Anastrozole sanoswiss 1 mg - õhukese polümeerikattega tablett (1mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L02BG03
Toimeaine: anastrosool
Tootja: UAB SanoSwiss

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Anastrozole SanoSwiss 1 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Anastrosool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Anastrozole SanoSwiss 1 mg ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ võtmist
 3. Kuidas Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Anastrozole SanoSwiss 1 mg ja milleks seda kasutatakse

Anastrozole SanoSwiss sisaldab toimeainet nimega anastrosool. See kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse „aromataasi inhibiitoriteks“. Anastrosooli kasutatakse rinnanäärmevähi raviks naistel pärast menopausi.

Anastrosool viib organismis miinimumini kehas toodetava hormooni östrogeeni koguse, takistades organismis „aromataasi“, kehaomase aine (ensüüm) tootmist.

Mida on vaja teada enne Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ võtmist

Ärge võtke Anastrozole SanoSwiss 1 mg’:

 • kui olete anastrosooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te olete rase või toidate last rinnaga (vt lõik „Rasedus ja imetamine“).

Ärge võtke Anastrozole SanoSwiss 1 mg’, kui midagi eelnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega

 • kui teil esineb veel menstruatsioone ja teil ei ole veel olnud menopausi.
 • kui te võtate ravimit, mis sisaldab tamoksifeeni või ravimeid, mis sisaldavad östrogeeni (vt lõik „Muud ravimid ja Anastrozole SanoSwiss 1 mg“).
 • kui te olete kunagi põdenud haigust, mis mõjutab luude tugevust (osteoporoos).
 • kui teil on probleeme maksa või neerudega.

Kui te ei ole kindel, kas midagi eelnevast võib kehtida teie kohta, pidage enne Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te lähete haiglaravile, teavitage meditsiinipersonali, et te võtate Anastrozole SanoSwiss 1 mg’.

Muud ravimid ja Anastrozole SanoSwiss 1 mg

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Siia kuuluvad ka ilma retseptita ostetud ravimid ja taimsed preparaadid. Selle soovituse aluseks on asjaolu, et anastrosool võib mõjutada mõningate teiste ravimite toimet ja mõningad teised ravimid võivad mõjutada anastrosooli toimet.

Ärge võtke Anastrozole SanoSwiss 1 mg’, kui te võtate juba mõnda järgmistest ravimitest:

 • teatud ravimid, mida kasutatakse rinnanäärmevähi raviks (östrogeenretseptorite selektiivsed modulaatorid), nt ravimid, mis sisaldavad tamoksifeeni, sest need ravimid võivad pärssida Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ toimet.
 • östrogeeni sisaldavad ravimid, näiteks hormoonasendusravi (HAR).

Kui see kehtib teie kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

 • ravim, mida nimetatakse LHRH analoogiks. Siia kuuluvad gonadoreliin, busereliin, gosereliin, leuproreliin ja triptoreliin. Neid ravimeid kasutatakse rinnanäärmevähi, teatud naistehaiguste (günekoloogiliste haiguste) ja viljatuse raviks.

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke Anastrozole SanoSwiss 1 mg’, kui te olete rase või toidate last rinnaga. Rasestumise korral lõpetage Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ võtmine ja pidage nõu oma arstiga.

Enne ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Anastrozole SanoSwiss 1 mg ei tohiks mõjutada teie autojuhtimise või masinate või tööriistadega töötamise võimet. Siiski võib aeg-ajalt mõnedel inimestel selle ravimi võtmisel tekkida nõrkus või unisus. Kui see juhtub teiega, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Anastrozole SanoSwiss 1 mg sisaldab laktoosi

Anastrozole SanoSwiss 1 mg sisaldab laktoosi, mis on teatud tüüpi suhkur. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • Soovitatav annus on üks tablett üks kord ööpäevas.
 • Püüdke tablett võtta iga päev samal kellaajal.
 • Neelake tablett alla tervelt, koos joogiveega.
 • Ei oma tähtsust, kas võtta Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ enne sööki, söögi ajal või pärast sööki.

Jätkake Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ võtmist nii kaua, kuni arst või apteeker on teile seda öelnud. Tegemist on pikaajalise raviga ning on võimalik, et te peate seda võtma mitmeid aastaid. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ ei tohi anda lastele ja noorukitele.

Kui te kasutate Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ rohkem kui ette nähtud

Kui te võtsite Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ rohkem kui ette nähtud, pöörduge koheselt oma arsti poole.

Kui te unustate Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ võtta

Kui te unustasite annuse võtmata, võtke lihtsalt järgmine annus tavapärasel ajal.

Ärge võtke kahekordset annust (kaht annus üheaegselt), kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ võtmise

Ärge lõpetage tablettide võtmist enne, kui arst teile seda ütleb.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 inimesel 10-st)

 • peavalu
 • kuumahood
 • iiveldus
 • nahalööve
 • liigeste valu või jäikus
 • liigeste põletik (artriit)
 • luukoe hõrenemine (osteoporoos)
 • nõrkustunne

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 inimesel 100-st)

 • söögiisu kadumine
 • teatud rasvaine kolesterooli taseme tõus või kõrge tase veres; see on nähtav vereanalüüsides
 • unisus
 • karpaalkanali sündroom (käelaba teatud osade kipitus, valu, külmatunne, nõrkus)
 • naha kihelus, kipitus või tuimus, maitsetundlikkuse kadumine/puudumine
 • kõhulahtisus
 • oksendamine
 • maksa tööd kajastavate vereanalüüside tulemuste muutused
 • juuste hõrenemine (väljalangemine)
 • allergilised (ülitundlikkus) reaktsioonid, mis haaravad nägu, huuli või keelt
 • luuvalu
 • tupekuivus
 • tupeverejooks (tavaliselt paaril esimesel ravinädalal kui verejooks kestab kauem, pidage nõu oma arstiga)
 • lihasvalu

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 inimesel 1000-st)

 • muutused spetsiifilistes vereanalüüsides, mis näitavad maksa tööd (gammaGT ja bilirubiin)
 • maksapõletik (hepatiit)
 • nõgestõbi e urtikaaria
 • päästiksõrm (seisund, mille korral teie sõrm või pöial lukustub painutatud asendisse)
 • kaltsiumisisalduse tõus veres. Kui teil esineb iiveldust, oksendamist ja janutunnet, rääkige sellest oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, sest teile võib olla vaja teha vereanalüüs

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 inimesel 10 000-st)

 • harvaesinev nahapõletik, mille korral võivad tekkida punased laigud või villid
 • nahalööve, mille põhjuseks on ülitundlikkus (see võib olla tingitud allergilisest või anafülaktoidsest reaktsioonist)
 • väikeste veresoonte põletik, mis põhjustab naha värvumist punakaks või lillakaks. Väga harva võivad esineda liigeste sümptomid, mao sümptomid ja neeruvalu, mida nimetatakse Henoch Schönlein’i purpuriks.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 kasutajal 10 000-st)

 • äärmiselt raskekujuline nahareaktsioon haavandumiste või villistumisega (seda nimetatakse StevensiJohnsoni sündroomiks)
 • allergilised (ülitundlikkus) reaktsioonid koos kõritursega, mis võib põhjustada neelamis või

hingamisraskust - seda nimetatakse angioödeemiks.

Kui midagi sellist juhtub teiega, kutsuge kiirabi või pöörduge kohe arsti poole - te võite vajada kiiret arstiabi.

Toimed luudele

Anastrosool langetab östrogeenide - kehaomaste hormoonide - taset organismis. See võib vähendada mineraalide sisaldust luudes. Teie luude tugevus väheneb ja teil võivad kergemini tekkida luumurrud. Teie arst maandab seda riski vastavalt ravijuhistele, mis kehtivad menopausijärgses eas naiste luutervise suhtes. Konsulteerige riskide ja ravivõimaluste teemal oma arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Anastrozole SanoSwiss 1 mg’ säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoidke tabletid ohutus kohas, kus lapsed neid ei märka ja kust nad neid kätte ei saa. Teie tabletid võivad olla neile kahjulikud.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni:“. Kaks esimest numbrit tähistavad kuud ja neli viimast aastat. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Anastrozole SanoSwiss 1 mg sisaldab

 • Toimeaine on anastrosool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg anastrosooli.
 • Teised koostisosad tableti sisus on laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), povidoon (E1201) ja magneesiumstearaat (E572).

Teised koostisosad tableti kattes on makrogool 400, hüpromelloos (E464) ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Anastrozole SanoSwiss 1 mg välja näeb ja pakendi sisu

Valged ümmargused kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on tähised “ANA” ja “1”.

Anastrozole SanoSwiss 1 mg on saadaval blistrites, mis sisaldavad 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90,

98, 100 või 300 tabletti ja haiglablistrites, mis sisaldavad 28, 50, 84, 98, 300 või 500 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: UAB „SanoSwiss“ Aukštaičių g. 26 A Kaunas, LT-44157 Leedu Vabariik See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tootja:

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holland

Synthon Hispania, S.L.

Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat Barcelona

Hispaania

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Anastrozol Synthon 1 mg, Filmtabletten

Eesti

Anastrozole SanoSwiss 1 mg

Holland

Anastrozol Synthon 1 mg

Iirimaa

Anastrozole Synthon 1 mg

Island

Astrozol 1 mg

Kreeka

Londer 1 mg

Läti

Anastrozole SanoSwiss 1 mg apvalkotās tabletes

Leedu

Anastrozole SanoSwiss 1 mg, plėvele dengtos tabletės

Portugal

Anastrozol Generis 1 mg comprimidos revestidos por película

Prantsusmaa

ANASTROZOLE GNR 1 mg, comprimé pelliculé

Saksamaa

Anastrozol Sandoz 1 mg

Soome

Anazol 1 mg tabletti, kalvopaalysteinen

Ungari

Anastrozol Alvogen 1 mg filmtabletta

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.