Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aedon - PAKENDI INFOLEHT

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Aedon 5 mg suus dispergeeruvad tabletid Aedon 10 mg suus dispergeeruvad tabletid Aedon 15 mg suus dispergeeruvad tabletid
Olansapiin
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-    Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-    Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.
-    Ravim on välja kirjutatud teile Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-    Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.
Infolehes antakse ülevaade:
1.    Mis ravim on Aedon ja milleks seda kasutatakse
2.    Mida on vaja teada enne Aedon'i võtmist
3.    Kuidas Aedon'it võtta
4.    Võimalikud kõrvaltoimed
5.    Kuidas Aedon'it säilitada
6.    Lisainfo

1. MIS RAVIM ON AEDON JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Aedon kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antipsühootikumideks.
Aedon'iga ravitakse haigust, mille sümptomiteks on tegelikkusele mittevastavate asjade kuulmine, nägemine või tajumine, ekslikud tõekspidamised, ülemäärane kahtlustamine ning enesessetõmbumine. Seda haigust põdevad inimesed võivad tunda ka masendust, ärevust või pinevust.
Aedon'it võib kasutada ka ravimaks sellist seisundit, mille sümptomiteks on "ülev meeleolu", ebatavaline energilisus, harilikust palju väikesem unevajadus, väga kiire kõne ja mõtete sööst ning mõnikord tõsine ärrituvus. See on ka meeleolu stabiliseerija, mis aitab vältida selle haigusega kaasnevate töövõimetust põhjustavate meeleolu äärmuslike tõusude ja languste (depressioonide) kordumist.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE AEDON I VÕTMIST Ärge kasutage Aedonit

-    kui olete allergiline (ülitundlik) olansapiini või Aedon'i mõne koostisosa suhtes. Allergilist reaktsiooni võib ära tunda nahalööbe, sügeluse, näo paistetuse, huulte paistetuse või õhupuuduse järgi. Kui teil tekib mõni neist nähtudest, rääkige sellest oma raviarstile.
-    kui teil on diagnoositud probleeme silmadega, nagu nt kindlad glaukoomi vormid (suurenenud rõhk silmas).
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aedon
-    Seda tüüpi ravimid võivad põhjustada peamiselt näo või keele ebaharilikke liigutusi. Kui teil Esinevad sellised nähud pärast Aedon'i manustamist, rääkige sellest raviarstile.
-    Väga harva põhjustavad seda tüüpi ravimid selliste sümptomite kombinatsiooni nagu palavik, kiirenenud hingamine, higistamine, lihasjäikus ja unisus või uimasus. Kui see peaks juhtuma, võtke kohe ühendust oma raviarstiga.
-    Aedon'i kasutamine eakatel dementsusega patsientidel ei ole soovitav, kuna võivad kaasuda tõsised kõrvalnähud.
Rääkige raviarstile võimalikult kiiresti, kui põete mõnda järgmistest haigustest:
•    Suhkurtõbi
•    Südamehaigus
•    Maksa- või neeruhaigus
•    Parkinsoni tõbi
•    Langetõbi
•    Eesnäärme probleemid
•    Soolesulgus (paralüütiline iileus)
•    Verehaigused
•    Ajuinsult või "mini" ajuinsult (ajutised insuldi sümptomid)
Kui teil esineb dementsus, siis te ise või teie hooldaja peate rääkima arstile, et teil on olnud ajuinsult või "mini" ajuinsult.
Tavapärast ettevaatust silmas pidades võib arst teil vererõhku jälgida, kui olete üle 65 aasta vana. Aedon ei ole mõeldud alla 18-aastastele patsientidele. Kasutamine koos teiste ravimitega
Aedonit kasutades võite teisi ravimeid kasutada ainult sel juhul, kui raviarst on seda lubanud. Kui olete manustanud Aedon4 koos antidepressantidega või ärevust vähendavate ja und soodustavate ravimitega (trankvillisaatoritega), võite ennast unisena tunda.
Rääkige raviarstile, kui kasutate samaaegselt fluvoksamiini (antidepressant) või tsiprofloksatsiini (antibiootikum), kuna arst võib vajalikuks pidada teil Aedon'i annuse muutmist.
Palun öelge oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Eriti tähtis on rääkida arstile sellest, kui kasutate Parkinsoni tõve vastaseid ravimeid.
Aedoni võtmine koos toidu ja joogiga
Kui olete manustanud Aedoni, siis ärge jooge mingeid alkohoolseid jooke, kuna Aedon ja alkohol koos võivad tekitada unisust.
Rasedus ja imetamine
Kui olete rase või esineb raseduse kahtlus, siis rääkige sellest võimalikult kiiresti raviarstile. Raseduse korral ei tohi seda ravimit kasutada, välja arvatud juhul, kui arst on seda soovitanud. Rinnaga toitmise perioodil ei tohi seda ravimit kasutada, kuna Aedon väikesed kogused erituvad rinnapiima.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Aedon'i kasutamise ajal võite end uimasena tunda. Kui see peaks esinema, siis ärge juhtige autot ega käsitsege tööriistu ega masinaid. Rääkige sellest raviarstile.
Oluline teave mõningate Aedoni koostisainete kohta:
Aedon sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS AEDON IT VÕTTA

Võtke Aedon'it alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Arst seletab teile, mitu tabletti Aedon'it võtta ning kui kaua ravi peab jätkuma. Aedon'i ööpäevane annus on 5 mg kuni 20 mg vahel. Sümptomite taastumisel konsulteerige arstiga, kuid ärge katkestage Aedon'i kasutamist ilma arsti korralduseta.
Te peate Aedon'i tablette võtma üks kord ööpäevas, vastavalt raviarsti õpetusele. Püüdke tablett manustada iga päev ühel ja samal ajal. See ei oma tähtsust, kas võtate tabletti koos toiduga või ilma.
Aedon'i tabletid võivad kergelt katki minna, mistõttu tuleb nendega hoolikalt ümber käia. Ärge käsitsege tablette märgade kätega, kuna tablett võib kergelt katki minna.
1.    Hoidke blistrit selle äärtest ning eraldage blistrist ühte tabletti sisaldav pesa ettevaatlikult rebides mööda vastavat piirjoont.
2.    Eemaldage ettevaatlikult blistri tagakülg.
3.    Suruge tablett õrnalt blistrist välja.
4.    Asetage tablett suhu. See lahustub koheselt, nii et seda on kerge alla neelata.
Te võite panna tableti ka klaasitäiesse vette, apelsinimahla, õunamahla, piima või kohvi sisse ja ära segada. Mõnede jookidega võib segu muuta oma värvust ja muutuda häguseks. Jooge saadud segu koheselt ära.
Kui te võtate Aedoni rohkem kui ette nähtud
Patsientidel, kes on võtnud Aedon'it rohkem kui ette nähtud, on esinenud järgmisi sümptomeid: kiired südamelöögid, ärevus/agressiivsus, kõnehäired, ebaharilikud liigutused (eriti näo või keele) ja vähenenud teadlikkuse tase. Teised sümptomid võivad olla: tugev segaduses olek, krambid (epilepsia), kooma, palaviku, kiirema hingamise, higistamise, lihasjäikuse ja uimasuse või unisuse kombinatsioon, hingamise sageduse aeglustumine, aspiratsioon, kõrge või madal vererõhk, südamerütmihäired. Võtke koheselt ühendust oma raviarsti või haiglaga. Näidake arstile oma tablettide pakendit.
Kui te unustate Aedon'it võtta
Võtke tablett niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te lõpetate Aedoni võtmise
Ärge lõpetage tablettide kasutamist kohe, kui tunnete ennast paremini. Tähtis on, et jätkaksite tablettide võtmist niikaua, kuni arst on seda soovitanud.
Kui te lõpetate Aedon'i võtmise järsku, võivad ilmneda sellised sümptomid nagu higistamine, võimetus magada, värinad, ärevus või iiveldus ja oksendamine. Teie arst võib teil soovitada enne ravi lõpetamist annust järk-järgult vähendada.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Aedon põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kasutajal 10-st):
•    Kaalutõus
•    Unisus
•    Prolaktiini taseme tõus veres
Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 kasutajal 100-st):
•    Mõnede vererakkude hulga ja ringlevate rasvade sisalduse muutused
•    Suhkrusisalduse tõus veres ja uriinis
•    Näljatunne
•    Pearinglus
•    Rahutus
•    Värisemine
•    Lihasjäikus või -spasm (sealhulgas silma liigutused)
•    Kõnehäired
•    Ebaharilikud liigutused (eriti näo või keele)
•    Kõhukinnisus
•    Suukuivus
•    Lööve
•    Jõuetus
•    Äärmine väsimus
•    Vedelikupeetus, mis võib viia käte, pahkluude või jalgade paistetuseni
•    Ravi alguses võivad mõned inimesed tunda pearinglust või minestada (millega kaasneb aeglane pulsisagedus), eriti istuvast või lamavast asendist tõustes. Tavaliselt möödub see iseenesest, aga kui seda ei juhtu, siis konsulteerige raviarstiga.
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 kasutajal 1000-st):
•    Aeglane pulsisagedus
•    Tundlikkus päikesekiirgusele
•    Karvakadu
Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 kasutajal 10 000-st):
•    Rindade suurenemine meestel või naistel
Teised võimalikud kõrvaltoimed: olemasolevate andmete põhjal ei saa sagedust hinnata.
•    Allergiline reaktsioon (nt suu ja kõri turse, sügelus, lööve)
•    Suhkurtõve ägenemine või tekkimine, millega on vahel kaasnenud ketoatsidoos (ketoainete rohkus veres ja uriinis) või kooma.
•    Normaalse kehatemperatuuri alanemine
•    Krambid, tavaliselt on sellistel juhtudel patsiendil juba varem krambid (epilepsia) esinenud.
•    Palaviku, kiire hingamise, higistamise, lihasjäikuse ja uimasuse või unisuse kombinatsioon.
•    Silma lihaste spasmid, mis põhjustavad silmade ringlevaid liigutusi
•    Ebaregulaarsed südamerütmid
•    Seletamatu äkksurm
•    Verehüübed, nagu nt jala süvaveenide ummistumine või verehüüve kopsus
•    Pankreatiit, mis põhjustab tugevat kõhuvalu, palavikku ja iiveldust.
•    Maksahaigus, mis ilmneb naha kollasusega ja valgete laikudega silmas
•    Lihastehaigus, millele on iseloomulikud seletamatud valud
•    Urineerimisraskused
•    Kauakestev ja/või valulik erektsioon
Eakatel dementsusega patsientidel võivad esineda ajuinsult, kopsupõletik, uriinipidamatus, kukkumine, äärmine väsimus, nägemismeelepetted, palavik, naha punetus ja kõndimisraskused. Selles patsiendigrupis on esinenud üksikuid surmajuhtumeid.
Parkinsoni tõbe põdevatel haigetel võib Aedoni sümptomeid halvendada.
Mõnedel naistel, kes on pikemat aega seda tüüpi ravimeid kasutanud, on harva tekkinud piima eritumine ning menstruatsioonide ärajäämine või on esinenud ebaregulaarseid menstruaaltsükleid. Kui see peaks kauem püsima, siis rääkige sellest oma raviarstile. Väga harva võivad imikutel, kelle emad on raseduse viimases staadiumis (3-ndal trimestril) kasutanud Aedon'it, esineda värisemine, unisus või uimasus.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS AEDON IT SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Aedon'it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Aedon sisaldab
-    Toimeaine on olansapiin. Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 5 mg, 10 mg või 15 mg toimeainet.
-    Abiained on: krospovidoon (tüüp A), laktoosmonohüdraat, kolloidne ränidioksiid, veevaba, hüdroksüpropüültselluloos, piparmündimaitseaine (koostis: piparmündiõli, terpeenivaba piparmündiõli, eukalüptool, mentoon, isomentoon, metüleenatsetaat, mentool), talk, magneesiumstearaat.
Kuidas Aedon välja näeb ja pakendi sisu
Aedon 5 mg, 10 mg, 15 mg suus dispergeeruvad tabletid on kollased. Suus dispergeeruv tablett tähendab, et tablett lahustub kiiresti suus ja see on võimalik kergesti alla neelata.
Aedon 5 mg, 10 mg, 15 mg tabletid on karpides, mis sisaldavad 10, 28, 30, 35, 56, 60 ja 70 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil
Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja IWA Consulting Aps 0lby Center 7, 1 4600 Koge Taani
Tootja
Pharmathen S.A
Dervenakion 6 Pallini 153 51, Attiki Kreeka
Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2010.