Amlodipine teva - tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C08CA01
Toimeaine: amlodipiin
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Amlodipine Teva, 5 mg tabletid

Amlodipine Teva, 10 mg tabletid

Amlodipiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Amlodipine Teva ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Amlodipine Teva võtmist
 3. Kuidas Amlodipine Teva’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Amlodipine Teva’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Amlodipine Teva ja milleks seda kasutatakse

Amlodipine Teva sisaldab toimeainet amlodipiin, mis kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse kaltsiumi antagonistideks.

Amlodipine Teva’t kasutatakse järgmiste seisundite raviks:

 • kõrge vererõhk (hüpertensioon)
 • stenokardia (teatud tüüpi valu rindkeres), mille harvaesinevaks vormiks on Prinzmetali ehk varieeruv stenokardia.

Kõrge vererõhuga patsientidel lõõgastab see ravim veresooni nii, et veri läbib neid palju kergemini.

Stenokardiaga patsientidel parandab Amlodipine Teva südamelihase verevarustust, mille tulemusel saab südamelihas rohkem hapnikku ja sellega hoitakse ära valude teke rinnus. Amlodipine Teva ei taga kohest leevendust stenokardiast põhjustatud valudele rinnus.

Mida on vaja teada enne Amlodipine Teva võtmist

Ärge võtke Amlodipine Teva’t:

 • kui olete amlodipiini või mõne muu kaltsiumiantagonisti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. See võib avalduda naha sügeluse, punetuse või hingamisraskusena;
 • kui teil on väga madal vererõhk (hüpotensioon);
 • kui teil esineb südame aordiklapi ahenemine (aordistenoos) või kardiogeenne šokk (seisund, mille puhul teie süda ei suuda organismi verega piisavalt varustada);
 • kui teil on südameinfarkti järgne südamepuudulikkus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Amlodipine Teva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Informeerige oma arsti, kui teil on või on olnud mõni järgnevatest seisunditest:

 • hiljutine südameinfarkt;
 • südamepuudulikkus;
 • tugev vererõhu tõus (hüpertensiivne kriis);
 • maksahaigus;
 • kui te olete eakas ja teie annust on vaja suurendada.

Lapsed ja noorukid

Amlodipine Teva’t ei ole uuritud alla 6-aastastel lastel. Amlodipine Teva’t tohib 6…17- aastastel lastel kasutada ainult hüpertensiooni raviks (vt lõik 3). Lisainformatsiooni saamiseks rääkige oma arstiga.

Muud ravimid ja Amlodipine Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Amlodipine Teva toime võib mõjutada teisi ravimeid või muutuda nende toimel, nt:

 • ketokonasool, itrakonasool (seenevastased ravimid)
 • ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir (HIV ravis kasutatavad nn proteaasi inhibiitorid)
 • rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (antibiootikumid, bakterite poolt põhjustatud infektsioonide raviks)
 • lihtnaistepuna ürt (Hypericum perforatum)
 • verapamiil, diltiaseem (südameravimid)
 • dantroleen (infusioon kehatemperatuuri suurte kõrvalekallete raviks)
 • takroliimus (kasutatakse organismi immuunvastuse kontrollimiseks, et organism saaks siirdatud elundi omaks võtta)
 • simvastatiin (kolesterooli taset alandav ravim)
 • tsüklosporiin (immunosupressant).

Amlodipine Teva vererõhku langetav toime võib olla veel tugevam, kui te võtate juba teisi ravimeid kõrgvererõhutõve raviks.

Amlodipine Teva koos toidu ja joogiga

Amlodipine Teva’t võtvad inimesed ei tohi süüa greipi ega juua greibimahla, sest greip ja greibimahl võivad suurendada aktiivse toimeaine amlodipiini sisaldust veres, mis võib põhjustada Amlodipine Teva vererõhku langetava toime ettearvamatut tugevnemist.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Amlodipiini ohutus inimese raseduse ajal ei ole kindlaks tehtud.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Imetamine

Amlodipiin eritub teadaolevalt väikestes kogustes rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga või kavatsete alustada rinnaga toitmist, rääkige sellest kindlasti arstile enne kui hakkate võtma Amlodipine Teva’t.

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Amlodipine Teva võib mõjutada teie võimet juhtida autot või töötada masinatega. Kui tablettide võtmisel tekib iiveldus, pearinglus, väsimus või peavalu, siis ärge juhtige autot ega kasutage masinaid ning teavitage kohe oma arsti.

Kuidas Amlodipine Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks Amlodipine Teva 5 mg tablett üks kord ööpäevas. Seda võib suurendada annuseni 10 mg üks kord ööpäevas.

Seda ravimit võib võtta nii enne kui ka pärast sööki ja jooki. Võtke ravimit iga päev samal kellaajal. Neelake tablett koheselt klaasitäie veega. Ärge võtke Amlodipine Teva’t koos greibimahlaga.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lastel ja noorukitel (vanuses 6...17 eluaastat) on soovitatav algannus 2,5 mg ööpäevas. Maksimaalne soovitatav annus on 5 mg ööpäevas.

Amlodipine Teva ei ole praegu saadaval 2,5 mg annuses. 2,5 mg annust on võimalik Amlodipine Teva 5 mg tablettide abil manustada, sest need tabletid saab jagada kaheks võrdseks annuseks.

Amlodipine Teva 10 mg tabletid saab samuti jagada võrdseteks annusteks.

On tähtis, et jätkate pidevalt tablettide võtmist. Külastage oma arsti enne kui teie tabletid otsa saavad.

Kui te võtate Amlodipine Teva’t rohkem kui ette nähtud

Liigse tabletikoguse sissevõtmine võib põhjustada vererõhu langust, osadel juhtudel isegi ohtlikult madalale tasemele. Te võite tunda pearinglust, pööritust, minestust või nõrkust. Kui vererõhu järsk langus on piisavalt suur, võib teil tekkida šokk. Teie nahk võib muutuda külmaks ja niiskeks ja te võite kaotada teadvuse. Liigse koguse Amlodipine Teva tablettide sissevõtmisel otsige viivitamatult arstiabi.

Kui te unustate Amlodipine Teva’t võtta

Ärge muretsege. Kui te unustate tableti sisse võtta, jätke see annus üldse võtmata. Võtke oma järgmine annus sisse ettenähtud ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Amlodipine Teva võtmise

Teie arst juhendab teid, kui kaua tuleb seda ravimit võtta. Kui te lõpetate ravi enne arsti vastavat soovitust, võib teie seisund uuesti ägeneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage ravimi võtmine ja/või pöörduge kiirabisse, kui teil tekib pärast selle ravimi võtmist mõni järgmistest väga harva esinevatest rasketest kõrvaltoimetest:

Sage: võib esineda kuni 1-l inimesel 10-st

 • hingeldus või hingamisraskus

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1-l inimesel 100-st

 • valu rinnus
 • ebanormaalne südame löögisagedus

Väga sage: võib esineda kuni 1-l inimesel 10000-st

 • järsku tekkinud vilisev hingamine
 • silmalaugude, näo või huulte paistetus
 • keele ja kurgu paistetus, mis põhjustab tugevat hingamisraskust
 • rasked nahareaktsioonid, sh tugev nahalööve, nõgeslööve, nahapunetus kogu kehal, tugev sügelus, villide teke, naha ketendus ja paistetus, limaskestade põletik (StevensiJohnsoni sündroom) või mõni muu allergiline reaktsioon
 • südameinfarkt
 • kõhunäärme põletik, mis võib põhjustada tugevat kõhu ja seljavalu, millega kaasneb väga halb enesetunne.

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • Raskekujulised nahareaktsioonid, sh intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus kogu kehal, tugev sügelus, villide teke, naha ketendus ja turse, limaskestapõletik (Stevensi Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs) või muud allergilised reaktsioonid.

Teatatud on järgmistest väga sageli esinevatest kõrvaltoimetest. Kui mõni neist tekitab teile probleeme või jääb püsima rohkem kui üheks nädalaks, peate te pöörduma oma arsti poole.

Väga sage: võivad esineda rohkem kui 1-l inimesel 10-st

 • turse (vedelikupeetus)

Teatatud on järgmistest sageli esinevatest kõrvaltoimetest. Kui mõni neist tekitab teile probleeme või jääb püsima rohkem kui üheks nädalaks, peate te pöörduma oma arsti poole.

Sage: võivad esineda kuni 1-l inimesel 10-st

 • peavalu, pearinglus, unisus (eriti ravi alustamisel)
 • palpitatsioonid (südamelöökide tunnetamine), nahaõhetus
 • kõhuvalu, iiveldus
 • sooletegevuse muutused, kõhulahtisus, kõhukinnisus, seedehäire
 • väsimus, nõrkus
 • nägemishäired, topeltnägemine
 • lihaskrambid
 • hüppeliigeste paistetus

Muud kõrvaltoimed, millest on teatatud, on esitatud järgnevas loetelus. Kui mõni neist muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

:Aeg-ajalt võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st

 • meeleolumuutused, ärevus, depressioon, unetus
 • värinad, maitsetundlikkuse muutused, minestus
 • tuimus või surin jäsemetes; valutundlikkuse kadu
 • helin kõrvus
 • madal vererõhk
 • aevastamine/vesine nina, mille põhjuseks on nina sisekesta põletik (nohu)
 • köha
 • suukuivus, oksendamine
 • juuste väljalangemine, suurenenud higistamine, sügelev nahk, punased laigud nahal, naha värvuse muutused
 • urineerimishäired, suurenenud öine urineerimisvajadus, sagedasem urineerimine
 • võimetus saavutada erektsiooni, rinnanäärmete suurenemine või ebamugavustunne rinnanäärmetes meestel
 • valu, halb enesetunne
 • liigese või lihasvalu, seljavalu
 • kehakaalu suurenemine või vähenemine.

Harv: võivad esineda kuni 1-l inimesel 1000-st

 • segasus.

Väga harv: võivad esineda kuni 1-l inimesel 10000-st

 • valgete vereliblede hulga vähenemine, vereliistakute hulga vähenemine, mis võib põhjustada ebatavalisi verevalumeid või kalduvust veritsemisele
 • liigne suhkur veres (hüperglükeemia)
 • närvikahjustus, mis võib põhjustada lihasnõrkust, surinat või tuimust
 • igemete turse
 • kõhupuhitus (gastriit)
 • maksafunktsiooni kõrvalekalle, maksapõletik (hepatiit), naha muutumine kollaseks (ikterus), maksaensüümide aktiivsuse tõus, mis võib mõjutada teatud meditsiinilisi analüüse
 • suurenenud lihaspinge
 • veresoonte põletik, sageli koos nahalööbega
 • valgustundlikkus

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • värisemine, jäik kehaasend, maskitaoline nägu, aeglased liigutused ja lohisev, tasakaalutu kõnnak

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Amlodipine Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult. Hoida blister välispakendis.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Ärge võtke neid tablette, kui te märkate mingeid muutusi tablettide värvis või märke sellest, et tabletid on halvaks läinud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amlodipine Teva sisaldab

 • Toimeaine on amlodipiin (besilaadina).

5 mg: Üks tablett sisaldab amlodipiinbesilaati koguses, mis vastab 5 mg amlodipiinile. 10 mg: Üks tablett sisaldab amlodipiinbesilaati koguses, mis vastab 10 mg amlodipiinile.

 • Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, kaltsiumvesinikfosfaat, naatriumtärklisglükolaat ja magneesiumstearaat.

Kuidas Amlodipine Teva välja näeb ja pakendi sisu

Amlodipine Teva 5 mg tabletid on valged ümmargused tabletid, diameetriga 8 mm. Üks külg on kergelt nõgus, kuhu on pressitud „A5“ ja poolitusjoon, teine külg on kergelt kumer ja sile. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurused: 15, 20, 28, 30, 30 (3 x 10), 50, 56, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 200, 250 ja 300 (10 x 30) tabletti.

Kalenderpakend: 28 tabletti. Haiglapakend: 50 tabletti.

Plastikpudel: 30, 98, 100, 200 ja 250 tabletti; pudelil on lapsekindel keeratav kork.

Amlodipine Teva 10 mg tabletid on valged ümmargused tabletid, diameetriga 11 mm. Üks külg on kergelt nõgus, kuhu on pressitud „A10“ ja poolitusjoon, teine külg on kergelt kumer ja sile. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurused: 14, 15, 20, 28, 30, 30 (3 x 10), 50, 56, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 200 ja 250 tabletti.

Kalenderpakend: 28 tabletti. Haiglapakend: 50 tabletti.

Plastikpudel: 30, 98, 100, 200 ja 250 tabletti; pudelil on lapsekindel keeratav kork.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootjad

Müügiloa hoidja Teva Pharma B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holland

Tootjad

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Inglismaa

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem

Holland

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Ungari

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava –Komárov

Tšehhi Vabariik

Teva Operations Poland Sp. z.o.o., Mogilska 80 Str.

31-546 Kraków Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.