Airapy - meditsiiniline surugaas (100%) - Pakendi infoleht

ATC Kood: V03AN05
Toimeaine: meditsiiniline õhk
Tootja: Aga AB

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Airapy, 100% meditsiiniline surugaas

Meditsiiniline õhk

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu teie arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Airapy ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Airapy kasutamist
 3. Kuidas Airapy’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Airapy’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Airapy ja milleks seda kasutatakse

Airapy sisaldab õhku, mida kasutatakse sissehingamiseks.

Airapy’t kasutatakse normaalse õhu asendamiseks, kui on vaja õhku, mis ei sisalda väikeseid aineosakesi:

Mida on vaja teada enne Airapy kasutamist

 • Osana gaasivoolust respiraatorravi ja/või anesteesia puhul.
 • Propellendina (pihustusainena) teiste ravimite sissehingamisel (ravi nebulisaatoriga).
 • Organite/rakkude transplantatsiooni korral või ulatuslike põletushaavade puhul haigusi vastuvõtvatel patsientidel.

Rasedus ja imetamine

Airapy’t võib kasutada raseduse ajal.

Airapy’t võib kasutada rinnaga toitmise ajal.

Kuidas Airapy`t kasutada

Kasutage Airapy’t alati täpselt nii, nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Airapy sobib kasutamiseks lastel, täiskasvanutel ja eakatel.

Airapy kasutatakse inhalatsiooni teel. Airapy hingatakse tavaliselt sisse ninaotsiku või näomaski kaudu. Te kas hingate ise (spontaanselt) või teil aitab hingata respiraator/ventilaator. Airapy’t saab kasutada ka ravimite inhaleerimisel (nebuliseerimine).

Airapy’t võib segada meditsiinilise hapnikuga, kui on vaja hapniku kõrgemaid kontsentratsioone.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ohutusnõuded

Võimalikud kõrvaltoimed

 • Airapy on ette nähtud ainult meditsiiniliseks kasutamiseks.
 • Ühendage balloon ainult meditsiinilise õhu jaoks mõeldud ühenduskohta.
 • Ruumis, kus kasutatakse meditsiinilist õhku, ei tohi suitsetada ega tohi olla lahtist leeki.
 • Hoidke balloon puhtana, kuivana ning vabana rasvainest ja mustusest.
 • Kui seadet ei kasutata, lülitage see välja.
 • Tulekahju korral lülitage seade välja.
 • Rõhuregulaatorit tuleb avada aeglaselt ja ettevaatlikult.

Airapy kasutamisega seotud kõrvaltoimeid ei ole.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Airapy`t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ballooni sildil.

Hoidke gaasiballoone meditsiiniliste gaaside jaoks ettenähtud ruumis (ei kehti koduses keskkonnas). Käsitsege ettevaatlikult. Tagage, et gaasiballoonid ei kukuks ega saaks lööke.

Hoidke ja transportige suletud ventiiliga ning paigaldatud kaitsekattega ja -korgiga, kui need kuuluvad komplekti.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Airapy sisaldab

 • Toimeaine on meditsiiniline õhk, 100%
 • Abiained puuduvad.

Kuidas Airapy välja näeb ja pakendi sisu

Ravimvorm: meditsiiniline surugaas.

Airapy on värvitu ja lõhnatu gaas.

Gaasiballooni õlg on värvitud musta ja valge värviga (õhk). Gaasiballooni korpus on valge (meditsiiniline gaas). Soomes võib olla ballooni värvus ka türkiissinine.

Ballooni suurus liitrites

2,5

12 x 50

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

AGA AB

Se-181 81 Lidingö

Rootsi

Tootjad

AGA Gas AB

Rotevägen 2

SE-192 78 Sollentuna (Rotebro täitejaam)

Rootsi

ISAGA ehf - Linde Healthcare

Breidhöfda 11

IS-110 Reykjavik

Island

Linde AG

Geschäftsbereich Linde Gas

Seitnerstraße 70

82049 Pullach

Saksamaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Eesti

AIRAPY

Island

Lyfjaloft AGA

Läti

AIRAPY

Norra

Airapy

Rootsi

Airapy

Saksamaa

Aer medicinalis Linde

Soome

Airapy

Taani

Airapy

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.