Amoxicillin sandoz - tabl 500mg n10; n12

ATC Kood: J01CA04
Toimeaine: Amoxicillin
Tootja: Sandoz GmbH

Artikli sisukord

AMOXICILLIN SANDOZ
tabl 500mg N10; N12


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Amoxicillin Sandoz, 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amoxicillin Sandoz, 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amoksitsilliin (trihüdraadina)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Amoxicillin Sandoz ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Amoxicillin Sandoz’e võtmist

3.Kuidas Amoxicillin Sandoz’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Amoxicillin Sandoz’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Amoxicillin Sandoz ja milleks seda kasutatakse

Amoxicillin Sandoz on antibiootikum. See kuulub penitsilliinideks nimetatavasse antibiootikumide rühma. Seda kasutatakse infektsioonide ravis, mille on põhjustanud amoksitsilliini suhtes tundlikud bakterid.

Amoxicillin Sandoz’t kasutatakse järgmistel juhtude raviks:

kõrva, neelu, nina ja ninakõrvalkoobaste infektsioonid;

hingamisteede infektsioonid, nagu bronhiit ja kopsupõletik;

kusepõie infektsioonid;

südameinfektsioonide profülaktika suuõõne- või kõrikirurgia puhul;

varajases staadiumis Lyme’i tõbi (puugi hammustusest);

Helicobacter pylori põhjustatud maohaavandid.

2. Mida on vaja teada enne Amoxicillin Sandoz võtmist

Ärge võtke Amoxicillin Sandoz’t:

-kui te olete allergiline (ülitundlik) amoksitsilliini, penitsilliinide, tsefalosporiinide või Amoxicillin Sandoz’e mis tahes koostisosa suhtes (lisateabe saamiseks vt lõik 6).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik kui teil on:

-neeruhaigus: arst võib otsustada annust kohandada;

-infektsioosne mononukleoos (viirusinfektsioon) või leukeemia: teil võib olla suurenenud risk nahareaktsioonide tekkeks;

-krambid (epilepsia): risk krambihoogude tekkeks võib suureneda;

-kusepõie kateeter: sellisel juhul jooge suures koguses vedelikku, et hoida ära kristallide teke uriini.

See ravim võib muuta uriini- või veresuhkru määramise tulemusi. Kui teil on diabeet ja teilt võetakse rutiinselt vere- või uriiniproove, teavitage sellest oma arsti. Sellisel juhul võib olla vajalik muud tüüpi proovide võtmine.

Muud ravimid ja Amoxicillin Sandoz

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Osad ravimid võivad tekitada probleeme, kui võtate neid koos Amoxicillin Sandoz’ega.

Ettevaatus on vajalik järgmiste ravimitega:

-allopurinool (kasutatakse podagra ravis): teil võib olla suurenenud risk nahareaktsioonide tekkeks;

-metotreksaat (kasutatakse artriidi ravis): metotreksaadi toksilisus võib suureneda;

-digoksiin (kasutatakse teatud tüüpi südamehaiguste ravis): digoksiini imendumine võib suureneda;

-antikoagulandid, mis ennetavad verehüüvete teket (varfariin): kalduvus verejooksude tekkeks võib suureneda;

-rasestumisvastased pillid: rasestumisvastased pillid ei pruugi täielikult toimida.

Amoxicillin Sandoz koos toidu ja joogiga

Amoxicillin Sandoz’t võib võtta enne söögikorda, selle ajal või järel.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Rasedus

Piiratud arvu rasedate kohta saadud andmed ei näita amoksitsilliini kahjulikku toimet rasedusele või loote või vastsündinu tervisele. Ettevaatuse mõttes tohib amoksitsilliini raseduse ajal kasutada ainult siis, kui arsti otsuse kohaselt kaalub võimalik kasu üles võimalikud ohud.

Imetamine

Ravim imendub väikestes kogustes rinnapiima, seetõttu võib osadel juhtudel olla vajalik imetamine katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

3.Kuidas Amoxicillin Sandoz’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Neelake tabletid tervelt alla koos lonksu veega. Ärge purustage ega närige tablette.

Tavaline annus täiskasvanutele ja üle 40 kg kaaluvatele lastele on 750 mg kuni 3000 mg päevas kahe või kolme annusena.

Tavaline annus alla 40 kg kaaluvatele lastele on 40...90 mg/kg päevas kahe kuni kolme annusena.

Südame infektsioonide profülaktika

Täiskasvanud manustavad 2000...3000 mg ühe tunni jooksul enne operatsiooni, laste soovituslik annus on 50 mg/kg.

Arst ütleb teile, kui kaua peate ravimit võtma.

Neeruhaigusega patsiendid

Arst peab võib-olla annust vähendama.

Kui te võtate Amoxicillin Sandoz’t rohkem, kui ette nähtud

Kui olete võtnud liiga palju ravimit (üleannustamine), pidage nõu oma arstiga või pöörduge kohe haiglasse ning võtke kaasa ravimipakend. Kõige tõenäolisemad üleannustamise tunnused on iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu.

Kui te unustate Amoxicillin Sandoz’t võtta

Kui te unustate ravimit võtta, võtke see niipea, kui teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Amoxicillin Sandoz võtmise

Läbige alati täielik ravikuur, olenemata sellest, et tunnete ennast juba paremini. Kui katkestate ravimi võtmise liiga kiiresti, võib infektsioon taastekkida. Peale selle võivad bakterid selle ravimi suhtes muutuda resistentseks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui täheldate endal mõnda järgnevatest tõsistest kõrvaltoimetest, teavitage sellest kohe oma arsti või minge viivitamatult haiglasse.

Järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid tekib harva (vähem kui ühel inimesel 1000-st):

järsku alanud hingamis-, rääkimis- ja neelamisraskus;

huulte, keele, näo ja kaela valulik turse;

väga tugev pearinglus või minestamine;

tugev või sügelev nahalööve, eriti juhtudel, kui ilmnevad ka villid ning silmade, suu ja suguelundite ärritusnähud;

naha või silmavalgete muutumine kollakaks, uriini tumedaks ja väljaheite heledaks muutumine: see viitab maksaprobleemidele.

Järgmised kõrvaltoimed on väga harvad (tekivad vähem kui ühel inimesel 10 000-st):

tõsine ja pikka aega kestev või veresisaldusega kõhulahtisus: see võib viidata raskele soolepõletikule.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Järgmised kõrvaltoimed on sagedased (tekivad vähem kui ühel inimesel 10-st):

iiveldus, oksendamine, isukaotus, maitsetundlikkuse häired, suukuivus, erosioonid suus (enanteem), kõhugaasid, kõhulahtisus või pehme väljaheide. Need kõrvaltoimed on enamasti kergekujulised ning mööduvad ravi käigus või peagi pärast ravi lõppu. Neid saab vähendada, kui võtta ravimit koos toiduga;

urtikaaria, sügelemine, „viienda päeva“ nahalööve, mis sarnaneb leetritega.

Järgmised kõrvaltoimed tekivad aeg-ajalt (vähem kui ühel inimesel 100-st):

resistentsete haigustekitajate või seente põhjustatud superinfektsioonid (nagu suuõõne või vaginaalne kandidiaas);

maksaensüümide aktiivsuse mõõdukas suurenemine.

Järgmised kõrvaltoimed on harvad (tekivad vähem kui ühel inimesel 1000-st):

teatud valgevereliblede arvu suurenemine (eosinofiilia), punavereliblede tavatu lagunemine (hemolüütiline aneemia);

ravimpalavik;

pearinglus, hüperaktiivsus, krambid;

hammaste pindmine värvuse muutus. Üldjuhul saab värvimuutusi hammaste harjamisel maha pesta;

hepatiit ja kolestaatiline ikterus;

neerupõletik (interstitsiaalne nefriit), kristallid uriinis.

Järgmised kõrvaltoimed on väga harvad (tekivad vähem kui ühel inimesel 10 000-st):

vererakkude arvu muutused (punaste ja valge vereliblede ning vereliistakute arvu vähenemine), veritsusaja pikenemine. See võib põhjustada palavikku, kurguvalu, nahalöövet, ninaverejooksu või verevalumeid. Need muutused on ravi peatamisel pöörduvad;

keele värvumine mustaks.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Amoxicillin Sandoz’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C, originaalpakendis.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amoxicillin Sandoz sisaldab

Toimeaine on amoksitsilliin.

Üks tablett sisaldab 500 mg või 1000 mg amoksitsilliini (trihüdraadina).

-Teised abiained on magneesiumstearaat, povidoon, karboksümetüültärklis, mikrokristalne tselluloos, talk, titaandioksiid (E171) ja hüdroksüpropüülmetüültselluloos.

Kuidas Amoxicillin Sandoz välja näeb ja pakendi sisu

Igas karbis on 10, 12 või 100 tabletti.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Valge kuni kreemika värvusega, piklikud tabletid, mille mõlemal küljel on poolitusjoon.

Müügiloa hoidja ja tootja

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Sandoz d.d. Eesti filiaal Pärnu mnt 105

11312 Tallinn

Tel: +372 6652 400

Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2015


1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Amoxicillin Sandoz, 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 574 mg amoksitsilliintrihüdraati, mis vastab 500 mg amoksitsilliinile.

INN. Amoxicillinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valge kuni kreemika värvusega, piklikud tabletid, mille mõlemal küljel on poolitusjoon.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Amoksitsilliin on näidustatud järgmiste amoksitsilliini suhtes tundlike patogeenide poolt põhjustatud bakteriaalsete infektsioonide raviks (vt lõik 5.1):

-ülemiste hingamisteede infektsioonid: äge keskkõrvapõletik, äge sinusiit (adekvaatselt diagnoositud) ning dokumenteeritud A grupi beetahemolüütilise streptokoki põhjustatud tonsilliit;

-alumiste hingamisteede infektsioonid: kroonilise bronhiidi ägenemine, keskkonnatekkene kopsupõletik;

-alumiste kuseteede infektsioonid: tsüstiit;

-endokardiidi profülaktika;

-varases staadiumis avastatud erythema migrans ’iga (I staadium) Lyme’i tõve ravi;

-Helicobacter pylori eradikatsioon: H. pylori’ga seotud peptiliste haavandite ravi täiskasvanutel sobivas kombinatsioonis teiste antibiootikumide ning sobiva haavandeid parandava ainega.

Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Saadaval on teisi amoksitsilliini ravimvorme, mis on kohandatud päevas vähem kui 2 g annustamiseks, ja ravimvorme, mis on paremini kohandatud alla 12-aastastele lastele.

Amoksitsilliini annus oleneb patsiendi vanusest, kehakaalust ja neerufunktsioonist, infektsiooni raskusest ja asukohast ning arvatavast või kinnitatud haigustekitajast.

Standardannus

Täiskasvanud ja noorukid (kehakaal > 40 kg)

Tavaline annus on 750 mg kuni 3 g amoksitsilliini ööpäevas kahe kuni kolme annusena.

Annustamise erijuhised

Tonsilliit: 1 g kaks korda ööpäevas.

Kroonilise bronhiidi ägenemine täiskasvanutel: 1 g kaks korda ööpäevas. Keskkonnatekkene kopsupõletik: 1 g kolm korda ööpäevas (st iga 8 tunni tagant).

Lyme’i tõve varane staadium (isoleeritud erythema migrans): 500 mg kuni 1 g kolm korda ööpäevas 14...21 päeva jooksul.

Helicobacter pylori eradikatsioon: 1 g amoksitsilliini kaks korda ööpäevas kombinatsioonis 500 mg klaritromütsiiniga kaks korda ööpäevas ja 20 mg omeprasooli või 30 mg lansoprasooliga kaks korda ööpäevas 7...14 päeva jooksul. Populatsioonides, kus esineb enam kui 20% klaritromütsiiniresistentsust, tuleb kaaluda alternatiivset raviskeemi.

Lapsed (alla 40 kg)

Lastel on ööpäevane annus 40...90 mg/kg ööpäevas kahe kuni kolme annusena* (mitte ületada annust 3 g ööpäevas), olenevalt näidustusest, haiguse raskusest ja haigustekitaja tundlikkusest (vt allolevaid annustamise erijuhiseid ning lõike 4.4, 5.1 ja 5.2).

*PK/PD andmed näitavad, et annustamine kolm korda päevas on seotud suurema efektiivsusega, mistõttu annustamist kaks korda päevas soovitatakse ainult siis, kui kasutatakse suuremaid annuseid.

Üle 40 kg kaaluvatele lastele tuleb anda tavaline täiskasvanute annus.

Annustamise erijuhised

Tonsilliit: 50 mg/kg ööpäevas kahe annusena.

Äge keskkõrvapõletik: piirkondades, kus esineb penitsilliinide suhtes vähenenud tundlikkusega pneumokokkide suur levimus, peavad annustamisskeemid juhinduma riiklikest/kohalikest soovitustest. Lyme’i tõve varane staadium (isoleeritud erythema migrans): 50 mg/kg ööpäevas kolme annusena 14...21 päeva jooksul.

Annused endokardiidi profülaktikaks

Manustatakse 2...3 g amoksitsilliini suu kaudu kirurgilisele protseduurile eelneva tunni jooksul. Lapsed: tund aega enne kirurgiliselt protseduuri manustatakse üksikannusena 50 mg amoksitsilliini kg kehakaalu kohta.

Täpsema teabe ning riskirühma patsientide kirjelduse osas tutvuge endokardiidi profülaktika kohalike ametlike soovitustega.

Annused neerufunktsiooni häire korral

Raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel tuleb annuseid vähendada. Patsientidel, kelle kreatiniini kliirens on alla 30 ml/min, soovitatakse pikendada annustevahelisi intervalle ja vähendada ööpäevast koguannust (vt lõike 4.4 ja 5.2).

Neerupuudulikkuse korral ei tohi teha lühiajalisi ravikuure 3 g üksikannusega.

Täiskasvanud (sh eakad patsiendid)

Kreatiniini kliirens (ml/min)

Annus

Annustevaheline intervall

> 30

Annuste kohandamine ei ole

 

 

vajalik

 

10...30

500 mg

12 h

< 10

500 mg

24 h

Hemodialüüsi saavatele patsientidele tuleb dialüüsiprotseduuri lõppedes manustada 500 mg.

Neerukahjustusega alla 40 kg kaaluvad lapsed

Kreatiniini kliirens (ml/min)

Annus

Annustevaheline intervall

> 30

Tavaline annus

Ei ole vaja kohandada

10...30

Tavaline annus

12 h (vastab 2/3 annusest)

< 10

Tavaline annus

24 h (vastab 1/3 annusest)

Annused maksafunktsiooni häire korral

Kui neerufunktsioon on korras, ei pea annuseid vähendama.

Ravi kestus

Üldjuhul tuleb ravi jätkata 2...3 päeva pärast haigussümptomite taandumist. Beetahemolüütilisest streptokokist põhjustatud infektsioonide korral peab ravi selle mikroorganismi eradikatsiooni saavutamiseks kestma 6...10 päeva.

Manustamisviis

Ravimit manustatakse suu kaudu.

Amoksitsilliini õhukese polümeerikattega tabletid tuleb ilma närimata koos vedelikuga (nt klaasitäie veega) alla neelata

Amoksitsilliini imendumist ei mõjuta ravimi võtmine koos toiduga.

4.3Vastunäidustused

Amoksitsilliin on vastunäidustatud patsientidele, kellel on:

-ülitundlikkus toimeaine suhtes. Tuleb arvestada ristallergia võimalusega teiste beetalaktaamidega, nagu tsefalosporiinid;

-ülitundlikkus lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Enne ravi alustamist amoksitsilliiniga tuleb põhjalikult uurida patsiendi anamneesi varasemate penitsilliinide või tsefalosporiinide suhtes tekkinud ülitundlikkusreaktsioonide kohta. Arvestada tuleb ristuva ülitundlikkuse võimalusega tsefalosporiinidega (esineb 10...15% juhtudel).

Penitsilliinravi saavatel patsientidel on esinenud tõsiseid, aeg-ajalt ka surmaga lõppenud ülitundlikkusreaktsioone (anafülaktoidseid reaktsioone). Sellised reaktsioonid võivad suurema tõenäosusega tekkida patsientidel, kellel on anamneesis ülitundlikkus beetalaktaamantibiootikumide suhtes.

Neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel eritub amoksitsilliin viivitusega ja sõltuvalt kahjustuse ulatusest võib olla vajalik ravimi ööpäevase annuse vähendamine (vt lõik 4.2).

Ettevaatlik tuleb olla enneaegsete vastsündinute ning neonataalperioodis imikute ravimisel: jälgida tuleb neeru- ja maksafunktsiooni ning hematoloogilisi parameetreid.

Amoksitsilliini pikaajalisel kasutamisel võivad mittetundlikud bakterid või seened vohama hakata. Seetõttu tuleb patsiente hoolikalt jälgida superinfektsioonide tekke suhtes.

Amoksitsilliini suukaudsel manustamisel esineb anafülaktilist šokki ja teisi raskeid allergilisi reaktsioone harva. Kui sellised reaktsioonid siiski tekivad, tuleb võtta vastavad erakorralise ravi meetmed.

Amoksitsilliini suur kontsentratsioon uriinis võib põhjustada amoksitsilliini sadestumist põiekateetrites. Seetõttu tuleb kateetri seisukorda regulaarselt visuaalselt kontrollida.

Suurte annuste kasutamisel tuleb amoksitsilliini kristalluuria tekkevõimaluse minimeerimiseks kindlustada patsiendi piisav vedeliku tarbimine ja diurees.

Amoksitsilliini ei tohi kasutada bakteriaalsete infektsioonide raviks viirusinfektsiooni, ägeda lümfaatilise leukeemia või infektsioosse mononukleoosiga patsientidel, sest amoksitsilliini saavatel patisentidel on erütematoosseid (leetritetaolisi) nahalööbeid seostatud lümfisõlmede põletikuga.

Raskekujulise püsiva kõhulahtisuse tekkimisel tuleb arvestada pseudomembranoosse koliidi võimalusega (enamikul juhtudest on tekitaja Clostridium difficile). Sellisel juhul tuleb amoksitsilliin ära jätta ja alustada vastava raviga. Antiperistaltikumid on vastunäidustatud.

Nagu teiste beetalaktaamide puhul, tuleb suurte annuste manustamisel kontrollida regulaarselt verevalemit.

Kui patsiendil on neerupuudulikkus, varem esinenud krampe, ravitud epilepsia või ajukelmete haaratus, võib suures annuses beetalaktaamide manustamine erandjuhul tekitada krambihooge.

Ravi alguses generaliseerunud erüteemi teke koos palaviku ja pustulitega võib viidata generaliseerunud ägedale eksanteemilisele pustuloosile, mille korral tuleb ravi kohe katkestada ning amoksitsilliini edasine manustamine on vastunäidustatud.

Samaaegsel manustamisel koos amoksitsilliiniga võib osutuda vajalikuks antikoagulantide annuse kohandamine (vt lõik 4.5).

Samaaegsel manustamisel koos amoksitsilliiniga tuleb hoolikalt jälgida seerumi metotreksaadisisaldust (vt lõik 4.5).

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegne kasutamine ei ole soovitatav

Allopurinool

Samaaegne allopurinooli manustamine võib põhjustada allergiliste nahareaktsioonide teket ega ole seetõttu soovitatav.

Digoksiin

Digoksiin võib imenduda suuremal määral, kui samal ajal võetakse amoksitsilliini. Digoksiini annuse kohandamine võib olla vajalik.

Antikoagulandid

Amoksitsilliini ja kumariini klassi antikoagulantide koosmanustamine võib veritsusaega pikendada. Antikoagulandi annuse kohandamine võib olla vajalik (vt lõik 4.4). Antibiootikume saavatel patsientidel on kirjeldatud palju juhte, mille puhul on suukaudsete antikoagulantide aktiivsus suurenenud. Infektsiooni ja põletiku olemasolu, vanus ning patsiendi üldseisund on arvatavad riskitegurid. Neil juhtudel on keeruline selgeks teha, kui palju mõjutab INRi infektsioosne haigus ja kui palju selle ravi. Osad antibiootikumide klassid on sagedasemad põhjustajad, eelkõige fluorokinoloonid, makroliidid, tsükliinid, kotrimoksasool ja osad tsefalosporiinid.

Metotreksaat

Teatatud on koostoimetest amoksitsilliini ja metotreksaadi vahel, mis põhjustas metotreksaadi toksilisust. Amoksitsilliini ja metotreksaati korraga saavatel patsientidel tuleb metotreksaadisisaldust seerumis hoolikalt jälgida (vt lõik 4.4). Amoksitsilliin vähendab metotreksaadi renaalset kliirensit, seda tõenäoliselt konkurentsi tõttu tubulaarsele sekretsioonisüsteemile.

Ettevaatlik tuleb olla amoksitsilliini samaaegsel kasutamisel järgmiste ravimitega.

Suukaudsed hormonaalsed rasestumisvastased ravimid

Amoksitsilliini manustamine võib ajutiselt vähendada östrogeenide ja progesterooni kontsentratsioone vereplasmas ning vähendada suukaudsete rasestumisvastaste ravimite efektiivsust. Seetõttu soovitatakse kasutada täiendavaid mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Teised koostoimete vormid

-Suurenenud eritumise tõttu vähendab forsseeritud diurees amoksitsilliinisisaldust veres.

-Ravi ajal amoksitsilliiniga on soovitatav hinnata glükoosi olemasolu uriinis ensümaatilisel glükoosoksüdaasi meetodil. Amoksitsilliini suure sisalduse tõttu uriinis võivad keemilised meetodid anda sageli valepositiivseid tulemusi.

-Amoksitsilliin võib vähendada östrioolisisaldust rasedate uriinis.

-Suurte kontsentratsioonide korral võib amoksitsilliin vereseerumi glükoosisisalduse määramisel anda väiksemaid tulemusi.

-Amoksitsilliin võib mõjutada valkude määramise tulemust, kui selleks kasutatakse kolorimeetrilist meetodit.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Amoksitsilliin läbib platsentaarbarjääri; amoksitsilliini kontsentratsioon loote vereplasmas on ligikaudu 25...30% kontsentratsioonist ema vereplasmas.

Piiratud arvu rasedate kohta saadud andmed ei näita amoksitsilliini kahjulikku toimet rasedusele või loote/vastsündinu tervisele. Praeguseks puuduvad asjakohased epidemioloogilised andmed. Loomkatsetes ei ole ilmnenud otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule (vt lõik 5.3).

Raseduse ajal tuleb ravimit kasutada ettevaatusega.

Amoksitsilliin imendub rinnapiima (ligikaudu 10% vastavast ema seerumikontsentratsioonist). Seni ei ole kirjeldatud kahjustavat toimet rinnapiimatoidul olevale imikule, kelle ema võtab amoksitsilliini. Rinnaga toitmise ajal on lubatud amoksitsilliini võtta.

Siiski tuleb imetamine lõpetada, kui vastsündinul tekivad seedetrakti häired (kõhulahtisus, kandidiaas või nahalööve).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Amoxicillin Sandoz ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8Kõrvaltoimed

Selles lõigus on kõrvaltoimete esinemissagedus defineeritud järgmiselt:

Väga sage

≥ 1/10

Sage

≥ 1/100 kuni < 1/10

Aeg-ajalt

≥ 1/1000 kuni < 1/100

Harv

≥ 1/10 000 kuni < 1/1000

Väga harv

< 1/10 000,

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Infektsioonid ja infestatsioonid

Aeg-ajalt

Pikaajalise ja korduva kasutamise tagajärjeks võivad olla superinfektsioonid ja koloniseerumine amoksitsilliini suhtes resistentsete mikroorganismide või seentega, näiteks suuõõne või tupe kandidoosi teke.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Harv

Eosinofiilia ja hemolüütiline aneemia.

Väga harv

Leukopeenia, neutropeenia, granulotsütopeenia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia, aneemia, müelosupressioon, agranulotsütoos, veritsusaja ja protrombiiniaja pikenemine. Kõik nimetatud häired taandusid ravi katkestamisel.

Immuunsüsteemi häired

Harv

Kõriturse, seerumtõbi, allergiline vaskuliit, anafülaksia ja anafülaktiline šokk.

Närvisüsteemi häired

Harv

KNSi toimed, sh hüperkineesia, pearinglus ja krambid. Krambihood võivad tekkida halvenenud neerufunktsiooni, epilepsia või meningiidiga patsientidel või ravimi suuri annuseid saavatel patsientidel.

Seedetrakti häired

Sage

Maokaebused, iiveldus, isutus, oksendamine, kõhupuhitus, pehme väljaheide, kõhulahtisus, enanteemid (eeskätt suupiirkonnas), suukuivus, maitsmishäired. Enamasti on need seedetrakti häired kergekujulised ja taanduvad sageli ravi käigus või varsti pärast ravi lõpetamist. Üldiselt on võimalik selliste kõrvaltoimete teket vähendada, kui manustada amoksitsilliini söögi ajal.

Harv

Hammaste värvuse pindmine muutus (eelkõige suspensiooni võtmisel). Üldjuhul saab värvimuutusi hammaste harjamisel maha pesta.

Väga harv

Kui tekib tõsine ja püsiv kõhulahtisus, tuleb kaaluda väga harva esineva pseudomembranoosse koliidi võimalust. Peristaltika vastaseid ravimeid ei tohi võtta.

Keele värvuse muutumine mustaks.

Maksa ja sapiteede häired

Aeg-ajalt

Maksaensüümide aktiivsuse mõõdukas ja ajutine suurenemine.

Harv

Hepatiit ja kolestaatiline ikterus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage

Nahareaktsioonid, nt eksanteem, sügelus, nõgestõbi. Tüüpiline leetritega sarnanev eksanteem tekib 5...11 päeva pärast ravi alustamist. Kui nõgeslööve tekib kohe pärast ravimi manustamist, viitab see allergilisele reaktsioonile amoksitsilliini suhtes ning sellisel juhul tuleb ravi katkestada.

Harv (vt ka lõik 4.4)

Angioneurootiline ödeem (Quincke’i ödeem), multiformne eksudatiivne erüteem, äge generaliseerunud pustuloos, Lyelli sündroom, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs ning bulloosne ja eksfoliatiivne dermatiit.

Neerude ja kuseteede häired

Harv

Äge interstitsiaalne nefriit. Kristalluuria.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Harv

Ravimpalavik.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid

Üldiselt ei ole amoksitsilliinil esinenud ägedaid toksilisi toimeid, isegi siis, kui ravimit on kogemata suures annuses sisse võetud. Üleannustamine võib põhjustada seedetrakti häireid, renaalseid ja neuro- psüühilisi muutusi ning vedeliku ja elektrolüütide tasakaalu häireid. Raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel võivad ulatusliku üleannustamise korral avalduda nefrotoksilisuse ilmingud; võimalik on kristalluuria.

Üleannustamise ravi

Spetsiifiline antidoot amoksitsilliini üleannustamise puhul puudub.

Ravi seisneb peamiselt aktiveeritud söe manustamises (maoloputus ei ole tavaliselt vajalik) või sümptomaatiliste meetmete võtmises. Eraldi tuleb tähelepanu pöörata patsientide vee- ja elektrolüütide tasakaalule.

Amoksitsilliini on võimalik elimineerida hemodialüüsi teel.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

ATC-kood: J01CA04

Farmakoterapeutiline rühm: β-laktaamantibiootikumid, laia toimespektriga penitsilliinid.

Toimemehhanism

Amoksitsilliin on bakteritsiidse toimega aminobensüülpenitsilliin, mille toime põhineb bakteri rakuseina sünteesi inhibeerimisel.

PK/PD suhe

Amoksitsilliini puhul on aeg üle MIK (T > MIK) peamine farmakodünaamiline parameeter, mis ennustab edukat kliinilist ja bakterioloogilist tulemust.

Resistentsuse mehhanism

Bakterid võivad olla amoksitsilliini suhtes resistentsed, tootes beetalaktamaase (hüdrolüüsivad aminopenitsilliine), muutes penitsilliini siduvaid valke, mitte lastes ravimit rakku või pumbates ravimit rakust välja. Samas organismis võib olla üks või mitu sellist mehhanismi, mis viivad erinevale ning ettearvamatule ristresistentsusele teiste beetalaktaamide ja muu klassi antibiootikumide suhtes.

Tundlikkusläved (EUCAST)

AMOXICILLIN SANDOZ_11107_SPC_111078x1

Organism

 

Tundlikkusläved (mikrog/ml)

 

Tundlikud

Mõõdukalt tundlikud

Resistentsed

 

 

 

 

Haemophilus influenzae

≤ 1

-

> 1

Moraxella catharrhalis

≤ 1

-

> 1

Enterococcus

≤ 4

> 8

Streptococcus A, B, C, G

≤ 0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae

≤ 0,5

1...2

> 2

Enterobakterid,3

-

-

> 8

Gramnegatiivsed anaeroobid

≤ 0,5

-

> 2

Grampositiivsed anaeroobid

≤ 4

> 8

Liigiga mitteseotud

≤ 2

4...8

> 8

tundlikkuse läved

 

 

 

1 Tabelis toodud tundlikkusläved tuginevad bensüülpenitsilliinile.

2 Tabelis toodud tundlikkusläved tuginevad ampitsilliinile.

3 Resistentsuse lävi R > 8 mgl/l tagab, et kõik resistentsuse mehhanismidega isolaadid on teatatud resistentsena.

Tundlikkus

Resistentsuse esinemine konkreetse liigi osas võib varieeruda sõltuvalt geograafilisest asendist ja ajast. Juhinduda tuleb kohalikest resistentsust käsitlevatest andmetest, eriti raskete infektsioonide ravimisel. Kui kohalik resistentsuse levik on selline, et käesoleva antibiootikumi kasutatavus vähemalt mõnede infektsioonitüüpide ravimisel on kaheldav, tuleb konsulteerida vastava eriala spetsialistiga.

Enamasti tundlikud liigid

Grampositiivsed aeroobid

Corynebacterium diphteriae

Enterococcus faecalis $

Listeria monocytogenes

Streptococcus agalactiae

Streptococcus bovis

Streptococcus pyogenes *

Gramnegatiivsed aeroobid

Helicobacter pylori

Anaeroobid

Peptostreptococci

Muu

Borrelia

Liigid, mille puhul võib tekkida omandatud resistentsus

Grampositiivsed aeroobid

Corynebacterium spp $

Enterococcus faecium $

Streptococcus pneumoniae *+

Streptococcus viridans

Gramnegatiivsed aeroobid

Escherichia coli +

Haemophilus influenzae *

Haemophilus para-influenzae *

Moraxella catarrhalis +

Proteus mirabilis

Anaeroobid

Prevotella

Fusobacterium spp.

Esialgu resistentsed organismid

Grampositiivsed aeroobid

Staphylococcus aureus

Gramnegatiivsed aeroobid

Acinetobacter spp

Citrobacter spp

Enterobacter spp

Klebsiella spp

Legionella

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Providencia spp

Pseudomonas spp

Serratia spp

Anaeroobid

Bacteroides fragilis

Muu

Chlamydia

Mycoplasma

Rickettsia

* Kliiniline tõhusus on kinnitatud ettenähtud kliiniliste näidustuste puhul tundlikel isolaatidel. + Patogeenide resistentsuse levimus on > 50%

$ Vahepealse tundlikkusega liigid

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Amoksitsilliini absoluutne biosaadavus sõltub annusest ning jääb vahemikku 75...90%. Annusevahemikus 250…1000 mg on ravimi biosaadavus (parameetrid: AUC ja CMAX) lineaarses sõltuvuses annuse suurusega. Suuremate annuste korral väheneb ravimi imendumine. Samaaegne söömine ravimi imendumist ei mõjuta. 500 mg amoksitsilliini ühekordsel suukaudsel manustamisel saavutatakse ravimi kontsentratsiooniks vereplasmas 6...11 mg/l. 3 g amoksitsilliini ühekordsel manustamisel tõuseb kontsentratsioon vereplasmas väärtuseni 27 mg/l. Maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas kujuneb välja ligikaudu 1...2 tundi pärast manustamist.

Jaotumine

Amoksitsilliin seondub valkudega ligikaudu 17% ulatuses. Ravimi terapeutilised kontsentratsioonid kujunevad kiiresti välja vereseerumis, kopsukoes, bronhiaalsekreedis, keskkõrva vedelikus, sapis ja uriinis. Tervetes ajukelmetes difundeerub amoksitsilliin halvasti liikvorisse. Amoksitsilliin läbib platsentaarbarjääri ja eritub väikeses koguses rinnapiima.

Biotransformatsioon ja eritumine

Amoksitsilliin eritub peamiselt neerude kaudu. 6 tunni jooksul pärast ravimi manustamist eritub uriiniga muutumatul, aktiivsel kujul ligikaudu 60...80% suukaudselt manustatud amoksitsilliini annusest; sapiga eritub ainult väike osa. Ligikaudu 7...25% manustatud annusest metaboliseerub inaktiivseks penitsilloehappeks. Normaalse neerufunktsiooniga patsientidel on ravimi poolväärtusaeg vereseerumis ligikaudu 1...1,5 tundi. Lõppstaadiumis neerupuudulikkusega patsientidel jäävad poolväärtusajad vahemikku 5...20 tundi. Toimeaine on hemodialüüsitav.

Lapsed

26. kuni 33. rasedusnädalal sündinud enneaegsete imikute kogu keha kliirens pärast amoksitsilliini intravenoosset manustamist 3. elupäeval oli vahemikus 0,75...2 ml/min, mis on väga sarnane inuliini kliirensiga (GFR) selles populatsioonis. Pärast suukaudset manustamist võib väikelastel olla amoksitsilliini imendumise muster ja biosaadavus täiskasvanute omast erinev. Kliirensi vähenemise tõttu on selles patsientide rühmas seega eeldatavalt suurem ekspositsioon, kuigi seda ekspositsiooni suurenemist võib osaliselt vähendada väiksem biosaadavus suukaudse manustamise korral.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse ja reproduktsioonitoksilisuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud erilist kahjulikku toimet inimesele.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Sisu

Magneesiumstearaat (E470b)

Polüvidoon (K52) (E1201)

Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)

Mikrokristalne tselluloos (E460)

Kate

Titaandioksiid (E171)

Talk (E553b)

Hüpromelloos (E464)

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis temperatuuril kuni 25 °C.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

10 või 12 õhukese polümeerikattega tabletti pakendis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

11.12.1998/31.03.2014

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015