Aspirin-c - kihisev tablett (400mg +240mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BA80
Toimeaine: atsetüülsalitsüülhape +askorbiinhape
Tootja: UAB Bayer

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Aspirin–C 400 mg/240 mg kihisevad tabletid atsetüülsalitsüülhape, askorbiinhape

Enne ravimi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Aspirin-C ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Aspirin-C kasutamist
 3. Kuidas ravimit Aspirin-C kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas ravimit Aspirin-C säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Aspirin-C ja milleks seda kasutatakse

Aspirin-C sisaldab atsetüülsalitsüülhapet, mis on valuvaigistava, palavikku alandava ja põletikuvastase toimega. C-vitamiin tõstab organismi vastupanuvõimet.

Aspirin-C tablette kasutatakse peavalu, hambavalu, menstruatsioonivalu, lihas- ja liigesvalu ja palaviku korral. Aspirin-C tablette kasutatakse ka külmetushaiguste või gripi puhul esineva valu ja palaviku korral.

Mida on vaja teada enne Aspirin-C kasutamist

Ärge kasutage ravimit Aspirin-C:

 • kui olete atsetüülsalitsüülhappe, askorbiinhappe, teiste salitsülaatide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on ägedad seedetrakti haavandid;
 • kui teil on eelsoodumus veritsuste või verejooksude tekkele;
 • kui teil esineb või on varem esinenud salitsülaatide või sarnase toimega ainete (eriti mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite) poolt esilekutsutud astma;
 • kui teil on raske neeru, maksa või südamepuudulikkus;
 • kui teile on määratud raviks 15 mg või rohkem metotreksaati nädalas;
 • kui teil on raseduse viimane kolmandik.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aspirin-C:

 • kui teil on ülitundlikkus valuvaigistavate, põletikuvastaste või antireumaatliste ravimite või teiste allergeenide suhtes;
 • kui teil esineb või on varem esinenud seedetrakti haavand, kaasa arvatud krooniline või korduv haavandtõbi või seedetrakti verejooks;
 • kui teile on määratud vere hüübimisvastane ravi;
 • kui teil on neeru funktsioonihäire või südameveresoonkonna tsirkulatsioonihäired (nt renovaskulaarne haigus, kongestiivne südamepuudulikkus, hüpovoleemia, ulatuslik lõikus, sepsis või ulatuslikud verejooksud);
 • kui teil on ainevahetusehäire nimega glükoos6fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus;
 • kui teil on maksatalitluse häired;
 • kui teil on kusihappe eritumise häired;
 • kui te olete rase (raseduse esimene või teine kolmandik) või imetate last.

Juba väikestes annustes vähendab atsetüülsalitsüülhape kusihappe eritumist. See võib soodustada podagra arengut patsientidel, kellel esinevad kusihappe eritumise häired.

Atsetüülsalitsüülhape võib vallandada bronhospasmi ja kutsuda esile astmahooge või muid ülitundlikkusreaktsioone. Riskifaktoriteks on olemasolev bronhiaalastma, heinapalavik, ninapolüübid (adenoidid) või krooniline hingamisteede haigus.

Atsetüülsalitsüülhape võib luua eelsoodumuse verejooksude tekkeks kirurgiliste operatsioonide ajal või nende järgselt (kaasa arvatud väiksemad kirurgilised protseduurid, nt hamba väljatõmbamine).

Atsetüülsalitsüülhapet ei ole soovitatav anda lastele ja alla 16-aastastele noorukitele palavikuga kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye sündroom (eluohtlik seisund, mida iseloomustab entsefalopaatia (kesknärvisüsteemi kahjustus), maksatalitluse häired, esmanähuna kauakestev oksendamine). Reye sündroom on väga harvaesinev, kuid võimalik, et eluohtlik seisund, mis nõuab kohest meditsiinilist sekkumist.

Neerukivitõve eelsoodumusega või kroonilise neerukivitõvega patsientidel tuleb seoses askorbiinhappe manustamisega olla ettevaatlik.

Enne Aspirin-C kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Aspirin-C

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Aspirin-C tablettidega kooskasutamisel võivad tugevneda järgmiste ravimite toimed ja kõrvaltoimed:

 • metotreksaat (pahaloomuliste haiguste, psoriaasi ja reumatoidartriidi ravis kasutatav ravim);
 • antikoagulandid (vere hüübimist pärssivad ravimid);
 • mittesteroidsed põletikuvastased ravimid;
 • selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSTI) (depressiooni ravis kasutatavad ravimid);
 • digoksiin (südamepuudulikkuse ravis kasutatav ravim);
 • insuliin ja sulfonüüluurea preparaadid (suhkurtõve ravis kasutatavad ravimid);
 • valproehape (epilepsiaravim).

Glükokortikosteroidide (krooniliste ja ägedate põletike ravis kasutatavad hormoonravimid) samaaegsel kasutamisel väheneb salitsülaatide toime nende suurenenud eritumise tõttu.

Aspirin-C tablettidega kooskasutamisel võivad nõrgeneda järgmiste ravimite toimed:

 • diureetikumid (kuseeritust suurendavad ravimid);
 • angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (vererõhku alandavad ravimid);
 • urikosuurilised preparaadid (kusihappe eritumist soodustavad ravimid).

Aspirin-C koos alkoholiga

Alkoholi tarbimine ravimi kasutamise ajal suurendab seedetrakti verejooksu ohtu ja pikendab veritsusaega.

Rasedus ja imetamine

Aspirin-C kasutamine ei ole raseduse ajal soovitatav. Esimesel kahel raseduse kolmandikul võib Aspirin-C kihisevaid tablette kasutada ainult arsti ettekirjutusel. Raseduse viimasel kolmandikul ei tohi Aspirin-C tablette kasutada.

Kuna seni ei ole ravimi aeg-ajalt kasutamisel täheldatud ebasoodsat mõju imikule, ei ole tavaliselt vaja rinnaga toitmist katkestada. Ent ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel tuleb rinnaga toitmine varakult katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Aspirin-C ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Aspirin-C sisaldab naatriumi

Üks Aspirin-C tablett sisaldab 478 mg naatriumi. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevatel patsientide puhul.

Kuidas ravimit Aspirin-C kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Täiskasvanud: 1…2 tabletti ühekordse annusena, mida võib korrata 4…8 tunni järel. Maksimaalset ööpäevast annust 10 tabletti ei tohi ületada.

Lapsed: Aspirin-C kihisevaid tablette ei soovitata lastel kasutada (vt ka lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Enne manustamist lahustatakse tabletid klaasitäies vees.

Kui teil on tunne, et Aspirin-C tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Aspirin-C tablette rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral võivad ilmneda peapööritus, kohin kõrvades, kuulmislangus, higistamine, iiveldus, oksendamine, peavalu ja segasusseisund; hingamine võib muutuda kiireks ja/või sügavaks. Raske mürgistuse korral võib tekkida hingeldus, hingamisseiskus, väga kõrge palavik, seedetrakti verejooks, südamerütmihäired, vererõhu langus, südameseiskus, ajuverevarustuse äkilisest vähenemisest põhjustatud teadvusetus või kooma, võivad tekkida krambid.

Üleannustamissümptomite ilmnemisel või üleannustamise kahtluse korral võtke viivitamatult ühendust arstiga. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa.

Kui te unustate Aspirin-C tablette võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Esineda võib seedetrakti ärritusnähte nagu seedehäired, kõhuvalu, harva seedetrakti põletik ja - haavand, mis võib, kuigi väga harva, põhjustada seedetrakti haavandi verejooksu ja mulgustumist.

Suurenenud on verejooksuoht (kirurgiliste operatsioonide ajal või järgselt tekkiv verejooks, verevalumid, ninaverejooks, verejooks kuse- ja suguelunditest ning igemete veritsus). Harva ja väga harva on esinenud tõsiseid seedetrakti- ja ajuverejookse, mis võivad üksikjuhtudel olla ka eluohtlikud.

Verejooksust tingitult võib esineda ägedat ja kroonilist aneemiat/rauavaegusaneemiat (kehvveresus), mille sümptomiteks on jõuetus ja kahvatus.

Tõsise glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkusega patsientidel on teatatud hemolüüsi (vere punaliblede lagunemine) ja hemolüütilise aneemia tekkest.

Teatatud on neerukahjustuse ja ägeda neerupuudulikkuse tekkest.

Ilmneda võivad ülitundlikkusreaktsioonid (astma, lööve, nõgestõbi, turse, sügelus, nohu, ninakinnisus, südame löögisageduse või rütmi muutused, õhupuudus või hingamisraskused, väga harva anafülaktilised reaktsioonid, sh anafülaktiline šokk, mille sümptomiteks on higistamine, iiveldus, naha või limaskestade sinakaspunane värvus, tugev vererõhu langus, teadvushäired, isegi kooma jne).

Väga harva on täheldatud maksafunktsiooni häireid.

On täheldatud ka peapööritust ja kohinat kõrvades, mis võivad olla üleannustamise sümptomid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas ravimit Aspirin-C säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aspirin-C sisaldab

 • Toimeained on atsetüülsalitsüülhape ja askorbiinhape. Üks tablett sisaldab 400 mg atsetüülsalitsüülhapet ja 240 mg askorbiinhapet (Cvitamiin).
 • Abiained on veevaba naatriumtsitraat, naatriumvesinikkarbonaat, veevaba sidrunhape ja veevaba naatriumkarbonaat.

Kuidas Aspirin-C välja näeb ja pakendi sisu

10 tabletti paber/PE/alumiinium/Surlyn kotikestes.

Müügiloa hoidja

UAB Bayer

Sporto 18

LT-09238 Vilnius

Leedu

Tootja

Bayer Bitterfeld GmbH

Ortsteil Greppin

Salegaster Chaussee 1

06803 Bitterfeld-Wolfen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ

Lõõtsa 2, Tallinn

Tel: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2015.