja südame-veresoonkonna haigustega patsiendid

Soovitatav algannus on 10 mg…25 mg õhtuti.

Olenevalt ravivastusest võib teie arst annust järk-järgult suurendada. Kui teie annused on üle 75 mg päevas, võib teie arst teid sagedamini järelkontrolli kutsuda.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ravimit ei tohi anda lastele või noorukitele neuropaatilise valu raviks, kroonilise pingepeavalu ja migreeni profülaktikaks. Lisainfo saamiseks palun vaadake lõiku 2.

Öine voodimärgamine

Kasutamine lastel ja noorukitel

Soovituslikud annused lastele:

 • vanuses 6 aastat ja nooremad: vt lõik 2 „Ärge võtke Amitriptyline Nycomedi“
 • vanuses 6 kuni 10 aastat: 10 mg…20 mg ööpäevas. Selles vanuserühmas tuleb kasutada sobivat ravimvormi.
 • vanuses 11 aastat ja vanemad: 25 mg…50 mg.

Annuse suurendamine peab toimuma järk-järgult.

Võtke seda ravimit 1…1½ tundi enne magamaminekut.

Enne ravi alustamist teeb arst teile südame EKG uuringu, et kontrollida, kas teil esineb ebatavalise südamerütmi märke.

Arst hindab teie ravi uuesti kolme kuu pärast ning vajadusel teeb uue EKG uuringu.

Ärge lõpetage ravi enne kui te olete konsulteerinud oma arstiga.

Patsiendid eraldi riskidega

Patsiendid maksahaigustega või teisisõnu „halvad metaboliseerijad” saavad tavaliselt madalamaid annuseid.

Teie arst võib võtta vereproove, et määrata amitriptüliini taset veres (vaata ka lõik 2).

Kuidas ja millal Amitriptyline Nycomedi võtta

Ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.

Neelake tabletid koos veega alla. Ärge närige neid katki.

Ravi kestus

Ärge muutke ravimi annust või lõpetage ravimi võtmist ilma esmalt konsulteerimist oma raviarstiga.

Depressioon

Nagu ka kõigi muude depressiooni ravimitega võib mööduda paar nädalat enne kui te tunnete paranemist.

Depressiooni ravis on ravi kestus individuaalne ning see kestab tavaliselt vähemalt 6 kuud. Ravi kestuse määrab teie raviarst.

Jätkake ravimi võtmist nii kaua kuni arst soovitab.

Antud haigus võib püsida kaua aega. Kui te lõpetate ravi liiga vara, siis teie sümptomid võivad tagasi tulla.

Neuropaatiline valu, krooniline pingepeavalu ja migreeni profülaktika

Võib mööduda paar nädalat enne kui te tunnete mingit valu leevenemist.

Rääkige oma raviarstiga ravi kestusest ja jätkake ravimi võtmist nii kaua kui arst soovitab.

Öine voodimärgamine

Kolme kuu möödudes hindab teie arst, kas ravi tasub jätkata.

Kui te võtate Amitriptyline Nycomedi rohkem kui ette nähtud

Võtke koheselt ühendust teie arsti või lähima erakorralise meditsiini osakonnaga. Tehke seda isegi kui te ei tunne ebamugavust või mürgistuse tunnuseid. Võtke ravimi pakend, kui te lähete haiglasse või arsti juurde.

Üleannustamise sümptomid on:

 • laienenud pupillid;
 • kiire või ebakorrapärane südame löögisagedus;
 • raskused urineerimisel;
 • kuiv suu ja keel;
 • soolesulgus;
 • krambihood;
 • palavik;
 • rahutus;
 • segasus;
 • hallutsinatsioonid;
 • kontrollimata liigutused;
 • madal vererõhk, nõrk pulss, kahvatus;
 • raskused hingamisel;
 • naha värvumine sinakaks;
 • vähenenud südame löögisagedus;
 • uimasus;
 • teadvuse kadu;
 • kooma;
 • mitmed südame sümptomid, nagu südameblokaad, südamepuudulikkus, hüpotensioon, kardiogeenne šokk, metaboolne atsidoos, hüpokaleemia.

Kui te unustate Amitriptyline Nycomedi võtta

Võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui üks annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Amitriptyline Nycomedi võtmise

Arst otsustab, millal ja kuidas ravi lõpetada, et vältida ebameeldivaid sümptomeid, mis võivad tekkida, kui ravi lõpetatakse liiga järsult (nt peavalud, halb enesetunne, unetus ja ärritatavus).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui teil tekib mõni järgnevatest sümptomitest, pöörduge kohe oma arsti poole:

Ajuti tekkiv ähmane nägemine, vikerkaarevärviline nägemine ja silmavalu. Enne ravi jätkamist tuleb kohe silmi uurida. Need sümptomid võivad viidata ägedale glaukoomile. Väga harv kõrvaltoime, võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st.

Südamehäire nimetusega QT-intervalli pikenemine (seda näitab elektrokardiogramm, EKG). Sage kõrvaltoime, võib esineda kuni 1 inimesel 10st.

Tugev kõhukinnisus, paistes kõht, palavik ja oksendamine. Need sümptomid võivad viidata mõne sooleosa halvatusele. Harv kõrvaltoime, võib esineda kuni 1 inimesel 1000st.

Naha ja silmavalgete muutumine kollaseks (ikterus). Teie maks võib olla kahjustatud. Harv kõrvaltoime, võib esineda kuni 1 inimesel 1000st.

Verevalumid, veritsemine, kahvatus või püsiv kurguvalu ja palavik. Need võivad olla vere või luuüdi kahjustuse esimesed ilmingud. Mõju vererakkudele võib väljenduda vähenenud punaliblede (mis kannavad hapnikku kehas ringi), valgeliblede (mis aitavad infektsioonide vastu võidelda) ja trombotsüütide (mis aitavad verel hüübida) arvus. Harv kõrvaltoime, võib esineda kuni 1 inimesel 1000st.

Enesetapumõtted või -käitumine. Harv kõrvaltoime, võib esineda kuni 1 inimesel 1000st. Loetletud kõrvalnähte on täheldatud järgmiste sagedustega:

Väga sage: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10st

 • unisus/uimasus;
 • käte või muude kehaosade värisemine;
 • pearinglus;
 • peavalu;
 • ebakorrapärane, raske või kiire südametegevus;
 • pearinglus, kui liiga kiiresti püsti tõusta, madala vererõhu tõttu (ortostaatiline hüpotensioon);
 • suukuivus;
 • kõhukinnisus;
 • iiveldus;
 • liigne higistamine;
 • kehakaalu tõus;
 • segane või aeglane kõne;
 • agressiivsus;
 • ninakinnisus.

Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10st

 • segasus;
 • seksuaalhäired (vähenenud sugutung, probleemid erektsiooniga);
 • tähelepanu hajuvus;
 • maitsemeele muutumine;
 • tuimus või kihelus kätes ja jalgades;
 • koordinatsiooni häire;
 • laienenud pupillid;
 • südameblokaad;
 • väsimus;
 • madal naatriumi kontsentratsioon veres;
 • agiteeritus;
 • urineerimishäired;
 • janutunne.

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100st

 • erutus, ärevus, raskusi magama jäämisega, õudusunenäod;
 • krambid;
 • kohin kõrvus;
 • kõrge vererõhk;
 • kõhulahtisus, oksendamine;
 • nahalööbed, nõgestõbi (urtikaaria), näo ja keeletursed;
 • urineerimisraskused;
 • rinnapiima eritumise suurenemine või rinnapiima eritumine imetamiseta;
 • suurenenud silmarõhk;
 • kollapsiseisundid;
 • südamepuudulikkuse süvenemine;
 • maksakahjustus (nt kolestaatiline maksahaigus).

Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000st

 • vähenenud isu;
 • deliirium (eriti vanematel patsientidel), hallutsinatsioonid (eriti patsientidel skisofreeniaga);
 • ebaregulaarne südame löögisagedus või rütm;
 • süljenäärmete turse;
 • juuste väljalangemine;
 • suurenenud tundlikkus päikesevalgusele;
 • rindade suurenemine meestel;
 • palavik;
 • kehakaalu langus;
 • muutused maksafunktsiooni vereproovides.

Väga harv: võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st

 • südamelihase haigus;
 • sisemine rahutustunne ja tungiv vajadus pidevalt liikuda;
 • perifeersete närvide häire;
 • äge silmarõhu tõus;
 • südame rütmihäirete erivormid (nn torsade de pointes);
 • kopsualveoolide ja kopsukoe allergiline põletik.

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • isutus;
 • veresuhkru taseme tõus või langus;
 • paranoia;
 • liikumishäired (tahtmatud või vähenenud liigutused);
 • ülitundlikkusest põhjustatud südamelihase põletik;
 • hepatiit;
 • kuumahood;
 • silmakuivus.

Suurenenud luumurdude tekke riski on täheldatud antud ravimirühma ravimeid võtvatel patsientidel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Amitriptyline Nycomedi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja möödumist, mis on märgitud pakendile pärast märget EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amitriptyline Nycomed sisaldab

 • Toimeaine on 25 mg amitriptüliini (amitriptüliinvesinikkloriidina).
 • Teised abiained on

Tableti tuum: kartulitärklis, propüleenglükool, talk, laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos (E460), povidoon (E1201), magneesiumstearaat (E470b).

Tableti kilekate: hüpromelloos (E464), magneesiumstearaat (E470b). Tableti värvaine: titaandioksiid (E171).

Kuidas Amitriptyline Nycomed välja näeb ja pakendi sisu

Amitriptyline Nycomed 25 mg tabletid on ümarad, valged, kumerate pindadega, õhukese polümeerikattega tabletid. Saadaval on 50 ja 100 tabletti klaaspurgis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Takeda Pharma AS

Jaama 55B, 63308 Põlva, Eesti

Tel: 617 7669

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.