Ambroxol sandoz 30mg - tablett (30mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: R05CB06
Toimeaine: ambroksool
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ambroxol Sandoz 30 mg, tabletid

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml, siirup

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Ambroxol Sandoz 30 mg

Üks tablett sisaldab 30 mg ambroksoolvesinikkloriidi.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml

1 ml siirupit sisaldab 3 mg ambroksoolvesinikkloriidi.

INN. Ambroxolum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Tablett: valge ümmargune lame kaldserva ja ühepoolse poolitusjoonega tablett.

Siirup: selge või peaaegu selge värvitu kuni helekollakas vedelik.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Röga lahtistamine produktiivse köhaga kulgevate ägedate ja krooniliste bronhopulmonaalsete haiguste korral.

Annustamine ja manustamisviis

Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid Täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused lapsed

Esimesel 2...3 päeval manustada 1 tablett 3 korda ööpäevas (90 mg ööpäevas), seejärel 1 tablett kaks korda ööpäevas (60 mg ööpäevas).

6...12-aastased lapsed

½ tabletti 2...3 korda ööpäevas (30...45 mg ööpäevas)

Alla 6-aastased lapsed

Toimeaine suure sisalduse tõttu ei tohi tablette manustada alla 6-aastastele lastele.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup Täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused lapsed

Esimesel 2...3 päeval manustada 2 mõõtlusikatäit (10 ml) suukaudset lahust 2...3 korda ööpäevas (60...90 mg ööpäevas), seejärel 2 mõõtlusikatäit (10 ml) suukaudset lahust kaks korda ööpäevas (60 mg ööpäevas)

6...12-aastased lapsed

Üks mõõtlusikatäis (5 ml) suukaudset lahust 2...3 korda ööpäevas (30...45 mg ööpäevas).

2...5-aastased lapsed

½ mõõtlusikatäit (2,5 ml) suukaudset lahust 3 korda ööpäevas (22,5 mg ööpäevas).

Alla 2 aasta vanused lapsed

½ mõõtlusikatäit (2,5 ml) suukaudset lahust kaks korda ööpäevas (15 mg)

Neeru- ja maksakahjustus

Vt lõik 4.4

Manustamisviis ja kestus

Ambroxol Sandoz 30 mg

Tablette tuleb manustada pärast sööki, närimata, koos rohke vedelikuga (nt. vee, tee või mahlaga).

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml

Suukaudset lahust (siirupit) tuleb manustada pärast sööki mõõtlusika abil.

Pakend sisaldab 2,5 ja 1,25 ml märgistusega mõõtlusikat.

Manustamise kestus määratakse individuaalselt, vastavalt näidustusele ja haiguse kulule.

Ilma arsti konsultatsioonita ei tohi ambroksooli kasutada üle 4...5 päeva.

Nõuanne diabeetikutele Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid

Üks tablett sisaldab süsivesikuid alla 0,01 leivaühiku.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup

Üks mõõtlusikatäis (vastavalt 5 ml suukaudset lahust) sisaldab 1,75 g sorbitooli, mis vastab süsivesikute 0,15 leivaühikule.

Märkus

Vedeliku sissevõtmine soodustab ambroksooli sekretolüütilist toimet.

Vastunäidustused

Ravimit ei tohi kasutada patsientidel, kellel on ülitundlikkus ambroksoolvesinikkloriidi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Seoses ambroksooli manustamisega on teatatud sellistest rasketest nahareaktsioonidest nagu multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS) / toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN) ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP).

Kui esinevad progresseeruva nahalööbe (aeg-ajalt seotud villide või limaskesta kahjustustega) nähud või sümptomid, tuleb ravi ambroksoolvesinikkloriidiga kohe lõpetada ja pöörduda arsti poole. Enamik neist sümptomitest on olnud seoses patsiendi kaasuva haiguse raskusastme ja/või samal ajal tarvitatavate ravimitega. Lisaks sellele võivad patsiendil Stevensi-Johnsoni sündroomi või TEN-i algfaasis esineda mittespetsiifilised gripilaadsed eelnähud, nagu palavik, valud kehas, nohu, köha ja kurguvalu. Nende mittespetsiifiliste gripilaadsete eelnähtude tõttu on võimalik, et eksikombel alustatakse sümptomaatilist ravi köha ja külmetuse ravimitega. Seetõttu tuleb uute naha või limaskestade kahjustuste esinemisel kohe pöörduda arsti poole ja katkestada ettevaatusabinõuna ravi ambroksoolvesinikkloriidiga.

Neerufunktsiooni kahjustuse või raske hepatopaatia esinemisel võib ambroksooli kasutada üksnes pärast arstiga konsulteerimist. Nagu teiste ravimite puhul, kus maksa metabolismile järgneb eritumine

neerude kaudu, võib raske neerupuudulikkuse korral oodata maksas moodustunud ambroksooli metaboliitide kumuleerumist.

Ambroxol Sandoz 30 mg tabletid sisaldavad laktoosi. Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse, galaktoositalumatuse, galaktoseemia või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml siirup sisaldab sorbitooli. Päriliku fruktoositalumatusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kliiniliselt oluliste ebasoodsate koostoimete kohta teiste ravimitega teave puudub.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Ambroksoolvesinikkloriid läbib platsentaarbarjääri. Loomkatsetes ei ole ilmnenud otsest ega kaudset kahjulikku toimet tiinusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele ega postnataalsele arengule. Ulatuslik kliiniline kogemus kasutamisel pärast 28. rasedusnädalat kinnitab, et kahjulikud toimed lootele puuduvad.

Sellele vaatamata tuleb ravimite kasutamisel raseduse ajal järgida tavalisi ettevaatusabinõusid. Ambroksooli ei ole soovitatav kasutada raseduse esimesel trimestril.

Imetamine

Loomkatsetes eritus ambroksoolvesinikkloriid loomade piima. Ambroksoolvesinikkloriidi kasutamine rinnaga toitmise ajal ei ole soovitatav.

Fertiilsus

Mittekliinilised andmed ei viita otsestele ega kaudsetele kahjulikele toimetele fertiilsusele.

Toime reaktsioonikiirusele

Puuduvad tõendid toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on esitatud MedDRA -organsüsteemi klasside kaupa kasutades MedDRA esinemissageduse klassifikatsiooni: väga sage (1/10); sage (1/100, < 1/10); aeg-ajalt (1/1000,

<1/100); harv (1/10 000, <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Immuunsüsteemi häired, naha ja nahaaluskoe kahjustused Harv: ülitundlikkusreaktsioonid

Teadmata: anafülaktilised reaktsioonid, sealhulgas anafülaktiline šokk, angioödeem (kiirelt tekkiv naha; nahaaluste, limaskestade või limaskestaaluste kudede turse), sügelus

Seedetrakti häired

Sage: iiveldus, tundlikkuse vähenemine suus

Aeg-ajalt: oksendamine, kõhulahtisus, seedehäired ja valu ülakõhus, suukuivus Teadmata: kurgu kuivus

Närvisüsteemi häired

Sage: düsgeusia (nt maitsetundlikkuse muutused)

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Sage: neelu vähene tundlikkus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused Harv: lööve, nõgestõbi

Teadmata: rasked nahareaktsioonid (sealhulgas multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom / toksiline epidermaalne nekrolüüs ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Siiani ei ole inimestel spetsiifilistest üleannustamise sümptomitest teatatud.

Juhusliku üleannustamise ja/või ravimi vale kasutamise teadete alusel on täheldatud sümptomid kooskõlas ambroksooli teadaolevate kõrvaltoimetega soovitatavate annuste puhul ja need võivad vajada sümptomaatilist ravi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid, ekspektorandid, v.a kombinatsioonid köha pärssivate ainetega, mukolüütilised ained; ATC-kood. R05CB06

Mittekliinilistes uuringutes suurendas ambroksoolvesinikkloriid bronhiaalse sekreedi seroosset osakaalu. Ambroksool põhjustab surfaktantsüsteemi aktivatsiooni, toimides otseselt alveoolide II tüüpi pneumotsüütidesse ja väikestes hingamisteedes asuvatesse Clara-rakkudesse. Arvatakse, et limasekreedi liikumine on tingitud viskoossuse vähenemisest ja ripsepiteeli aktiveerumisest. Kliinilistes farmakoloogilistes uuringutes on näidatud mukotsiliaarse kliirensi paranemist.

Vedelama sekreedi suurenenud eritumine ja paranenud mukotsiliaarne kliirens aitavad kaasa röga väljutamisele ja kergendavad seda.

Ambroksoolvesinikloriidil näib in vitro olevat põletikuvastane toime. Leiti, et ambroksoolvesinikkloriid vähendas in vitro märkimisväärselt tsütokiini vabanemist nii vere kui ka kudedega seotud mononukleaarsetest ja polümorfonukleaarsetest rakkudest.

Ambroksooli samaaegsel kasutamisel suureneb antibiootikumide amoksitsilliini, tsefuroksiimi, erütromütsiini ja doksütsükliini kontsentratsioon rögas ning bronhiaalsekreedis. Selle kliiniline tähtsus ei ole siiani teada.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Kõikide ambroksoolvesinikkloriidi mitteprolongeeritud suukaudsete ravimivormide imendumine on kiire ja täielik, olles terapeutilises vahemikus annuse lineaarsusega. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub toimeainet mitteprolongeeritult vabastava suukaudse ravimivormi puhul 1...2,5 tunni jooksul ning prolongeeritult vabastava ravimivormi puhul keskmiselt 6,5 tunni pärast.

30 mg tableti absoluutne biosaadavus oli 79%. Toimeainet prolongeeritult vabastava kapsli suhteline biosaadavus oli 95% (annuse suhtes normaliseeritud) võrreldes mitteprolongeeritult vabastava tabletiga annuses 60 mg ööpäevas (30 mg kaks korda ööpäevas).

Jaotumine

Ambroksoolvesinikkloriidi jaotumine verest kudedesse on kiire ja väljendunud; toimeaine suurim kontsentratsioon on kopsudes. Jaotusruumala pärast suukaudset manustamist oli hinnanguliselt 552 l. Terapeutilises vahemikus oli seondumine plasmavalkudega ligikaudu 90%.

Biotransformatsioon ja eritumine

Ligikaudu 30% suukaudselt manustatud annusest elimineeritakse esmase maksapassaažil. Ambroksoolvesinikkloriid metaboliseeritakse enamjaolt maksas glükuroniseerimisel ning mõningal määral lõhustumisel dibroomantraniilhappeks (ligikaudu 10% annusest) ja mõneks vähema tähtsusega metaboliidiks. Uuringud inimese maksa mikrosoomidega on näidanud, et CYP3A4 vastutab ambroksoolvesinikkloriidi dibroomantraniilhappeks metaboliseerimise eest.

Suukaudsel manustamisel 3 päeva jooksul on ligikaudu 6% annusest vaba vormina, samas kui ligikaudu 26% annusest on eritunud konjugeeritud kujul uriini.

Ambroksoolvesinikkloriidi lõplik eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 10 tundi. Üldkliirens on ligikaudu 660 ml/min. Neerukliirens moodustab üldkliirensist ligikaudu 8%.

Farmakokineetika patsientide erirühmades

Maksahäiretega patsientidel on ambroksoolvesinikkloriidi eritumine aeglustunud, mille tulemusena on plasmakontsentratsioonid ligikaudu 1,3…2 korda suuremad.

Ambroksoolvesinikkloriidi laia terapeutilise vahemiku tõttu ei ole annuse kohandamine vajalik.

On leitud, et vanus ja sugu ei mõjuta ambroksoolvesinikkloriidi farmakokineetikat kliiniliselt olulisel määral ja seega ei ole annustamisskeeme vaja muuta. On leitud, et toit ei mõjuta ambroksoolvesinikkloriidi biosaadavust.

Prekliinilised ohutusandmed

Ambroksoolvesinikkloriidi ägeda toksilisuse indeks on madal. Korduva manustamise uuringutes jäid kõrvaltoimete suukaudsed annused 150 mg/kg ööpäevas (hiired, 4 nädalat), 50 mg/kg ööpäevas (rotid, 52 ja 78 nädalat), 40 mg/kg ööpäevas (küülikud, 26 nädalat) ja 10 mg/kg ööpäevas (koerad,

52 nädalat) kahjulikku toimet mitteavaldavale tasemele (no-observed adverse effect level, NOAEL). Mürgistuse sihtorganeid ei tuvastatud. Intravenoosse ambroksoolvesinikkloriidi neljanädalastes toksilisuse uuringutes rottidel (4, 16 ja 64 mg/kg ööpäevas) ja koertel [45, 90 ja 120 mg/kg ööpäevas (infusioon 3 h ööpäevas)] ei ilmnenud rasket paikset ega süsteemset toksilisust, sh histopatoloogilist toksilisust. Kõik kõrvaltoimed olid pöörduvad.

Katsetes suukaudsete annustega kuni 3000 mg/kg ööpäevas rottidel ja kuni 200 mg/kg ööpäevas küülikutel ei olnud ambroksoolvesinikkloriid embrüotoksiline ega teratogeenne. Annused kuni 500 mg/kg ööpäevas ei mõjutanud isaste ega emaste rottide fertiilsust. Peri- ja postnataalse arengu uuringus oli NOAEL 50 mg/kg ööpäevas.

Ambroksoolvesinikkloriidi annus 500 mg/kg ööpäevas oli nõrgalt toksiline emasloomadele ja järglastele, mida näitas kaaluiibe pidurdumine ja pesakonna suuruse vähenemine.

In vitro (Ames’i ja kromosoomide aberratsioonide test ) ja in vivo (mikronukleuste test hiirtel) genotoksilisuse uuringutes ei ilmnenud ambroksoolvesinikkloriidil mingit mutageenset potentsiaali.

Kantserogeensuse uuringutes hiirtel (50, 200 ja 800 mg/kg ööpäevas) ja rottidel (65, 250 ja

1000 mg/kg ööpäevas), keda raviti toidulisanditega vastavalt 105 ja 116 nädala jooksul, ei avaldunud ambroksoolvesinikkloriidil mingit tumorogeenset potentsiaali.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Ambroxol Sandoz 30 mg

Kaltsiumvesinikfosfaat

Laktoosmonohüdraat

Magneesiumstearaat

Maisitärklis

Polü(O-karboksümetüül)naatriumtärklis

Ränidioksiid

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml

Bensoehape

Sidrunhape

Glütserool

Naatriumtsüklamaat

Naatriumhüdroksiid

Naatriumdisulfit

Polüvidoon

Sorbitool

Destilleeritud vesi

Aroomiained

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

Ambroxol Sandoz 30 mg 5 aastat.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml 3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Ambroxol Sandoz 30 mg

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Pärast esmast avamist kõlblikkusaeg 12 kuud.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Ambroxol Sandoz 30 mg

Originaalpakend sisaldab 20 tabletti.

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml

Originaalpakend sisaldab 100 ml või 250 ml siirupit. Pakend sisaldab 2,5 ja 1,25 ml märgistusega mõõtlusikat.

Kõik pakendisuurused ei pruugi müügil olla.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Sandoz d.d.

Verovskova 57

Sl-1000 Ljubljana

Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBRID

Ambroxol Sandoz 30 mg: 253299

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml: 253399

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Tabletid: 09.04.1999/31.05.2010

Siirup: 09.04.1999/27.06.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Juuni 2016