Arthryl - suukaudse lahuse pulber (1200mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M01AX05
Toimeaine: glükoosamiin
Tootja: Meda Pharma SIA

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Arthryl, 1,2 g suukaudse lahuse pulber

Glükoosamiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 30 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Arthryl ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Arthryl’i kasutamist
 3. Kuidas Arthryl’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Arthryl’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Arthryl ja milleks seda kasutatakse

Arthryl on näidustatud kerge kuni mõõduka raskusega osteoartroosi sümptomaatiliseks raviks. Osteoartroos on mittepõletikuline liigesehaigus (liigesekulumus).

Toimeaine glükoosamiin (glükoosamiinsulfaadi kujul) on loodusliku aminomonosahhariidglükoosamiini sool, mida leidub ka inimese organismis. Glükoosamiinil on oluline osa kõhre biokeemilises koostises.

Tavaliselt on glükoosamiini sünteesi lähteaineks glükoos, kuid osteoartroosi korral on glükoosamiini ja proteoglükaanide biosüntees häiritud. Sellisel juhul korvab väljastpoolt saadav glükoosamiin organismiomase aine puuduse, soodustab proteoglükaanide biosünteesi ja toidab liigesekõhre.

Lisaks osalemisele liigesekõhre ainevahetuses on glükoosamiinil omadus pärssida kõhre lagundavate ensüümide nagu kollagenaas ja fosfolipaas A2 aktiivsust. See toime võib olla seotud üldisema omadusega pärssida teisi kudesid kahjustavaid aineid, kuna glükoosamiin takistab ka superoksiidradikaalide teket ja pärsib lüsosomaalsete ensüümide toimet. Erinevalt teistest mittesteroidsetest põletikuvastastest ainetest ei ole glükoosamiinil mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandeid põhjustavat toimet. Glükoosamiin ei oma toimet südamevereringe ega hingamissüsteemile, kesknärvisüsteemile ega autonoomsesse närvisüsteemi.

Mida on vaja teada enne Arthryl’i kasutamist

Ärge kasutage Arthryl’i:

 • kui olete glükoosamiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui te olete allergiline koorikloomadele, kuna glükoosamiin on saadud koorikloomadest
 • kui teil on fenüülketonuuria
 • kui teil on talumatus mõnede suhkrute osas

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Arthryl´i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • Kui teil on raske neeru või maksapuudulikkus, sellisel juhul kasutage Arthryl’i arsti järelevalve all.
 • Kui teil on glükoositalumatus (suhkurtõbi), siis ravi alustamisel Arthryl’iga võib vajalikuks osutuda sagedasem veresuhkrusisalduse kontroll.
 • Kui teil on teadaolev riskifaktor südameveresoonkonna haiguste tekkeks, kuna mõnel juhul on teatatud glükoosamiiniga ravitud patsientidel hüperkolesteroleemia tekkest.
 • Kui teil on astma, siis enne Arthrylravi alustamist peaksite olema teadlik astma sümptomite võimalikust ägenemisest.
 • Kui te olete piiratud soolatarbimisega dieedil, kuna üks kotike sisaldab 151 mg naatriumi. Enne Arthryl’i kasutamist informeerige arsti kõikidest haigustest, mida põete.

Lapsed ja noorukid

Arthryl’i ei kasutata alla 18-aastastel lastel ja noorukitel, kuna ohutus ja efektiivsus ei ole tõestatud.

Muud ravimid ja Arthryl

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Arthryl’i kombineerimisel teiste ravimitega tuleb rakendada ettevaatust, eriti:

 • teatud tüüpi verd vedeldavad ravimid (nt varfariin, dikumarool, fenprokumoon, atsenokumarool ja fluindioon). Nende ravimite toime võib glükoosamiiniga koosmanustamisel tugevneda. Patsiente, kes kasutavad samaaegselt mõnda neist verd vedeldavatest ravimitest, tuleb seetõttu glükoosamiinravi alustamise või lõpetamise ajal eriti hoolikalt jälgida.
 • tetratsükliinantibiootikumid (kasutatakse infektsioonide raviks).

Valuvaigisteid ja mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid võib kasutada koos glükoosamiiniga osteoartroosi sümptomite süvenemisel või ravi alustamisel, kuna sümptomite (eriti valu) leevendumine algab mitte varem kui 1…2-nädalase ravi järel.

Glükoosamiinravi võib vähendada vajadust valuvaigistite ja mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite järele. Arthryl’ile lisaks võib osteoartroosi ravis rakendada füsioteraapiat.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Raseduse ja imetamise ajal ei tohi Arthryl’i kasutada.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arthryl ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Siiski soovitatakse olla ettevaatlik, kui ilmnevad peavalu, unisus, väsimus, pearinglus või nägemishäired.

Arthryl sisaldab aspartaami ja sorbitooli.

Kuidas Arthryl’i kasutada

 • Arthryl sisaldab aspartaami, mis on fenüülalaniini allikas, mistõttu seda ei tohi kasutada fenüülketonuuriaga patsiendid.
 • Arthryl sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav annus on:

Ühes pakendis sisalduv pulber tuleb lahustada ühes klaasitäies vees ja manustada 1 kord päevas, eelistatult söögi ajal.

Kuni 3 aastat kestnud glükoosamiinsulfaadiga ravi ohutus ja efektiivsus on tõestatud kliiniliste uuringutega.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Glükoosamiini ei kasutata alla 18-aastastel lastel ja noorukitel.

Kui te kasutate Arthryl’i rohkem kui ette nähtud

Juhuslikke ega tahtlikke üleannustamise juhtumeid ei ole teada. Loomadel läbiviidud ägeda ja kroonilise toksilisuse uuringud on näidanud, et isegi väga suurte annuste korral on toksiline toime ebatõenäoline. Kui te olete võtnud rohkem Arthryl’i kui peaksite, pöörduge otsekohe arsti või apteekri poole.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimeid on esinenud vähestel haigetel ning need on olnud kerged kuni mõõdukad ja mööduvad.

Sageli võivad tekkida peavalu, uimasus, väsimus, iiveldus või kõhuvalu, seedehäired, kõhupuhitus, kõhukinnisus ja kõhulahtisus.

Aeg-ajalt võivad tekkida erüteem, sügelus, nahalööve.

Üksikjuhtudel on teatatud allergilistest reaktsioonidest, pearinglusest, nägemishäirest, juuste väljalangemisest ja hüperkolesteroleemiast (vere kolesteroolitaseme tõus).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Arthryl’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Arthryl sisaldab

 • Toimeaine on glükoosamiin.

Pulber lahuse valmistamiseks üheannuselises pakendis sisaldab 1,2 g glükoosamiini, mis vastab 1,5 g glükoosamiinsulfaadile (kristallilise glükoosamiinsulfaadina 1,884 g, millest 384 mg on naatriumkloriidi).

 • Teised koostisosad on aspartaam, makrogool 4000, sidrunhape, sorbitool.

Kuidas Arthryl välja näeb ja pakendi sisu

Pulber on koorevärvi, lõhnatu, soolaka maitsega.

Pulber lahuse valmistamiseks üheannuselises pakendis. Karbis on 20 või 30 pakendit pulbriga. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

SIA Meda Pharma

Mūkusalas 101

Rīga LV-1004

Läti

Tootja

ROTTAPHARM Ltd.

Damastown Industrial Park

Mulhuddart

Dublin 15

Iirimaa

või

SIGMAR ITALIA S.p.A.

Via Sombreno 11

24011 Almè (BG)

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Meda Pharma SIA

Liivalaia 13/15

11018 Tallinn

Tel: +372 6363 052

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.