Asolfena - õhukese polümeerikattega tablett (5mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: G04BD08
Toimeaine: solifenatsiin
Tootja: Krka, d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Asolfena, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Asolfena, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Asolfena 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg solifenatsiinsuktsinaati, mis vastab 3,8 mg solifenatsiinile.

Asolfena 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg solifenatsiinsuktsinaati, mis vastab 7,5 mg solifenatsiinile.

INN. Solifenacinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat

Ravim

Laktoosmonohüdraadi kogus

Asolfena, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

137,5 mg

Asolfena, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

132,5 mg

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

 

3.

RAVIMVORM

 

Õhukese polümeerikattega tablett.

Asolfena 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Valged ümmargused veidi kumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid. Tableti läbimõõt: 7,5 mm, tableti paksus: 2,4…4 mm

Asolfena 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Roosakasvalged ümmargused veidi kumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid. Tableti läbimõõt: 7,5 mm, tableti paksus: 2,4…4 mm.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Uriinipidamatuse ja/või suurenenud urineerimissageduse ja -pakitsuse sümptomaatiline ravi üliaktiivse põie sündroomiga patsientidel.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskavanud, sealhulgas eakad

Solifenatsiinsuktsinaadi soovitatav annus on 5 mg üks kord ööpäevas. Vajadusel võib

solifenatsiinsuktsinaadi annust suurendada 10 mg-ni üks kord ööpäevas.

Patsientide erirühmad

Lapsed

Asolfena ohutus ja efektiivsus lastel ei ole veel tõestatud. Seetõttu ei tohi Asolfena’t lastel kasutada.

Neerukahjustusega patsiendid

Kerge kuni mõõduka neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens > 30 ml/min) ei ole annuse kohandamine vajalik. Raske neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens ≤ 30 ml/min) tuleb ravimit kasutada ettevaatlikult ning annus ei tohi ületada 5 mg üks kord ööpäevas (vt lõik 5.2).

Maksakahjustusega patsiendid

Kerge maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik. Mõõduka maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh skoor 7 kuni 9) tuleb ravimit kasutada ettevaatlikult ning annus ei tohi ületada 5 mg üks kord ööpäevas (vt lõik 5.2).

Tsütokroom P4503A4 tugevad inhibiitorid

Asolfena maksimaalne annus tohib olla kuni 5 mg, kui patsient saab samaaegselt ravi ketakonasooliga või teiste tugevate CYP3A4 inhibiitoritega, nt ritonaviir, nelfinaviir, itrakonasool, terapeutilistes annustes (vt lõik 4.5).

Manustamisviis

Asolfena tuleb sisse võtta suu kaudu ning neelata alla tervelt koos vedelikuga. Seda võib võtta koos toiduga või ilma.

Vastunäidustused

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • Solifenatsiin on vastunäidustatud patsientidel, kellel esineb kusepeetus, raske seedetrakti seisund (sh toksiline megakoolon), myasthenia gravis või suletudnurga glaukoom, ja patsientidel, kellel on risk mainitud seisundite tekkeks.
 • Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.
 • Hemodialüüsi saavad patsiendid (vt lõik 5.2).
 • Raske maksakahjustusega patsiendid (vt lõik 5.2).
 • Raske neerukahjustusega või mõõduka maksakahjustusega patsiendid ning patsiendid, kes saavad ravi mõne tugeva CYP3A4 inhibiitoriga, nt ketokonasooliga (vt lõik 4.5).

Enne ravi alustamist Asolfena’ga tuleb patsienti uurida teiste sagenenud urineerimise põhjuste suhtes (südamepuudulikkus või neeruhaigus). Kui patsiendil esineb kuseteede infektsioon, tuleb alustada ravi sobiva antibiootikumiga.

Asolfena’t tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on:

 • kusepeetuse riski põhjustav kliiniliselt oluline põie väljavoolutrakti obstruktsioon;
 • seedetrakti obstruktsiooniga kulgevad haigused;
 • risk seedetrakti motoorika aeglustumisele;
 • raske neerukahjustus (kreatiniini kliirens ≤ 30 ml/min; vt lõigud 4.2 ja 5.2), annus ei tohi nendel patsientidel ületada 5 mg;
 • mõõdukas maksakahjustus (ChildPugh skoor 7 kuni 9; vt lõigud 4.2 ja 5.2), annus ei tohi nendel patsientidel ületada 5 mg;
 • samaaegne tugeva CYP3A4 inhibiitori kasutamine, nt ketokonasool (vt lõigud 4.2 ja 4.5);
 • hiatus hernia/gastroösofageaalne refluks ja/või kes samaaegselt kasutavad ravimeid (näiteks bisfosfonaate), mis võivad põhjustada ösofagiiti või seda ägestada;
 • autonoomne neuropaatia.

Riskiteguritega patsientidel, nt kellel on pikenenud QT-intervalli sündroom ja hüpokaleemia, on täheldatud QT-intervalli pikenemist ja Torsade de Pointes’t.

Detruusorlihase neurogeense üliaktiivsusega patsientidel ei ole ohutus ja efektiivsus veel tõestatud.

Mõnedel patsientidel on solifenatsiinsuktsinaadi kasutamisel teatatud angioödeemist koos hingamisteede obstruktsiooniga. Angioödeemi tekkimisel tuleb ravi solifenatsiinsuktsinaadiga lõpetada ja alustada sobivat ravi ja/või kasutusele võtta vastavad meetmed.

Mõnedel patsientidel on solifenatsiinsuktsinaadi kasutamisel teatatud anafülaktilisest reaktsioonist. Anafülaktilise reaktsiooni tekkimisel tuleb ravi solifenatsiinsuktsinaadiga lõpetada ja alustada sobivat ravi ja/või kasutusele võtta vastavad meetmed.

Asolfena maksimaalne toime avaldub kõige varem 4 nädala pärast.

Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi- galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit võtta.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakoloogilised koostoimed

Samaaegne teiste antikolinergiliste omadustega ravimite kasutamine võib põhjustada ravitoime ja kõrvaltoimete tugevnemist. Pärast ravi lõpetamist Asolfena’ga ning enne ravi alustamist mõne teise antikolinergilise ravimiga tuleb pidada ligikaudu üks nädal vahet. Kolinoretseptorite agonistide samaaegsel manustamisel võib solifenatsiini ravitoime väheneda. Solifenatsiin võib vähendada seedetrakti motoorikat stimuleerivate ravimite, näiteks metoklopramiidi ja tsisapriidi toimet.

Farmakokineetilised koostoimed

In vitro uuringutes on näidatud, et terapeutilises kontsentratsioonis ei pärsi solifenatsiin inimese maksa mikrosoomidest saadud CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 või 3A4 aktiivsust. Seetõttu on ebatõenäoline, et solifenatsiin muudaks nende CYP ensüümide poolt metaboliseeritavate ravimite kliirensit.

Teiste ravimite mõju solifenatsiini farmakokineetikale

Solifenatsiini metaboliseerib CYP3A4. Samaaegne ketokonasooli (200 mg/päev), tugeva CYP3A4 inhibiitori manustamine põhjustas solifenatsiini AUC kahekordse suurenemise, samas kui ketokonasool, annuses 400 mg päevas, põhjustas solifenatsiini AUC kolmekordse suurenemise. Seega peab Asolfena maksimaalne annus olema 5 mg, kui seda kasutatakse samaaegselt ketokonasooliga või teiste tugevate CYP3A4 inhibiitoritega (nt ritonaviir, nelfinaviir, itrakonasool) terapeutilises annuses (vt lõik 4.2).

Raske neerukahjustuse või mõõduka maksakahjustusega patsientidel on samaaegne ravi solifenatsiini ja mõne tugeva CYP3A4 inhibiitoriga vastunäidustatud.

Ensüümi indutseerimise toimet solifenatsiini ja tema metaboliitide farmakokineetikale ei ole uuritud, samuti ei ole uuritud kõrgema afiinsusega CYP3A4 substraatide mõju solifenatsiini ekspositsioonile. Kuna solifenatsiini metaboliseerib CYP3A4, on farmakokineetilised koostoimed võimalikud teiste, kõrgema afiinsusega CYP3A4 substraatidega (nt verapamiil, diltiaseem) ja CYP3A4 indutseerijatega (nt rifampitsiin, fenütoiin, karbamasepiin).

Solifenatsiini mõju teiste ravimite farmakokineetikale

Suukaudsed rasestumisvastased ravimid

Asolfena manustamisel ei täheldatud solifenatsiini farmakokineetilisi koostoimeid kombineeritud suukaudsete kontratseptiividega (etünüülöstradiool/levonorgestreel).

Varfariin

Asolfena manustamine ei muutnud R-varfariini või S-varfariini farmakokineetikat ega nende mõju protrombiini ajale.

Digoksiin

Asolfena manustamisel ei täheldatud mõju digoksiini farmakokineetikale.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Puuduvad kliinilised andmed naiste kohta, kes on solifenatsiini kasutamise ajal rasestunud. Loomkatsed ei näita otsest kahjulikku toimet fertiilsusele, embrüonaalsele/loote arengule või sünnitusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimestele ei ole teada. Ravimi määramisel rasedatele on vajalik ettevaatus.

Imetamine

Andmeid solifenatsiini imendumise kohta rinnapiima ei ole. Hiirtel eritusid solifenatsiin ja/või tema metaboliidid emapiima ja põhjustasid vastsündinud hiirtel annusest sõltuvat kasvupeetust (vt lõik 5.3). Seetõttu tuleb Asolfena kasutamist rinnaga toitmise ajal vältida.

Fertiilsus

Andmed fertiilsuse kohta puuduvad.

Toime reaktsioonikiirusele

Kuna solifenatsiin, nagu teisedki antikolinergilised ained, võib põhjustada nägemise hägustumist ja aeg-ajalt unisust ja väsimust (vt lõik 4.8 Kõrvaltoimed), võib ravim negatiivselt mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Solifenatsiini farmakoloogilise toime tõttu võib Asolfena põhjustada (üldiselt) kergeid või mõõduka tugevusega antikolinergilisi kõrvaltoimeid. Antikolinergiliste kõrvaltoimete sagedus on annusest sõltuv.

Kõige sagedamini kirjeldatud solifenatsiini kõrvaltoime oli suukuivus. See tekkis 11%-l patsientidest, kes said ravi annuses 5 mg üks kord ööpäevas, 22%-l patsientidest, kes said ravi annuses 10 mg üks kord ööpäevas ning 4%-l platseebot saanud patsientidest. Suukuivus oli üldiselt kerge ning põhjustas ravi katkestamist vaid üksikjuhtudel. Üldiselt oli ravisoostumus antud ravimiga väga kõrge (ligikaudu 99%) ning ligikaudu 90% solifenatsiiniga ravi saanud patsientidest osales uuringus kogu uuringuperioodi, 12 nädala vältel.

Kõrvaltoimete tabelkokkuvõte

Esinemissagedused on määratletud järgnevalt:

 • väga sage (≥1/10);
 • sage (≥1/100 kuni <1/10);
 • aegajalt (≥1/1000 kuni <1/100);
 • harv (≥1/10 000 kuni <1/1000);
 • väga harv (<1/10000);
 • teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

MedDRA

Väga

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata

organsüsteemi

sage

 

 

 

 

 

klass

 

 

 

 

 

 

Infektsioonid ja

 

 

Kuseteede

 

 

 

infestatsioonid

 

 

infektsioon,

 

 

 

 

 

 

tsüstiit

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

 

 

 

 

Anafülaktiline

häired

 

 

 

 

 

reaktsioon*

Ainevahetus- ja

 

 

 

 

 

Vähenenud

toitumishäired

 

 

 

 

 

söögiisu*,

 

 

 

 

 

 

hüperkaleemia*

Psühhiaatrilised

 

 

 

 

Hallutsi-

Deliirium*

häired

 

 

 

 

natsioonid*,

 

 

 

 

 

 

segasus-

 

 

 

 

 

 

seisund*

 

Närvisüsteemi

 

 

Somnolent-

Pearinglus*,

 

 

häired

 

 

sus, maitse-

peavalu*

 

 

 

 

 

tundlikkuse

 

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

Silma

 

Nägemise

Silmade

 

 

Glaukoom*

kahjustused

 

hägustumine

kuivus

 

 

 

Südame häired

 

 

 

 

 

TORSADE DE

 

 

 

 

 

 

POINTES*,

 

 

 

 

 

 

elektrokardio-

 

 

 

 

 

 

grammis QT-

 

 

 

 

 

 

intervalli

 

 

 

 

 

 

pikenemine

Respiratoorsed,

 

 

Kuivustunne

 

 

Düsfoonia*

rindkere ja

 

 

ninas

 

 

 

mediastiinumi

 

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

Suu

Kõhu-

Gastroöso-

Jämesoole

 

Iileus*,

 

kuivus

kinnisus,

fageaalne

obstruktsioon,

 

ebamugavus-

 

 

iiveldus,

refluks-

roojatoppamus,

 

tunne kõhus

 

 

düspepsia,

haigus,

oksendamine*

 

 

 

 

kõhuvalu

kurgu kuivus

 

 

 

Maksa ja

 

 

 

 

 

Maksa häired*,

sapiteede häired

 

 

 

 

 

ebanormaalsed

 

 

 

 

 

 

maksa-

 

 

 

 

 

 

ensüümide

 

 

 

 

 

 

näitajad*

Naha ja

 

 

Naha kuivus

Pruuritus*,

Multiformne

Eksfoliatiivne

nahaaluskoe

 

 

 

lööve*

erüteem*,

dermatiit*

kahjustused

 

 

 

 

urtikaaria*,

 

 

 

 

 

 

angioödeem*

 

Lihas-skeleti ja

 

 

 

 

 

Lihasnõrkus*

sidekoe

 

 

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

Neerude ja

 

 

Urineerimis-

Kusepeetus

 

Neeru-

kuseteede häired

 

 

raskused

 

 

kahjustus*

Üldised häired ja

 

 

Väsimus,

 

 

 

manustamiskoha

 

 

perifeersed

 

 

 

reaktsioonid

 

 

tursed

 

 

 

*turuletulekujärgselt täheldatud

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Solifenatsiinsuktsinaadi üleannustamine võib põhjustada raskeid antikolinergilisi toimeid. Suurim solifenatsiinsuktsinaadi annus, mis kogemata ühele patsiendile on manustatud, oli 280 mg 5 tunni jooksul: selle tagajärjena tekkisid muutused vaimses seisundis, mis haiglaravi ei vajanud.

Ravi

Solifenatsiinsuktsinaadi üleannustamise korral tuleb patsiendile manustada aktiivsütt. Maoloputus on kasulik teostatuna 1 tunni jooksul, kuid oksendamist ei tohi esile kutsuda.

Nagu teistegi antikolinergiliste ravimitega, võib sümptomaatiline ravi olla järgmine:

 • rasked antikolinergilised toimed kesknärvisüsteemile, nagu hallutsinatsioonid või väljendunud erutus: manustada füsostigmiini või karbakooli;
 • krambid või väljendunud erutus: manustada bensodiasepiine;
 • hingamispuudulikkus: kasutada kunstlikku ventilatsiooni;
 • tahhükardia: manustada beetablokaatoreid;
 • kusepeetus: kasutada kateteriseerimist;
 • müdriaas: manustada pilokarpiini silmatilku ja/või paigutada patsient pimedasse ruumi.

Nagu teistegi antimuskariinergiliste ravimitega, tuleb üleannustamise korral pöörata erilist tähelepanu patsientidele, kellel on risk QT-intervalli pikenemisele (nt hüpokaleemia, bradükardia, samaaegne teadaolevalt QT-intervalli pikendavate ravimite manustamine) ja kellel on mõni südamehaigus (nt müokardiisheemia, rütmihäired, südame paispuudulikkus).

FARMAKOKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: uroloogias kasutatavad ained, sagekusesuse ning kusepidamatuse raviks kasutatavad ained, ATC-kood: G04BD08.

Toimemehhanism

Solifenatsiin on kolinoretseptori spetsiifiline konkureeriv antagonist.

Kusepõit innerveerivad parasümpaatilised kolinergilised närvid. Atsetüülkoliin kontraheerib detruusori silelihaskude muskariinergiliste retseptorite kaudu, millest enamik on M- retseptorid. In vitro ja in vivo farmakoloogilised uuringud näitavad, et solifenatsiin on -tüüpiM muskariiniretseptorite konkureeriv inhibiitor. Lisaks on näidatud, et solifenatsiin on spetsiifiline muskariiniretseptorite antagonist, mille afiinsus mitmete teiste uuritud retseptorite ja ioonkanalite suhtes on madal või puudub.

Farmakodünaamilised toimed

Ravi solifenatsiinsuktsinaadiga annuses 5 mg ja 10 mg üks kord ööpäevas uuriti mitmetes topeltpimedates randomiseeritud kontrollitud kliinilistes uuringutes üliaktiivse põie sündroomiga meestel ja naistel.

Allpool toodud tabelist nähtub, et nii 5 mg kui 10 mg solifenatsiinsuktsinaadi annus andis statistiliselt olulise paranemise nii esmaste kui teiseste tulemusnäitajate osas, võrreldes platseeboga. Tõhusust täheldati ühe nädala jooksul ravi alustamisest ning see stabiliseerus 12-nädalase perioodi vältel. Üks pikaajaline avatud uuring näitas, et tõhusus püsis vähemalt 12 kuud. 12-nädalase ravi järel ei esinenud ligikaudu 50%-l patsientidest, kes enne ravi kannatas inkontinentsi all, inkontinentsiepisoode ning lisaks saavutas 35% patsientidest väiksema urineerimissageduse kui 8 korda päevas. Üliaktiivse põie sündroomi sümptomite ravimine annab kasu ka mitmete elukvaliteedi näitajate osas, näiteks üldine tervisetaju, inkontinetsi mõju, rollipiirangud, kehalised piirangud, sotsiaalsed piirangud, emotsioonid, sümptomite raskus, haiguse raskuse mõõdikud ja uni/energia.

Nelja 12-nädalast ravi käsitlenud kontrollitud III faasi uuringu ühistulemused

 

 

Platseebo

Solifenatsiin-

Solifenatsiin-

Tolterodiin

 

 

 

 

suktsinaat 5 mg

suktsinaat 10 mg

2 mg 2 korda

 

 

 

 

üks kord päevas

üks kord päevas

päevas

 

Urineerimiskordade arv/24 h

 

 

 

 

 

Keskmine algväärtus

11,9

12,1

11,9

12,1

 

Keskmine vähenemine

 

 

 

 

 

algväärtuse suhtes

1,4

2,3

2,7

1,9

 

% muutus algväärtusest

12%

19%

23%

16%

 

n

 

 

p-väärtus*

 

 

<0,001

<0,001

0,004

 

Urineerimistungi episoodide arv/24 h

 

 

 

 

Keskmine algväärtus

6,3

5,9

6,2

5,4

 

Keskmine vähenemine

 

 

 

 

 

algväärtuse suhtes

2,0

2,9

3,4

2,1

 

% muutus algväärtusest

32%

49%

55%

39%

 

n

 

 

p-väärtus*

 

 

<0,001

<0,001

0,031

 

Inkontinentsi episoodide arv/24 h

 

 

 

 

Keskmine algväärtus

2,9

2,6

2,9

2,3

 

Keskmine vähenemine

 

 

 

 

 

algväärtuse suhtes

1,1

1,5

1,8

1,1

 

% muutus algväärtusest

38%

58%

62%

48%

 

n

 

 

p-väärtus*

 

 

<0,001

<0,001

0,009

 

Noktuuria episoodide arv/24 h

 

 

 

 

 

Keskmine algväärtus

1,8

2,0

1,8

1,9

 

Keskmine vähenemine

 

 

 

 

 

algväärtuse suhtes

0,4

0,6

0,6

0,5

 

% muutus algväärtusest

22%

30%

33%

26%

 

n

 

 

p-väärtus*

 

 

0,025

<0,001

0,199

 

Urineerimisel väljutatud maht/urineerimiskord

 

 

 

Keskmine algväärtus

166 ml

146 ml

163 ml

147 ml

 

Keskmine suurenemine

 

 

 

 

 

algväärtuse suhtes

9 ml

32 ml

43 ml

24 ml

 

% muutus algväärtusest

5%

21%

26%

16%

 

n

 

 

p-väärtus*

 

 

<0,001

<0,001

<0,001

 

Sidemete arv/24 h

 

 

 

 

 

Keskmine algväärtus

3,0

2,8

2,7

2,7

 

Keskmine vähenemine

 

 

 

 

 

algväärtuse suhtes

0,8

1,3

1,3

1,0

 

% muutus algväärtusest

27%

46%

48%

37%

 

n

 

 

p-väärtus*

 

 

<0,001

<0,001

0,010

 

Märkus:

Murdelise tähtsusega uuringutest neljas kasutati 10 mg solifenatsiinsuktsinaati ja platseebot.

 

 

Neljast uuringust kahes kasutati ka 5 mg solifenatsiinsuktsinaati ja ühes lisaks tolterodiini

 

 

2 mg kaks korda päevas.

 

 

 

 

Üheski uuringus ei hinnatud kõiki parameetreid ja kõiki ravirühmi. Seetõttu võib märgitud patsientide arv parameetriti ja ravirühmati erineda.

* p-väärtus paariviisilise võrdlusena platseeboga

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Solifenatsiinsuktsinaadi tablettide sissevõtmise järel saavutatakse maksimaalne solifenatsiini plasmakontsentratsioon (CMAX) 3 kuni 8 tunni järel. TMAX annusest ei sõltu. CMAX ja kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC) suurenevad annusevahemikus 5 kuni 40 mg annusega võrdeliselt. Absoluutne biosaadavus on ligikaudu 90%. Söömine ei mõjuta solifenatsiini CMAX ega AUC.

Jaotumine

Solifenatsiini näiline jaotusruumala pärast intravenoosset manustamist on ligikaudu 600 l. Solifenatsiin seostub suures ulatuses (ligikaudu 98%) plasmavalkudega, peamiselt happelise -glükoproteiiniga.alfa

Biotransformatsioon

Solifenatsiin metaboliseeritakse maksas ulatuslikult, peamiselt tsütokroom P450 3A4 (CYP3A4) poolt. Samas esineb ka alternatiivseid ainevahetusradu, mis võivad solifenatsiini metabolismis osaleda. Solifenatsiini süsteemne kliirens on ligikaudu 9,5 l/h ja solifenatsiini lõplik poolväärtusaeg on 45...68 tundi. Suukaudse annustamise järel on plasmas lisaks solifenatsiinile tuvastatud üks farmakoloogiliselt aktiivne (4R-hüdroksüsolifenatsiin) ja kolm inaktiivset metaboliiti (solifenatsiini N- glükuroniid, N-oksiid ja 4R-hüdroksü-N-oksiid).

Eritumine

Pärast 10 mg C-märgistatud]-solifenatsiini[ ühekordset manustamist leiti 26 päeva jooksul uriinis ligikaudu 70% radiaoaktiivsusest ja roojas 23%. Uriinis leiti ligikaudu 11% radioaktiivsusest muutumatu toimeainena, 18% N-oksiidmetaboliidina, 9% 4R-hüdroksü-N-oksiidmetaboliidina ja 8% 4R-hüdroksümetaboliidina (aktiivne metaboliit).

Lineaarsus/mittelineaarsus

Terapeutilises annusevahemikus on farmakokineetika lineaarne.

Teised patsientide erirühmad

Eakad

Patsiendi vanusest lähtuvalt ei ole annuse kohandamine vajalik. Uuringud eakatel on näidanud, et AUC-na väljendatud ekspositsioon solifenatsiinile on solifenatsiinsuktsinaadi manustamise järel (5 mg ja 10 mg üks kord ööpäevas) tervetel eakatel (vanuses 65...80 aastat) sarnane tervete noorte uuritavatega (vanuses vähem kui 55 aastat). Keskmine absorptsioonimäär väljendatuna kui tMAX oli eakatel veidi aeglasem ja lõplik poolväärtusaeg oli eakatel uuritavatel ligikaudu 20% pikem. Neid väheseid erinevusi ei peetud kliiniliselt olulisteks.

Solifenatsiini farmakokineetika lastel ja noorukitel ei ole tõestatud.

Sugu

Sugu solifenatsiini farmakokineetikat ei mõjuta.

Rass

Rass solifenatsiini farmakokineetikat ei mõjuta.

Neerukahjustus

Solifenatsiini AUC ja CMAX ei erinenud kerge ja mõõduka neerukahjustusega patsientidel oluliselt tervete vabatahtlike vastavatest näitajatest. Raske neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens ≤ 30 ml/min) oli ekspositsioon solifenatsiinile oluliselt suurem kui kontrollrühmas, kusjuures CMAX suurenes ligikaudu 30%, AUC rohkem kui 100% ja t1/2 rohkem kui 60%. Kreatiniini kliirensi ja solifenatsiini kliirensi vahel täheldati statistiliselt olulist seost. Hemodialüüsi saavatel patsientidel ei ole famakokineetikat uuritud.

Maksakahjustus

Mõõduka maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh skoor 7 kuni 9) CMAX ei muutunud, AUC suurenes 60% võrra ja t1/2 kahekordistus. Raske maksakahjustusega patsientidel ei ole solifenatsiini farmakokineetikat uuritud.

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, fertiilsuse, embrüo ja loote arengu, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse prekliinilised uuringud ei näita kahjulikku toimet inimesele. Pre- ja postnataalse arengu uuringus hiirtel põhjustas imetamisperioodil emasloomale solifenatsiini manustamine väiksema sünnijärgse elulemuse, poegade sünnikaalu vähenemise ja aeglasema füüsilise arengu kliiniliselt olulisel tasemel.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Laktoosmonohüdraat

Povidoon K 25

Magneesiumstearaat (E572)

Tableti kate:

Hüpromelloos

Talk (E553b)

Titaandioksiid (E171)

Triatsetiin

Punane raudoksiid (E172) (ainult 10 mg tablettides)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

2 aastat

HDPE-purk

Pärast esmast avamist: 3 kuud.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Blisterpakend (PVC/PVDC/Al-foolium): 10, 30, 50, 60, 90 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti karbis.

PP-kaanega HDPE-purk: 250 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBRID

5 mg: 715510

10 mg: 715410

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 23.11.2010

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 10.12.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

detsember 2015