Ambroxol Sandoz - Ambroxol Sandoz ravimi omaduste kokkuvõte

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ambroxol Sandoz 30 mg, tabletid Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml, siirup


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Ambroxol Sandoz 30 mg
Üks tablett sisaldab 30 mg ambroksoolvesinikkloriidi.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml
1 ml siirupit sisaldab 3 mg ambroksoolvesinikkloriidi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Tablett: valge ümmargune lame kaldserva ja ühepoolse poolitusjoonega tablett Siirup: selge või peaaegu selge värvitu kuni helekollakas vedelik


4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused
Röga lahtistamine produktiivse köhaga kulgevate ägedate ja krooniliste bronhopulmonaalsete haiguste korral.

4.2 Annustamine ja manustamisviis
Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid
Täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused lapsed
Esimesel 2...3 päeval manustada 1 tablett 3 korda ööpäevas (90 mg ööpäevas), seejärel 1 tablett kaks
korda ööpäevas (60 mg ööpäevas).

6...12-aastased lapsed
½ tabletti 2...3 korda ööpäevas (30...45 mg ööpäevas)

Alla 6-aastased lapsed
Toimeaine suure sisalduse tõttu ei tohi tablette manustada alla 6-aastastele lastele.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup
Täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused lapsed
Esimesel 2...3 päeval manustada 2 mõõtlusikatäit (10 ml) suukaudset lahust 2...3 korda ööpäevas
(60...90 mg ööpäevas), seejärel 2 mõõtlusikatäit (10 ml) suukaudset lahust kaks korda ööpäevas (60
mg ööpäevas)

6...12-aastased lapsed
Üks mõõtlusikatäis (5 ml) suukaudset lahust 2...3 korda ööpäevas (30...45 mg ööpäevas).

2...5-aastased lapsed

½ mõõtlusikatäit (2,5 ml) suukaudset lahust 3 korda ööpäevas (22,5 mg ööpäevas).

Alla 2 aasta vanused lapsed
½ mõõtlusikatäit (2,5 ml) suukaudset lahust kaks korda ööpäevas (15 mg)

Neeru- ja maksakahjustus
Vt lõik 4.4
Manustamisviis ja kestus
Ambroxol Sandoz 30 mg
Tablette tuleb manustada pärast sööki, närimata, koos rohke vedelikuga (nt. vee, tee või mahlaga).

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml
Suukaudset lahust (siirupit) tuleb manustada pärast sööki mõõtlusika abil.

Pakend sisaldab 2,5 ja 1,25 ml märgistusega mõõtlusikat.

Manustamise kestus määratakse individuaalselt, vastavalt näidustusele ja haiguse kulule.

Ilma arsti konsultatsioonita ei tohi ambroksooli kasutada üle 4...5 päeva.

Nõuanne diabeetikutele
Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid
Üks tablett sisaldab süsivesikuid alla 0,01 leivaühiku.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup
Üks mõõtlusikatäis (vastavalt 5 ml suukaudset lahust) sisaldab 1,75 g sorbitooli, mis vastab
süsivesikute 0,15 leivaühikule.

Märkus
Vedeliku sissevõtmine soodustab ambroksooli sekretolüütilist toimet.


4.3 Vastunäidustused
Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Bronhide motoorse aktiivsuse häire ja suure koguse sekreedi eritumise (nt. harvaesinev maliigne tsiliaarne sündroom) korral tuleb ambroksooli manustamisel olla ettevaatlik, kuna esineb limapaisu oht.
Neerufunktsiooni kahjustuse või raske hepatopaatia esinemisel tohib ambroksooli kasutada üksnes pärast arstiga konsulteerimist. Nagu iga ravimiga, mis läbib maksa metabolismi ja seejärel eritub neerude kaudu, võib raske neerupuudulikkuse korral oodata maksas moodustunud ambroksooli metaboliitide kumuleerumist.
Ambroksooli tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel on kalduvus seedetrakti haavandiliste haiguste tekkeks, kuna selle kasutamine võib halvendada kliinilist haiguspilti.
Väga harva on teatatud rasketest nahakahjustustest nagu Stevens-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN), millele on ajaline seos rögalahtistite, nt ambroksooli manustamisega. Enamasti olid need seletatavad patsiendi olemasoleva haiguse raskusega ja/või kaasnevate ravimitega. Lisaks sellele võivad patsiendil Stevens-Johnsoni sündroomi või TEN-i algfaasis esineda mittespetsiifilised gripilaadsed eelnähud nagu palavik, valud organismis, nohu, köha ja kurguvalu. Nende mittespetsiifiliste gripilaadsete eelnähtude tõttu on võimalik, et eksikombel alustatakse sümptomaatilist ravi köha ja külmetuse ravimitega. Seetõttu tuleb uute naha või limaskestade kahjustuste esinemisel otsekohe pöörduda arsti poole ja ettevaatusabinõuna lõpetada ravi ambroksooliga.
Alla 2 aasta vanustele lastele tohib Ambroxol Sandoz siirupit manustada ainult meditsiinilise jälgimise tingimustes.
Toimeaine suure sisalduse tõttu ei tohi Ambroxol Sandoz 30 mg tablette manustada alla 6 aasta vanustele lastele.
Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid sisaldavad laktoosi. Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse, galaktoositalumatuse, galaktoseemia või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.
Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup sisaldab sorbitooli. Päriliku fruktoositalumatusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Köhapärssijad Ambroksooli ja köhapärssijate kombineeritud manustamine võib köharefleksi pärssimise tõttu põhjustada ohtlikku limapaisu, mistõttu seda ravikombinatsiooni tohib kasutada ainult pärast näidustuse väga põhjalikku hindamist.
Antibiootikumid
Ambroksooliga samaaegsel manustamisel on täheldatud antibiootikumide amoksitsilliini,
tsefuroksiimi, doksütsükliini ja erütromütsiini suuremat tungimist bronhiaalsekreeti. 


4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine
Ambroksool läbib platsentaarbarjääri. Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet
rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele ega postnataalsele arengule.
Ulatusliku kliinilise kogemuse jooksul pärast 28. rasedusnädalat ei ole leitud tõendeid lootele
kahjuliku toime kohta.
Sellele vaatamata tuleb ravimite kasutamisel raseduse ajal järgida tavalisi ettevaatusabinõusid. Selle
ravimi kasutamine ei ole soovitatav eeskätt esimese trimestri jooksul.

Ambroksool eritub rinnapiima.
Kuigi ebasoodsat toimet rinnaga toidetavale imikule ei ole oodata, pole imetavatel emadel
ambroksooli soovitatav kasutada.


4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Puuduvad tõendid toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.


4.8 Kõrvaltoimed
Kõrvaltoimed on esitatud MedDRA -organsüsteemi klasside kaupa kasutades MedDRA
esinemissageduse klassifikatsiooni: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100, <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000,
<1/100); harv (≥1/10000, <1/1000); väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate
andmete alusel).

Immuunsüsteemi häired, naha ja nahaaluskoe kahjustused:
Harv: lööve, nõgestõbi
Teadmata: anafülaktilised reaktsioonid, sh anafülaktiline šokk, angioödeem, kihelus ja muu
ülitundlikkus.

Seedetrakti häired Sage: iiveldus Aeg-ajalt: oksendamine, kõhulahtisus, düspepsia ja kõhuvalu.
Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirupi korral lisaks
Närvisüsteemi häired
Sage: düsgeusia (nt maitsetundlikkuse muutused)

Seedetrakti häired ning respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired Sage: suuõõne ja neelu hüpoesteesia Aeg-ajalt: suu kuivus Teadmata: kurgu kuivus
Naatriumdisulfiti (säilitusaine) sisalduse tõttu võib üksikjuhtudel tekkida hüperergilisi reaktsioone, eriti astmahaigetel. Nende avaldumisvormideks võivad olla oksendamine, kõhulahtisus, õhupuudus, astmahoog, teadvusehäire või šokk. Need reaktsioonid võivad olla individuaalselt erineva kuluga, k.a eluohtlike seisundite teke.

4.9 Üleannustamine
Siiani ei ole inimestel spetsiifilistest üleannustamise sümptomitest teatatud.
Juhusliku üleannustamise ja/või ravimi vale kasutamise teadete alusel on täheldatud sümptomid
kooskõlas ambroksooli teadaolevate kõrvaltoimetega soovitatavate annuste puhul ja need võivad
nõuda sümptomaatilist ravi. 5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused
Farmakoterapeutiline grupp: Mukolüütilised ained; ATC-kood. R05CB06
Ambroksool on broomheksiini aktiivne N-desmetüleeritud metaboliit. Ehkki tema toimemehhanism ei ole veel lõplikult selge, on mitmes uuringus leitud ambroksooli sekretolüütiline ja sekretomotoorne toime. Loommudelites suurendab ambroksool seroosse bronhiaaleritise osakaalu. Lima eemaldamine paraneb eritise viskoossuse vähenemise ning ripsepiteeli aktiivsuse suurenemise tõttu. Lisaks on ambroksooli manustamise järgselt täheldatud surfaktandi sünteesi ja sekretsiooni suurenemist (“surfaktandi aktivatsiooni”). 
Pärast suukaudset manustamist saabub toime keskmiselt 30 minuti möödudes ning kestab 6...12 tundi, olenevalt üksikannuse tugevusest.

5.2 Farmakokineetilised omadused
Ambroksool imendub pärast suukaudset manustamist kiiresti ning maksimaalne plasma
kontsentratsioon saabub 1...3 tunni pärast.

Esmase maksapassaaži tõttu on ambroksooli biosaadavus 70...80%. 
Plasmavalkudega seonduvus on ligikaudu 85% (80...90%). Poolväärtuseg on 7...12 tundi

90% ravimist metaboliseerub maksas mitteaktiivseteks metaboliitideks, mis erituvad neerude kaudu.
Alla 10% annusest eritub neerude kaudu muutumatul kujul. 

Kuna preparaat on olulisel määral seondunud plasmavalkudega, tema jaotusruumala on suur ning tema
jaotumine kudedest verre tagasi toimub aeglaselt, ei toimu dialüüsi protseduuri käigus ega diureesi
forsseerimisel märkimisväärset ambroksooli eliminatsiooni.

Raskete maksahaiguste korral on ambroksooli kliirens vähenenud 20...40% võrra. Raskete neerufunktsiooni häirete korral on ambroksooli metaboliitide eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenenud.
Ambroksool tungib liikvorisse ja läbib platsentaarbarjääri ning eritub emapiima.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed
Ambroksoolvesinikkloriidi ägeda toksilisuse indeks on madal. Korduva annuse uuringutes jäid kõrvaltoimete mitteavaldumise tasemele (NOAEL - no-observed adverse effect level) suukaudsed annused 150 mg/kg ööpäevas (hiired, 4 nädalat), 50 mg/kg ööpäevas (rotid, 52 ja 78 nädalat), 40 mg/kg ööpäevas (küülikud, 26 nädalat) ja 10 mg/kg ööpäevas (koerad, 52 nädalat). Mürgistuse sihtorganeid ei tuvastatud. Intravenoosse ambroksoolvesinikkloriidi neljanädalastes toksilisuse uuringutes rottidel (4, 16 ja 64 mg/kg ööpäevas) ja koertel (45, 90 ja 120 mg/kg ööpäevas) (infusioon 3 h ööpäevas) ei ilmnenud rasket lokaalset ega süsteemset toksilisust, sh histopatoloogilist toksilisust. Kõik kõrvaltoimed olid pöörduvad.
Katsetes suukaudsete annustega kuni 3000 mg/kg ööpäevas rottidel ja kuni 200 mg/kg ööpäevas küülikutel ei olnud ambroksoolvesinikkloriid embrüotoksiline ega teratogeenne. Kuni 500 mg/kg ööpäevas ei mõjutanud isaste ega emaste rottide fertiilsust. Peri- ja postnataalse arengu uuringus oli NOAEL 50 mg/kg ööpäevas.
Ambroksoolvesinikkloriidi annus 500 mg/kg ööpäevas oli nõrgalt toksiline emastele ja poegadele, mida näitas kehakaalu juurdekasvu pidurdumine ja pesakonna suuruse vähenemine.
In vitro (Ames’i ja kromosoomide aberratsioonide test ) ja in vivo (mikronukleuste test hiirtel) genotoksilisuse uuringutes ei ilmnenud ambroksoolvesinikkloriidil mutageenset potentsiaali.
Kantserogeensuse uuringutes hiirtel (50, 200 ja 800 mg/kg ööpäevas) ja rottidel (65, 250 ja 1000 mg/kg ööpäevas), keda raviti toidulisanditega vastavalt 105 ja 116 nädala jooksul, ei avaldunud ambroksoolvesinikkloriidil mingit tumorogeenset potentsiaali.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu
Ambroxol Sandoz 30 mg
Kaltsiumvesinikfosfaat Laktoos Magneesiumstearaat Maisitärklis Polü(O-karboksümetüül)naatriumtärklis Ränidioksiid
Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml
Bensoehape Sidrunhape Glütserool Naatriumtsüklamaat Naatriumhüdroksiid Naatriumdisulfit Polüvidoon Sorbitool Destilleeritud vesi Aroomiained

6.2 Sobimatus
Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg
Ambroxol Sandoz 30 mg 5 aastat.
Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml 3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused
Ambroxol Sandoz 30 mg
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Pärast esmast avamist kõlblikkusaeg 12 kuud.


6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
Ambroxol Sandoz 30 mg
Originaalpakend sisaldab 20 tabletti.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml
Originaalpakend sisaldab 100 ml või 250 ml siirupit. 
Pakend sisaldab 2,5 ja 1,25 ml märgistusega mõõtlusikat.


6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks
Erinõuded puuduvad.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Sandoz d.d. Verovskova 57 Sl-1000 Ljubljana Sloveenia


8. MÜÜGILOA NUMBRID

Ambroxol Sandoz 30 mg: 253299 Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml: 253399


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Tabletid: 09.04.1999/31.05.2010 Siirup: 09.04.1999/19.08.2009


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud augustis 2010