Argofan 75 sr - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (75mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06AX16
Toimeaine: venlafaksiin
Tootja: Zentiva a.s.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Argofan 75 SR, 75 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Argofan 150 SR, 150 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Venlafaksiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Argofan SR ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Argofan SR’i võtmist
 3. Kuidas Argofan SR’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Argofan SR’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Argofan SR ja milleks seda kasutatakse

Argofan SR’i toimeaine on venlafaksiin.

Argofan SR on antidepressant, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse serotoniini ja norepinefriini tagasihaarde inhibiitoriteks (SNRI). Sellesse rühma kuuluvaid ravimeid kasutatakse depressiooni ja muude seisundite, näiteks ärevushäirete raviks. Arvatakse, et depressiooni ja/või ärevuse seisundis on inimesel serotoniini ja noradrenaliini tase ajus madalam. Antidepressantide toimemehhanism ei ole täielikult teada, kuid need võivad aidata tõsta ajus serotoniini ja noradrenaliini taset.

Argofan SR’i kasutatakse depressiooniga täiskasvanute raviks. Argofan SR on mõeldud ravimiks ka järgmiste ärevushäiretega täiskasvanutele: generaliseerunud ärevushäire, sotsiaalärevushäire (sotsiaalsete olukordade kartmine või vältimine) ja paanikahäire (paanikahood). Depressiooni või ärevushäirete õige ravi aitab teil paraneda. Ravita jäämisel võib teie seisund püsida ning muutuda tõsisemaks ja raskemini ravitavaks.

Mida on vaja teada enne Argofan SR’i võtmist

Ärge võtke Argofan SR’i:

 • kui olete venlafaksiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te kasutate samal ajal või olete kasutanud viimase 14 päeva jooksul ravimeid, mida nimetatakse pöördumatu toimega monoamiinoksüdaasi inhibiitoriteks ja mida kasutatakse depressiooni või Parkinsoni tõve raviks. Pöördumatu toimega monoamiinoksüdaasi inhibiitori kasutamine koos Argofan SR’iga võib põhjustada tõsiseid või isegi eluohtlikke kõrvaltoimeid. Pärast Argofan SR’i kasutamise lõpetamist peate te ootama vähemalt 7 päeva, enne kui võite kasutada mõnda monoamiinoksüdaasi inhibiitorit (vt ka lõigud „Serotoniinisündroom“ ja „Muud ravimid ja Argofan SR“).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Argofan SR’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui te kasutate samaaegselt Argofan SR’iga ravimeid, mis võivad suurendada serotoniinisündroomi tekkimise riski (vt lõik „Muud ravimid ja Argofan SR“);
 • kui teil on probleeme silmadega, näiteks teatavat liiki glaukoom (silma siserõhu tõus);
 • kui teil on esinenud kõrget vererõhku;
 • kui teil on esinenud probleeme südamega;
 • kui teile on öeldud, et teil on ebaregulaarne südamerütm;
 • kui teil on esinenud krampe;
 • kui teil on esinenud vere naatriumitaseme langust (hüponatreemia);
 • kui teil tekib kergesti verevalumeid või verejookse (on esinenud veritsemishäireid) või kui te kasutate muid ravimeid, mis võivad veritsemisohtu suurendada, nt varfariin (kasutatakse verehüüvete tekke vältimiseks);
 • kui teie vere kolesteroolitase tõuseb;
 • kui teil või kellelgi teie pereliikmetest on esinenud maniat või bipolaarset häiret (ülemäärane erutatus või eufooria);
 • kui teil on esinenud agressiivset käitumist.

Argofan SR võib esimeste ravinädalate vältel põhjustada rahutust või võimetust rahulikult istuda või seista. Sellisel juhul rääkige sellest oma arstile.

Enesetapumõtted ja depressiooni või ärevushäire süvenemine

Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini, kui te hakkate võtma esimest korda antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega, tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid vahel kauem.

Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:

 • kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.
 • kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25aastased),

keda raviti antidepressandiga.

Kui teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid mis tahes ajal, võtke ühendust oma arstiga või minge otsekohe haiglasse.

Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Suukuivus

10%-l venlafaksiiniga ravitavatest patsientidest esineb suukuivust. See võib suurendada hambakoe kahjustuse (kaaries) tekkimise riski. Seepärast peate oma hammaste hügieeni eest eriti hoolt kandma.

Suhkurtõbi

Argofan SR ravi tõttu võib teie veresuhkru väärtus muutuda. Seetõttu võib osutuda vajalikuks kohandada teie suhkurtõvevastaste ravimite annuseid.

Lapsed ja noorukid

Preparaati Argofan SR ei tohi üldjuhul kasutada lastel ega alla 18-aasta vanustel noorukitel. Peaksite ka teadma, et alla 18-aasta vanustel patsientidel on sellesse klassi kuuluvate ravimite kasutamisel suurem oht kõrvaltoimete tekkimiseks, nt enesetapukatse, enesetapumõtted ja vaenulikkus (valdavalt agressiivsus, vastanduv käitumine ja viha). Hoolimata sellest võib teie arst määrata Argofan SR’i ka alla 18-aasta vanustele patsientidele, kui ta leiab, et see on neile kasulik. Kui teie arst on määranud Argofan SR’i alla 18-aasta vanusele patsiendile, pidage selle üle arstiga uuesti nõu. Kui alla 18-aasta vanustel patsientidel tekivad või süvenevad Argofan SR’i kasutamise ajal eespool nimetatud sümptomid, rääkige sellest arstile. Ka Argofan SR’i ohutust kasvule, küpsemisele ja kognitiiv- käitumuslikule arengule selle pikaajalise kasutamise korral selles vanuserühmas ei ole veel tõestatud.

Muud ravimid ja Argofan SR

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Teie arst otsustab, kas te võite kasutada Argofan SR’i koos teiste ravimitega.

Ärge alustage ega lõpetage teiste ravimite, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimite ega looduslike või taimsete ravimite kasutamist ilma eelnevalt oma arsti või apteekriga konsulteerimata.

 • Monoamiinoksüdaasi inhibiitoreid, mida kasutatakse depressiooni või parkinsonitõve raviks ei tohi võtta koos Argofan SR’iga. Öelge oma arstile, kui te olete neid ravimeid viimase 14 päeva jooksul võtnud (MAOId: vt lõik „Mida on vaja teada enne Argofan SR’i võtmist“).
 • Serotoniinisündroomi, mis on potentsiaalselt eluohtlik seisund või maliigse neuroleptilise sündroomi (NMS) sarnast reaktsiooni (vt lõiku “Võimalikud kõrvaltoimed”) võib esineda ravi ajal venafaksiiniga, eriti kasutamisel koos teiste ravimitega.

Sellised ravimid on näiteks:

 • triptaanid (kasutatakse migreeni korral).
 • teised depressiooniravimid, näiteks SNRId, SSRId, tritsüklilised või liitiumi sisaldavad ravimid.
 • antibiootikum linesoliidi sisaldavad ravimid (kasutatakse infektsioonide raviks).
 • pöörduva toimega MAOI moklobemiidi sisaldavad ravimid (kasutatakse depressiooni raviks).
 • sibutramiini sisaldavad ravimid (kasutatakse kehakaalu alandamiseks).
 • tramadooli, fentanüüli, tapentadooli, petidiini või pentasotsiini sisaldavad ravimid (kasutatakse tugeva valu korral).
 • dekstrometorfaani sisaldavad ravimid (kasutatakse köha ravimiseks).
 • metadooni sisaldavad ravimid (kasutatakse opioididest tekkinud ravimsõltuvuse raviks või tugeva valu korral).
 • metüleensinist sisaldavad ravimid (kasutatakse vere kõrge methemoglobiinisisalduse raviks).
 • lihtnaistepuna sisaldavad tooted (ehk Hypericum perforatum, looduslik või taimne ravim kerge depressiooni raviks).
 • trüptofaani sisaldavad ravimid (kasutatakse näiteks unehäirete ja depressiooni raviks).
 • antipsühhootikumid (kasutatakse sellise haiguse raviks, mille sümptomiteks on asjade kuulmine, nägemine või tundmine, mida pole olemas, ekslik veendumus, ebatavaline

kahtlustavus, ebaselge mõttekäik ja endasse sulgumine).

Serotoniinisündroomi nähtudeks ja sümptomiteks võivad olla mitu järgmiste seast: rahutus, hallutsinatsioonid, koordinatsioonivõime kadumine, südametegevuse kiirenemine, kehatemperatuuri tõus, vererõhu kiired muutused, reflekside üliaktiivsus, kõhulahtisus, kooma, iiveldus, oksendamine.

Serotoniinisündroom võib oma kõige raskemal kujul sarnaneda maliigsele neuroleptilisele sündroomile (MNS). MNS-i sümptomid võivad kombineerituna olla palavik, kiire südame löögisagedus, higistamine, raskekujuline lihaskangus, segasusseisund, lihasensüümide suurenenud aktiivsus (määratav vereanalüüsis).

Teavitage kohe oma arsti või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui te kahtlustate endal serotoniinisündroomi.

 • Venlafaksiiniga ravi ajal suukaudseid kontratseptiive kasutanud patsientidel on esinenud soovimatuid rasedusi. Puuduvad kindlad tõendid, kas need rasedused on põhjustatud koostoimest venlafaksiiniga.

Te peate teavitama oma arsti, kui te võtate ravimeid, mis võivad mõjutada teie südame rütmi.

Sellised ravimid võivad olla:

 • antiarütmikumid, nagu kinidiin, amiodaroon, sotalool või dofetiliid (kasutatakse südame rütmihäirete raviks);
 • antipsühhootikumid, nagu tioridasiin (vt ka ülalpool serotoniinisündroomi kohta);
 • antibiootikumid, nagu erütromütsiin või moksifloksatsiin (kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks);
 • antihistamiinikumid (kasutatakse allergia raviks).

Järgmistel ravimitel võib tekkida Argofan SR’iga samuti koostoime ning nende kasutamisel peab olema ettevaatlik. Eriti tähtis on öelda oma arstile või apteekrile, kui te kasutate ravimeid, mis sisaldavad:

 • ketokonasooli, itrakonasooli, vorikonasooli, posakonasooli (seenevastased ravimid);
 • klaritromütsiini, telitromütsiini (infektsioonidevastased antibiootikumid);
 • atasanaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri, sakvinaviiri (kasutatakse HIV raviks);
 • haloperidooli või risperidooni (psühhiaatriliste seisundite raviks);
 • metoprolooli (beetaadrenoblokaator kõrge vererõhu ja südameprobleemide raviks).

Argofan SR koos toidu, joogi ja alkoholiga

Argofan SR’i tuleks võtta koos toiduga (vt lõik 3). Argofan SR’i kasutamisel tuleb hoiduda alkoholi tarvitamisest.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Argofan SR’i võite kasutada ainult pärast selle võimaliku kasulikkuse ja sellega teie sündimata lapsele kaasnevate võimalike ohtude läbiarutamist arstiga.

Olge kindel, et teie arst ja/või ämmaemand teavad, et te saate ravi Argofan SR’iga. Kui te võtate raseduse ajal selliseid ravimeid (SSRI-d), võib suureneda imikul tõsise seisundi, mida nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaalseks hüpertensiooniks (PPHN), tekkimise risk, põhjustades lapsel kiiremat hingamist ja naha muutumist sinakaks. Need sümptomid ilmuvad tavaliselt esimese 24 tunni jooksul pärast lapse sündi. Kui see juhtub teie lapsega, võtke otsekohe oma arsti ja/või ämmaemandaga ühendust.

Kui te võtate seda ravimit raseduse ajal, võib teie lapsel pärast sündimist lisaks hingamisraskusele esineda toitumisprobleeme. Kui teie lapsel esinevad pärast sündimist need sümptomid ja see teeb teile muret, võtke oma ämmaemanda ja/või arstiga viivitamatult ühendust, et nad saaks teile nõu anda.

Argofan SR imendub rinnapiima. See võib imikule toimet avaldada. Seega pidage nõu oma arstiga ja ta otsustab, kas peate katkestama imetamise või ravi selle ravimiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid, kuni te ei tea, millist mõju see ravim teile avaldab.

Kuidas Argofan SR’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline soovituslik algannus depressiooni, generaliseerunud ärevushäire ja sotsiaalärevushäire raviks on 75 mg päevas. Arst võib teie annust järk-järgult suurendada, depressiooni raviks vajaduse korral isegi maksimaalse annuseni 375 mg päevas. Kui teil ravitakse paanikahäiret, võib teie arst alustada ravi väiksema annusega (37,5 mg venlafaksiini) ja seejärel annust järk-järgult suurendada. Maksimaalne annus generaliseerunud ärevushäire, sotsiaalärevushäire ja paanikahäire raviks on 225 mg päevas.

Võtke seda ravimit iga päev ligikaudu samal ajal, kas hommikul või õhtul. Tabletid tuleb koos vedelikuga tervelt alla neelata ning neid ei tohi purustada, katki närida ega lahustada. Preparaati Argofan SR tuleb võtta koos toiduga.

Kui teil on maksa- või neeruprobleemid, rääkige sellest oma arstile, sest teil võib osutuda vajalikuks selle ravimi annust muuta.

Ärge katkestage ravi ilma oma arstiga nõu pidamata (vt lõik “Kui te lõpetate Argofan SR’i võtmise“).

Kui te võtate Argofan SR’i rohkem kui ette nähtud

Pöörduge kohe oma arsti või apteekri poole, kui olete võtnud seda ravimit rohkem, kui arsti poolt ette nähtud.

Võimaliku üleannustamise sümptomiteks võivad olla kiire südame löögisagedus, ärkveloleku taseme muutused (unisusest koomani), hägustunud nägemine, krambid või krambihood ja oksendamine.

Kui te unustate Argofan SR’i võtta

Kui olete annuse vahele jätnud, võtke ravimit kohe, kui teile meenub. Kui on aga juba aeg võtta järgmist annust, ärge vahelejäänud annust võtke, vaid võtke üks annus nagu tavaliselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Ärge võtke suuremat Argofan SR’i annust, kui arst on teile päevas määranud.

Kui te lõpetate Argofan SR’i võtmise

Ärge lõpetage Argofan SR’i võtmist ega vähendage selle annust ilma arstiga nõu pidamata, isegi kui te ennast paremini tunnete. Kui teie arst arvab, et te ei vaja enam seda ravimit, võib ta paluda teil vähendada annust aegamööda, enne kui ravi täielikult lõpetada. Selle ravimi kasutamise lõpetamisel on täheldatud kõrvaltoimeid, eriti kui lõpetada ravi järsult või vähendada annust liiga kiiresti. Mõnel patsiendil võivad tekkida sellised sümptomid nagu väsimus, pearinglus, uimasus, peavalu, unetus, halvad unenäod, suukuivus, söögiisu kadumine, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, närvilisus, rahutus, ärevus, segasus, kohin kõrvus, kipitustunne või harva elektrilöögitaoline tunne, nõrkus, värinad, higistamine, krambid või gripilaadsed sümptomid.

Arst annab teile nõu, kuidas ravi Argofan SR’iga järk-järgult lõpetada. Kui teil tekib mõni nimetatud sümptom või muid häirivaid sümptomeid, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ärge enam võtke Argofan SR’i, kui esineb midagi alljärgnevast. Pöörduge kohe arsti poole või lähima haigla esmaabiosakonda:

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 • näo, suu, keele, kõri, käte või jalgade turse ja/või sügelev kublaline lööve (nõgeslööve), neelamis või hingamisraskused.

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

 • pitsitustunne rinnus, kähisev hingamine, neelamis või hingamisraskused;
 • raskekujuline nahalööve, kihelus või nahapõletik (nahapinnast kõrgemad punetavad või kahvatud laigud, mis sageli kihelevad);
 • serotiinisündroomi nähud ja sümptomid, mille hulka võivad kuuluda rahutus, hallutsinatsioonid, koordinatsiooni kadumine, kiire südametöö, kehatemperatuuri tõus, kiired muutused vererõhu väärtustes, üliaktiivsed refleksid, kõhulahtisus, kooma, iiveldus, oksendamine. Serotoniinisündroom võib oma kõige raskemal kujul sarnaneda maliigsele neuroleptilisele sündroomile (MNS). MNSi sümptomid võivad kombineerituna olla palavik, südame kiirenenud löögisagedus, higistamine, raskekujuline lihaskangus, segasusseisund, lihasensüümide suurenenud aktiivsus (määratav vereanalüüsis);
 • põletikunähud, nt kõrge kehatemperatuur, vappumine, külmavärinad, peavalu, higistamine, gripilaadsed nähud. See võib olla tingitud verehäirest, mille tagajärjel suureneb vastuvõtlikkus infektsioonidele;
 • raske nahalööve, mis võib põhjustada naha tugevat villidega kattumist ja ketendamist;
 • seletamatu lihasvalu, tundlikkus või nõrkus. See võib olla rabdomüolüüsi sümptom.

Teised kõrvaltoimed (nende esinemissagedus on toodud välja allpool lõigus „Teised esineda võivad kõrvaltoimed“), millest peate oma arstile rääkima, on:

 • köha, vilistav hingamine ja hingeldus, millega võib kaasneda kõrge palavik;
 • must (tõrvataoline) väljaheide või veri väljaheites;
 • sügelemine, naha või silmavalgete kollasus, või tume uriin, mis võivad olla maksapõletiku (hepatiit) tunnused;
 • südameprobleemid, näiteks kiire või ebaregulaarne südame löögisagedus, vererõhu tõus;
 • silmaprobleemid, näiteks ähmane nägemine, pupillide laienemine;
 • närviprobleemid: näiteks pearinglus, „sipelgate jooksmise” tunne, liikumishäired (lihasspasmid või jäikus), krambid või krambihood;
 • psühhiaatrilised probleemid, näiteks hüperaktiivsus ja tunne, et ollakse ülierutunud;
 • ärajätunähud (vt lõik 3 „Kui te lõpetate Argofan SR’i võtmise“);
 • pikenenud veritsusaeg – kui te lõikate endale sisse või vigaste end, võib verejooksu peatumine võtta kauem aega kui tavaliselt.

Teised esineda võivad kõrvaltoimed

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

 • pearinglus, peavalu, uimasus;
 • iiveldus, suukuivus, kõhukinnisus;
 • higistamine (sh öine higistamine).

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • söögiisu vähenemine;
 • segasus, enesest lahusoleku (või eraldatuse) tunne, orgasmi puudumine, libiido langus, ärevus, närvilisus, ebatavalised unenäod;
 • värinad, rahutustunne või võimetus istuda või seista paigal, nõeltega torkimise tunne, maitsetundlikkuse muutused, lihastoonuse tõus;
 • nägemishäired, sh ähmane nägemine, laienenud pupillid, silmalihaste võimetus kohaneda kaugelevaatamiselt lähedale vaatamisele;
 • helinad kõrvades (tinnitus);
 • kiire südamerütm, südamekloppimine;
 • vererõhu tõus, nahaõhetus;
 • õhupuudus, haigutamine;
 • oksendamine, kõhulahtisus;
 • kerge lööve, sügelus;
 • sagenenud urineerimine, võimetus urineerida, urineerimisraskused;
 • ebaregulaarsed menstruatsioonid, nt rohke vereeritus või sage ebaregulaarne veritsus, ejakulatsiooni/orgasmi häired (meestel), erektsioooni häired (impotentsus);
 • nõrkus (asteenia), väsimus, külmavärinad;
 • kehakaalu tõus, kehakaalu langus;
 • kolesteroolisisalduse tõus.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • üliaktiivsus, mõttekäigu kiirus ja vähenenud unevajadus (mania);
 • hallutsinatsioonid; reaalsusest võõrdumise (või eraldumise) tunne;orgasmihäired, tunnete või emotsioonide puudumine; ülierutuse tunne; hammaste kiristamine;
 • minestus; lihaste tahtmatud liigutused, koordinatsiooni ja tasakaaluhäired;
 • pearinglustunne (eriti kiirel püstitõusmisel), vererõhu langus;
 • vere oksendamine, must tõrvataoline väljaheide või vere esinemine roojas, mis võivad olla sisemise verejooksu tunnusteks;
 • ülitundlikkus päikesevalguse suhtes, sinikad, ebatavaline juuste väljalangemine;
 • võimetus kontrollida urineerimist;
 • lihaste jäikus, spasmid ja tahtmatud liigutused;
 • kerged muutused maksaensüümide aktiivsuses veres.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • krambid või tõmblused;
 • köha, vilistav hingamine ja hingeldus, millega võib kaasneda kõrge palavik;
 • desorientatsioon ja segasus, millega sageli kaasnevad hallutsinatsioonid (deliirium);
 • liigne veetarbimine (tuntud kui antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom);
 • vere naatriumisisalduse langus;
 • tugev silmavalu ja vähenenud või hägustunud nägemine;
 • südame muutunud, kiire või ebaregulaarne löögisagedus, mis võib viia minestamiseni;
 • tugevad kõhu või seljavalud (mis võivad viidata tõsisele soole, maksa või kõhunäärmehäirele);
 • sügelus, kollane nahk või silmad, tume uriin või gripilaadsed sümptomid, mis võivad viidata maksapõletikule (hepatiit).

Väga harv (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10 000-st)

 • veritsusaja pikenemine, mis võib olla põhjustatud vereliistakute arvu vähenemisest veres, see võib viia marrastuste või veritsuste tekke suurenemiseni;
 • ebatavaline rinnapiima teke;
 • ootamatu veritsus, nt veritsevad igemed; vere esinemine uriinis või vere oksendamine või äkki tekkinud marrastused või katkenud veresooned (katkenud veenid).

Teadmata esinemissagedus (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • enesevigastamise ja enesetapumõtted; enesevigastamise ja enesetapumõtete juhtudest on teatatud ravi ajal venlafaksiiniga või vahetult pärast ravi lõpetamist (vt lõik 2 „Mida on vaja teada enne Argofan SR’i võtmist“);
 • vaenulikkus;
 • peapööritus.

Argofan SR’il on mõnikord kõrvaltoimeid, millest te ei tarvitse olla teadlik, näiteks vererõhu tõus või ebanormaalne pulss; väikesed maksaensüümide, naatriumi või kolesterooli taseme muutused veres. Harvemini võib Argofan SR halvendada trombotsüütide funktsiooni teie veres, mis suurendab verevalumite või verejooksude tekkimise ohtu. Seepärast võib teie arst teha teil aeg-ajalt vereanalüüse, eriti kui olete Argofan SR’i kaua kasutanud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Argofan SR’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Argofan SR sisaldab

 • Toimeaine on venlafaksiin (venlafaksiinvesinikkloriidina). Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 75 mg või 150 mg venlafaksiini.
 • Abiained on hüpromelloos, magneesiumstearaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, metakrüülhappe etüülakrülaadi kopolümeeri (1:1) dispersioon 30%, atsetüültrietüültsitraat, talk.

Kuidas Argofan SR välja näeb ja pakendi sisu

Valge või valkjas, ümmargune, kaksikkumer tablett, diameetriga 10 mm (75 mg) või 11 mm (150 mg). Pakendis 30 tabletti (3x10 tabl), 60 tabletti (6x10 tabl) või 100 tabletti (10x10 tabl).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja ZENTIVA a.s., Einsteinova 24 851 01 Bratislava Slovakkia Vabariik

Tootja

Saneca Pharmaceutical a.s. Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovakkia Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Zentiva Group, a.s. Eesti Filiaal

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.