Antiflat - närimistablett (42mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A03AX13
Toimeaine: simetikoon
Tootja: G.L. Pharma GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Antiflat 42 mg närimistabletid

Simetikoon

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime , pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast mõne päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Antiflat ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Antiflat’i võtmist
 3. Kuidas Antiflat’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Antiflat’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Antiflat ja milleks seda kasutatakse

Seedehäired, vale toitumine, gaase tekitav toit ja õhu neelamine põhjustavad gaasi teket ja kogunemist. Ülemäärane gaas koguneb seedetrakti väikeste inaktiivsete gaasimullide kujul. Seetõttu on gaasi imendumine läbi soole limaskesta häiritud või isegi täielikult pärsitud.

Simetikoon on Antiflat närimistablettides sisalduv toimeaine, mille toimel hakkavad gaasimullid lahustuma ning seejärel saab vabanenud gaas eralduda tavapärasel viisil.

Antiflat närimistablettide manustamisel tavaliselt vähenevad kaebused kiiresti ja seedetraktis esinev pinge alaneb.

Antiflat närimistablette kasutatakse:

Mida on vaja teada enne Antiflat’i võtmist

 • ülemäärase gaasi tekke ja kogunemise korral seedetraktis (meteorism), sh funktsionaalsete häirete nagu kõhupuhitus, ja täiskõhutunne esinemisel;
 • ettevalmistava vahendina seedetrakti diagnostilisel uuringul, nähtavuse parandamiseks ultraheli ja röntgenuuringu puhul nägemisvälja piiravate gaasimullide eemaldamisel.

Ärge võtke Antiflat’i

 • Kui olete simetikooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

 • Kui Antiflat närimistablettide võtmisel kaebused ei vähene või oodatud tulemusi ei saavutata; pöörduge palun täiendavate nõuannete saamiseks oma arsti poole.

Muud ravimid ja Antiflat

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes muid ravimeid

Kuigi simetikooni puhul ei ole ühtegi koostoimet täheldatud, ei saa simetikooni pindaktiivse toime tõttu välistada selle võimalikku mõju teiste toimeainete imendumisele.

Antiflat’i koos toidu ja joogiga

Antiflat’i võib võtta söögi ajal või pärast sööki.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna simetikoon seedetraktis ei imendu, võib Antiflat närimistablette raseduse ja imetamise ajal manustada.

Manustamine ei tohi aga kesta üle kolme päeva, ja sellele peab järgnema 14-päevane annusevaba periood.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõju ei ole täheldatud.

Antiflat sisaldab 0,25 g sahharoosi ja 0,3 g glükoosi ühe tableti kohta.

Sellega tuleb arvestada suhkurtõbe põdevatel patsientidel.

Kuidas Antiflat’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus ülemäärase gaasi tekke ja meteorismi korral on järgmine:

Täiskasvanutele 1-2 tabletti kolm korda ööpäevas söögi ajal või pärast sööki. Vajadusel võib 1-2 tabletti võtta enne magamaminekut.

Kasutades täiskasvanutel ettevalmistava vahendina seedetrakti diagnostilisel uuringul, võetakse uuringule eelneval päeval ja uuringupäeva hommikul 2-3 tabletti pärast iga söögikorda.

Soovitatav annus lastele on 1 tablett kolm korda ööpäevas söögi ajal või pärast sööki. Vajadusel võib 1 tableti võtta enne magamaminekut.

Kui teil on tunne, et Antiflat’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravikuuri pikkus

Ravikuuri pikkus sõltub kaebuste kulust ja iseloomust. Antiflat närimistablette võib vajadusel manustada pidevalt.

Juhul kui Antiflat’i võtmisel kaebused ei leevendu või oodatud tulemust ei järgne, palun võtke ühendust oma arstiga edasiste juhtnööride saamiseks.

Manustamisviis

Antiflat närimistablette võib võtta söögi ajal või pärast sööki.

Antiflat närimistablette manustatakse suukaudselt. Tablette tuleb närida.

Kui te võtate Antiflat’i rohkem kui ette nähtud

Kui teie olete või laps on võtnud Antiflat närimistablette rohkem kui ette nähtud, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kui te unustate Antiflat’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Antiflat’i võtmise

Rääkige sellest oma arstile või apteekrile kui soovite lõpetada Antiflat närimistablettide võtmise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Kõrvaltoimeid ei ole täheldatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Antiflat’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“ või „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Antiflat sisaldab

 • Toimeaine on simetikoon. Üks tablett sisaldab 42,00 mg simetikooni.
 • Teised koostisosad on glütseroolmonostearaat SE, apteegitilli eeterlik õli, piparmündi eeterlik õli, köömne eeterlik õli, glükoos , sahharoos.

Kuidas Antiflat välja näeb ja pakendi sisu

Antiflat närimistablett on valge, ümar, kaksikkumer ja apteegitillile ja köömnele iseloomuliku lõhna ning maitsega tablett.

PVC/Al blisterpakendis on 30 või 50 tabletti. PP tabletipurgis on 300 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

A-8502 Lannach

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Covalent OÜ

Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, Tel: +3726600945 Fax: +3726600946

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2015