Atenolol-ratiopharm 25 mg

Artikli sisukord

Atenolol-ratiopharm 25 mg

Atenolool vähendab südame koormust, blokeerides beeta-adrenoretseptoreid.

Atenolol-ratiopharm 25 mg


PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Atenolol-ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Atenolool

Enne ravimi kasutamist  lugege hoolikalt infolehte.
-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis on Atenolol-ratiopharm ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Atenolol-ratiopharm’i kasutamist

3. Kuidas Atenolol-ratiopharm’i kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Atenolol-ratiopharm’i säilitada

6. Lisainfo


1. MIS ON ATENOLOL-RATIOPHARM 25 MG JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Atenolool vähendab südame koormust, blokeerides beeta-adrenoretseptoreid. 
Atenolol-ratiopharm´i  kasutatakse
-pigistustunde ja valu korral rinnus (stenokardia), mis esineb ainult pärast füüsilist koormust või mis muutub, suureneb või isegi algab puhkehetkel ja millega kaasneb südamepekslemine ja kõrge vererõhk
-ebaregulaarse südamerütmi korral, kui arst diagnoosib teil südame kodadest või vatsakestest tulenevad südamerütmihäired
-kõrge vererõhu (arteriaalne hüpertensioon) alandamiseks
-ägeda müokardiinfarkti järgsete tüsistuste profülaktika


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ATENOLOL-RATIOPHARM 25 MG  KASUTAMIST

Ärge kasutage Atenolol-ratiopharm’i kui teil on:
-ülitundlikkus atenolooli või teiste beeta-adrenoblokaatorite või ravimi teiste koostisainete suhtes
-südamepuudulikkus
-kardiogeenne šokk
-südame erutusjuhtehäired erutuse ülekandel kodadest vatsakestesse (2. või 3. astme AV-blokaad)
-siinussõlme nõrkuse sündroom („haige siinuse“ sündroom)
-erutusjuhtehäired siinussõlme ja südamekoja vahel (sinuatriaalne blokaad)
-rahulolekupulss vähem kui 50 lööki minutis enne ravi algust (bradükardia)
-tugevalt alanenud vererõhk (hüpotensioon; süstoolne alla 90 mmHg)
-vere liigne happesisaldus (metaboolne atsidoos)
-kalduvus bronhospasmideks (bronhiaalne hüperreaktiivsus nt. bronhiaalastma)
-perifeersete vereringehäirete hilisstaadiumid
-samaaegne MAO-inhibiitorite manustamine (v.a. MAO-B-inhibiitorid)

Atenolol-ratiopharm’i ravi saavatele patsientidele on vastunäidustatud intravenoosne verapamiili- või diltiaseemi tüüpi kaltsiumantagonistide või teiste antiarütmikumide (disopüramiid) manustamine (erand: intensiivravi).
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Atenolol-ratiopharm kui teil on:  -kergemad südame erutusjuhtehäired erutuse ülekandel kodadest vatsakestesse (1. astme AVblokaad, sest atenolool omab negatiivset toimet ülejuhteajale) -tugevalt kõikuva veresuhkru väärtusega suhkurtõbi (võimalike raskete hüpoglükeemiliste seisundite tõttu) -kestev range paastumine ja raske kehaline koormus (kuna on võimalus võimalike raskete hüpoglükeemiliste seisundite tekkeks) -hormoone produtseeriva neerupealise säsi kasvaja (feokromotsütoom) - vajalik samaaegne
teraapia alfablokaatoritega) -neerufunktsiooni häire -soomussammaspool (psoriaas) isiklikus või perekondlikus anamneesis  -Prinzmetali stenokardia ja sagedased stenokardia episoodid - stenokardia hood võivad sageneda  -Südameisheemiatõbi, siis ei tohi atenolooli kasutamist järsku lõpetada.
Beetablokaatorid võivad suurendada tundlikkust allergeenide suhtes ja allergiliste reaktsioonide
raskust
Beetablokaatorid võivad süvendada perifeersete vereringehäirete sümptomeid.
Atenolool võib maskeerida märke kilpnäärme aktiivsuse suurenemisest..
Kui teie südame löögisagedus langeb liiga palju, võib arst annust vähendada.
Hingamisteede taksituse puhul tuleb Atenolol-ratiopharm ära jätta ja alustada ravi bronhodilataatoriga
Atenoloolravi ajal peaksite jälgima oma nahka ja limaskesti ning informeerima koheselt oma arsti, kui
märkate täppverevalumeid.

Lapsed
Lapsi ei tohi ebapiisavate kogemuste tõttu ravida Atenolol-ratiopharm´iga.

Vanurid Arst võib atenolooli annuseid vanemaealistel patsientidel vähendada vastavalt neerufunktsiooni seisundile.
Ravimi kuritarvitamine dopingu eesmärgil Atenolol-ratiopahrm’i kasutamine võib dopingutestis anda positiivse vastuse. Atenolol-ratiopharm’i kasutamine dopingu vahendina võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme.
Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Atenolol-ratiopharm’i samaaegsel kasutamisel teiste ravimitega on kirjeldatud järgmisi koostoimeid:
-Suukaudsed vererõhku langetavad ravimid, insuliin: Hüpoglükeemia ohusümptomid, eriti südame
löögisageduse tõus (tahhükardia) ja sõrmede värisemine (treemor) võivad olla maskeerunud või
kergekujulised.
-Perifeersed müorelaksandid (nt suksametoonhalogeniid, tubokurariin):
Lihaseid lõõgastava toime tugevnemine ja pikenemine Atenolol-ratiopharm´i toimel (anestesioloogi
tuleb informeerida Atenolol-ratiopharm´i ravist). 

-Vererõhku langetavad ravimid, uriini eritust suurendavad ravimid (diureetikumid), veresooni laiendavad ravimid (vasodilataatorid), tritsüklilised antidepressandid, barbituraadid, fenotiasiinid:
Atenolol-ratiopharm´i vererõhku langetava toime tugevnemine.
-Verapamiili- ja diltiaseemitüüpi kaltsiumantagonistid ja teised antiarütmikumid (nt disopüramiid):
tugevam vererõhu langus (hüpotensioon), südame löögisageduse langus (bradükardia) või teised südamerütmihäired.
-Südame rütmihäireid vähendavad ravimid (antiarütmikumid):Atenolol-ratiopharm’i südame jõudlust nõrgendava toime (kardiodepressiivne toime) tugevnemine -Nifedipiinitüüpi kaltsiumantagonistid: tugevam vererõhu langus ja üksikjuhtudel võimalik südamepuudulikkuse kujunemine.
-Anesteetikumid: tugevam vererõhu langus, südamelihase kontraktsioonide aeglustumine ja nõrgenemine (negatiivne inotroopne toime; anestesioloogi tuleb informeerida Atenolol-ratiopharm´i ravist).
-Ravimid, mis tõstavad vererõhku (adrenaliin, noradrenaliin) ning mis määratakse arsti poolt hädaolukordades, vastavalt vajadusele võimalik ülemäärane vererõhu tõus.
-Põletikuvastased ravimid (ibuprofeen, indometatsiin): atenolooli vererõhku alandav toime võib väheneda.
-Südamepuudulikkuse raviks kasutatavad ravimid  ja mõned vererõhuravimid (resepiin, αmetüüldopa, guanfatsiin, klonidiin): südame löögisageduse langus, .atrioventrikulaarse ülejuhteaja pikenemine.Atenolooli ja klonidiini koosmanustamisel võib klonidiini manustamise järsk lõpetamine põhjustada ülemäärast vererõhu tõusu. Klonidiini manustamine tuleb lõpetada alles mõni päev pärast Atenolol-ratiopharm’i ravi lõpetamist. Seejärel lõpetada klonidiiniga ravi järk-järgult (palun küsige oma arstilt). Te ei tohi alustada Atenolol-ratiopharm'i ravi koheselt pärast klonidiinravi, vaid peate mõned päevad vahet pidama.
Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamsit pidage nõu oma arstiga.
Ravi võib toimuda ainult arsti järelvalvel.

Atenolool läbib platsentaarbarjääri ja jõuab umbes sama kontsentratsiooniga kui ema veres läbi nabaväädi looteni. Puuduvad uuringud atenolooli kasutamisest esimesel trimestril; võimalike loote kahjustusi, ei saa välistada. Atenolooli on kasutatud, antihüpertensiivse ravina, raseduse kolmandal trimestril. Kerge kuni mõõduka hüpertensiooni ravi puhul seostati atenolooli loote emakasisese kasvupeetusega. Atenolooli ravi on seotud vastsündinul bradükardia tekke riskiga, hüpoglükeemia ja hingamise depressiooni tekkega (vastsündinu asfüksia). Sel põhjusel, tuleks  atenoloolravi lõpetada 24-48 tundi enne sünnitust. Atenolool eritub rinnapiima, kus selle kontsentratsioon ulatub mitu korda kõrgemale kui ema seerumis.. Imikutel, kelle emad saavad atenolooli imetamise ajal võib olla hüpoglükeemia ja bradükardia suurem risk..
Autojuhtimine ja masinatega töötamine Kõrvaltoimetena võivad tekkida pearinglus ja väsimus, mistõttu reaktsioonikiirus võib muutuda sellisel määral, et autojuhtimise, masinatega töötamise võime võivad langeda. See kehtib eriti ravi alguses, kui annust suurendatakse või manustatakse koos alkoholiga.


3. KUIDAS ATENOLOL-RATIOPHARM 25 MG KASUTADA

Kasutage Atenolol-ratiopharm’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Soovitatav annustamine:
Valu rinnus või südames (stenokardia)
50...100 mg Atenolol-ratiopharm´i (2-4 tabletti)1 kord ööpäevas..
Südamerütmihäred (supraventrikulaarsed ja ventrikulaarsed arütmiad)
50 mg Atenolol-ratiopharm´i (2 tabletti) 1-2 korda ööpäevas või 100 mg (4 tabletti)  1 kord ööpäevas. 
Kõrgevererõhktõbi
Ravi alguses 50 mg (2 tabletti) 1 kord ööpäevas. Juhul kui vajalik, võib ööpäevast annust 1 nädala pärast suurendada 4 tabletini (100 mg)
Atenoloolravi tuleb lõpetada koheselt, kui südame löögisagedus alaneb ja/või vererõhk vajab ravi, või kui ilmnevad muud tüsistused.
Ägeda müokardiinfarkti järgsete tüsistuste profülaktika
Annustamine on individuaalne. Tavaliselt manustatakse 50...100 mg (2-4 tabletti) 1 kord ööpäevas, kontrollides pulsisagedust ja vererõhku. Pikaajalise ravi lõpetamisel tuleb annust vähendada järkjärgult 1...2 nädala jooksul, sest äkiline võõrutamine ravimist võib põhjustada südamepekslemist ja provotseerida stenokardiahoogu
Neerufuntsioonihäiretega patsientidel 
Atenolool eritub neerude kaudu, seetõttu tuleb neerufunktsioonihäirega patsientidel atenolooli annust kohandada vastavalt kliirensile, mille määrab arst. 
Annustamissoovitus:

Kui teie neerufunktsioon on väga tõsiselt kahjustatud (kreatiniini kliirensi korral 5 mg/dl), määrab arst teile sobiva ravi.
Manustamine Õhukese polümeerikattega tabletid tuleb neelata tervena alla, koos piisava hulga vedelikuga, enne sööki. Tablette ei tohi katki närida.
Ravi kestvus
Ravi kestvuse määrab arst.

Kui te tunnete, et määratud Atenolol-ratiopharm 25 mg annus on teie jaoks liiga tugev või nõrk,
pidage nõu oma arstiga või apteekriga.

Kui te kasutate Atenolol-ratiopharm’i rohkem kui vaja
Sõltuvalt üleannustamise raskusest on võimalikud järgmised sümptomid: nõrkus, pearinglus,
higistamine, nägemishäired, uimasus kuni teadvuskaoni, oksendamine, südame löögisageduse
aeglustumine kuni südame seiskumiseni, südamepuudulikkus ja kardiogeenne šokk, lisaks
hingamisraskused, aeg-ajalt ka generaliseerunud krambihood.
Üleannustamise tungiva kahtluse korral vajate te arstiabi!
Kui te olete unustanud Atenolol-ratiopharm’i kasutada
Järgmisel korral ärge manustage ravimi topeltkogust, vaid jätkake ravi ettenähtud annusega.

Kui lõpetate Atenolol-ratiopharm´i ravi
Ravi katkestamine või annuse muutmine võib toimuda ainult arsti juhiste järgi. Kui pärast pikaajalist kasutamist katkestatakse või lõpetatakse ravi Atenolol-ratiopharm´iga, tuleb seda teha aeglaselt ja järk-järgult, kuna pärast ravi järsku lõpetamist võib tekkida südamelihase vereringe puudulikkus (südameisheemia) stenokardia ägenemisega, südameinfarkt või hüpertensiooni ägenemine. Kilpnäärme liigtalitlusega (hüpertüreoos) patsientidel võib pärast ravi järsku lõpetamist Atenololratiopharm’iga liigtalitlus ägeneda.
Kui teil tekib lisaküsimusi selle ravimi kohta, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Atenolol-ratiopharm põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimed on kategoriseeritud järgmiselt:
Väga sage  Rohkem kui 1-l patsiendil 10 -st 
Sage  Vähem kui 1-l in 10, kuid rohkem kui 1 100-st ravitud patsiendist 
Aeg-ajalt  Vähem kui 1-l 100-st, kuid rohkem kui 1 1000-st ravitud patsiendist 
Harv  Vähem kui 1-l 1000-st, kuid rohkem kui 1 10 000 ravitud patsiendist 
Väga harv  Vähem kui 1-l 10 000-st patsiendist 
Teadmata  Sagedust ei saa hinnata olemasoleva info põhjal 

Südame häired
Sage: bradükardia ja külmatunne jäsemetes. 
Harva: südamepuudulikkuse ägenemine, atrioventrikulaarsed ülejuhtehäired, vererõhu langus,
minestamine. On tähenatud perifeerse vereringe puudulikkust või Raynaud sündroomi sümtomite
halvenemist.
Väga harvad: stenokardiaga patsientidel on tekkinud südameatakid .

Närvisüsteemi häired
Kesknärvisüsteemi häired võivad tekkida eriti ravi alguses. 
Sage: pearinglus või higistamine. 
Aeg-ajalt: suurenenud unenägude intensiivsus või unehäired
Harva: hallutsinatsioonid, psühhoosid, segasus, peapööritus, paresteesia, peavalu, alanenud meeleolu
või luupainajad.

Seedetrakti häired
Sage: iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus ja kõhulahtisus). Harv: suukuivus.
Maksa ja sapiteede häired
Aeg-ajalt: transaminaaside aktiivsuse tõus.. 
Harv: maksakahjustus, sealhulgas intrahepaatiline kolestaas.

Vere ja lümfisüsteemi häired
Harv: purpur ja trombotsütopeenia.

Nahk ja nahaaluskoe kahjustused 
Harv: allergilised nahareaktsioonid (punetus, sügelus, nahalööve), juuste väljalangemine. harvadel juhtudel võivad psoriaasi sümptomeid süvenedavõi tekkida psoriaasisarnane nahakahjustus..
Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Harv: libiido- ja potentsihäireid.
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Harv: õhupuudus võib tekkida patsientidel, kes kalduvad bronhospastilistele reaktsioonidele (eriti obstruktiivsed hingamisteede haigused) võimaliku hingamisteede toonuse tõusu tagajärjel.
Silma kahjustused 
Harv: suukuivus, konjunktiviit või pisaravedeliku vähenemine (seda tuleb arvestada kontaktläätsede kandmisel).
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Aeg-ajalt: lihasnõrkus või lihaskrambid.
Ainevahetus- ja toitumishäired
Atenoloolravi võib põhjustada rasvade ainevahetuse häireid. Enamasti normaalse üldkolesterooli korral täheldati HDL-kolesterooli vähenemist ja triglütseriidide tõusu plasmas.
Endokriinsüsteemi häired
Hüpertüreoosiga patsientidel võivad atenoloolravi varjata türeotoksikoosi kliinilised sümptomid (tahhükardia, treemor).
Lisainformatsioon
Aeg-ajalt võivad eriti ravi alguses esineda kesknärvisüsteemi häired nagu väsimus, pearinglus, peavalu, nägemishäired, higistamine, uimasus, segasuseisund, hallutsinatsioonid, psühhoosid, luupainajalikud unenäod või unesränne, unehäired ja depressiivne meeleolu.
Olulised märkused
Raske neerufunktsiooni häiretega patsientidel on ravi ajal teiste beetablokaatoritega üksikjuhtudel täheldatud neerufunktsiooni halvenemist, mistõttu tuleb atenolooli kasutamise ajal jälgida neerufunktsiooni näitajaid. Kuna ravi ajal teiste beetablokaatoritega võib tekkida raske maksakahjustus, tuleb ravi ajal atenolooliga kontrollida korrapäraste ajavahemike järel maksafunktsiooni näitajaid.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS ATENOLOL-RATIOPHARM 25 MG SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Atenolol-ratiopharm’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO


Mida Atenolol-ratiopharm 25 mg sisaldab
Toimeaine: atenolool.
Abiained: mikrokristalne tselluloos, raske magneesiumkarbonaat, maisitärklis,
naatriumdodetsüülsulfaat, magneesiumstearaat, želatiin, hüpromelloos, glütserool, titaandioksiid
(värvaine E171).


Kuidas Atenolol-ratiopharm 25 mg välja näeb ja pakendi sisu
Valge, ümar, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett, poolitusjoonega ühel pool. 
Pakendis on 30, 50 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Saksamaa

Tootja:
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Saksamaa
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
ratiopharm, Lõõtsa 8, 11 415, Tallinn, Tel:+372 661 08061
Infoleht on viimati kooskõlastatud juunis 2011.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Atenolol-ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid  Atenolol-ratiopharm 50 mg  õhukese polümeerikattega tabletid Atenolol-ratiopharm 100 mg  õhukese polümeerikattega tabletid


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Atenolol-ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Üks kaetud tablett sisaldab 25 mg atenolooli.
Atenolol-ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Üks kaetud tablett sisaldab 50 mg atenolooli.
Atenolol-ratiopharm 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Üks kaetud tablett sisaldab 100 mg atenolooli.
INN. Atenololum
Abiained vt. punkt 6.1


3. RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett
Valge, ümar, kaksikkumer, õhukese polümeerikattga tablett, poolitusjoonega ühel pool. Tabletti saab jagada võrdseteks annusteks.


4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused
Krooniline stabiilne stenokardia või ebastabiilne stenokardia.
Supraventrikulaarsed ja ventrikulaarsed rütmihäired.
Arteriaalne hüpertensioon.
Ägeda müokardiinfarkti järgsete tüsistuste profülaktika.


4.2 Annustamine ja manustamisviis
Annustamine tuleb määrata individuaalselt, vastavalt ravivastusele. Soovitatav annustamine: 
Krooniline stabiilne stenokardia või ebastabiilne stenokardia (kui tahhükardia või hüpertensioon samal ajal)
50–100 mg atenolooli ööpäevas (võrdub 1–2 Atenolol-ratiopharm 50 mg-iga või  ½–1 Atenololratiopharm 100 mg-iga).
Hüpertensioon Ravi peaks algama 50 mg atenolooliga ööpäevas (võrdne 1 Atenolol-ratiopharm 50 mg-ga või ½ Atenolol-ratiopharm 100 mg-ga). Kui vajalik, võib ööpäevast annust tõsta pärast ühenädalast ravi 100 mg-ni (võrdne 2  Atenolol-ratiopharm 50 mg-ga või 1 Atenolol-ratiopharm 100 mg-ga).
Supraventrikulaarne arütmia ja vatsakeste arütmia
50 mg atenolooli üks kuni kaks korda ööpäevas või 100 mg atenolooli üks kord ööpäevas  (võrdne 1–2 Atenolol-ratiopharm 50 mg-ga, või ½ Atenolol-ratiopharm 100 mg  üks kuni kaks korda ööpäevas, või võrde 2 Atenolol-ratiopharm 50 mg üks kord ööpäevas, või 1 Atenolol-ratiopharm 100 mg’i üks kord ööpäevas).
Ägeda müokardiinfarkti järgsete tüsistuste profülaktika
Annustamine on individuaalne. Tavaliselt  manustatakse 50...100 mg 1 kord ööpäevas, kontrollides pulsisagedust ja vererõhku. Pikaajalise ravi lõpetamisel tuleb annust vähendada järk-järgult 1...2 nädala jooksul, sest äkiline võõrutamine ravimist võib põhjustada südamepekslemist ja provotseerida stenokardiahoogu.
Atenolooli ravi tuleb lõpetada koheselt, kui südame löögisagedus alaneb ja/või vererõhk vajab ravi või kui ilmnevad muud tüsistused.
Neerufunktsioonihäiretega patsiendid 
Atenolool eritub neerude kaudu, seetõttu tuleb neerufunktsioonihäirega patsientidel atenolooli annust  kohandada vastavalt kliirensile: kreatiniini kliirensi korral 10...30 ml/min (kretiniinisisaldus seerumis 1,2...5 mg/dl) tuleb annust vähendada poole võrra. Kretiniini kliirensi korral vähem kui 10 ml/min (kreatiniinisisaldus seerumis >5mg/dl) tuleb annust vähendada ¼  tavalisest annusest.
Eakad
Eakatel patsientidel peab annus olla väiksem, eriti neerufunktsiooni häire korral.
Lapsed
Laste ravis kogemus puudub, seetõttu ei soovitata.
Õhukese polümeerikattega tabletid tuleb neelata tervena alla, koos piisava hulga vedelikuga, enne sööki. Tablette ei tohi katki närida.
Atenolooli ravi katkestamine või lõpetamine pärast pikka kasutust tuleb alati läbi viia järk-järgult, kuna ravi järsk katkestamine võib põhjustada südame isheemia tõve koos stenokardia ägenemisega, mis võib viia südamelihase infarktini, või hüpertensiooni ägenemisele. 

4.3 Vastunäidustused
-Ülitundlikkus atenolooli või teiste β-blokaatorite või ravimi teiste koostisainete suhtes -manifestne südamepuudulikkus -kardiogeenne šokk -2. või 3. astme AV-blokaad -siinussõlme nõrkusesündroom -sinuatriaalne blokaad -bradükardia (rahulolekupulss <50 lööki minutis enne ravi algust) -hüpotensioon (süstoolne <90 mmHg) -metaboolne atsidoos -bronhiaalne hüperreaktiivsus (nt bronhiaalastma) -perifeersete vereringehäirete hilisstaadiumid -samaaegne MAO-inhibiitorite manustamine (v.a. MAO-B-inhibiitorid)
Atenolol-ratiopharm ravi saavatele patsientidele on vastunäidustatud intravenoosne verapamiili- või diltiaseemi tüüpi kaltsiumantagonistide või teiste antiarütmikumide (disopüramiid) manustamine (erand: intensiivravi).

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Hoolikas arstlik järelvalve on vajalik järgnevatel juhtudel: -I astme AV-blokaad, sest atenolool omab negatiivset toimet ülejuhteajale -feokromotsütoomiga patsiendid (neerupealise säsi kasvaja; vajalik samaaegne teraapia alfa
blokaatoritega) -neerufunktsiooni häiretega patsiendid (vt lõik 4.2). -tugevalt kõikuva veresuhkru väärtusega diabeetikud (võimalike raskete hüpoglükeemiliste
seisundite tõttu) -kestev range paastumine ja raske kehaline koormus (kuna on võimalus raskete hüpoglükeemiliste seisundite tekkeks) Hüpoglükeemia ohusignaalid (eriti tahhükardia ja värisemine) võivad olla maskeerunud.
Psoriaasi esinemisel või perekondlikul eelsoodumusel võib patsiendile beetablokaatoreid määrata vaid
pärast põhjalikku riski-kasu suhte hindamist. 

Prinzmetali stenokardia patsientidel ja sagedaste stenokardia episoodidega patsientidel võivad
sageneda stenokardia hood.

Beetablokaatorid võivad suurendada tundlikkust allergeenide suhtes ja allergiliste reaktsioonide
raskust. Seetõttu tuleb teadaoleva raske ülitundlikkusega või desensibiliseerivat ravi saavatel
patsientidel kasutada vaid selge näidustuse olemasolul (tuleb arvestada laialdase anafülaktilise
reaktsiooni tekkimise riskiga). Sellistel patsientidel ei pruugi aidata tavaline annus adrenaliini
(epinefriin), mida kasutatakse allergiliste reaktsioonide raviks.  

Kerged perifeersed vereringehäired võivad ägeneda beeta-blokaatorite toimel.
Beetablokaatorid võivad varjata türeotoksikoosi sümptomeid.
Beetablokaatorid langetavad südame löögisageust. Harvadel juhtudel, kui patsiendil ilmneb kliinilist
sümptomaatikat madala löögisageduse tõttu, tuleb annust vähendada.

Beetablokaatorite kasutamist ei tohi järsult lõpetada, kui patsiendil on südame isheemiatõbi. Annust
tuleb vähendada järk-järgult 7...14 päeva jooksul.
Beetablokaatorite kasutamine võib suurendada hingamisteede resistentsust astmaga patsientidel.
Kasutamine ei ole neil patsientidel soovitatav, kui selleks puudub mõjuv põhjus. Hingamisteede
suurenenud resistentsuse korral tuleb atenolool ära jätta ja alustada ravi bronhodilataatoriga (nt
salbutamool).

Kui patsiendil on plaaniline operatsioon ja beetablokaatorravi on otsustatud lõpetada, tuleb seda teha
24 tundi enne operatsiooni. Riski/kasu suhet tuleb hinnata iga patsiendi puhul individuaalselt. Kui ravi
katkestatakse, tuleb valida väiksema inotroopse toimega anesteetikum, et vähendada müokardi
depressiooni ohtu. Vagaalsete reaktsioonide vältimiseks võib patsiendile manustada intravenoosselt
atropiini.

Atenolol-ratiopharm’i kasutamine võib dopingu testis anda positiivse vastuse. Atenolol-ratiopharm’i
kasutamine dopinguna võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme.


4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Atenolol-ratiopharm’i samaaegsel kasutamisel alltoodud ravimitega on kirjeldatud järgmisi
koostoimeid:
-Antihüpertensiivsed ravimid, diureetikumid, vasodilataatorid, tritsüklilised antidepressandid,

barbituraadid, fenotiasiinid: atenolooli vererõhku langetava toime tugevnemine. Beetablokaatorit ega kaltsium-antagonisti ei tohi intravenoosselt manustada enne 48 tunni möödumist ühe või teise ravi lõpetamisest. 
-Antiarütmikumid: atenolooli kardiodepressiivse toime tugevnemine. -Verapamiili- ja diltiaseemitüüpi kaltsiumantagonistid ja teised antiarütmikumid (nt disopüramiid): hüpotensioon, bradükardia või teised südamerütmihäired (vajalik on patsiendi hoolikas järelvalve).
-Nifedipiinitüüpi kaltsiumantagonistid: tugevam vererõhu langus ja üksikjuhtudel võimalik südamepuudulikkuse kujunemine. -Südameglükosiidid, reserpiin, α-metüüldopa, guanfatsiin, klonidiin: bradükardia, atrioventrikulaarse ülejuhteaja pikenemine.
-Klonidiini ja atenolooli kombineeritud ravi korral klonidiini järsul ärajätmisel võib vererõhk kiiresti tõusta. Klonidiiniga ravi võib alles siis lõpetada, kui mõned päevad varem lõpetatakse atenolooli manustamine. Järgnevalt tuleb ravi klonidiiniga lõpetada järk-järgult (vt klonidiini erialast informatsiooni).
-Suukaudsed antidiabeetilised ravimid, insuliin: atenolool tugevdab nende ravimite veresuhkrut alandavat toimet. Hüpoglükeemia ohusümptomid, eriti tahhükardia ja treemor on maskeerunud või leebed. Seepärast on vajalik korrapärane veresuhkru kontroll.
-Norepinefriin, epinefriin: võimalik ülemäärane vererõhu tõus.
-Indometatsiin, ibuprofeen: atenolooli vererõhku alandav toime võib väheneda.
-Anesteetikumid: tugevam vererõhu langus, negatiivse inotroopse toime tugevnemine

(anestesioloogi informeerimine atenoloolravist: anesteetikum tuleb valida selline, mis on võimalikult väikese inotroopse toimega. Beetabokaatorite ja anesteetikumide koosmanustamine võib vähendada reflektoorset tahhükardiat ja suurendada hüpotensiooni riski. Tuleb vältida südamele pärssivalt mõjuvaid anesteetikume). 
-Perifeersed müorelaksandid (nt suksametoonhalogeniid, tubokurariin): müorelakseeriva toime tugevnemine ja pikenemine atenolooli toimel (anestesioloogi informeerimine atenoloolravist).

4.6 Rasedus ja imetamine
Rasedus
Atenolooli võib raseduse ajal kasutada ainult pärast kasu/riski suhte hoolikat kaalumist. Atenolool läbib platsentaarbarjääri ja jõuab umbes sama kontsentratsiooniga kui ema veres läbi nabaväädi looteni. Puuduvad uuringud atenolooli kasutamisest esimesel trimestril; võimalikke lootekahjustusi ei saa välistada. Loomkatsed ei näita mingeid tõendeid, et atenolool omab teratogeenset toimet, kuigi embrüotoksilisi toimeid on täheldatud (vt 5.3).
Atenolooli on kasutatud hoolika meditsiinilise järelvalve all antihüpertensiivne ravina raseduse kolmandal trimestril kerge kuni mõõduka hüpertensiooni raviks, kus atenolooli seostati loote emakasisese kasvupeetusega.
Atenoloolravi sünnitusele lähedasel ajal on seotud bradükardia riskiga, hüpoglükeemia ja hingamise depressiooni (vastsündinu asfüksia) tekkeriskiga vastsündinul. Seetõttu tuleb atenoloolravi lõpetada 24...48 tundi enne sünnitust.
Imetamine
Atenolool kumuleerub rinnapiimas, kus selle kontsentratsioon on mitu korda kõrgem kui ema seerumis. Vastsündinutel, kelle ema raviti atenolooliga raseduse ajal või imetamise ajal, võib olla hüpoglükeemia ja bradükardia tekkerisk. Atenolooli tuleb raseduse ja imetamise ajal kasutada ettevaatusega.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Kõrvaltoimetena võivad tekkida pearinglus ja väsimus, mistõttu reaktsioonikiirus võib muutuda sellisel määral, et autojuhtimise ja masinate töötamise võime võib langeda. See kehtib eriti ravi alguses, kui annust suurendatakse või ravi muudetakse ning koos alkoholiga manustamisel.

4.8 Kõrvaltoimed
Atenolooli kliinilistes uuringutes täheldatud kõrvaltoimed tulenevad peamiselt atenolooli farmakoloogilisest toimest. 
Kõrvaltoimed on kategoriseeritud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt  (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10,000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10,000), sh esinemissagedus teadmata (ei saa hinnata olemasolevat andmete alusel).
On teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:
Südame häired
Sage: bradükardia ja külmatunne jäsemetes. 
Harv: südamepuudulikkuse ägenemine, atrioventrikulaarsed ülejuhtehäired, hüpotensioon või
minestamine.
Väga harv: stenokardiaga patsientidel südameatakid. Harva on tähendatud perifeerse vereringe
puudulikkuse või Raynaud 'sündroomi halvenemist.

Närvisüsteemi häired
Kesknärvisüsteemi häired võivad tekkida eriti ravi alguses.  Sage: pearinglus või higistamine  Aeg-ajalt: Suurenenud unenägude intensiivsus või unehäired Harv: hallutsinatsioonid, psühhoosid, segasus, peapööritus, paresteesia, peavalu, alanenud meeleolu või luupainajad.
Seedetrakti häired
Sage: iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus ja kõhulahtisus. Harv: suukuivus.
Maksa ja sapiteede häired
Aeg-ajalt: transaminaaside aktiivsuse tõus, maksakahjustus, sh intrahepaatiline kolestaas.
Vere ja lümfisüsteemi häired Harv: purpur ja trombotsütopeenia.
Nahk ja nahaaluskoe kahjustused
Harv: allergilised nahareaktsioonid (punetus, sügelus, nahalööve) ja juuste väljalangemine. Beetablokaatorid (nt atenolool) võivad psoriaasi sümptomeid halvendada või tekkida psoriasiform exanthemas.
Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Harv: libiido- ja potentsihäireid.
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Harv: õhupuudus, võib tekkida patsientidel, kes kalduvad bronhospastilistele reaktsioonidele (eriti obstruktiivsed hingamisteede haigused) võimaliku hingamisteede toonuse tõusu tagajärjel.
Silma kahjustused 
Harv: võib esineda nägemishäireid, konjunktiviiti või pisaravedeliku vähenemist (seda tuleb arvestada kontaktläätsede kandmisel).
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Lihasnõrkuse või lihaskrampide teke on ebatõenäoline.
Endokriinsüsteemi häired
Väga harv: latentne diabeet või olemasolev diabeet halveneb. 
Pika ja range paastumise või tugeva füüsilise koormuse korral võib atenolool ravi põhjustada
hüpoglükeemilisi seisundeid.
Hüpoglükeemia ohusignaalid (eriti tahhükardia ja värisemine) võivad olla maskeerunud.

Atenoloolravi võib põhjustada rasvade ainevahetuse häireid. Üldkolesterool jääb enamasti normaalseks, kuid  on täheldatud HDL-kolesterooli vähenemist ja triglütseriidide tõusu plasmas. Hüpertüreoosiga patsientidel võib atenoloolravi ajal türeotoksikoosi kliinilised sümptomid (tahhükardia, treemor) maskeeruda.
Lisainformatsioon
Väsimus on tavaline kõrvaltoime. Väga harvadel juhtudel allergilised reaktsioonid, mis ei allu
tavalisele adrenaliinile, vaid selle annust tuleb tõsta. 
Väga harva, on nähtud ANA tiitri tõusu, kuid selle kliiniline tähtsus ei ole teada.

Olulised märkused
Raske neerufunktsiooni häiretega patsientidel on ravi ajal teiste β-blokaatoritega üksikjuhtudel täheldatud neerufunktsiooni halvenemist, mistõttu tuleb atenolooli kasutamise ajal jälgida neerufunktsiooni. Kuna ravi ajal teiste β-blokaatoritega võib tekkida raske maksakahjustus, tuleb ravi ajal atenolooliga kontrollida regulaarselt maksafunktsiooni näitajaid. Kuna ravi ajal teiste β-blokaatoritega võib avalduda trombotsütopeeniline või mittetrombotsütopeeniline purpur, tuleb ravi ajal atenolooliga jälgida vastavaid sümptome.

4.9 Üleannustamine
Sümptomid
Üleannustamise kliinilist pilti iseloomustavad kardiovaskulaarsed ja kesknärvisüsteemi sümptomid
ning see sõltub intoksikatsiooni määrast.
Üledoseerimine võib viia raske hüpotensiooni, bradükardia,isegi südameseiskuse,
südamepuudulikkuse ja kardiogeense šokini. Lisaks võivad tekkida hingamisraskused, bronhospasm,
oksendamine, teadvushäired, võib esineda ka generaliseerunud krambihoogusid.

Terapeutilised abinõud üleannustamise korral
Üleannustamise või südame löögisageduse ja/või vererõhu eluohtliku languse korral tuleb ravi
atenolooliga koheselt lõpetada.
Intensiivravi tingimustes tuleb jälgida elulisi parameetreid ja neid vajadusel korrigeerida.
Vastumürgina võib kasutada:
Atropiin: 0,5...2,0 mg intravenoosselt boolussüstina.
Glükagoon: algul 1...10 mg intravenoosselt, järgnevalt 2...2,5 mg/tunnis pidevinfusioonina.
Sümpatomimeetikume tuleb manustada sõltuvalt kehakaalust ja toimest: dopamiin, dobutamiin,
isoprenaliin, ortsiprenaliin ja epinefriin. Dobutamiini, tänu oma positiivsele inotroopsele toimele, võib
kasutada nii hüpotensiooni kui südamepuudulikkuse korral (intravenoosne  infusioon 2,5-10
µg/kg/min)
Ravile mittealluva bradükardia korral tuleb ajutiselt paigaldada südamestimulaator.
Bronhospasmi korral võib manustada β2-sümpatomimeetikume aerosoolina (ebapiisava toime korral
ka intravenoosselt) või aminofülliini intravenoosselt.
Generaliseerunud krambihoogude korral on soovitatav süstida aeglaselt intravenoosselt diasepaami.
Atenolool on dialüüsitav.5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused
Farmakoterapeutiline grupp: beetablokaatorid; ATC-kood. C07AB03
Atenolool on β-retseptorite blokaator β1-selektiivsusega („kardioselektiivsus“), ilma seesmise sümpatomimeetilise aktiivsuseta (ISA) ja ilma membraane stabiliseeriva toimeta. Selektiivsus väheneb annuse suurenemisel.
Atenolool vähendab sõltuvalt sümpaatikuse toonusest südame löögisagedust ja kontraktsioonijõudu, AV-erutusjuhtesüsteemi kiirust ja plasma-reniini aktiivsust. Atenolool võib tõsta silelihaste toonust β2retseptorite blokeerimise läbi.

5.2 Farmakokineetilised omadused
Pärast suukaudset manustamist imendub seedetraktis atenoloolist umbes 50%. Kuna atenolool ei allu esmasele metabolismile maksas, ulatub süsteemne biosaadavus samuti 50%-ni. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse 2...4 tunni pärast. Plasmaproteiinidega seostub umbes 3%, relatiivne jaotusruumala on 0,7 l/kg. Madala lipiidlahustuvuse tõttu läbib väga väike kogus atenolooli hematoentsefaalbarjääri. Atenolool metaboliseerub väga vähesel määral. Kliinilise tähtsusega aktiivseid metaboliite ei teki. Umbes 90% süsteemselt omastatud atenoloolist elimineerub 48 tunni jooksul muutumatult neerude kaudu. Atenolooli eliminatsiooni poolväärtusaeg on normaalse neerufunktsiooni korral 6...10 tundi.Terminaalse neerupuudulikkuse korral võib eliminatsiooni poolväärtusaeg pikeneda kuni 140 tunnini.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed
Äge toksilisus
Vt lõik 4.9
Krooniline toksilisus
Rottidel ja koertel, kes said erinevates annustes atenolooli pikemal perioodil (3...12 kuud) ei
täheldatud olulisi biokeemilisi, morfoloogilisi ja hematoloogilisi muutusi. Suurte annuste juures
täheldati südame ja põrna massi suurenemist.

Mutageenne ja kantserogeenne potentsiaal
Põjalikku mutageensustesti ei ole atenolooliga tehtud. In-vitro ja in-vivo testid on olnud negatiivsed.
Pikaajalised uuringud hiirtel ja rottidel näitavad, et atenoloolil ei ole kantserogeenset potentsiaali.

Reproduktiivne toksilisus
Atenolooli embrüotoksilist potentsiaali uuriti kahel loomaliigil (rottidel ja küülikutel). Embrüo resorptsioon ilmnes annustes, mis olid  alla toksilise taseme emal. Väärarenguid ei täheldatud. Kahjulikku mõju viljakusele ei täheldatud.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu
Mikrokristalne tselluloos, raske magneesiumkarbonaat, maisitärklis, naatriumlaurüülsulfaat, magneesiumstearaat, želatiin, hüpromelloos, glütserool 85%, titaandioksiid (värvaine E171).

6.2 Sobimatus 
Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg
5 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
PVC-alumiinium  blister mis sisaldab 30, 50 või 100 tabletti.


7. MÜÜGILOA HOIDJA

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Saksamaa


8. MÜÜGILOA NUMBRID

Atenolol-ratiopharm 25mg: 063194 Atenolol-ratiopharm 50mg: 063294 Atenolol-ratiopharm 100mg: 063394

 

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

28.10.1999/21.04.2010


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud juunis 2011.