Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Adescilan 10 mg - tabl 10mg n30; n60; n14; n28; n50; n56; n98; n100; n7; n15; n20; n49; n84; n90; n500; n10 - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06AB10
Toimeaine: Escitalopram
Tootja: G.L. Pharma GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Adescilan 5 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Adescilan 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Adescilan 15 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Adescilan 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Estsitalopraam

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Adescilan ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Adescilan’i võtmist

3.Kuidas Adescilan’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Adescilan’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Adescilan ja milleks seda kasutatakse

Adescilan sisaldab estsitalopraami ja seda kasutatakse depressiooni (depressiivsed episoodid) ja ärevushäirete (nt paanikahäire koos agorafoobiaga või ilma, see on hirm viibida avalikus kohas, kus abi ei pruugi ruttu saabuda, sotsiaalärevushäire, generaliseerunud ärevushäire ja obsessiiv- kompulsiivne häire) raviks.

Estsitalopraam kuulub antidepressantide rühma, mida nimetatakse selektiivseteks serotoniini tagasihaarde inhibiitoriteks. Need ravimid toimivad serotoniinisüsteemile ajus, suurendades serotoniini taset. Serotoniinisüsteemi häireid loetakse oluliseks teguriks depressiooni ja sarnaste haiguste tekkes.

Võib kuluda mitu nädalat, enne kui te hakkate end paremini tundma. Jätkake Adescilan’i võtmist, isegi kui selleks kulub aega, enne kui te tunnete oma seisundi paranemist.

Kui te tunnete end halvasti või teie enesetunne halveneb, peate sellest teavitama oma arsti.

2. Mida on vaja teada enne Adescilan’i võtmist

Ärge võtke Adescilan’i:

kui olete estsitalopraami või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te võtate teisi ravimeid, mis kuuluvad mitteselektiivsete monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorite rühma, k.a selegiliin (kasutatakse Parkinsoni tõve raviks), moklobemiid (kasutatakse depressiooni raviks) ja linesoliid (antibiootikum);

kui teil on kaasasündinud südame rütmihäire või teil on olnud rütmihäirete episoode (nähtavad EKG-s; uuring südamefunktsiooni hindamiseks);

kui te kasutate südame rütmihäirete ravimeid või ravimeid, mis võivad mõjutada südame rütmi (vt lõik 2 „Muud ravimid ja Adescilan“).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Adescilan’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Palun teavitage oma arsti sellest, kui teil on teisi seisundeid või haigusi, sest arstil võib olla vaja sellega arvestada. Arsti tuleb eelkõige teavitada järgnevast:

-kui teil on epilepsia. Ravi Adescilan’iga tuleb lõpetada, kui tekivad krambid või kui hood sagenevad (vt ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

-kui teil on maksa- või neerutalitluse häired. Arst võib ravimi annust muuta.

-kui teil on suhkurtõbi. Ravi Adescilan’iga võib muuta veresuhkru tasakaalu. Insuliini ja/või suukaudsete veresuhkrusisaldust langetavate ravimite annus võib vajada korrigeerimist.

-kui teie veres on madal naatriumisisaldus.

-kui teil tekivad kergesti verejooksud või verevalumid.

-kui te saate elekterkrampravi.

-kui teil on või on olnud südameprobleeme või hiljuti on olnud südameatakk.

-kui teil on puhkeseisundis madal südame löögisagedus ja/või te teate, et teil võib olla soolade kadu pikaleveninud tugeva kõhulahtisuse ja oksendamise tagajärjel või diureetikumide (vett väljutavad tabletid) kasutamisest.

kui teil on esinenud kiireid või ebaregulaarseid südamelööke, minestamist, kokkukukkumist või pearinglust püsti tõustes, mis võib viidata ebanormaalsele südamerütmile.

-kui teil on või on varasemalt olnud silmaprobleeme, nt teatud liiki glaukoom (silma siserõhu tõus).

Palun pange tähele

Nagu ka teiste ravimite puhul, mida kasutatakse depressiooni või sarnaste haiguste raviks, ei toimu paranemine koheselt. Pärast ravi alustamist Adescilan’iga võib mööduda nädalaid enne kui tunnete paranemist. Paanikahäire ravi korral kulub tavaliselt 2…4 nädalat enne paranemise ilmnemist.

Mõnedel patsientidel võib esineda ravi alguses ärevuse suurenemist, mis möödub ravi jätkudes. Seetõttu on oluline järgida täpselt arsti nõuandeid ja ilma arstiga konsulteerimata ravi mitte lõpetada või annust muuta.

Enesetapumõtted ning depressiooni või ärevushäire süvenemine

Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini kui te hakkate võtma esimest korda antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega, tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid vahel kauem. Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:

-kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.

-kui olete noor täiskasvanu. Kliinilistest uuringutest saadud teave näitab suurenenud suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25-aastased), keda raviti

antidepressandiga.

Kui teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga või minge otsekohe haiglasse.

Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Mõnedel maniakaal-depressiivse haigusega patsientidel võib toimuda üleminek maniakaalsesse faasi. Seda iseloomustavad ohtrad ja kiiresti muutuvad mõtted, liialdatud lõbusus ja ülemäärane füüsiline aktiivsus. Sellistel juhtudel tuleb kontakteeruda arstiga.

Esimestel ravinädalatel võivad tekkida ka sellised sümptomid, nagu rahutus või raskus rahulikult istuda või seista. Nendest sümptomitest tuleb otsekohe teavitada oma arsti.

Mõnikord te ei ole teadlik eelpool nimetatud sümptomitest ja seetõttu võiksite sõbralt või sugulaselt paluda abi teie käitumise võimalike muutuste hindamisel.

Rääkige koheselt oma arstiga või võtke ühendust lähima haiglaga kui teil esinevad häirivad mõtted või kogemused või ravi käigus esineb mõni eelnimetatud sümptomitest.

Lapsed ja noorukid

Adescilan’i ei tohi tavaliselt kasutada laste ja alla 18-aastaste noorukite raviks. Lisaks tuleb arvestada, et alla 18-aastastel patsientidel on suurem risk kõrvaltoimete tekkeks, nt enesetapukatsed,

suitsiidimõtted ja vaenulik käitumine (peamiselt vägivaldsus, vastanduv käitumine ja viha), kui nad võtavad selle ravimrühma ravimeid. Sellele vaatamata võib arst Adescilan’i määrata ka alla 18-aastastele patsientidele, kui ta leiab, et see on patsiendi huvides. Kui teie arst on Adescilan’i välja kirjutanud alla 18-aastasele patsiendile ning te soovite seda arutada, pöörduge uuesti oma arsti poole. Te peate teavitama oma arsti, kui alla 18-aastasel Adescilan’i kasutajal tekib või süveneb mõni ülalloetletud kõrvaltoimetest. Lisaks ei ole antud vanusegrupis veel tõestatud Adescilan’i kasutamise pikaajaline ohutus kasvamisele, küpsemisele ja kognitiivsele ning käitumuslikule arengule.

Muud ravimid ja Adescilan

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

ÄRGE VÕTKE Adescilan’i, kui te võtate ravimeid südamerütmi probleemide tõttu või ravimeid, mis võivad mõjutada südame rütmi, nagu näiteks IA ja III klassi antiarütmikumid, antipsühhootikumid (nt fenotiasiini derivaadid, pimosiid, haloperidool), tritsüklilised antidepressandid, teatud antimikroobsed ained (nt sparfloksatsiin, moksifloksatsiin, erütromütsiin IV, pentamidiin, malaariavastane ravi, eriti halofantriin), teatud antihistamiinikumid (astemisool, misolastiin). Lisaküsimuste korral pidage nõu oma arstiga.

Teavitage oma arsti sellest, kui kasutate järgnevaid ravimeid:

-„Mitteselektiivsed monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorid”, mis sisaldavad toimeainena fenelsiini, iproniasiidi, isokarboksasiidi, nialamiidi ja tranüültsüpromiini. Kui te lõpetate ravi mõne nimetatud ravimiga, peate ootama 14 päeva, enne kui tohite alustada Adescilan’i kasutamist. Pärast ravi lõpetamist Adescilan’iga ei tohi te alustada nende ravimite kasutamist enne 7 päeva möödumist.

-„Pöörduva toimega selektiivsed MAO-A inhibiitorid”, mis sisaldavad moklobemiidi (kasutatakse depressiooni raviks).

-„Pöördumatu toimega MAO-B inhibiitorid”, mis sisaldavad selegiliini (kasutatakse Parkinsoni tõve raviks). Need suurendavad kõrvaltoimete riski.

-Antibiootikum linesoliid.

-Liitium (kasutatakse maniakaal-depressiivse häire raviks) ja trüptofaan.

-Imipramiin ja desipramiin (kasutatakse depressiooni raviks).

-Sumatriptaan ja sarnased ravimid (kasutatakse migreeni raviks) ning tramadool (kasutatakse tugeva valu vaigistamiseks). Need suurendavad kõrvaltoimete riski.

-Tsimetidiin, lansoprasool ja omeprasool (kasutatakse maohaavandite raviks), fluvoksamiin (antidepressant) ja tiklopidiin (kasutatakse insuldiriski vähendamiseks). Need võivad põhjustada Adescilan’i sisalduse suurenemist veres.

-Naistepuna (Hypericum perforatum) – ravimtaim, mida kasutatakse depressiooni korral.

-Atsetüülsalitsüülhape ja mittesteroidsed põletikuvastased ained (ravimid, mida kasutatakse valu vaigistamiseks või vere vedeldamiseks, nn antikoagulandid).

-Varfariin, dipüridamool ja fenprokumoon (ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks, nn antikoagulandid). Arst määrab arvatavasti teie vere hüübimisaega nii Adescilan-ravi alustamisel kui lõpetamisel, et kontrollida, kas antikoagulandi annus on piisav.

-Meflokviin (malaariaravim), bupropioon (depressiooniravim) ja tramadool (kasutatakse tugeva valu vaigistamiseks) krambiläve võimaliku alanemise ohu tõttu.

-Neuroleptikumid (ravimid, mida kasutatakse skisofreenia, psühhoosi raviks) krambiläve võimaliku alanemise ohu tõttu ja antidepressandid.

-Flekainiid, propafenoon ja metoprolool (kasutatakse südame-veresoonkonna haiguste raviks), desipramiin, klomipramiin ja nortriptüliin (antidepressandid) ning risperidoon, tioridasiin ja haloperidool (psühhoosiravimid). Adescilan’i annus võib vajada korrigeerimist.

-Ravimid, mis vähendavad kaaliumi või magneesiumi sisaldust veres. Sest see võib suurendada eluohtlike rütmihäirete riski.

Adescilan koos toidu, joogi ja alkoholiga

Adescilan’i võib võtta koos toiduga või ilma (vt lõik 3 „Kuidas Adescilan’i võtta”).

Nagu paljusid ravimeid, ei soovitata Adescilan’i kasutamise ajal tarvitada alkoholi, kuigi ei eeldata, et Adescilan’il oleks koostoimet alkoholiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase, siis ärge võtke Adescilan’i enne, kui olete oma arstiga arutanud võimalikke riske ja kasu.

Adescilan’i kasutamisel viimase kolme raseduskuu jooksul peate olema teadlik sellest, et vastsündinul võivad tekkida järgmised toimed: hingamisraskus, sinakas nahk, krambid, kehatemperatuuri muutused, imemisraskused, oksendamine, madal veresuhkru tase, lihasjäikus või –lõtvus, elavnenud refleksid, värisemine, närvilisus, ärrituvus, letargia, pidev nutt, unisus ja unehäired. Kui teie vastsündinud lapsel ilmneb mõni neist sümptomitest, võtke koheselt ühendust oma arstiga.

Teavitage oma ämmaemandat ja/või arsti sellest, et kasutate Adescilan’i. Raseduse ajal võetuna, eriti raseduse 3 viimase kuu jooksul, võivad ravimid nagu Adescilan suurendada vastsündinul tõsise seisundi riski, mida nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaalseks hüpertensiooniks, mistõttu vastsündinu hakkab kiiremini hingama ja tema nahk muutub sinakaks. Tavaliselt ilmnevad need sümptomid esimese 24 tunni jooksul pärast sündi. Kui see juhtub teie lapsega, võtke koheselt ühendust oma ämmaemanda ja/või arstiga.

Raseduse ajal ei tohi Adescilan’i võtmist kunagi lõpetada järsku.

Adescilan eritub tõenäoliselt rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga, siis ärge võtke Adescilan’i enne, kui olete oma arstiga arutanud võimalikku riski ja kasu.

Loomkatsed on näidanud tsitalopraami, so estsitalopraamile sarnane ravim, kahjulikku toimet seemnerakkude kvaliteedile. Teoreetiliselt võib see avaldada kahjulikku toimet viljakusele, kuid toime inimese viljakusele ei ole veel tõestatud.

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Soovitatav on mitte juhtida autot või töötada masinatega seni, kuni te ei tea, kuidas Adescilan teile mõjub.

3.Kuidas Adescilan’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Depressioon

Adescilan’i tavaline soovitatav annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena ööpäevas. Arst võib seda annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni ööpäevas.

Paanikahäire

Adescilan’i algannus esimesel nädalal on 5 mg üks kord ööpäevas, mida võib pärast suurendada 10 mg-ni ööpäevas. Arst võib annust edaspidi suurendada maksimaalselt 20 mg-ni ööpäevas.

Sotsiaalärevushäire

Adescilan’i tavaline soovitatav annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena ööpäevas. Sõltuvalt sellest, kuidas te ravimile reageerite, võib arst vähendada annust 5 mg-ni ööpäevas või suurendada annust maksimaalselt 20 mg-ni ööpäevas.

Obsessiiv-kompulsiivne häire

Adescilan’i tavaline soovitatav annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena ööpäevas. Arst võib annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni ööpäevas.

Generaliseerunud ärevushäire

Adescilan’i soovitatav tavaannus on 10 mg, võetuna ühe annusena üks kord ööpäevas. Arst võib annust suurendada kuni maksimaalselt 20 mg üks kord ööpäevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lastel ja noorukitel tavaliselt Adescilan’i ei kasutata. Lisateavet vt lõik 2, „Mida on vaja teada enne Adescilan’i võtmist”.

Eakad patsiendid (üle 65-aastased)

Adescilan’i soovitatav algannus on 5 mg, mis võetakse ühe annusena ööpäevas. Arst võib annust suurendada 10 mg-ni ööpäevas.

Adescilan’i võib võtta koos toiduga või ilma. Neelake tablett koos väikese koguse veega. Ärge närige tablette, sest neil on mõru maitse.

Vajadusel saab tableti poolitada, pannes selle esmalt tasasele pinnale poolitusjoonega ülespoole. Suruge nimetissõrmedega tabletile mõlemal pool poolitusjoont.

Ravi kestus

Enesetunne võib paraneda alles paari nädala möödudes. Jätkake Adescilan’i võtmist isegi juhul, kui teie seisund teatud aja jooksul ei parane.

Ärge muutke ravimi annust ilma, et oleksite seda kõigepealt arutanud oma arstiga.

Jätkake Adescilan’i võtmist seni, kuni arst seda soovitab. Kui te ravi liiga vara lõpetate, võivad haigusnähud taas ilmneda. Ravi soovitatakse jätkata vähemalt 6 kuud pärast enesetunde paranemist.

Kui te võtate Adescilan’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Adescilan’i määratust suurema annuse, siis võtke otsekohe ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse erakorralise meditsiini osakonda. Tehke seda ka juhul, kui üleannustamise nähud puuduvad ja enesetunne ei ole halvenenud. Üleannustamise nähtudeks võivad olla pearinglus, värisemine, ärevus, krambid, kooma, iiveldus, oksendamine, südame rütmihäired, vererõhu langus ja organismi vedeliku/soolade tasakaalu muutused. Võtke Adescilan’i pakend endaga arsti juurde või haiglasse kaasa.

Kui te unustate Adescilan’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustate annuse manustamata ja see meenub teile enne magamaheitmist, võtke see annus kohe. Järgmine annus võtke järgmisel päeval tavalisel ajal. Kui see meenub teile alles öösel või järgmisel päeval, jätke unustatud annus võtmata ja jätkake ravimi võtmist nagu tavaliselt.

Kui te lõpetate Adescilan’i võtmise

Ärge lõpetage Adescilan’i võtmist, kui arst ei ole seda soovitanud. Kui te olete ravikuuri lõpetanud, soovitatakse üldjuhul Adescilan’i annust järk-järgult paari nädala jooksul vähendada.

Adescilan’i võtmise lõpetamine(eriti, kui see on järsk) võib põhjustada ärajätunähtusid. Neid esineb sageli ravi lõpetamisel Adescilan’iga. Risk on suurem juhul, kui Adescilan’i on kasutatud pikka aega või suurtes annustes või kui annust vähendatakse liiga kiiresti. Enamik inimestest leiab, et sümptomid on kerged ja taanduvad iseeneslikult kahe nädala jooksul. Ent mõnedel patsientidel võivad need olla tugevalt väljendunud või kesta pikka aega (2...3 kuud või kauem). Kui teil tekivad rasked ärajätunähud pärast ravi lõpetamist Adescilan’iga, palun võtke ühendust oma arstiga. Ta võib soovitada, et te alustaksite uuesti tablettide võtmist ja vähendaksite annust aeglasemalt.

Ärajätunähud on järgmised: pearinglus (kõikumise või tasakaalukaotuse tunne), torkimistunne, põletustunne ja (harvem) elektrilöögitaoline tunne (sh peapiirkonnas), unehäired (elavad unenäod,

hirmuunenäod, unetus), ärevus, peavalud, iiveldus, higistamine (sh öine higistamine), rahutus või agiteeritus, värinad, segasus või desorientatsioon, suurenenud emotsionaalsus või ärrituvus, kõhulahtisus, nägemishäired, südamepekslemine või -kloppimine (palpitatsioonid).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed taanduvad tavaliselt paari nädala jooksul. Teadke, et mitmed toimed võivad olla ka haiguse sümptomiteks ja seetõttu taanduda, kui teie enesetunne paraneb.

Kui teil tekib ravi ajal mõni järgnevatest sümptomitest, pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähimasse haiglasse:

Aeg-ajalt (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

Ebatavalised verejooksud, sealhulgas seedetrakti (ka pärasoole) verejooksud.

Harv (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st):

naha, keele, huulte või näo turse,või hingamis- või neelamisraskused (allergiline reaktsioon);

kõrge palavik, rahutus, segasus, värisemine ja järsud lihaskokkutõmbed, võivad need olla harvaesineva seisundi - serotoniinisündroomi – sümptomiteks.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-urineerimisraskused;

-krambid, vt ka lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”;

-naha ja silmavalgete kollasus, mis on maksakahjustuse või –põletiku nähud;

-kiire, ebaregulaarne südamerütm ja minestamine, mis võivad olla eluohtliku seisundi (pöörduvate tippidega tahhükardia ehk torsade de pointes) sümptomid;

-mõtted enese vigastamisest või enesetapumõtted (ravi ajal estsitalopraamiga või ravi enneaegsel lõpetamisel on teatatud suitsidaalse mõtlemise ja suitsidaalse käitumise juhtudest, vt ka „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Lisaks eelnevatele on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sage (võivad tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st):

iiveldus;

peavalu.

Sage (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

ninakinnisus või nohu (ninakõrvalkoobaste põletik);

söögiisu vähenemine või suurenemine;

ärevus, rahutus, ebatavalised unenäod, uinumisraskused, unisus, pearinglus, haigutamine, värinad, naha kihelus;

kõhulahtisus, kõhukinnisus, oksendamine, suukuivus;

suurenenud higistamine;

lihas- ja liigesvalu (artralgia ja müalgia);

seksuaalhäired (hilinenud ejakulatsioon, erektsioonihäired, sugutungi vähenemine ning naistel orgasmi saamise raskus);

väsimus, palavik;

kehakaalu tõus.

Aeg-ajalt (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

nõgestõbi (urtikaaria), nahalööve, sügelus (pruritus);

hammaste krigistamine, agiteeritus, närvilisus, paanikahood, segasusseisund;

unehäired, maitsetundlikkuse häired, minestus;

pupillide laienemine (müdriaas), nägemishäired, kohin kõrvus (tinnitus);

juuste väljalangemine;

tupeverejooks;

kehakaalu langus;

kiire südametegevus;

käte või jalgade turse;

ninaverejooks.

Harv (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st):

agressiivsus, depersonalisatsioon, hallutsinatsioonid;

aeglane südametegevus.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

naatriumisisalduse vähenemine veres (selle sümptomiteks on iiveldus ja halb enesetunne koos lihasnõrkuse või segasusega);

pearinglus püstitõusmisel madala vererõhu tõttu (ortostaatiline hüpotensioon);

maksatalitluse laboratoorsete näitajate kõrvalekalded (maksaensüümide aktiivsuse suurenemine);

liikumishäired (lihaste tahtmatud liigutused);

valulik erektsioon (priapism);

veritsushäired, sh naha ja limaskestade veritsus (täppverevalumid) ja madal vereliistakute arv (trombotsütopeenia);

järsku tekkiv naha või limaskestade turse (angioödeem);

uriinierituse suurenemine (antidiureetilise hormooni sekretsioonihäired);

piimaeritus naistel, kes ei imeta;

mania;

seda tüüpi ravimeid kasutavatel patsientidel on täheldatud suurenenud riski luumurdude tekkeks;

südamerütmi muutus (nn „QT-intervalli pikenemine“, mida on näha EKG-s, südame elektriline aktiivsus).

Lisaks on mõned kõrvaltoimed teada ravimite puhul, millel on sarnane toime estsitalopraamiga (Adescilan’i toimeaine). Nendeks on:

motoorne rahutus (akatiisia);

isutus (anoreksia).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Adescilan’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil või karbil pärast „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Adescilan sisaldab

-Toimeaine on estsitalopraam. Üks Adescilan’i tablett sisaldab 5 mg, 10 mg, 15 mg või 20 mg estsitalopraami (oksalaadina).

-Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos (E460), naatriumkroskarmelloos (E468), kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat (E470b).

Tableti kate: hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), makrogool 400.

Kuidas Adescilan välja näeb ja pakendi sisu

Adescilan on saadaval 5 mg, 10 mg, 15 mg ja 20 mg õhukeste polümeerikattega tablettidena.

Adescilan 5 mg: ümar (läbimõõduga ligikaudu 5,1 mm), kaksikkumer, valge või valkjas õhukese polümeerikattega tablett.

Adescilan 10 mg: ovaalne (ligikaudu 8,1 x 5,6 mm), valge või valkjas õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Adescilan 15 mg: ovaalne (ligikaudu 10,4 x 5,6 mm), valge või valkjas õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Adescilan 20 mg: ovaalne (ligikaudu 11,6 x 7,1 mm), valge või valkjas õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Blisterpakendis 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 ja 500 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

G.L. Pharma GmbH,

Schlossplatz 1

A-8502 Lannach

Austria

Tootjad

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

A-8502 Lannach

Austria

HBM Pharma s.r.o. Sklabinska 30

036 80 Martin Slovakkia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Covalent OÜ,

Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, Eesti

Tel: 6600945

Faks: 6600946

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2014